Zpět na stavby

Přístavby, nástavby a stavební úpravy Nemocnice České Budějovice

31. srpna 2020
Ing. Petr Míčka

V listopadu 2019 byla zahájena přístavba a přestavba pavilonu chirurgických oborů Nemocnice České Budějovice, a.s. Jedná se o nejrozsáhlejší stavební investici v historii této nemocnice. Přístavba a přestavba pavilonu CH (pavilon chirurgických oborů) je dalším milníkem českobudějovické nemocnice, který povede ke zvýšení poskytované péče a navýšení komfortu pro pacienty.

Autor:


Vystudoval Fakultu  stavební  ČVUT v Praze, obor inženýrství životního prostředí; AI pro pozemní stavby. Pracuje na pozici vedoucího projektového týmu divize 6 Metrostav a.s., působil ve firmách Subterra a.s. a GEOSAN GROUP a.s. jako hlavní stavbyvedoucí a vedoucí projektu.


Úvod

Stavba je součástí uceleného projektu přestavby nemocnice, sestávajícího ze dvou etap, jehož cílem je přesun veškerých provozů z dolního areálu nemocnice do areálu horního. Realizovaná přístavba a přestavba pavilonu CH řeší požadavek investora na vybudování moderního pracoviště chirurgických oborů situovaného do uceleného komplexu budov, čímž dojde k rozšíření současného zdravotnického provozu o více operačních sálů, lůžkových stanic, oddělení JIP a ambulancí včetně zvětšení zázemí pro personál a ambulantní pacienty.

Součástí realizovaných objektů bude také řešení venkovních ploch (komunikací a chodníků), nezbytných terénních modelací a sadových úprav tak, aby v okolí novostavby došlo k vytvoření příjemného prostředí, které bude vhodným způsobem korespondovat se stávající zahradní a parkovou kompozicí volných prostranství areálu nemocnice. Výstavba je prováděna bez přerušení provozu stávajících nemocničních pracovišť v dotčeném objektu a je primárně členěna na dva vzájemně propojené stavební celky, a to SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH a SO 08 Nástavba pavilonu CH 1.

SO 01 a SO 02 Přístavba a nástavba pavilonu CH

Nový stavební celek je situován ve vnitrobloku areálu nemocnice. Jedná se o sedmipodlažní vestavbu a nástavbu nad stávajícím příjezdem sanitek záchranné služby, jehož funkce musí zůstat po dobu výstavby zachována. V praxi to znamená, že je tuto část stavby nutno realizovat po polovinách, kdy stavební práce probíhají na západní straně a sanitky přijíždějí k urgentnímu příjmu z východu, a naopak. Zároveň se v předmětném prostoru nachází v úrovni 2.NP  provizorní spojovací chodba se sousedním pavilonem Z, ve kterém je gynekologicko-urologické oddělení. Z tohoto pavilonu jsou převáženi pacienti na operační sály či jiná vyšetření do pavilonu CH a zpět.

Na obr. 3 je zároveň patrný prostor pro předání pacientů od rychlé záchranné služby. Nad záchranným vozem je zároveň patrná spojovací chodba mezi přestavovaným pavilonem CH a vedlejším pavilonem Z. Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový sloupový prefabrikovaný skelet. Vzhledem k tomu, že přístavba navazuje na stávající objekt, je z důvodu dodržení jednotlivých výškových úrovní podlaží nutné použití ocelobetonových průvlaků (v přístavbě nové části byla z dispozičních důvodů zvětšena rozteč sloupů). V uvedeném případě tedy dochází ke kombinaci klasické prefa technologie s ocelovými nosníky. Vodorovnou konstrukci stropu tvoří převážně panely Spiroll. Po osazení nosníků  a  následně  panelů  Spiroll  je  doplněna  výztuž a strop se poté zmonolitní litým konstrukčním betonem. Prefabrikovaný skelet musí být stavěn v součinnosti třech jeřábů. Vzhledem k rozsáhlosti stavby jsou použity jeřáby vysoké tonážní řady s nosností cca 6 t při vyložení 55 m od základny jeřábu. Výška nejvyššího jeřábu je 50 m pod hák.

Založení stavby

Budova je založena na hlubinných velkoprůměrových pilotách. Před zahájením pilotáže muselo být přeloženo velké množství venkovní infrastruktury a muselo dojít k jejímu přetrasování mimo  pozice  pilot (dešťová a splašková kanalizace, medicinální plyny, elektro – silnoproud a slaboproud, plynovod, vodovod, vytápění). Vzhledem k velké mocnosti prachovitých jílu a hrubozrnných písků   je veškeré zatížení přenášeno třením na plášti pilot. Nejvíce zatížená pilota o průměru 1200 mm a délce 34 m přenáší zatížení o velikosti 10 969,90 kN, tj. ekvivalent 1100 t hmotnosti. K ověření geologických podmínek proběhl geotechnický průzkum před započetím pilotáže. Na základě tohoto průzkumu bylo upřes- něno zesílení stávajících pilot v prostoru spojovací chodby a příjezdu sanitek (obr. 10).

Architektonické řešení

Návrh budovy vychází z architektury stávajících pavilonů, se kterými se propojuje. Podle zvyklosti v nemocnici jsou omítky na fasádách bílé, pouze na  některých  částech  je  použit  provětrávaný  obklad  v šedé barvě. Požadavkem investora je zachovat osvědčený způsob provedení  a tvaru oken. Okna na nových částech tedy budou tvarem a členěním stejná jako na stávajících pavilonech a budou mít atypické provedení s rozšířeným horním rámem, před který se umístí předokenní žaluzie.

Vybavení budovy zdravotnickou technologií

Nedílnou a stěžejní součástí budovaného pavilonu CH je vybavení budovy zdravotnickou technologií. V přístavbě tohoto pavilonu bude umístěno deset operačních sálů a dva zákrokové sály, dále urgentní příjem pro pacienty v rámci Zdravotnické záchranné služby (ZZS), pracoviště magnetické rezonance, centrální sterilizace, JIP a lůžkové stanice ortopedie, traumatologie, ORL a oční.

Urgentní příjem je umístěn v 1.NP a slouží pro rychlý příjem pacientů, které do nemocnice přiveze ZZS (sanitka). Hned o patro výše, ve 2.NP, se nacházejí čtyři operační sály včetně dospávání. V 3. NP je situováno šest operačních sálů s unikátním spojením s pracovištěm magnetické rezonance umístěným přímo v operačním traktu. Ve 4. NP je centrální sterilizace, propojená čistými výtahy pro převoz instrumentária s operačními sály. Dále zde najdeme dvě jednotky intenzivní péče JIP  s celkem šestnácti lůžky. V 5.NP jsou umístěny zákrokové sály pro ambulantní pacienty a pacienty z lůžkových stanic a lůžková jednotka ORL. Šesté NP je určeno pro lůžkovou jednotku očního oddělení s vyšetřovnami.

Vybavení operačních sálů zdravotnickou technologií je navrženo s ohledem na náročné výkony prováděné v českobudějovické nemocnici. Na operačních sálech se nacházejí dvouramenná a tříramenná operační světla, ve stěnách se počítá se zabudovanými velkoplošnými monitory s přímým přístupem k RTG snímkům a kartě pacienta. Videomanagement umožní přenos obrazu ze zdravotnických přístrojů např. laparoskopických věží, ultrazvuku nebo RTG přístrojů přímo na monitor před očima operatéra.

Centrální sterilizace se v České republice vyznačuje neobvyklým řešením s použitím jak prokládacích myček instrumentária, tak tunelovou myčkou pro zvýšení kapacity sterilizace. Přístroje budou napojeny na centrální dávkování dezinfekčních prostředků, kdy personálu odpadne  složitá a fyzicky náročná výměna kanystrů s dezinfekcí přímo u myček. Součástí  tohoto   systému  jsou i dvě velkokapacitní myčky vozíků. Prokládací parní sterilizátory mají kapacitu až 12 DIN sít za sterilizační cyklus a budou doplněny o nízkoteplotní plazmový sterilizátor pro sterilizaci nástrojů citlivých na vysokou teplotu.

Zařízení TZB

Součástí rekonstrukce a přístavby českobudějovické nemocnice je i zcela nové zařízení TZB, tj. vzduchotechnika, chlazení, vytápění včetně systému měření a regulace a rozvodů medicinálních plynů.

Jeden z důležitých technologických celků tvoří vzduchotechnická zařízení, která budou odpovídat nejmodernějším trendům, jež se ve větrání a klimatizaci nemocničních prostorů uplatňují nejen v České republice, ale v celé Evropě.

Zvláštní pozornost si zaslouží řešení čistých prostor, které v tomto případě představují operační sály se zázemím a prostory JIP. Samozřejmostí bude třístupňová filtrace vzduchu s laminárními stropy na  operačních  sálech a čistými nástavci v zázemí operačních sálů i na JIP a zároveň plná klimatizace čistých prostorů (chlazení, vytápění, zvlhčování). Stranou nezůstanou ani standardní lůžkové stanice, které budou částečně nuceně větrány a chlazeny. Všechna nová zařízení jsou navržena tak, aby byla maximálně energeticky úsporná v souladu se současnými právními předpisy (např. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES – požadavky na ekodesign větracích jednotek apod.). Zařízení jsou vybavena vysokoúčinnými systémy zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu pro předehřev přiváděného vzduchu a nejmodernějšími EC motory ventilátorů s vysokou účinností. Pro investora to bude znamenat do budoucna významnou úsporu provozních nákladů za tepelnou a elektrickou energii.

SO 08 – nástavba pavilonu CH 1

Jedná se o nástavbu stávajícího jednopodlažního objektu o půdorysném rozměru cca 20 × 40 m, ve kterém se nachází oddělení magnetické rezonance. Výstavba musí respektovat omezení, která plynou z nepřerušeného provozu tohoto oddělení, kdy provoz CT přístrojů nesmí být ohrožen vlivy výstavby.

Projekt řeší nástavbu této budovy o další 3.NP. Po obvodu stávajících fasád jsou provedeny piloty, na které navazuje opět prefabrikovaný skelet (obestavby stávajícího jednopodlažního objektu). V úrovni stropu, respektive střechy však bylo třeba sloupy prefabrikované konstrukce pro zmíněná nová tři podlaží navázat nastávající skelet. Při výstavbě muselo tedy dojít k otevření střešního pláště a ukotvení nových sloupů pro další nová podlaží, aniž by byl přerušen chod oddělení magnetické rezonance.

Celý článek naleznete v archivu čísel 08/2020.

Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s. – 1. etapa
Stavebník: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Generální projektant: AGP nova spol. s r.o.,
Zpracovatel statické části: AGP nova spol. s r.o. / ASK projekt s.r.o.
Generální zhotovitel: sdružení firem OHL ŽS, a.s., a Metrostav a.s. pod názvem společnosti Pavilon CH – OHL ŽS-Metrostav
Vedoucí projektu za Metrostav a.s.: Ing. Petr Míčka
Vedoucí projektu za OHL ŽS, a.s.: Václav Šálený
Realizace: 11/2019–05/2022

Další technická data
Zastavěná plocha:
5 711,9 m2
Obestavěný prostor: 82 850,0 m3
Užitná plocha: 15 698,5 m2

Identifikační údaje o stavbě
Název stavby: Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a.s. – 1. etapa
Stavebník: Nemocnice České Budějovice, a.s.
Generální projektant: AGP nova spol. s r.o.,
Zpracovatel statické části: AGP nova spol. s r.o. / ASK projekt s.r.o.
Generální zhotovitel: sdružení firem OHL ŽS, a.s., a Metrostav a.s. pod názvem společnosti Pavilon CH – OHL ŽS-Metrostav
Vedoucí projektu za Metrostav a.s.: Ing. Petr Míčka
Vedoucí projektu za OHL ŽS, a.s.: Václav Šálený
Realizace: 11/2019–05/2022

Další technická data
Zastavěná plocha:
5 711,9 m2
Obestavěný prostor: 82 850,0 m3
Užitná plocha: 15 698,5 m2