Zpět na předpisy

Poskytování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků elektronicky

12. června 2014
Ing. Alena Šimková

Text článku volně navazuje na odborné články k oblasti pokryté nařízením (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích, které byly zveřejněny ve Stavebnictví č. 8 a 11/2013.

Autor:


Absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Fakulty inženýrských studií ČVUT v Praze. Vedla oddělení  stavebních  výrobků na Úřadě pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a zastupovala zájmy ČR v odborných pracovních  skupinách  Evropské  komise a Rady (EU) příslušných k problematice stavebnictví. Je expertkou Evropské komise k programům H2020 pro výzkum, vývoj, inovace a bezpečnost a vede pražskou poradenskou kancelář C4Construction Praha.


Vychází z interních materiálů oddělení stavebních výrobků ÚNMZ a z pracovního dokumentu Evropské komise C(2013) 7086 final. Evropské komisi byla v souladu s článkem 60 písm. b) nařízení (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích1, udělena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci ohledně podmínek, za nichž může být prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku zpracováno elektronickými prostředky za účelem zpřístupnění na internetových stránkách.

Právní stránka aktu v přenesené pravomoci
V souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 305/2011 se kopie prohlášení o vlastnostech všech výrobků, které jsou dodávány na trh, může kromě tištěné podoby poskytnout také elektronickými prostředky.

Konzultace před přijetím právního aktu

Návrh nařízení byl předložen k veřejné konzultaci během setkání, jež se za tímto účelem konalo dne 8. července 2013 a jemuž předcházela neformální komunikace se zástupci různých zúčastněných stran, zejména členských států a Evropského parlamentu. Všechny členské státy dostaly příležitost, aby na toto setkání vyslaly své odborníky. Kromě těchto odborníků se setkání zúčastnili také zástupci Evropského parlamentu a řada různých jiných externích zájmových stran, zejména zástupců průmyslu. Připomínky vznesené na tomto setkání byly vzaty v úvahu při přípravě konečného znění předlohy tohoto aktu. Dokumenty týkající se tohoto setkání byly předány Evropskému parlamentu a Radě, jak je stanoveno ve společné dohodě o aktech v přenesené pravomoci. Upravené znění aktu bylo Evropskému parlamentu předloženo k závěrečnému hlasování.

Je sdílení prohlášení o vlastnostech elektronickou cestou výhodné?
Komise očekává, že sdílení prohlášení o vlastnostech elektronickou cestou povede nejen ke snížení administrativních nákladů výrobců stavebních výrobků, ale odvozeně se promítne i do celého odvětví stavebnictví. Komise předpokládá rychlejší uvádění výrobků na trh bez zbytečné administrativní zátěže a pružnější komunikaci v rámci celého dodavatelského řetězce. Z reakcí, které zazněly v dosavadní diskuzi k návrhu aktu mezi Komisí, členskými státy a zástupci průmyslu, je zřejmá obecná podpora možnosti poskytovat prohlášení o vlastnostech elektronickou cestou.

Jak se dotkne akt v přenesené pravomoci výrobců a distributorů?
Akt v přenesené pravomoci ohledně podmínek, za nichž může být prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku zpracováno elektronickými prostředky za účelem zpřístupnění na internetových stránkách, nemá žádný vliv na základní povinnosti účastníků dodavatelského řetězce stavebních výrobků. Obecně v kontextech smluvních vztahů tohoto typu platí, že by se smluvní strany měly vždy dohodnout na postupech, které je nutno dodržovat při poskytování informací o výrobku. Nedotčeny zůstávají povinnosti výrobce vypracovat prohlášení o vlastnostech, a tedy určit obsah prohlášení pro určitý stavební výrobek. Beze změny rovněž zůstává povinnost vypracovat prohlášení o vlastnostech v jazyce nebo v jazycích požadovaných členským státem, v němž se výrobek dodává na trh.

Výrobce je povinen přiřadit ke každému jednotlivému výrobku nebo sérii téhož výrobku, které uvádí na trh, příslušné prohlášení o vlastnostech, a to i v případě, že se rozhodne poskytnout prohlášení o vlastnostech elektronicky. K tomu slouží jedinečný identifikační kód typu výrobku, jehož podobu si výrobce sám zvolí. Kód uvede v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 v prohlášení o vlastnostech a v souladu s článkem 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 305/2011 jej uvede také za označením CE, které připojí ke stavebnímu výrobku. Prostřednictvím oznámení jedinečného identifikačního kódu typu výrobku příjemcům stavebního výrobku je zajištěno zpřístupnění prohlášení o vlastnostech na internetové stránce. Volba způsobu oznámení jedinečného identifikačního kódu typu výrobku záleží na výrobci, může jej např. uvést na průvodní dokumentaci k výrobku.

Aby mohl systém řádně fungovat, mají hospodářské subjekty, jež používají internetové stránky pro tento účel, určité povinnosti. Pokud se výrobce rozhodne prohlášení o vlastnostech zpřístupnit na internetu, musí příjemcům stavebních výrobků poskytnout informaci, jak získat přístup k internetové stránce, na níž je umístěno prohlášení o vlastnostech. Musí také zajistit, aby se obsah prohlášení o vlastnostech po zveřejnění na internetové stránce neměnil a byl zdarma k dispozici pro příjemce, a to za všech okolností a nejméně po dobu deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh. To mj. znamená povinnost věnovat náležitou péči monitorování a údržbě, aby se pokud možno zabránilo nedostupnosti stránky z důvodů špatného fungování používaných systémů informačních technologií.

Zpřístupnění prohlášení o vlastnostech na internetových stránkách nijak nemění základní povinnosti výrobce dané článkem 6 odst. 5 nařízení (EU) č. 305/2011, o nakládání s informacemi o obsahu nebezpečných látek, podle nařízení REACH2. Tyto informace se musí společně s prohlášením o vlastnostech rovněž nadále uplatňovat při zpřístupňování prohlášení o vlastnostech na internetové stránce. Akt v přenesené pravomoci také nemění žádnou z povinností výrobce, který musí zajistit, aby na jeho stavebních výrobcích byl uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci. V případech, kdy to velikost nebo povaha výrobku neumožňuje, musí zajistit, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém ke stavebnímu výrobku3.

Totéž platí pro povinnosti hospodářských subjektů (jak výrobců, tak i dovozců, distributorů a zplnomocněných zástupců), které se týkají zajištění zpětné sledovatelnosti stavebních výrobků4. Tyto hospodářské subjekty musí po dobu deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikovat všechny hospodářské subjekty, které jim dodaly výrobek, a všechny hospodářské subjekty, kterým dodaly výrobek. Nic se nemění ani na povinnosti týkající se připojení pokynů a bezpečnostních informací k výrobkům. Pro úplnost je třeba dodat, že vnitrostátní orgány pro dozor nad trhem pro stavební výrobky budou zodpovědné za kontrolu dodržování podmínek stanovených v tomto aktu v přenesené pravomoci.

Závěr

Hospodářské subjekty mohou v zájmu posílení účinnosti a konkurenceschopnosti evropského odvětví stavebnictví při poskytování prohlášení o vlastnostech využívat výhod nových informačních technologií. Nové nařízení, které bylo 21. února 2014 vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie v řadě L 52, jim k tomu dává nástroj, jenž specifikuje podmínky, za kterých tak mohou činit. Nařízení vstoupilo v platnost třetím dnem po vyhlášení, tedy 24. února 2014. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Informace o vstupu v platnost aktu v přenesené pravomoci ohledně podmínek, za nichž může být prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku zpracováno elektronickými prostředky za účelem zpřístupnění na internetových stránkách, byla zveřejněna na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz v sekci Státní zkušebnictví/aktuality. Součástí informace je i text nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (česky a anglicky), na které se akt v přenesené pravomoci odkazuje.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS.

2 Viz články 31 nebo 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky.