Zpět na materiály, výrobky, technologie

Potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT - L 500

1. července 2009
Ing. Miroslav Viktorín

Prvním nebezpečným faktorem při požáru, který ohrožuje unikající osoby, jsou zplodiny hoření a jejich viditelná složka - kouř. Z těchto důvodů se v posledních letech klade při navrhování staveb velký důraz na odvod tepla a kouře z objektů ven, mimo dosah unikajících osob.


Cílem požárního větrání je usměrnit tok zplodin a kouře tak, aby jedovaté zplodiny neohrožovaly osoby při evakuaci a umožnily zásah jednotek hasičského záchranného sboru. Současně jde o odvedení podstatného množství tepla mimo budovu, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a omezení rozsahu hmotných škod. Požární větrání může být přirozené, nucené nebo kombinací obou způsobů, pokud byl podrobně posouzen tok plynů. Požární odvětrání se týká hlavně prostorů s požárním rizikem a je zajišťováno samočinným odvětrávacím zařízením. Kromě tohoto jsou požárně větrány i prostory bez požárního rizika, jako jsou chráněné únikové cesty či jiné prostory, v nichž se vznik požáru nepředpokládá. V tomto případě je cílem požárního odvětrání zabránit průniku zplodin hoření a kouře do těchto prostor. Základní prostorovou jednotkou, pro kterou se požární odvětrání navrhuje, je odvětrávaná sekce. Je to stavebně vymezený prostor, vytvořený za účelem zabránění šíření tepla a kouře mezi požárními úseky nebo uvnitř požárního úseku. Každý požární úsek zahrnuje jednu nebo více těchto odvětrávaných sekcí. Požadavky na odvod kouře a tepla jsou stanoveny v projektových normách řady ČSN 73 08.

Odvod tepla a kouře potrubím PROMATECT
¤ Odvod tepla a kouře potrubim PROMATECTR

Příklad vodorovného potrubí PROMATECT
¤ Přiklad vodorovneho potrubi PROMATECT - L 500, EImulti 60

Příklad svislého potrubí PROMATECT
¤ Přiklad svisleho potrubi PROMATECT - L 500, EImulti 30

Přirozené i nucené odvody kouře a tepla mají zařízení na vývody horkých plynů vně objektu řešené:

  • přímo ve střešní či stropní nebo v jiné konstrukci (střešní kouřové klapky, elektrické ventilátory), aniž by k tomu bylo třeba potrubních systémů;
  • pomocí potrubních systémů (dále jen potrubí) popřípadě šachet, které ústí vně objektu a slouží pro: jednu nebo více kouřových sekcí v jednom požárním úseku, popřípadě jako pomocné zařízení v jedné kouřové sekci (sběrné potrubí), nebo pro více požárních úseků s jednotlivými kouřovými sekcemi. Potrubí pro odvod kouře a tepla se klasifikuje podle vztahu na požární úseky.
  • Potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků se klasifikuje EImulti. Podle stupně požární bezpečnosti požárních úseků, kterými potrubí prochází, se stanoví klasifikační třída požární odolnosti potrubí, a to pro I. až V. stupeň požární bezpečnosti EImulti 30, v ostatních případech EImulti 60.
  • Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, které však dále vede jinými požárními úseky, se klasifikuje shodně jako podle předchozího bodu třídou EImulti 30 nebo EImulti 60.
  • Potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, aniž by dále prostupovalo jinými požárními úseky, se musí klasifikovat podle předpokládané teploty odváděných horkých plynů do 300 °C jako E300 single, nebo přes 300 °C jako E600 single. Za postačující se považuje třída E 30, a to bez ohledu na stupeň požární bezpečnosti požárního úseku, v němž se potrubí nachází.

Ve všech výše uvedených případech musí být zajištěna stabilita těchto potrubí i po vzniku požáru, a to nejméně po dobu požární odolnosti potrubí. Jedná se zejména o stabilitu konstrukcí, na kterých jsou tato potrubí uchycena, stabilitu zavěšovacích částí potrubí apod.
Požární odvětrání je podmíněno přítokem minimálního množství vzduchu do kouřové sekce. Pokud je tento přítok vzduchu zajišťován potrubím, navrhuje se podle ČSN 73 0872 jako vzduchotechnické potrubí, resp. jako potrubí ventilačních systémů.
Pro výše popsané požadavky na potrubí pro odvod kouře a tepla má firma Promat s.r.o. odzkoušené potrubí s klasifikací EI 60 S 1000 multi pro horizontální a vertikální potrubí podle článku 7.2 ČSN EN 13501-4. Tato klasifikace splňuje všechny požadavky kladené na potrubí multi pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků.
Potrubí se montuje z protipožárních desek PROMATECT® - L 500, tloušťky 25 mm. Montuje se jako samonosné (bez vnitřního plechového potrubí). Maximální průřez potrubí je 1250x1000 mm. Maximální přetlak +500 Pa, maximální podtlak -1000 Pa. Pro dimenzaci závěsných systémů platí stejné podmínky jako pro ventilační potrubí z desek PROMATECT ® s požární odolností pro namáhání ohněm z vnější strany.
Při prostupu potrubí přes požárně dělicí konstrukce musí být tyto prostupy dotěsněny.
Potrubí pro odvod kouře a tepla PROMATECT® je společně s dalšími komponenty (el. ventilátory, regulační klapky, kouřová čidla, napojení na EPS apod.) uceleným systémem, který patří mezi tzv. vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Pro navrhování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti musí být stanoveny podmínky, uvedené ve vyhlášce Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Technické údaje