Zpět na materiály, výrobky, technologie

Reakce: Hospodářská krize a výstavba komunikací

11. srpna 2009
Ing. Michael Trnka, CSc.

V polovině června předložil ministr financí ČR podmínky, za kterých uvolní další finanční prostředky do pokračování výstavby silnic a dálnic.

Autor:


Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor konstruktivně dopravní. Je autorizován v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb. Pracoval ve firmách Železniční stavitelství Praha, Energoprojekt Praha a ŠKODA PRAHA a.s. V současnosti spolupracuje s kanceláří ­ALLCONS Industry s.r.o. Začínal jako stavbyvedoucí, po přechodu do projektových kanceláří projektoval ocelové konstrukce českých i zahraničních elektráren, pozemních staveb i mostů a lávek. Aktivně pracoval v ČSSI a následně i v ČKAIT. Je předsedou redakční rady časopisu Stavebnictví.

  • omezení počtu tunelů;
  • omezení počtu mimoúrovňových křižovatek;
  • úprava technických předpisů;
  • snížení nákladů na projektovou dokumentaci.

Vložení tunelových úseků do trasy komunikace je přitom vyvoláno těmito důvody:
- úspora provozních nákladů zkrácením délky trasy a zmírněním sklonů komunikace;
- snížení celkových investičních nákladů v hornatém terénu;
- průchod zastavěným územím v případech, kdy by vedení trasy po povrchu vedlo k rozsáhlým demolicím a výraznému zhoršení životního prostředí;
- požadavky Ministerstva životního prostředí ČR a ekologických aktivistů.

Umístění a počet mimoúrovňových křižovatek je dán:
- propojením stávající silniční sítě s dálnicí či rychlostní komunikací;
- místa napojení jsou výsledkem vyhodnocení dopravních průzkumů a v některých případech i požadavkem samospráv obcí v přilehlém okolí.

Technické předpisy:
- technické požadavky na parametry a technické provedení komunikací jsou výsledkem letitých zkušeností s výstavbou a provozem komunikací, jsou do nich promítnuty výsledky výzkumů a ověřování v praxi, a to nejen z hlediska stavebně-technického, ale i provozně-bezpečnostního;
- naše technické normy jsou v souladu s předpisy Evropského společenství.

Snížení nákladů na projektovou dokumentaci:
- zpracovatel projektové dokumentace je vybírán ve veřejné soutěži;
- je bohužel ověřeno, že pokud je v soutěži hlavním kritériem cena, může být vybrán nezkušený zpracovatel se všemi důsledky na kvalitu díla i konečný investiční náklad.

Nedovedu si představit, že někdo od stolu na Ministerstvu financí bude určovat počet a délku tunelů na konkrétní silniční trase, bude určovat, kolik má být mimoúrovňových křižovatek, jaké má být stoupání komunikace, poloměr oblouků, či jak se má upravit šířka vozovky a skladba vrstev vozovky, nebo jaká mají být bezpečnostní opatření v tunelu.

Jak tedy dosáhnout snížení investičních nákladů na výstavbu našich komunikací? Raději bych se však ptal, jak dosáhnout optimálních nákladů na výstavbu komunikací.
Začátek je ve vypsání požadavků, které vyústí ve vypracování studie trasy, téměř vždy ve variantním řešení. Podrobné technické, ekonomické i environmentální vyhodnocení jednotlivých variant vysoce kvalifikovanou skupinou odborníků musí následovat. Během oponentního řízení by měl být dán prostor k připomínkám ze strany různých aktivistů a sdružení. Vybraná nejvhodnější trasa, pravděpodobně to bude dle připomínek upravená některá z předložených tras, bude základem, který nejvíce ovlivní budoucí investiční náklady, ale i ekonomii provozu a údržby, tedy návratnost investice. Odsouhlasená trasa, zanesená do územního plánu by již měla být nedotknutelná. Mělo by se zamezit nekonečnému soudnímu napadání odsouhlasené trasy, které vede k odsouvání zahájení výstavby i jejímu přerušování a tím následně k výraznému prodražení - viz obchvat Plzně a přechod Středohoří a Krušných hor.
Výkup pozemků je další etapou, která výrazně ovlivňuje termíny výstavby i investiční náklady. Uzákonění jasných pravidel pro výkup pozemků je naprosto nezbytné, pokud chceme skutečně šetřit investiční náklady a urychlit výstavbu a tím i návratnost vložených prostředků.
Odsouhlasená trasa se stanovením technických podmínek i podmínek na ochranu přírody je podkladem pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Jednotlivé etapy projektové dokumentace jsou předkládány k oponentuře vypisovatele.
Vybranou projektovou kanceláří vypracovaná dokumentace pro výběr dodavatele je podkladem pro výběr dodavatele stavby Soutěžní podmínky by měly umožňovat variantnost technických postupů dodavatele a neměly by striktně požadovat dodržení položkového soupisu prací a dodávek. Jde přeci o výsledek, a ne o postup.
Pokud budou soutěžní podmínky jasně stanoveny a komise sestavena z nezávislých odborníků, nemůže dojít k dodatečným soudním sporům, jak se u nás v poslední době při veřejných soutěžích několikrát stalo. Do výsledků výběrového řízení samozřejmě nesmí zasahovat politici.

Na závěr mi dovolte malé povzdychnutí. Mne na celém vystoupení pana ministra snad nejvíce zarazil jeho požadavek na omezení ceny projektové dokumentace s tím, že honorář za vypracování projektové dokumentace se nesmí odvíjet od investičního nákladu stavby. V tom bylo skryto obvinění, že dálnice jsou u nás tak drahé proto, že se projektanti snaží maximálně zvýšit investiční náklad, aby tak zpětně zvýšili svůj honorář.
Skutečná praxe je ale jiná:

  • zpracovatel projektové dokumentace je vybírán ve veřejné soutěži a konečný investiční náklad nemá vliv na jeho honorář;
  • cena projektové dokumentace v České republice zdaleka nedosahuje úrovně ceny projektové dokumentace v Německu, nebo v Rakousku, i když investiční náklady na výstavbu komunikací jsou srovnatelné;
  • projektant, pokud je to profesionál, se vždy snaží odvést kvalitní dílo a to po všech stránkách stavebně technických i s ohledem na bezpečnost a ekonomii budoucího provozu a údržby.

Že se to daří, je zřejmé z ocenění vloni otevřeného úseku dálnice D3 přes Krušné hory.
K tomu, aby se podařilo vypracovat kvalitní projektovou dokumentaci, je nutno seskupit tým těch nejkvalitnějších projektantů a kvalitu je nutno ohodnotit jak finančně, tak veřejným uznáním. Jedině, když má projektant dostatek času na ověření alternativ, na hledání optimálního řešení, může dojít ke snížení investičních nákladů. Pokud je nucen vypracovat dokumentaci ?z jedné vody načisto?, pak jde veškerá optimalizace stranou a důsledky se objeví nejen během stavby, ale bohužel často i v provozu.
Málokdo si uvědomuje, jakou obrovskou osobní odpovědnost nesou stavební inženýři i technici. Odpovědnost, zvláště statiků, geotechniků, vodohospodářů a stavbyvedoucích, je možno srovnat s odpovědností lékařů, neboť jak autoři pevnostního a stabilitního posouzení díla, tak i stavbyvedoucí odpovídají za životy lidí a navíc za značné materiální hodnoty. Každé jejich rozhodnutí má v sobě uloženo riziko. Je to skutečně ohodnoceno odpovídajícím způsobem?

Ing. Michael Trnka, CSc.