Zpět na stavby

Rekonstrukce moderní památky – obchodního domu Máj

30. června 2023
Ing. Pavel Kalouš

Na obnově budovy obchodního domu Máj na rohu Národní třídě v Praze se pracuje od července minulého roku. Dokončení projektu je naplánováno na první polovinu roku 2024. Upravuje se téměř 17 000 m2 plochy objektu v osmi nadzemních a třech podzemních podlažích tak, aby vyhovovaly nejen gastronomii i obchodu – včetně zachovaného supermarketu – tak nově i sportovním, zábavním a kulturním záměrům investora.

Autor:


Během studia Fakulty stavební ČVUT v Praze nastoupil v roce 2010 do firmy Metrostav a.s. na pozici asistenta stavbyvedoucího projektu výstavby metra V.A. Jako stavbyvedoucí se podílel na výstavbě řady dalších staveb. V současné době je vedoucím projektu Rekonstrukce obchodního domu Máj fy Metrostav a.s., Divize 8.

Vzhledem k tomu, že se okolí Máje změnilo – zejména dostavbou sousední budovy obchodního centra Quadrio, dojde i k částečným zástavbám nárožního podloubí, k rozšíření vstupu do veřejné části objektu či k rozšíření půdorysu do Národní třídy.

Historie

Obchodní dům (OD) na rohu Národní třídy a Spálené ulice, nejčastěji nazývaný Máj, vznikl v letech 1972–1975 podle vítězného soutěžního návrhu trojice architektů z ateliéru SIAL – Johna Eislera, Miroslava Masáka a Martina Rajniše. Po počátečních negativních reakcích některých Pražanů už v současnosti patří k běžnému městskému koloritu. Od roku 2007 je památkově chráněn jako významný doklad architektury navazující na meziválečný funkcionalismus a předznamenávající styl high-tech. K neo­funkcionalismu se obchodní dům hlásí důrazem na tenkost obvodového pláště prolamovaného pásovými okny i velkými skleněnými plochami či volnou dispozicí vnitřního prostoru. Pro jeho high-tech styl se stalo charakteristické zvýraznění některých technologických prvků, např. zábradlí či přiznaného barevně zvýrazněného potrubí vzduchotechniky i plně prosklená eskalátorová hala, kterou od lehké fasády dělila nečleněná věž výtahů z pohledového betonu.

Průběh současné rekonstrukce

Staveniště bylo předáno k realizaci 1. července 2022. Neprodleně byly zahájeny přípravné práce a spuštěny bourací práce, které se skládaly z kompletního vyčistění objektu od nenosných stavebních konstrukcí, veškerých potrubí, technologií, elektroinstalací atp. Zároveň bylo nutné se vypořádat s odstraněním konstrukcí s obsahem azbestových vláken, které se nacházely na všech střechách, fasádě a dalších drobných částech budovy. Demoliční práce byly následně završeny a dokončeny vybouráním dvou nosných jader, která tvořila ztužení celého objektu. Důvodem takto rozsáhlých bouracích prací je změna funkčního využití, maximalizace flexibility budoucího provozního uspořádání a tím vyvolané nezbytné stavební úpravy celého objektu. Při bouracích pracích bylo nutné řešit provizorní ztužení objektu a také zajištění částí konstrukcí stávajících jader, které bylo nutné zachovat. Na celé této zajišťovací části spolupracoval zhotovitel se statikem generálního projektanta. Tato spolupráce probíhala jako denní konzultace, výpočty, úpravy dokumentace a samotného řešení zajištění. Zřejmým důvodem byl zjištěný skutečný stav na stavbě, protože ač byl proveden kvalitní stavebnětechnický průzkum, některé části konstrukce nebylo za jejího provozu možné předem odkrýt.

Bylo také nutné se vypořádat s odstraněném konstrukcí s obsahem azbestových vláken. V uvedeném případě probíhala komunikace mezi stavbou a KHS (krajskou hygienickou stanicí), kde byl řešen technologický postup odstraňování těchto konstrukcí. Ve finálním technologickém postupu bylo rozhodnuto o pracích v uzavřených kontrolovaných pásmech. Muselo tedy dojít ke kompletnímu „zabalení“ stavby, vymezení a oddělení těchto pracovišť, samozřejmě vše se zajištěnou bezpečností pro provádějící pracovníky. Náročné potom bylo provádění střech v uzavřeném pásmu. Bylo nutno vyhotovit vzduchotěsně stany, které se po jednotlivých záběrech posouvaly po střeše. Každý posun byl spojen s kontrolou výskytu částic azbestu v daném záběru. Výsledkem byl velmi pracný a zdlouhavý proces, který se nakonec podařilo dokončit bez větších problémů.Vzhledem k tomu, že chybí možnost zhotovit potřebnou plochu pro zařízení staveniště a deponování materiálu mimo objekt, bylo jedinou možností po dokončení výše popsaných prací využit uvolněné hlavní střechy 5.NP. Zároveň mohla tato plocha začít sloužit jako mezideponie pro bednění, zámečnické konstrukce atp. Veškerý takto skladovaný materiál je nutno neprodleně zabudovávat do stavby.

Obr. 02 Historický pohled na budovu obchodního domu Máj (zdroj: archiv AMADEUS Real Estate, a.s.)

Aby bylo možné celou stavbu zásobovat, musel být také postaven výkonný věžový jeřáb, který je umístěn v původní vzduchotechnické šachtě, jež byla přednostně vybourána, následně bylo provedeno mikropilotové zajištění skrze stávající základovou desku objektu a byla vyhotovena železobetonová patka pro osazení jeřábu. Nyní bylo možné zahájit práce na nových zděných, sádrokartonových, ocelových a železobetonových konstrukcích, tedy na nových ztužujících jádrech, dobetonávkách stropů a nových konstrukcích v rámci celého objektu, které probíhají dodnes. Na těchto činnostech bylo nejsložitější zahájení, protože nově budovaná jádra jsou v suterénu velmi členitá a samozřejmě stávající konstrukce není ideálně vodorovná, svislá, a tedy prostorově přesná. Spolu s nosným konstrukcemi také probíhá dodatečné vyztužování uhlíkovými lamelami. Tyto lamely umožňují zachování stávajících svislých i vodorovných nosných konstrukcí pro nové využití nebo jejich zkvalitnění pro plnění statických nároků. Příkladem mohou být podesty pro montáž nových eskalátorů nebo stěny autovýtahů, kde dochází k vyřezání nových otvorů pro distribuci vzduchu.

V objektu jsou v současnosti také prováděny veškeré nové rozvody, jako jsou vzduchotechnika, požární větrání, chlazení, voda, kanalizace, SHZ, silnoproud, slaboproud, MaR, požární rozhlas atd., a chystá se osazení nových technologií do jednotlivých podlaží. Realizace těchto zařízení a vedení je pro nás další zkušeností. Stropy, chodby a technické místnosti jsou jimi zcela zaplněny. V projektové dokumentaci je v těchto místech třeba koordinovat každý milimetr. Velkým pomocníkem pro řešení této koordinace je stavební model celého objektu, který připravuje generální projektant a pravidelně jej aktualizuje, což je pro stavbu to nejpodstatnější. Všichni techničtí pracovníci Metrostavu, ale i subdodavatelů s tímto modelem následně pracují ve vnitrofiremní aplikaci Metapp. Model však nepomáhá pouze u rozvodů, ale také u veškerých nově budovaných částí stavby. Máj je velmi členitou stavbou a bez této technicko-grafické pomoci by stavební práce byly mnohem náročnější. Obchodní dům bude plnit hygie­nické a požární standardy, které jsou dnes na stavby tohoto typu kladeny. Obchodní dům Máj je národní technickou památkou. Je tedy nutné zachovat v co největší míře původní architektonický vzhled a ráz stavby. S touto skutečností je nutně spjata výměna kompletního opláštění, které již neplnilo svou funkci. Veškeré zásadní stavební úpravy v tomto směru jsou tedy konzultovány s NPÚ (Národním památkovým ústavem).

Co bude následovat v nejbližší budoucnosti

Probíhají práce na nově budovaném posledním podlaží. Celý prostor je řešen jako prostorově otevřený. Zhotovitele čeká osazení předpjatých železobetonových vazníků, které budou následně zastřešeny prefabrikovaným spirollovými panely a uzavřeny střešním souvrstvím. Plánuje se také zahájení prací na interiérech stavby, které jsou architektem dotaženy do posledního detailu, a Máj bude mít rozhodně nakročeno k tomu, aby se mu vrátila jeho sláva z let, kdy byl svým moderním, technicky a designovým řešením „geniální“.

Obr. 16 Pohled na budovu obchodního domu po odstranění azbestu z obvodového pláště

Zhodnocení

S investorem se zhotoviteli podařilo navázat profesionální a dobrý vztah. Stejně tak s týmem projektantů. Veškeré možné problémy jsou řešeny pružně a ku prospěchu věci. Přestože stavba má být dokončena v téměř rekordním čase, daří se zdárně postupovat k cíli. Závěrem je třeba poděkovat celému realizačnímu týmu, a to jak na straně zhotovitele, tak objednatele, společně s generálním projektantem stavby. Zhotovitele ještě čeká mnoho práce, ale jestliže udrží nastavené tempo a pracovní vztahy, bude stavba dokončena úspěšně.

FOTO: Metrostav a.s.

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce obchodního domu Máj
Místo stavby: Národní 26/63, Spálená 30, Praha 1
Stavebník: AMADEUS Real Estate, a.s. / Máj Národní a.s.
Projektant: AGE project, s.r.o.
Zhotovitel: Metrostav a.s., Divize 8 a Divize 1
Zástupce zhotovitele: Ing. Pavel Kalouš
Předpokládaná doba výstavby: 1. 7. 2022 – jaro 2024