Zpět na stavby

Optimalizace využití programů NOVÝ PANEL a Zelená úsporám

9. prosince 2009
Ing. Lubomír Rajdl, CSc.

Vlastníci bytových domů bez ohledu na jejich právní formu jsou považováni za podnikatele. I když se například pro členy společenství vlastníku bytových jednotek může takový pohled jevit jako podivný, je nutné ho při přípravě žádostí o podporu na opravy bytových domů respektovat.


Tyto podpory mohou být poskytovány ze dvou programů. Širším a komplexnějším z hlediska spektra podporovaných oprav je program NOVÝ PANEL, který umožňuje získat podporu formou zvýhodněné záruky za úvěr určený na financování oprav či dotace na úhradu části úroků tohoto úvěru. Žádosti o tyto podpory přijímá Českomoravská záruční a rozvojová banka a prostředky poskytuje Státní fond rozvoje bydlení ČR. Finančně zajímavou alternativu pro zlevnění oprav bytových domů v oblasti jejich zateplení představuje program Zelená úsporám. Žádosti o dotace z tohoto programu přijímá Státní fond životního prostředí ČR. Nedávné rozšíření působnosti tohoto programu i na bytové domy postavené ve vybraných konstrukčních soustavách, obvykle označovaných jako panelové bytové domy, ještě podtrhlo nutnost optimalizace postupu žadatele o podporu, pokud ji chce využít z obou programů v maximální míře.

Jaké podpory lze získat
Z programu NOVÝ PANEL:

 • záruku za bankovní úvěr až do výše 80 % jistiny úvěru;
 • dotaci na úhradu úroků ve výši 2,5-4 % p.a. z výše úvěru určeného na financování podporovaných činností uvedených v příloze programu.

Z programu Zelená úsporám:

 • dotaci ve výši až 1500 Kč/m2 (v závislosti na dosažené měrné roční spotřebě tepla na vytápění).

Výhody a nevýhody režimů veřejné podpory
Podpora na opravy bytových domů může být poskytnuta ve dvou režimech:

 • blokové výjimky;
 • podpory malého rozsahu de minimis.

Režim blokové výjimky je charakteristický tím, že podpora na projekt chápaný jako oprava bytového domu či souboru bytových domů je omezena intenzitou veřejné podpory. Intenzita veřejné podpory je poměr mezi dotací a investičními náklady na opravu domu vyjádřený v procentech. V případě podpory v programu Zelená úsporám jsou investičními náklady, které lze pro účely výpočtu uvedeného ukazatele použít, pouze náklady na zateplení. Tento ukazatel nesmí přesáhnout limity stanovené pro malé, střední a velké podnikatele (40-20 %). Nejvyšší míru podpory lze využít u žadatelů, které lze považovat za malé podnikatele, což je většina žadatelů o podporu.
Žadatelé o podporu oprav panelových bytových domů v programu NOVÝ PANEL mohou využívat pouze tento režim podpory. V programu Zelená úsporám budou tento režim využívat zejména větší bytová družstva, která opravují bytový fond obvykle postupně a u nichž investice celkově dosáhnou částek v desítkách milionů Kč.
Typickým uživatelem podpor de minimis je společenství vlastníků v menším nepanelovém bytovém domě nebo i v panelovém domě, pokud převážná část nákladů na opravy je spojena se zateplením objektu a bude podpořena v programu Zelená úsporám. Podpora de minimis dovoluje u programu Zelená úsporám získat relativně vyšší dotaci než v režimu blokové výjimky. Její nevýhodou je, že celková výše podpor získaných jedním subjektem nesmí v roce poskytnutí podpory a ve dvou předchozích letech překročit korunový ekvivalent částky 200 000 eur. V programu NOVÝ PANEL je podpora de minimis zatím jediným možným režimem podpory u nepanelových bytových domů, v programu Zelená úsporám záleží na rozhodnutí žadatele, jaký režim podpory si zvolí, pokud konkrétní situace tuto volbu dovoluje.

Podle čeho se rozhodovat
Při rozhodování o tom, jaké podpory využít a v jakém pořadí uzavírat smlouvy o podpoře, je potřebné vzít do úvahy tyto faktory:

 • Jak velkou investici bude oprava bytového domu představovat?
 • Jak velký bude podíl nákladů na zateplení objektu z celkových nákladů na opravy?
 • Jak bude oprava financována (podíl vlastních prostředků a úvěru)?
 • O jaký bytový dům se jedná (panelový či nepanelový)?
 • Bude k získání úvěru postačující pouze zajištění, kterým disponuje žadatel, nebo bude úvěrující banka požadovat záruku PANEL?
 • Jaká bude doba splatnosti úvěru na financování oprav?
 • Zda a v jaké výši získal žadatel jinou podporu de minimis v roce podání žádosti - nebo ve dvou předchozích kalendářních letech?

Lze uvést několik příkladů toho, jak výše uvedené faktory ovlivňují volbu optimálního mixu podpor z obou programů.

 • Pokud bude oprava bytového domu nepanelového typu představovat několik milionů Kč a žadatelem o podporu bude SVJ či menší bytové družstvo, které ještě žádné podpory nečerpalo, pak je nejvhodnějším řešením využít pro všechny podpory režim de minimis. Ve všech ostatních případech je účelné s přihlédnutím k výše uvedeným faktorům zvážit optimální režim postupu, aby žadatel mohl využít existující nabídku v co nejvyšším rozsahu.
 • Jestliže žadatel financuje opravy částečně z vlastních prostředků, je výhodnější použít tyto prostředky v maximální míře na tu část oprav, která bude podporovaná z programu Zelená úsporám.
 • Pokud žadatel chce využít pouze krátkodobý úvěr menšího rozsahu, je účelné usilovat v maximální míře o využití programu Zelená úsporám.

Jak postupovat
Pro optimální využití podpor je ve většině případů potřebné zvolit správné pořadí uzavírání smluv o podpoře. Pořadí podání žádostí o podporu není rozhodující.

Panelové bytové domy
Jako nejvhodnější lze doporučit tento postup:

 • uzavřít nejprve smlouvu o záruce z programu NOVÝ PANEL (pokud žadatel potřebuje k financování úvěr a nemá dostatek jiného vhodného zajištění);
 • následně uzavřít smlouvu o dotaci NOVÝ PANEL;
 • jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci z programu Zelená úsporám.

Nepanelové bytové domy
Výběr vhodného postupu závisí především na počtu opravovaných bytových jednotek, výši nákladů na opravy na bytovou jednotku a na podílu vlastních zdrojů investora na financování oprav. Z uvedeného důvodu jsou dále uvedené propočty pouze orientační.
Menší projekty - do cca 30 bytových jednotek (žadatel v roce podání žádostí a v předchozích dvou letech žádnou podporu de minimis nečerpal):

 • pro všechny typy podpor využít režimu de minimis, přičemž nezáleží na pořadí uzavírání smluv o podpoře.

Větší projekty - (nad cca 30 bytových jednotek), optimální režim uzavírání smluv o podpoře:

 • nejprve uzavřít smlouvy o dotaci z programu Zelená úsporám, a to v režimu blokové výjimky;
 • jako další v pořadí uzavřít smlouvu o záruce z programu NOVÝ PANEL (lze pouze v režimu de minimis);
 • jako poslední uzavřít smlouvu o dotaci NOVÝ PANEL (lze pouze v režimu de minimis).


Na co nezapomenout
Žadatel o dotaci v programu Zelená úsporám je povinen splnit podmínky programu NOVÝ PANEL, a to minimálně v rozsahu dovolujícím poskytnutí dotace ve výši 2,5 % (opravy skupiny A). K tomu je povinen předložit Státnímu fondu životního prostředí stanovisko Poradenského a informačního střediska (PIS) používané v programu NOVÝ PANEL (příloha A žádosti o dotaci). Pozn.: ve skupině A jsou kromě zateplení uvedeny ještě další opravy. I ty budou muset být součástí projektu podporovaného dotací Zelená úsporám nebo musí u nich PIS potvrdit, že objekt tyto opravy nevyžaduje.

Dotaci NOVÝ PANEL lze poskytnout pouze k té části úvěru, která nebude použita na financování těch zateplovacích prací, které budou podpořeny dotací z programu Zelená úsporám (příp. i prací podpořených dotací z jiných státních nebo evropských fondů).

Seznámit se podrobněji se všemi dostupnými informacemi prostřednictvím těchto webových stránek: www.sfrb.cz, www.cmzrb.cz, www.zelenausporam.cz.

Autor: Ing. Lubomír Rajdl, CSc., vrchní ředitel úseku strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.