Zpět na stavby

Problematika hluku z železniční dopravy

22. října 2011
Kristýna Neubergová

Příspěvek se zabývá hlukem z železniční dopravy a možnostmi jeho eliminace. Úvodem jsou shrnuty základní zdroje hluku ze železniční dopravy a vlivy, kterými jsou ovlivněny. V následující části jsou pak uvedena protihluková opatření pasivní i aktivní, jejich účinnost a možnosti jejich aplikace. V závěru jsou jednotlivá protihluková opatření porovnána na pozadí evropského projektu STAIRRS a jsou konstatována doporučení ve vztahu k železničnímu hluku.


Železniční doprava je dopravou environmentálně šetrnou, přesto je však významným producentem hlukových emisí. Hlukové mapování, které bylo v roce 2007 prováděno na základě směrnice 2002/49/ES, ukázalo, že 40 % evropské populace je vystaveno takové míře hluku, která může způsobit škody na zdraví. Hluku z železniční dopravy přesahujícím 55 dB je vystaveno přes 10 milionů obyvatel Evropské unie. Probíhající rekonstrukce a modernizace železničních tratí s sebou jako vedlejší efekt přináší snížení hluku. Přesto je však třeba k problematice železničního hluku přistupovat komplexně a navrhovat vhodná eliminační opatření.

Vliv klimatických podmínek na šíření hluku
¤ Vliv klimatických podmínek na šíření hluku

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).