Zpět na materiály, výrobky, technologie

Protihlukový a protipožární obklad pro tunelové stavby

Kamenivo Liapor se kromě zdicího systému využívajícího optimálního spojení tepelné izolace a zvukové neprůzvučnosti zároveň využívá také k výrobě protihlukových stěn. V těchto případech se však hodnotí jiný parametr zvukové odolnosti než u zdicích tvarovek, a to zvuková pohltivost.


Zvukově pohltivé tvárnice LA blok byly vyvinuty jako doplněk systému protihlukových stěn Liadur. Umožňují montáž zvukově pohltivého obkladu na již stávající konstrukce. Je možné s nimi dodatečně vytvořit oboustrannou protihlukovou stěnu nebo dodatečně obložit stávající stavby poblíž dopravních komunikací. V roce 2014 Technický a zkušební ústav Praha, s.p., pobočka Teplice, provedl standartní certifikaci LA bloku podle specifikace EN 14388:2005/AC:2008. V roce 2015 byla v rámci grantu zabývajícího se protipožárními vlastnostmi lehkého betonu z kameniva Liapor provedena také požární zkouška, s cílem zjistit chování LA bloků při požárním zatížení. Předmětem zkoušky byl vzorek tunelového ostění. Rozměr vzorku byl 2400 mm (šířka) × 3000 mm (výška) × 250 mm (tloušťka). Polovina vzorku (C1) byla s obkladem z LA bloků, které byly se vzorkem betonové stěny zmonolitněny. Ve druhé polovině (C2) byly LA bloky na vzorek přikotveny mechanicky pomocí šroubů (obr. 2). K výrobě vzorku ostění byl použit hutný lehký beton LC 35/38 XF4 s polypropylenovými (PP) vlákny.

Popis zkoušky požární odolnosti prvků tunelového ostění

Pro úroveň teplotního zatížení byla zvolena uhlovodíková křivka (HCinc). Ta se od běžně užívané ISO křivky (ISO 834) liší mnohem výraznějším počátečním náběhem teplot a současně dosahuje i daleko vyšších koncových teplot (obr. 3). Do zkušebního vzorku bylo vneseno zatížení, které simulovalo namáhání skutečného tunelového ostění. Dosažené výsledky Po vyjmutí vzorků z pece bylo možné přistoupit ke zhodnocení provedené zkoušky. Na polovině dílce s monolitickým spojením LA bloků s nosnou stěnou došlo k porušení a opadání obkladu (obr. 4). Na druhé polovině, kotvené mechanicky, zůstal obklad z LA bloků nepoškozen (obr. 5). Zásadním zjištěním bylo, že celou dobu zkoušky (tj. 181 minut) nepřesáhla teplota pod LA blokem na polovině C1 teplotu větší než 245 °C (obr. 6 – červené křivky). V hloubce 30 mm byla teplota nižší než 165 °C (obr. 6 – modré křivky). Na polovině vzorku C2, kde zůstal obklad z LA bloků neporušen, nepřesáhla teplota pod obkladem z LA bloku teplotu 175 °C.

Závěr

Odborná literatura uvádí jako jeden z možných způsobů ochrany požárně namáhaných konstrukcí provedení dodatečných opatření. Jedno z nich spočívá v odstínění, respektive překrytí stávajícího díla ochrannou konstrukcí. Ta může být v případě poškození požárem „obětována“ a relativně snadno opravena nebo vyměněna. Takovýto způsob požární ochrany byl zvolen také u tunelového komplexu Blanka, kde jsou části tunelového ostění chráněny předsazenými železobetonovými deskami. V případě použití obkladu z LA bloků jako dodatečné protipožární ochrany jsou patrné i další výhody. Kromě relativně malých rozměrů a hmotnosti jednotlivých bloků lze počítat i se zvukovou pohltivostí v kategorii A3, která podle normového popisu odpovídá velmi vysoce pohltivému obkladu.

Autor: Ing. Martin Kroc