Zpět na stavby

Posouzení požární odolnosti velkoplošných uzávěrů tunelu Blanka

21. října 2012
Ing. Jan Pořízek

V příspěvku je uveden postup dokladující požární odolnost velkoplošných celoocelových vícelistých uzávěrů ve vztahu k úniku osob z tunelu Blanka při požáru. Tyto uzávěry jsou součástí systému větrání a jsou umístěny na rozhraní dvou nezávislých požárních úseků.


Úvod

Požární a bezpečnostní řešení staveb tunelového komplexu Blanka je nedílnou součástí realizační dokumentace. Normativní členění stavby na požární úseky, chráněné, nechráněné a jiné únikové cesty je určující při hodnocení požární bezpečnosti a charakteru evakuace ohrožených osob z tunelu Blanka při požáru. Toto dělení předepisuje norma ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací. Podle tohoto předpisu představuje každá tunelová trouba nezávislý požární úsek, přičemž všechny požární úseky v tunelu a přilehlých prostorech jsou taxativně zařazeny do VII. stupně požární bezpečnosti. Otvory v záchranných cestách mají být podle této normy vybaveny požárními uzávěry v provedení EW 90 SC DP1, přičemž požárně dělicí konstrukce, v nichž se tyto uzávěry vyskytují, mají vykazovat požární odolnost REI 180 DP1. V tunelu Blanka jsou v těchto požárně dělicích konstrukcích především dva typy požárních uzávěrů: únikové dveře s panikovým kováním a samozavíracím mechanizmem a požární klapky, jež jsou součástí vzduchotechnických rozvodů. Třetí typ požárního uzávěru představuje velkoplošný segmentový vícelistý uzávěr sloužící pro převod vzduchu z jednoho tunelu do druhého v rámci snižování emisní zátěže vyfukovaným znečištěným vzduchem z výjezdových portálů tunelu do oblasti mimoúrovňové křižovatky Malovanka.

Zkoušení požární odolnosti požárních klapek ve vzduchotechnických rozvodech se provádí podle normy ČSN EN 1366-2 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - požární klapky. Klapka pak podle norem ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 vykazuje, jakožto požární uzávěr, požární odolnost EI (EIS) 60-120 min. Zkoušky požární odolnosti svislých požárních uzávěrů typu dveře se zkouší podle ČSN 1634-1 Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken. Uzávěr pak vykazuje požární odolnost EW 60-120 min.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).