Zpět na materiály, výrobky, technologie

Přehled vlastností pohltivých protihlukových stěn na českém trhu

25. května 2010
doc. Ing. Rudolf Hela, CSc.

Článek si klade za cíl zhodnotit současný stav pohltivých protihlukových stěn (nikoliv odrazivých) na českém trhu. Toto hodnocení bylo provedeno ve formě rešerší technicko kvalitativních parametrů získaných od jednotlivých výrobců, kteří byli časopisem Stavebnictví osloveni a kteří byli ochotni předat požadované podklady zejména technické parametry svých výrobků.

Autor:


Profesor v oboru fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně, v Ústavu technologie stavebních hmot a dílců. Hlavní oblastí jeho činnosti je technologie betonů a stavebních dílců. Je soudním znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví a autorizovaným inženýrem v oboru zkoušení a diagnostika.

Pokud v tomto příspěvku nejsou některé druhy protihlukových stěn uvedeny, znamená to, že výrobce nedal souhlas ke zpracování svých údajů. Rešerše byla vypracována z dostupných informací typu technických listů, technické dokumentace, dokumentů týkajících se uvedení výrobků na trh dle aktuální legislativy a normy ČSN EN 14 388:2006. Cílem textu není ekonomické zhodnocení jednotlivých systémů.

Úvod
Na základě Směrnice č. 2002/49/ES Evropského parlamentu a Evropské rady, o hodnocení a řízení hluku ve vnějším prostředí musí všechny členské státy Evropské unie vypracovat strategické hlukové mapy a tzv. akční plány snižování hlukové zátěže. V České republice je značná část obyvatel zatížena hlukem z pozemní dopravy, a to zejména ve velkých městech, v okolí dálnic a hlavních komunikací. Při hledání konkrétních opatření ke snižování hlukové a imisní zátěže v určité obci nebo její části je třeba přihlížet na místní situaci. Mimo opatření organizačně dopravního (snížení rychlosti, zúžení vozovky, snížení počtu jízdních pruhů, atd.), lze k potlačení hluku použít protihlukových stěn (či valů). Pokud tyto stěny z technických důvodů nelze vystavět, je třeba, aby provozovatel hluku zajistil alespoň dodržení hygienických limitů hluku uvnitř chráněných prostor výměnou oken. V červnu 2006 byla vydána norma ČSN EN 14 388:2006 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace, která stanovuje funkční požadavky a metody pro hodnocení zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Norma zahrnuje akustické, neakustické a dlouhodobé vlastnosti, ale nezahrnuje odolnost vůči vandalizmu nebo požadavky na vnější vzhled. Obsahuje výrobky používané pro snížení hluku silničního provozu, vyrobené z jakýchkoliv materiálů (protihlukové clony, obklady). Nezahrnuje ovšem povrchy vozovek ani vzduchovou neprůzvučnost objektů. Dle této normy je protihluková clona definována jako zařízení pro snížení hluku silničního provozu, které zabraňuje přímému přenosu zvuku vzduchem. Tabulka ZA.1 normy ČSN EN 14 388:2006 uvádí podmínky k dosažení označení CE na zařízení pro snížení hluku silničního provozu pro určené použití, mezi které patří:

 • zvuková pohltivost DLα (EN 1793-1:1997);
 • vzduchová neprůzvučnost DLR (EN 1793-2:1997);
 • odolnost proti zatížení - vlastní tíha akustického prvku (EN 1794-1:2003, příloha B, výpočet nebo zkouška);
 • maximální svislé zatížení, které může prvek snést (EN 1794-1:2003, příloha B, výpočet nebo zkouška);
 • maximální kolmé (90o) zatížení, které může akustický prvek snést - zatížení větrem a statické zatížení (EN 1794-1:2003, příloha A, výpočet nebo zkouška);
 • maximální kolmé (90o) zatížení, které může konstrukční prvek snést - zatížení větrem, statické zatížení, vlastní tíha (EN 1794-1:2003, příloha A a B, výpočet nebo zkouška);
 • maximální ohybový moment zatížení, který může konstrukční prvek snést - dynamické zatížení při odstraňování sněhu (EN 1794-1:2003, příloha E, výpočet nebo zkouška);
 • maximální kolmé (90o) zatížení, které může akustický prvek snést - dynamické zatížení při odstraňování sněhu (EN 1794-1:2003, příloha E, výpočet nebo zkouška);
 • nebezpečí padajících úlomků (EN 1794-2, příloha B);
 • odraz světla (EN 1794-2, příloha E);
 • uvolňování nebezpečných látek;
 • trvanlivost - akustické vlastnosti (EN 1794-2, příloha E);
 • trvanlivost - neakustické vlastnosti = deklarovaná životnost (EN 14369-2:2004).

V konstrukcích pozemních komunikací v ČR pod správou ŘSD ČR je tato problematika částečně řešena v kapitole 25 TKP ŘSD ČR - Protihlukové clony.

Obr. 1. Princip fungování protihlukových stěn
¤ Obr. 1. Princip fungování protihlukových stěn

Požadavky na akustické vlastnosti PHS
Protihlukové stěny musí zajistit vzduchovou neprůzvučnost, zvukovou pohltivost, musejí být pevné a stabilní, trvanlivé, musejí odpovídat hlediskům pasivní dopravní bezpečnosti a dobře esteticky působit.

Vzduchová neprůzvučnost
Vzduchovou neprůzvučností rozumíme schopnost protihlukových stěn snížit hladinu akustického tlaku zvukových vln procházejících přes tyto stěny. Zkoušení těchto výrobků je popsáno v ČSN EN 1793-2:1997, kde je deklarovaná jednočíselná hodnota DLR [dB], podle které jsou protihlukové stěny rozčleněny do čtyřech kategorií (viz tab. 1).

Kategorie

DLR [dB]

B0

neurčeno

B1

<15

B2

15-24

B3

>24

¤ Tab. 1. Kategorie vzduchové neprůzvučnosti u protihlukových stěn

Snížení prostupu hluku 25 dB zajišťují stěny již při plošné hmotnosti od 40 kg/m2. Z tohoto hlediska není tedy příliš obtížné navrhnout vhodný typ stěny. Je jen třeba dodržet, aby plošná hmotnost nebyla nižší než 40 kg/m2 v žádném místě stěny.

Zvuková pohltivost
Z hlediska zvukové pohltivosti se obecně protihlukové stěny člení na kategorie:

 • odrazivé stěny, které sníží při odrazu hladinu hluku o méně než 4 dB;
 • absorpční stěny, které sníží při odrazu hladinu hluku o 4 dB až 8 dB;
 • vysoce absorpční stěny, které sníží při odrazu hladinu hluku o více než 8 dB.

Určení zvukové pohltivosti protihlukových stěn je deklarováno dle ČSN EN 1793-1:1997. Pro hodnocení zvukové pohltivosti protihlukových stěn byla zavedena jednočíselná hodnota DLα [dB], podle které jsou protihlukové stěny rozčleněny do pěti kategorií (tab. 2).

Kategorie

DLα [dB]

A0

neurčeno

A1

<4

A2

4-7

A3

8-11

A4

>11

¤ Tab. 2. Kategorie zvukové pohltivosti u protihlukových stěn

U pohltivých protihlukových stěn (jednoduchých - monolitických) tvoří vnější vrstvu materiál s vysokým činitelem zvukové pohltivosti. Hodnota zvukové pohltivosti u stavebních materiálů závisí především na jejich pórovitosti, protože v pórech materiálu dochází k pohlcování akustické energie, a to následujícími způsoby:

 • násobnými odrazy zvukového paprsku a pórech materiálu;
 • třením vzduchu přenášejícího akustickou energii o stěny pórů;
 • přeměnou akustické energie na expanzní práci periodicky stlačovaného vzduchu v pórech.

Při návrhu zvukopohltivého materiálu je tedy hlavní požadavek kladen na to, aby měl daný materiál pokud možno co největší možné množství pórů (podmínkou je otevřená pórovitost) a dále na to, aby distribuce pórů odpovídala požadavku na pohltivost materiálu v jistých frekvenčních oblastech. Dále obecně platí, že čím je větší aktivní povrch protihlukových stěn, tím je vyšší stupeň absorpce hluku, kterého lze dosáhnout různými kombinacemi tloušťky žeber, popř. osovými vzdálenostmi žeber z různých pohltivých materiálů. Obtížnější je zajistit zvukovou pohltivost stěny. V místech, kde jsou potřebné oboustranné protihlukové bariéry, je nezbytné, aby byly tyto stěny provedeny jako vysoce absorpční, neboť jinak dochází k odrazu zvukových vln šikmo nahoru a tedy nad protihlukovou stěnu na protější straně silnice [4].

Používané materiály protihlukových stěn
Z hlediska vhodných opatření pro Českou republiku v současnosti protihlukové stěny představují zřejmě nejčastější řešení při snižování (omezování) hluku z dopravy. Z hlediska tvaru bývá upřednostňován svislý tvar z betonových dílců, dále nachází uplatnění též dřevo nebo plast. V poslední době také v malé míře nalézá své uplatnění vedle speciálních polymerů například i odpadní pryž, sklo, lehké kovy nebo kombinace více materiálů či kompozitů.
Nejčastěji používaným systémem je systém betonových protihlukových stěn. Stěna se v těchto případech dělí na nosnou a pohltivou část. Nosná část je vyrobená z železobetonu, která při dodržení předepsaného způsobu vyztužení vyhovuje pro stanovené zatížení požadavkům na únosnost a mezní deformaci podle ČSN EN 1794-1:1997 pro instalaci ve svislé poloze. Stejně tak i soklové panely, které jsou příslušenstvím systému. Dalším příslušenstvím je železobetonový sloupek protihlukových stěn, který je určen pro osazení samotných protihlukových stěn a soklových panelů a má průřez ve tvaru písmene H. Sloupy jsou konstruovány pro osazení výhradně ve svislé poloze. Osová vzdálenost sloupu se určuje podle výšky protihlukové stěny pro konkrétní použití. Soklové panely a sloupky jsou součástí jednotlivých systémů a nebudou dále předmětem rešerše uvedené v tomto příspěvku. Pouze je třeba podotknout, že akustické vlastnosti protihlukové stěny se stanovují současně s příslušným sloupkem. Povrch pohltivé vrstvy na straně vozovky bývá vybaven vlnovou, resp. trapézovou strukturou, která zajišťuje vysoký absorpční účinek. Odvrácená strana může být hladká, příp. ji lze opatřit lamelovou strukturou či jinou povrchovou úpravou. Nejčastěji používaným materiálem pro pohltivou vrstvu betonových protihlukových stěn je lehké keramické kamenivo úzké frakce, dále pak dřevocement a drobnozrnný mezerovitý beton z přírodního kameniva úzké frakce (křemičité písky). Další materiály, o kterých je v této rešerši zmíněno, jsou protihlukové panely z hliníkového plechu, příp. z pozinkového plechu, ze dřeva a z recyklovaného plastu. U některých z těchto systémů se používají nosné sloupky betonové nebo ocelové (profily HEA, U nebo U JA), taktéž nejsou předmětem tohoto článku.

Jednotlivé typy protihlukových stěn v ČR
Shoda zařízení pro snížení hluku s požadavky normy ČSN EN 14 388:2006 a deklarovanými hodnotami musí být prokázána pomocí počáteční zkoušky typu (provádí notifikovaná zkušební laboratoř) a řízení výroby u výrobce (výrobce musí zavést, písemně doložit a zachovávat systém řízení výroby). V tabulce 3 (strana 62 a 63) jsou přehledně uvedeny jednotlivé systémy protihlukových stěn v České republice z pohledu deklarovaných hodnot na základě normy ČSN EN 14 388:2006. V dalším textu jsou stručně představeny systémy uvedené v této tabulce.

Železobetonové systémy

Dřevocementové systémy

Hliníkové systémy

Recyklovaný plast (RP) a plast

Sklovláknobeton

Název systému

Liadur

SILENT

Prefa Akustik

VELOX

MFC Akustik 010

PHS pozink/hliník

PHS 2

INP

HAMPPEP

DSH/plast 12 PB

DAKOBET ALFA

Materiál PHS

nosná vrstva C 30/37 XF4, pohltivá vrstva: mezerovitý Liaporbeton

nosná vrstva C 30/37-XF4, pohltivá vrstva: mezerovitý beton (křemičité písky)

nosná vrstva C 40/50 XF4, pohltivá vrstva: dřevocementové tvarovky MFC Akustik 010

nosný dřevěný rám, pohltivá vrstva; štěpkocementové absorpční desky, rubová strana - štěpkocementové krycí desky

obkladové pohltivé desky z dřevocementu bez nosné vrstvy

modulární panely z hliníku nebo pozinku, vnitřní část vyplněna minerální vatou

nosná vrstva C 30/37-XF4, pohltivá vrstva z recyklované pryže

rubová strana - desky z RP. Pohltivá výplň - Orsil tl. 40 nebo 50 mm. Lícová strana - síť a latě z RP. Nosná část - ocel. profily U nebo U JA. Nerez hřebíky a vruty

pohltivá výplň - minerální vata tl. 30 mm. Bočnice - extrudované lamely z tvrdého PVC

pohltivá výplň - ORSIL HARDSIL tl. 60 mm. Lícová strana: plastové lamely. Rubová strana: plastové palubky. Nerez. hřebíky nebo vruty

sklovláknobeton DAKOBET MIX, minerální vata ORSIL, lícová strana pozinkovaná KARI síť

Výrobce

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s. Skanska a.s. Eurovia CS, a.s. SMP Construction, a.s.

ŽPSV, a.s.

Prefa Brno a.s.

VELOX - WERK s.r.o.

MFC - MORFICO s.r.o.

ROMAn® s.r.o

ŽPSV, a.s.

INPROKOM, s.r.o.

MATEICIUC, a.s.

MOSEV plast s.r.o.

DAKO Brno, spol. s r.o.

Počet typů PHS v systému

10

2

1

10

1

5

1

23

2

3

2 + atypy

Mezní rozměry jedné desky (jednostranné)

délka max. 6 m, výška max. 2,5 m, tl. max. 130 mm

délka max. 6 m, výška max. 2,5 m, tl. max. 130 mm

délka max. 6 m, výška max. 2,5 m, tl. 240 mm

panel 5000x2500x330 mm absorpční desky 2000x500x50-115 mm

500x250x130 mm

délka 4 m, šířka 0,5 m, tl. 113 mm

max. výška panelu 2,5 m, tl. 110 mm nebo 130 mm

délka 4 m, max. 6 m, výška panelu do 2,0 m (lze až 6 m PHS), tl. panelu je max. 122 mm, všechny panely se vejdou do HEA 160

délka max. 6 m, výška do 6 m, tl. 130 mm

panel DSH 12: 3,96x1,24 m

šířka 3940 mm výška 2220 mm tl. 120 mm

Zvuková pohltivost DLa

5 až 11 dB (A2 až A3)

8 až 13 dB (A3 až A4)

8 dB (A3)

4 až 13 dB (A2 až A4)

10 dB (A3)

18 dB (A4)

7 dB (A3)

9 až 12 dB (A3 až A4)

6 až 8 dB (A2 až A3)

9 dB (A3)

10 až 11 dB (A3)

Neprůzvučnost DLR

45 dB (B3)

44 dB (B3)

43 dB (B3)

25 dB (B3)

NPD

26 dB (B3)

45 dB (B3)

37 dB (B3)

28 až 40 dB (B3)

34 dB (B3)

35 dB (B3)

Max. kolmé zatížení (větrem a statické zatížení)

3,19 kN/m2

3,9 kN/m2

2 kN/m2

1,85 kN/m2

únosnost jednoho prvku 36,25 kN/m2 (odolnost proti zatížení se stanovuje až pro celý konstrukční prvek)

2,45 kN/m2

3,9 kN/m2

1,7 kN/m2

až 1,15 kN/m2

1,1 až 1,65 kN/m2

Nenastane porušení Vyhovuje pro 1. a 2. větrovou oblast do n.m. 700 m

Dynamické zatížení při odstraňování sněhu: max. ohybový moment/max. kolmé zatížení

14,5 kN/m / 15 kN/2x2 m

12 až 21 kN/m / NPD

16,8 až 25,5 kN/m / 22,5 kN/2x2 m

5,3 kN/m/7,25 až 9,7 kN/2x2 m

dtto

výrobce neuvedl

12 až 21 kN/m / NPD

15 kN/m / 10 kN/2x2 m

2,75 až 7,9 kN/m / 7,65 až 12,9 kN/2x2 m

3,2 kN/m / 5,8 až 9,05 kN/2x2 m

Nebylo posuzováno

Zatížení nárazy kamenů

vyhovuje

NPD

NPD

NPD

vyhovuje

výrobce neuvedl

NPD

NPD

vyhovuje

NPD

výrobce neuvedl

Nebezpečí padajících úlomků

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

třída 3-C (žádné pevné úlomky)

NPD

NPD

třída 3-C (žádné pevné úlomky)

NPD

NPD

Odraz světla

NPD

NPD

NPD

NPD

výrobce neuvedl

Bsmax 3,2-28,5

NPD

NPD

NPD

NPD

Opticky neaktivní

Uvolňování nebezpečných látek

vyhovuje SUJB 307/02Sb.; 499/05 Sb.

žádné

použité materiály nemají negativní dopad na životní prostředí

použité materiály nemají negativní dopad na životní prostředí

vyhovuje SUJB 307/02Sb.; 499/05 Sb.

výrobce neuvedl

žádné

použité materiály nemají negativní dopad na životní prostředí

použité materiály nemají negativní dopad na životní prostředí

použité materiály nemají negativní dopad na životní prostředí

NPD

Odolnost proti požáru křovin

stupeň 3 (bez poškození kromě změny barvy)

neuvedeno

výrobce neuvedl

stupeň 3 (bez poškození kromě změny barvy)

výrobce neuvedl

výrobce neuvedl

výrobce neuvedl

stupeň 1 (dílčí poškození panelu)

NPD

stupeň 3 (bez poškození kromě změny barvy)

Hořlavost materiálu tř. A

Metodika stanovení trvanlivosti

Speciální zkouška odolnosti povrchu pohltivé vrstvy proti vodě a CHRL (předpis TZUS č.0340T068), nosná vrstva XF4. Znalecký posudek GA 716/5 o dlouhodobé stabilitě systémů Liadur - průzkum realizovaných stěn.

Zkouška odolnosti povrchu pohltivé vrstvy proti vodě a CHRL-upravená na 30 cyklů (TZUS Praha) a nasákavost + přídržnost pohltivé vrstvy k nosné vrstvě. Nosná vrstva XF4.

Nosná vrstva XF4.

ČSN 73 1326 odolnost proti působení vody, solí a klimatických podmínek (po 150 cyklech) m ≤ 1000 g/m2

ČSN 73 1326, odpad pod 1000 g/m2

výrobce neuvedl

Zkouška přídržnosti desky z recyklované pryže k nosné vrstvě, nosná vrstva XF4.

dle deklarace výrobce - není zkouška

dle deklarace výrobce - není zkouška

dle deklarace výrobce - není zkouška

Zkouška odolnosti povrchu proti vodě a CHRL.

Deklarovaná životnost

50 let pro klasifikaci prostředí 4K3; 4Z7; 4B1; 4C2; 4M4

35 let

35 let

25 let

NPD

NPD

nosná část 35 let pohltivá část 25 let

30 let

35 let

25 let

35 let

Počáteční zkouška dle ČSN EN 14 388:2006

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

STO - 05 - 1699/Z, v současné době probíhá recertifikace dle EN

¤ Tab. 3. Přehledná tabulka jednotlivých systémů protihlukových stěn v České republice z pohledu deklarovaných hodnot na základě normy ČSN EN 14 388:2006

Stručné představení jednotlivých systémů

 • Železobetonové a dřevocementové protihlukové stěny

Typ/varianta
Protihlukové stěny Liadur®; varianty Liadur 1 až Liadur 10; Liadur Active
Výrobce
Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.; Skanska a.s.; Eurovia CS, a.s.; SMP Construction, a.s.
Systém Liadur je patentově chráněn a je v rámci licence vyráběn mimo Českou republiku také v Polsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Německu, v Maďarsku, Rakousku a Chorvatsku.
Popis a určení výrobku
Dvouvrstvé panelové prefabrikáty. Pohltivá vrstva protihlukového panelu je 60 až 190 mm tlustá a toto jsou možnosti tvarů povrchů: rovný povrch, oválná nebo trapézová žebra, nízká trojúhelníková žebra. Pohltivá vrstva je vyrobena z lehkého mezerovitého betonu s použitím pórovitého kameniva Liapor úzké frakce. Pohltivá vrstva může být probarvena v základních barvách a jejich odstínech nebo jí lze opatřit nátěrem (nástřikem) v celé škále RAL. Nosná vrstva je tvořena betonem C 30/37 XF4. Příslušenství systému tvoří železobetonové sloupky a soklové panely. Liadur Active kromě snížení hladiny hluku přináší i významné snížení znečištění ovzduší způsobené výfukovými plyny díky technologii TX Active (princip fotokatalytického rozkladu) - v současné době jediný systém tohoto druhu v ČR. Existuje možnost využití oboustranných stěn systému Liadur (kombinace jednotlivých typů).

Obr. 2. Protihluková stěna Liadur
¤ Obr. 2. Protihluková stěna Liadur - pohltivá vrstva je tvořena lehkým mezerovitým betonem z pórovitého kameniva Liapor

Typ/varianta
Pohltivé panely typů SILENT a SILENT VV-EC a VV/P-EC
Výrobce
ŽPSV, a.s.
Popis a určení výrobku
Protihlukové panely SILENT jsou sendvičové panelové prefabrikáty. Pohltivou vrstvu protihlukového panelu tvoří 50 mm nebo 90 mm tlustá deska s vlnkami 80 mm nebo 110 mm vysokými, s osovým rozpětím 100 mm nebo 125 mm nebo deska s kazetovým vzorem.
Je vyrobena z mezerovitého drobnozrnného betonu (křemičité písky frakce 1-2 mm). Pohltivá vrstva může být probarvena v základních barvách a jejich odstínech nebo ji lze opatřit nátěrem (nástřikem) v celé škále barev RAL. Nosná vrstva je tvořena betonem C 30/37 XF4. Součástí protihlukové stěny jsou soklové panely a železobetonové sloupy přímé a rohové (typ PHS 2).

Obr. 3. Protihluková stěna Silent
¤ Obr. 3. Protihluková stěna Silent - pohltivá vrstva je tvořena z mezerovitého drobnozrnného betonu (křemičité písky)

Typ/varianta
Protihluková stěna PREFA AKUSTIK
Výrobce
Prefa Brno a.s.
Popis a určení výrobku
Protihluková stěna je tvořena sloupky s modulovou roztečí do 6000 mm a vysoce pohltivou výplní. Sloupky stěny jsou ze železobetonu C40/50 XF4 průřezu H, vysoce pohltivou výplň tvoří železobetonové panely s lícní absorpční vrstvou z dřevocementových tvarovek. Vysoce pohltivé protihlukové panely PREFA AKUSTIK jsou vyráběny ze železobetonu třídy C40/50 XF4 v tl. 110 mm a jsou jednostranně nebo oboustranně opatřeny dřevocementovými tvarovkami MFC Akustik 010. Celková tloušťka vysoce pohltivých protihlukových panelů je u jednostranně pohltivých 240 mm. Ve vodorovných sparách je ukládán pásek Mirelon tl. 3 mm.

Obr. 4. Protihluková stěna Prefa Akustik
¤ Obr. 4. Protihluková stěna Prefa Akustik - pohltivá vrstva je tvořena dřevocementovými tvarovkami

Typ/varianta
Absorpční dřevocementové tvárnice MFC Akustik 010
Výrobce
MFC - MORFICO s.r.o.
Popis a určení výrobku
Absorpční desky MFC Akustik 010 se používají k dodatečným obkladům různých povrchů konstrukcí (portály tunelů, opěrné zdi) s požadavkem na snížení hlukové zátěže, nebo přímo jako absorpční vrstva při výrobě protihlukových panelů. Přední pohltivou stranu protihlukového stěnového panelu tvoří dřevocementové tvárnice MFC Akustik 010 základních rozměrů 500x250x130 mm. Jsou vyrobeny ze speciální dřevocementové směsi vibrolisováním, pomocí ocelových forem s následnou rozměrovou kalibrací řezem. Povrch tvárnic může být opatřen nástřikovou barvou.

Obr. 5. Absorpční dřevocementové tvárnice MFC Akustik 010
¤ Obr. 5. Absorpční dřevocementové tvárnice MFC Akustik 010

Typ/varianta
Protihlukové panely na bázi štěpkocementových desek VELOX, systém 4003 M a 4003 XL
Výrobce
VELOX - WERK s.r.o.
Popis a určení výrobku
Panely VELOX jsou tvořeny nosným dřevěným rámem. Spoje rámu jsou provedeny dvěma pokovenými vruty. Na dřevěný rám se připevňují desky VELOX nerezovými hřebíky nebo vruty. Lícová strana je oplášťována štěpkocementovými deskami, jejichž porézní struktura spolu se vzduchovou mezerou a zadní stěnou pláště zajišťuje zvukovou absorpci. Panely jednotlivých systémů se liší nosným dřevěným rámem. Systém 4003 XL obsahuje dřevěný rám s distančními prkny (překrytí HEA ocelových profilů deskami VELOX a vytvoření souvislé stěny bez viditelných sloupků). Systém 4003 M tvoří pouze dřevěný rám, na který se přímo osazují desky VELOX. Varianty mohou být osazeny deskami VELOX WSR 50, WSO 80, WSW 85, WSZ 100 nebo WSO 115. Zadní stěna pláště je u všech variant tvořena deskou VELOX WSD 35. Dřevěné prvky jsou chráněny proti hnilobě, plísním a dřevokazným houbám tlakovou impregnací prostředkem WOLMANIT CX-10. Na stavbě se panely ukládají do ocelových profilů HEA/HEB 160 nebo do betonových sloupů.

Obr. 6. Protihlukové panely na bázi dřevocementových desek VELOX
¤ Obr. 6. Protihlukové panely na bázi dřevocementových desek VELOX

 • Hliníkové systémy protihlukových stěn

Typ/varianta
Protihluková stěna z pozinkových nebo hliníkových panelů
Výrobce
ROMAn® s.r.o.
Popis a určení výrobku
Stěna je tvořena svisle montovanými profilovanými sloupy HE 160 s 2-3 m rozestupy a vodorovně montovanými samonosnými panely o tloušťce 90 a 130 mm na obou dvou koncích. Panel se skládá z vnitřní skořepiny z mikrodírkovaného plechu a z vnější skořepiny z plného plechu. Plech je v obou případech hliníkový o tloušťce 1,5 mm. Celý panel je smontován tak, že vytváří uvnitř tři samostatné dutiny. Přední dutina odpovídá prostoru mezi dírkovanou povrchovou vrstvou a panelem z minerální vlny o vysoké hustotě. Ten je chráněn textilií ze skleněného vlákna vůči této vrstvě, čímž se zlepšuje jeho akustická účinnost. Panel z minerální vlny je rozdělen na tři segmenty a ve dvou dělicích místech je vložen profil z PVC, který přispívá k zachování stability a zároveň k zamezení průchodu zvukových vln. Zadní dutina vzniká mezi panelem z minerální vlny a plnou kovovou skořepinou, která ještě více přispívá ke zlepšení akustické účinnosti. V zadní skořepině může být montována, pokud se požaduje ještě vyšší akustická účinnost, zátěžová vložka živičného typu.

Obr. 7. Protihluková stěna z hliníkových panelů
¤ Obr. 7. Protihluková stěna z hliníkových panelů

 • Protihlukové stěny z plastů a recyklovaných plastů

Typ/varianta
Protihlukový panel DSH/plast 12PB
Výrobce
MOSEV plast, s.r.o.
Popis a určení výrobku
Základní prvky protihlukové stěny DSH/plast 12PB se osazují mezi ocelové sloupky HEA nebo HEB 160. Nosnými prvky jsou plastové trámy ze směsného materiálu REPLAST, které jsou vyztužené železobetonovým trámkem zalisovaným ve vlastním trámu. Rubová strana panelu je složena z palubek spojených do sebe zámky a připevněných k trámům pomocí nerezových hřebíků nebo pozinkovaných vrutů. Zvukopohltivou výplň tvoří desky ORSIL HARDSIL 60 kg/m³, přes kterou je přetažena ochranná síťovina. Z přední strany je ORSIL krytý prvky z materiálu REPLAST tzv. lamelami, které jsou připevněny k trámu pomocí hřebíků nebo vrutů. Boční strany panelů, které jsou založeny ve sloupcích, jsou zpevněny trámkem z materiálu REPLAST. Ve většině případů není nutné panely těsnit ve sloupcích pomocí pryžového těsnění. U panelů skladebné výšky 1,25 m, případně u atypických panelů výšky větší než 1 m, jsou palubky vzájemně spojeny středovým trámkem obdélníkového průřezu, který omezuje možnost průhybu palubek v závislosti n slunečním svitu.

Obr. 8. Protihlukový panel DSH
¤ Obr. 8. Protihlukový panel DSH

Typ/varianta
PVC protihlukové stěny HAMPPEP B13 (B13-NF)
Výrobce
MATEICIUC, a.s.
Popis a určení výrobku
Protihlukové panely jsou tvořeny soustavou tří prvků - nosného profilu, krycí tlumicí lišty s otvory 8, 10 nebo 12 mm a krycí lišty spoje nosných profilů. Všechny plastové díly jsou vyrobeny z recyklovaného PVC-U nebo primárního PVC. Pro zvýšení ohybové tuhosti se do dutin lamel vkládá pozinkový profil. Panel výšky 1 m je sestaven z nosných lamel. Každá lamela je připojena z obou stran k pásnicím plechu samořeznými šrouby. Na lícové straně je perforovaná lišta, která překrývá absorpční výplň z minerální vaty. Veškeré ocelové prvky jsou žárově zinkovány. Pro zvýšení antikorozní ochrany lze pozinkové profily opatřit ochranným nátěrem.

Obr. 9. PVC protihlukové stěny HAMPPEP
¤ Obr. 9. PVC protihlukové stěny HAMPPEP

Typ/varianta
Protihlukový panel z recyklovaného plastu, označení INP
Výrobce
INPROKOM, s.r.o.
Popis a určení výrobku
Nosnými prvky panelů jsou ohýbané ocelové profily U JA, popř. U, které jsou žárově zinkovány. Rubovou stranu stěn tvoří plastová profilovaná deska. Jako pohltivá výplň je použita minerálně vláknitá rohož Orsil N 40 (příp. N 50). Z lícové strany je pohltivá vrstva překryta vodoodpudivou netkanou skelnou rohoží a sítí proti mechanickému poškození, v různém barevném provedení (žlutá, červená, zelená). Lícovou stranu tvoří latě z recyklovaného plastu nebo KARI síť žárově zinkovaná. Spoje prvků jsou provedeny šroubovými hřeby, šrouby a žárově zinkovanými vruty. Osová vzdálenost je 4 m, maximálně 6 m. Firma INPROKOM vyrábí panely kategorie A3/B3, A4/B3, a to i jako oboustranně pohltivé. Dále panely dřevěné a prosklenné a panely s dveřmi.

Obr. 10. Protihlukový panel z recyklovaného plastu INP
¤ Obr. 10. Protihlukový panel z recyklovaného plastu INP

Typ/varianta
Panely typu PHS 2
Výrobce
ŽPSV, a.s.
Popis a určení výrobku
Protihlukový panel typu PHS 2 je vyráběn v délce 5950 mm a max. výšce 2,5 m v modulu 0,5 m nebo 1,0 m z betonu C 30/37-XF4. Tloušťka nosného panelu 110 nebo 130 mm. Pohltivou vrstvu tvoří dodatečně nalepená tvárnice z recyklované pryže ve tvaru vlny nebo kazetového tvaru lepidlem OKAMUL PU z jedné nebo obou stran nosného panelu.

Obr. 11. Protihluková stěna PHS 2 z recyklované pryže
¤ Obr. 11. Protihluková stěna PHS 2 z recyklované pryže

 • Protihlukové stěny ze sklovláknobetonu

Typ/varianta
Protihlukové pohltivé dílce DAKOBET ALFA
Výrobce
DAKO Brno, spol. s r.o.
Popis a určení výrobku
Dílce řady DAKOBET ALFA vyráběné z kompozitního materiálu - sklovláknobetonu UNIKRET MIX. Jedná se o sklovláknobeton z alkalivzdorného skleněného vlákna Cem-FIL ANTI-CRACK HP ve formě vláken a síťoviny. Další složky: cement CEM I 52,5, slévárenský písek Š-27B, mikrosilika 791-U, superplastifikátor, odpěňovač, voda. Díky příznivému poměru hmotnosti a pevnosti a vysoké odolnosti proti vlivům prostředí umožňují z architektonického hlediska prakticky libovolné tvarové řešení, závislé na tvaru formy. V praxi se z důvodů konstrukčních a výrobních realizují převážně modulové systémy, které minimalizují náklady na návrh, výrobu, montáž a dokončovací práce. Doplňkové a ukončovací dílce celé protihlukové bariéry se vyrábí dle konkrétního projektu.

Obr. 12. Protihlukový panel ze sklovláknobetonu
¤ Obr. 12. Protihlukový panel ze sklovláknobetonu

Závěr
Cílem tohoto příspěvku bylo seznámit odbornou veřejnost se situací na trhu protihlukových stěn v České republice i v souvislosti s vývojem souvisejícího právního rámce s omezováním působení hluku zejména od vlivu dopravního zatížení a s tím souvisejícími požadavky na technické vlastnosti protihlukových systémů. Vzhledem k místě zabudování protihlukových stěn v blízkosti dopravních cest je nutné zajistit nejenom potřebné akustické vlastnosti, ale i odpovídající trvanlivost celého protihlukového systému. Současně je nutné dimenzovat i statické požadavky (působení větru, odolnosti proti nárazu vozidla atd.) pro zajištění stability a bezpečnosti hlavně silničního provozu. Samozřejmě nedílnou součástí je i vizuální vzhled a estetické dopady při zabudování poměrně rozsáhlých protihlukových systémů do krajiny. S tím souvisí i provozování a případné náklady na údržbu. V současnosti se objevují i možnosti zabudování aktivního fotokatalytického TiO2 systému pro zajištění autočištění některých typů povrchů protihlukových stěn za souběžné likvidace nebezpečných NOx, které vznikají silničním provozem a mohou být takto ihned v těsné blízkosti vzniku částečně eliminovány, což je pozitivní přínos z hlediska ochrany životního prostředí. Souhrn výše uvedených požadavků je poměrně obšírný a různorodý, tak jako jsou odlišné i výše popsané systémy protihlukových stěn. Stanovit objektivní systém kritérií pro vyhodnocení komplexní užitné hodnoty jednotlivých protihlukových systémů z hlediska všech požadavků kladených na protihlukové stěny by bylo velmi obtížné a nebylo to ani cílem tohoto článku.

Dílčí shrnutí pozitiv či negativ jednotlivých protihlukových systémů
Výhodou železobetonových protihlukových stěn je vysoká vzduchová neprůzvučnost (díky vysoké hodnotě plošné hmotnosti dosahují bez problémů kategorie B3), minimální údržba, vysoká životnost, možnost oboustranně pohltivých panelů, výborná odolnost proti ohni, dobrá znalost případných sanačních postupů a architektonická variabilita (možnost výběru tvarů a barevnosti povrchů). Nosná a pohltivá část panelů tvoří jeden monolitický prvek a osová vzdálenost sloupků je až 6 m. Nevýhodou může být vyšší hmotnost z hlediska dopravy a náročnější výměna panelů při poškození. U dřevocementových systémů je z hlediska životnosti aktuální otázka biologického napadení materiálu a dále odolnost proti ohni. Tyto systémy netvoří jeden monolitický celek a v případě využití nosného dřevěného rámu vykazují stěny horší neprůzvučnost a je nutné použít spojovací materiál, což ovlivňuje trvanlivost a tedy životnost systému. V případě kombinace s betonovými nosnými stěnami a systémem betonových sloupků se celková užitnost těchto systémů zvyšuje.
Výhodou hliníkových systémů je nízká hmotnost, tedy snadná doprava a montáž, ale naproti tomu vykazují horší neprůzvučnost. Díky výplni z minerální vaty vykazují dobrou odolnost proti ohni. Relativně vysokou cenu, resp. životnost celého systému, určují ceny a kvalita oceli a barevných kovů. Maximální osová vzdálenost sloupků je pouze 4 m.
Plastové systémy mají nejnižší plošnou hmotnost a s tím spojené přepravní náklady. Naproti tomu nevýhodou je nižší trvanlivost těchto systémů, nutnost používání spojovacích materiálů (hřeby popř. šrouby nebo lepené spoje), složité utěsnění ve sloupech klínováním, náročná a pomalá výměna panelu při poškození a tvarová nestabilita (průhyby). Známá vlastnost degradace plastových materiálů působením UV záření a teplotních změn nízká odolnost proti vysokým teplotám při požáru také ovlivňuje životnost systémů. Problémy mohou být i v případě nárazu vozidla do stěny. U plastových i hliníkových systémů jsou absorbérem různé typy minerálních vat. U nich dochází vlivem agresivity prostředí a vlhkosti k postupné degradaci a tím snižování účinnosti.

Poměrně nesourodý a odlišný je přístup zkoušení a hodnocení a z toho vyplývající předpoklady pro zajištění garantované životnosti u jednotlivých systémů či výrobců (viz tab. 3). Každý materiál stěny by měl být posuzová