Zpět na stavby

První etapa přestavby a dostavby pavilonu CH v areálu českobudějovické nemocnice

V květnu letošního roku skončila po dvou a půl letech I. etapa zakázky s oficiálním názvem „Přístavba, nástavba a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.“. Stavbu za 945 milionů korun realizovala společnost OHLA ŽS jako lídr sdružení. Stavební práce za tuto společnost prováděl českobudějovický tým Divize Čechy.


Stavební úpravy pavilonu CH začaly v listopadu roku 2019 a po celou dobu byly prováděny bez přerušení provozu nemocničních pracovišť v dotčeném objektu. Projektová dokumentace, jejímž autorem byl projektový ateliér AGP - nova spol. s r.o., řešila požadavek investora na vybudování moderního pracoviště chirurgických oborů situovaného do uceleného komplexu budov, čímž došlo k rozšíření současného zdravotnického provozu o několik operačních sálů, lůžkových stanic, oddělení JIP a ambulancí, ke zvětšení zázemí pro personál a ambulantní pacienty a vytvoření rozsáhlého technického zázemí. Většinu nákladů hradila z vlastních zdrojů Nemocnice České Budějovice, a.s., s investiční podporou jejího zřizovatele, kterým je Jihočeský kraj. Zakázka byla primárně členěna na dva vzájemně propojené stavební celky, a to SO 08 Nástavba pavilonu CH 1 a SO 01 – SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH. Stavba objektu SO 08 probíhala od listopadu 2019 do května 2021. Jednalo se o nástavbu jednopodlažního objektu o půdorysném rozměru cca 20 × 40 m, ve kterém se nachází oddělení magnetické rezonance. Výstavba musela respektovat omezení, která plynula z nepřerušeného provozu tohoto oddělení, kdy nesměl být ohrožen provoz CT přístrojů. Projekt řešil nástavbu této budovy o další tři nadzemní podlaží, ve kterých jsou nyní umístěna lůžková oddělení a prostory JIP. Po obvodu stávajících fasád byly provedeny hlubinné velkoprůměrové piloty, na které navazoval prefabrikovaný skelet. V úrovni stropu, respektive střechy, však bylo třeba sloupy prefabrikované konstrukce pro zmíněná nová tři podlaží navázat na původní skelet. Při výstavbě muselo proto dojít k otevření střešního pláště a ukotvení nových sloupů pro nová podlaží, aniž byl přerušen chod oddělení magnetické rezonance.

Stavba objektu SO 01 – SO 02, která probíhala od listopadu 2019 do května 2022, byla rozsáhlejší a značně složitější. Jednalo se o sedmipodlažní vestavbu a nástavbu pavilonu CH nad stávajícím příjezdem sanitek záchranné služby ve vnitrobloku areálu nemocnice. Budova byla také založena na hlubinných velkoprůměrových pilotách. Před započetím pilotáže byly geologické podmínky ověřeny geotechnickým průzkumem, na jehož základě došlo k zesílení pilot v prostoru spojovací chodby a příjezdu sanitek. Před zahájením pilotážních prací se realizační tým musel vypořádat s velkým množstvím stávajících areálových inženýrských sítí, které musely být přeloženy a přetrasovány mimo pozice pilot (dešťová a splašková kanalizace, medicinální plyny, silnoproud a slaboproud, plynovod, vodovod, vytápění, podzemní kolektor). Přesná poloha velké části těchto rozvodů nebyla zanesena v projektové dokumentaci, proto bylo třeba operativně řešit způsob provádění základových konstrukcí, které s nimi byly v kolizi, a to i s ohledem na případný dopad na harmonogram stavby. Tato technicky náročná stavba zahrnovala velký objem bouracích prací a také celou řadu statických opatření spojených s posílením stávajících nosných konstrukcí.

Nosnou konstrukci budovy tvořil železobetonový sloupový prefabrikovaný skelet. Vzhledem k tomu, že přístavba navazovala na starší objekt, bylo kvůli dodržení jednotlivých výškových úrovní podlaží a dostatečné výšky podhledů s ohledem na rozvody technologických sítí v prostoru mezi stropem a podhledem nutné použít ocelobetonové průvlaky DELTABEAM, čímž došlo ke kombinaci klasické prefa technologie s ocelovými nosníky. Vodorovnou konstrukci stropu tvořily převážně panely Spiroll. Prefabrikovaný skelet byl stavěn v součinnosti tří jeřábů vysoké tonážní řady s nosností cca 6 t při vyložení až 55 m od základny jeřábu. V 1.NP přístavby pavilonu je umístěn urgentní příjem, sloužící pro rychlý příjem pacientů. Ve 2.NP se nacházejí čtyři operační sály včetně operačního sálu pro robotické operace a dospávacích pokojů. Ve 3.NP je situováno šest operačních sálů spojených s pracovištěm magnetické rezonance, umístěným přímo v operačním traktu. Ve 4.NP je centrální sterilizace, která je s operačními sály propojena čistými výtahy pro převoz instrumentária. V 5.NP jsou umístěny dva operační sály pro ambulantní pacienty a pacienty z lůžkových stanic a lůžková jednotka ORL a v 6.NP je lůžková jednotka očního oddělení s vyšetřovnami. V 7.NP je umístěna technologie VZT.

Vybavení prostor špičkovou zdravotnickou technologií

Stěžejní součástí pavilonu CH bylo vybavení budovy zdravotnickou technologií. Vybavení operačních sálů bylo navrženo s ohledem na náročné výkony prováděné v českobudějovické nemocnici. Nacházejí se zde nejmodernější operační svítidla, ve stěnách jsou zabudovány velkoplošné monitory a videomanagement umožňuje přenos obrazu z laparoskopických věží, ultrazvuku nebo RTG přístrojů přímo na monitor před operatéra. Centrální sterilizace je nejmodernější svého druhu v Česku a vyznačuje se neobvyklým řešením za použití prokládacích myček instrumentária, tunelových myček pro zvýšení kapacity sterilizace, velkokapacitních myček a prokládacích parních sterilizátorů.

Rekonstrukce a přístavba pavilonu zahrnovala i zcela nové zařízení TZB, jako je vzduchotechnika, chlazení, vytápění včetně systému měření a regulace a rozvody medicinálních plynů. Navržené vzduchotechnické zařízení odpovídá nejmodernějším trendům, jež se ve větrání a klimatizaci nemocničních prostorů uplatňují nejen v Česku, ale v celé Evropě. Zvláštní pozornost si zaslouží řešení čistých prostor, které představují operační sály se zázemím, prostory JIP a prostory centrální sterilizace. Samozřejmostí je třístupňová filtrace vzduchu s laminárními stropy na operačních sálech a čistými nástavci v zázemí operačních sálů i na JIP a zároveň plná klimatizace čistých prostorů (chlazení, vytápění, zvlhčování). Lůžkové stanice jsou částečně nuceně větrány a chlazeny. Všechna nová zařízení jsou navržena tak, aby byla maximálně energeticky úsporná. Jsou vybavena vysokoúčinnými systémy zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu pro předehřev přiváděného vzduchu a nejmodernějšími EC motory ventilátorů s vysokou účinností, což pro investora znamená do budoucna významnou úsporu provozních nákladů. Součástí projektu bylo také řešení venkovních ploch (komunikací a chodníků), nezbytných terénních modelací a sadových úprav, tak aby v okolí novostavby došlo k vytvoření příjemného prostředí, které bude vhodným způsobem korespondovat se zahradní a parkovou kompozicí volných prostranství areálu nemocnice.

Složitost realizace stavby

Složitost stavební zakázky spočívala nejen v jejím rozsahu, ale také v již zmíněné realizaci za plného provozu. Bylo tedy bezpodmínečně nutné zajistit oddělení zdravotnického provozu od stavby, zachovat příjezdovou cestu vozidel záchranné služby k oddělením urgentního příjmu a zajistit nepřerušované zásobování pavilonu CH a provoz pavilonu magnetické rezonance. Realizační tým musel s investorem průběžně řešit nutná přechodná omezení týkající se mimo jiné pohybu osob, stavební mechanizace a návozu a uskladnění stavebního materiálu. Kompletní dílo bylo investorovi předáno v květnu letošního roku, přičemž realizačnímu týmu se podařilo zkrátit plánovaný termín dokončení o dva měsíce. Tím byla uzavřena první etapa přestavby a přístavby pavilonu CH Nemocnice České Budějovice. Jedná se o součást uceleného projektu její přestavby, jehož smyslem je přesun veškerých provozů z dolního areálu nemocnice do areálu horního. Společnost OHLA ŽS je potěšena, že se mohla podílet na realizaci této zajímavé stavby, která přispěla k větší koncentraci lékařské péče do jednoho místa a navýšení komfortu pro pacienty největšího zdravotnického zařízení v Jihočeském kraji a zároveň jednoho z největších zdravotnických zařízení v Česku. 

Autor článku:
Richard Suchý
vedoucí technické přípravy
Divize Čechy – OHLA ŽS, a.s.