Zpět na stavby

Počítačové zpracování agendy bezpečnosti a ochrany zdraví

17. února 2010
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.

Příspěvek představuje návrh koncepce a algoritmu řešení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pomocí mikropočítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby. Toto řešení se může stát u stavebních dodavatelských firem součástí systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a celou agendu zrychlit a zjednodušit.


Dále jsou uvedeny první výsledky práce autorů dosažené v této oblasti, a to návrh registru rizik BOZP a jejich databáze, jakožto datových základen pro automatizovanou tvorbu plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato problematika zatím v České republice ani ve světě nebyla řešena v přímé návaznosti na přípravu staveb, a proto lze očekávat značný význam i zájem o využití výsledných programových produktů zejména u dodavatelů staveb.

Úvod
V současné době se v České republice přebírají evropské normy a směrnice. Následkem tohoto jsou přísnější požadavky na zpracování agend přípravy jednotlivých staveb. To znamená, že každá stavba bude muset být během své realizace řízena a spravována podle dokumentů, daných jednak zvyklostmi užívanými u dané stavební firmy, jednak požadavky investora a dále respektováním norem ISO (základní dokumenty stavebně technologického projektu včetně síťového grafu a časového plánu, plán kvality - kontrolní a zkušební plán atd.), vzhledem k vlivům stavební činnosti na životní prostředí a zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řízení a vedení staveb podle principů projektového řízení s respektováním stavebně technologických zásad by mohlo být efektivnější a rychlejší než doposud. K progresivnější přípravě a řízení staveb pomáhají automatizované systémy, např. [2], [5], [8]. Pomocí programových systémů odpadá mnoho práce kolem vytváření těchto dokumentů a tím se veškerá příprava staveb výrazně urychluje a zpřesňuje. Různé agendy se však dosud vytvářejí mnohdy ručně, kdy ve větších firmách existují specializovaní pracovníci, kteří problematiku těchto agend mají na starosti. Tím dochází ke zbytečnému opakovanému zadávání relevantních dat. Některé agendy, jako například agenda managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se dosud zpracovává ručně, jen pomocí obecných počítačových programů (například tabulkového procesoru Excel) bez respektování údajů a zásad vyplývajících z ostatních dokumentů přípravy staveb.
V příspěvku jsou dále uvedeny první výsledky práce autorů dosažené v této oblasti. Impulzem k této činnosti je fakt, že v České republice doposud není systematicky řešena problematika automatizovaného zpracování agendy BOZP pro konkrétní stavby v přímé návaznosti na základní dokumenty přípravy stavby.

Návaznost agendy bezpečnosti a ochrany
zdraví na přípravu staveb
Z každodenní zkušenosti z práce na staveništi je možné konstatovat, že prakticky každý stavební proces prováděný pracovní četou je do určité míry nebezpečný z hlediska BOZP. Mnohé činnosti se odehrávají ve výškách, pracovní čety pracují se stroji, které mohou neopatrně se kolem pohybujícím osobám způsobit úraz, někdy pracovníci nepoužívají osobní ochranné pomůcky apod. Proto je třeba, aby agenda managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla řešena v přímé návaznosti na práci jednotlivých pracovních čet - tj. v technologické struktuře dílčích stavebních procesů a s přihlédnutím k normě ČSN OHSAS 18001 [6], která tuto agendu vymezuje a zastřešuje.
Ze základních dokumentů přípravy staveb zobrazuje sled stavebních prací v technologické struktuře dílčích stavebních procesů technologický rozbor, někdy nazývaný technologický normál [4]. Technologické normály v požadované technologické struktuře jsou při automatizovaném zpracování jedním z výstupů vypočteného stavebně technologického síťového grafu systému CONTEC, viz [2], u kterého je již k dispozici i sestavená databáze dílčích stavebních procesů s nejdůležitějšími údaji o normě času, ceně, produktivitě, nákladových a jiných zdrojích, počtu pracovníků a technologických přestávkách.
Součástí zmíněného systému se v minulých letech stala i pracovní oblast tvorby kontrolních a zkušebních plánů - plánů jakosti [3], [1], [7]. Automatizované zpracování těchto dokumentů v přímé návaznosti na stavebně technologický síťový graf vytvořený v technologické struktuře dílčích stavebních procesů umožnila databáze kontrol a zkoušek vlastností produktů, které jsou vyráběny jednotlivými pracovními četami, a specializovaný program nejen pro údržbu této databáze, ale i pro vlastní tvorbu kontrolních a zkušebních plánů, harmonogramů provádění zkoušek a kontrol kvality a operativní evidenci skutečně provedených kontrol.
Podobnou koncepci zvolíme i pro řešení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí počítače. Jak se ukazuje v praxi, řada stavebních procesů má stejná, nebo velmi podobná rizika BOZP. Proto je nutné nejprve sestavit tzv. registr nebezpečí a rizik BOZP, jakožto soupis karet, na nichž budou uvedena nejdůležitější rizika, zejména název rizika, výčet ohrožených osob, následky, odpovědnost za riziko a návrh prevence a opatření k co největší eliminaci daného rizika. U každého rizika v tomto registru bude dále provedeno ohodnocení pravděpodobnosti vzniku nehody a možných následků ohrožení, z nichž bude vypočtena výsledná hodnota rizika.
Na základě sestaveného registru rizik BOZP bude dále sestavena databáze rizik BOZP, ve které budou uvedena konkrétní rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých dílčích stavebních procesů. Tato databáze bude vytvořena podobně jako databáze kontrol pro tvorbu kontrolních a zkušebních plánů, viz [2], [3], v přímé návaznosti na výše zmíněnou databázi činností systému CONTEC, která obsahuje údaje o dílčích stavebních procesech. V databázi rizik BOZP bude ke každému stavebnímu procesu připojeno několik nejdůležitějších rizik, jež se u tohoto stavebního procesu mohou vyskytnout. Tato konkrétní rizika mohou (ale nemusejí) být součástí registru rizik BOZP. Do databáze bude možno vkládat i rizika, která nejsou uvedena v registru. Ty pak půjde z databáze do registru převést, což zjednoduší zadávaní dat i u dalších dílčích stavebních procesů v databázi.
Následně bude sestaven algoritmus a vyvinut program, který v návaznosti na konkrétní stavebně technologický síťový graf jakožto model postupu výstavby konkrétní stavby vytvořený v technologické struktuře dílčích stavebních procesů umožní podle databáze rizik BOZP automatizovaně sestavit tzv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - plán opatření k omezení rizik BOZP vztahujících se ke stavebním procesům, které jsou součástí síťového grafu. Tím bude agenda přípravy staveb doplněna o složku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ta ke každému stavebnímu procesu prováděného pracovní četou co možná nejpodrobněji stanoví možná rizika a opatření nutná pro jejich nejširší omezení, případně eliminaci.

Návrh registru rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Registr rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je vlastně soupis rizik BOZP, které se mohou u stavebních činností vyskytovat, společně s vyhodnocením hodnoty rizika a návrhem prevence a opatření k nejširšímu omezení daného rizika. V současné době se vytváří tento registr ve spolupráci s OHL ŽS, a.s., která je držitelkou certifikátu dle normy [6]. Data uvedená v registru vycházejí z předešlé výzkumné činnosti na reálných stavbách a z následně vytvořených podkladů jmenované firmy.
Rizika BOZP jsou v registru seřazena podle číselného kódu, mohou být též řazena podle abecedy. U jednotlivých rizik je uvedena jejich hodnota, vypočtená jako součin pravděpodobnosti vzniku nehody a možných následků ohrožení.
Na obr. 1 je vidět karta registru jednotlivého rizika BOZP společně se všemi údaji, které se vyskytují ve větě o riziku. Číselných hodnot pravděpodobnosti vzniku nehody (četnosti) je v současné době 5, možné následky ohrožení jsou tříděny do deseti tříd.
Některá rizika z registru se mohou vyskytovat nezávisle na stavebních procesech - ta jsou označena zatržením v položce Výskyt vždy - bez ohledu na činnost. V tomto případě je ještě možná volba, že riziko se vyskytuje po celou dobu výstavby, popř. že se jedná o riziko, které se nahlašuje před zahájením výstavby.

Obr. 1. Karta registru rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
¤ Obr. 1. Karta registru rizik bezpečnosti a ochrany zdravi při praci

Návrh databáze rizik bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
V databázi rizik BOZP jsou již jednotlivá rizika, včetně jejich vlastností a ohodnocení výslednou hodnotou, přiřazena dílčím stavebním procesům z databáze činností systému CONTEC. Databáze se v prvním stadiu vytvoří s prázdnými větami pro všechny dílčí stavební procesy z databáze činností. Při každé úpravě nebo aktualizaci se po potvrzení připojené databáze činností provede zkontrolování úplnosti databáze rizik BOZP. Při této kontrole se doplňuje prostor pro rizika BOZP případných nových procesů z databáze činností a rizika procesů, které se již v databázi činností nevyskytují, se automaticky vypouštějí. O případném doplnění databáze systém uživatele informuje. Ke každému stavebnímu procesu z databáze činností je možno určit více rizik BOZP. Skladbu věty databáze rizik BOZP je vidět v obr. 2. Z obou obrázků je vidět úzkou návaznost dat registru a databáze rizik BOZP. Nejdůležitějšími údaji jsou kód a název rizika, ohrožení, následky, údaje o odpovědné osobě za riziko, údaje o předpisech pro řešení rizika a údaje o kontrole a její četnosti a návrhu opatření.
Věta databáze rizik BOZP zahrnuje data o vyhodnocení výsledné hodnoty rizika, viz obr. 2. Databáze je ještě doplněna údaji pro výpočet termínu první evidence či kontroly působení rizika BOZP u příslušné stavební činnosti a pro výpočet počtu kontrol jeho působení v průběhu stavebního procesu. Pokud si uživatel vytvoří přímo v databázi údaje o riziku BOZP, který ještě v registru BOZP není, lze jej do registru automatizovaně vložit.

Obr. 2. Věta databáze rizik bezpečnosti a ochrany zdaví při práci
¤ Obr. 2. Věta databaze rizik bezpečnosti a ochrany zdavi při praci

Návrh programu pro tvorbu plánu BOZP
Program pro tvorbu plánu BOZP jakožto plánu opatření k omezení rizik BOZP vztahujících se ke stavebním procesům, které jsou součástí síťového grafu - modelu postupu výstavby, bude pracovat podobně jako program pro tvorbu kontrolních a zkušebních plánů, jenž je součástí systému CONTEC. Jeho výstupem bude vlastní plán BOZP, dále harmonogram plánovaných a provedených kontrol rizik BOZP a pravděpodobně i operativní evidence provedených kontrol. Tento program zatím není hotov a na jeho vytvoření se pracuje. Bude ještě třeba doladit vlastní algoritmus tvorby plánu BOZP tak, aby vyhovoval potřebám praxe a respektoval přitom nejen ČSN [6], ale i poznatky získané z české i zahraniční literatury, např. [9], [10], [11].
Program bude respektovat požadavek zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 101 bod 1 a 3 ?Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou nebo více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením…? a požadavky zákona č. 309/2006 Sb. Je třeba vzít v úvahu požadavky zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů), kde je zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vyžadováno v prováděcí vyhlášce ke stavebnímu zákonu, (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), kde projektant v projektové dokumentaci k žádosti o stavební povolení je povinen tento plán doložit. Zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) stanoví v § 15 bod 2 povinnost zadavatele stavby zajistit, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi podle druhu a velikosti stavby, budou-li na staveništi vykonávány činnosti stanovené v NV č. 591/2006 Sb., vše viz [11].
Program tak může ulehčit práci jednak projektantům, ale především investorům (zadavatelům staveb) a zhotovitelům staveb, neboť pojímá plán BOZP jako nedílnou součást stavebně technologického projektu, jako část přípravy stavby jak investora, tak i zhotovitele.

Závěr
Předložený příspěvek představuje návrh koncepce a algoritmu řešení agendy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomocí mikropočítačů v přímém napojení na metodiku stavebně technologického projektování a tím na proces přípravy stavby. Toto řešení se může stát u stavebních dodavatelských firem součástí systému pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví a celou agendu zrychlit a zjednodušit. Dále jsou uvedeny první výsledky práce autorů dosažené v této oblasti, a to návrh registru rizik BOZP a jejich databáze, jako datových základen pro automatizovanou tvorbu plánů BOZP. Tato problematika zatím nebyla v ČR ani ve světě řešena v přímé návaznosti na přípravu staveb, a proto lze očekávat značný význam i zájem o využití výsledných programových produktů u projektantů, investorů a zejména u zhotovitelů staveb.

Použitá literatura:
[1] Gašparík, J.: Manažérstvo kvality v stavebníctve, Vydavatelstvo Jaga Group Bratislava 1999, ISBN 80-88905-13-3
[2] Jarský, Č.: Automatizovaná příprava a řízení realizace staveb, CONTEC Kralupy n. Vlt, 2000
[3] Jarský, Č.: Ke kontrole a zajištění kvality stavební produkce při realizaci staveb, Jakost 98 - sborník přednášek 7. mezinárodní konference 2.-6. 6. 1998 Ostrava, DTO Ostrava 1998
[4] Jarský, Č., Musil, F., Svoboda, P., Lízal, P., Motyčka, V., Černý, J.: Příprava a realizace staveb, Akademické nakladatelství CERM s. r. o. Brno 2003
[5] Jarský, Č.: K počítačovému modelování realizace výstavby pro investory a dodavatele, In: Časopis Stavebnictví, roč. II, číslo 08/2008, EXPO DATA s. r. o. Brno, str. 74-77, ISSN 1802-2030
[6] Kolektiv autorů: Norma ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky, ČNI 2008
[7] Kozlovská, M., Mesároš, F., Čepelová, A.: Ako úspešně riadiť malú stavebnú firmu, Eurostav spol. s r. o. Bratislava, 2003
[8] Makýš, P.: Metodika tvorby časového plánu výstavby pri zohľadnení vplyvu pracovného prostredia, sborník přednášek 11. sekce VII. vědecké konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 25. výročia založenia Stavebnej fakulty a 50. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach, SvF TU Košice 2002
[9] MacCollum, D., V.: Construction Safety Engineering Principles, McGraw-Hill, 2008, ISBN: 0-07-148244-X
[10] NFPA 101 - Life Safety Code, 2009 Edition, NFPA 2009
[11] Pater, J., Sláčal, J., Sklenář, V.: BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi, Z+i ČKAIT č. 4/2009