Zpět na stavby

Ochrana Jablonce nad Nisou převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno

25. května 2012
Ing. Jiří Švancara

V prosinci 2011 byla v Jablonci nad Nisou zahájena výstavba systému protipovodňových opatření, jehož podstatou je úprava historického protipovodňového systému odklánějící zvýšené průtoky do nádrže vodního díla Mšeno. Jedná se o systém založený na převodu povodňových průtoků štolovými přivaděči, jenž je v podmínkách České republiky do značné míry unikátní. Po letech koncepční a projektové přípravy tak dojde k podstatnému zvýšení ochrany Jablonce Nad Nisou před škodlivými účinky povodní.

Autor:


Spoluautoři:
Jiří Kocian

Koncepce ochrany před povodněmi
Jablonecko v podhůří Jizerských hor je územím, které v minulosti opakovaně zasáhly následky ničivých povodní. Nejhorší důsledky na tomto území měla povodeň v roce 1897. V následujícím období se v tomto území vystavěla řada přehradních nádrží, jež měly za úkol snížit průtoky povodní na únosnou míru. Jednou z těchto nádrží bylo i vodní dílo (VD) Mšeno realizované v letech 1909-1911.
VD Mšeno bylo vybudováno na Mšenském potoce, který protéká Jabloncem nad Nisou a na jeho území se vlévá do Lužické Nisy. Gravitační hráz je zděná z lomového kamene a její půdorysné zakřivení má poloměr 350 m. Nad základovou spárou se nachází hráz vysoká 20 m, v koruně má délku 425,5 m a šířku 4,5 m. Hráz má dvě spodní výpusti o celkové maximální kapacitě 7,84 m3/s a korunový přeliv o čtyřech polích, každé o délce 5,15 m. Vývar je společný pro přeliv i obě výpusti a ukončuje jej betonový měrný jízek. Maximální objem nádrže činí 2 785 800 m3.
Přehradní hráz prošla v letech 1998-2000 obnovou, v rámci níž byla v podloží vybudována injekční štola a zajištěna těsnost podloží. Přehradní stavba je připravena bezpečně plnit své funkce v dalším období.
VD Mšeno plní v současnosti následující funkce:

  • zmírnění velkých vod a částečná ochrana území ležícího pod nádrží a v sousedních povodích (tj. Bílé a Lužické Nisy) před velkými vodami;
  • akumulace vody pro průmyslové účely a zlepšení odtokových poměrů;
  • energetické využití sanačního průtoku;
  • nadlepšení průtoků pod nádrží při havarijním znečištění vody;
  • individuální rekreace obyvatelstva, rybochov a sportovní rybaření.

V současné době slouží VD Mšeno jako hlavní protipovodňové opatření Jablonce nad Nisou. Součástí historického protipovodňového systému jsou i přivaděče z Lužické a Bílé Nisy. Ty od vybudování měly za úkol chránit Jablonec nad Nisou před povodněmi tím, že odkláněly povodňové průtoky do přehradní nádrže. Součást protipovodňového systému tedy představují i dvě hydrotechnické štoly s rozdělovacími objekty na Lužické a Bílé Nise, odkud je však v současnosti možné převádět do nádrže jen omezené části průtoků. Využití existující nádrže VD Mšeno pro ochranu před povodněmi je omezeno velikostí neškodného odtoku Mšenským potokem pod nádrží, jenž má v průchodu zástavbou města jen omezenou kapacitu (stejně jako Lužická i Bílá Nisa). Pro udržení neškodného odtoku z nádrže je nutné přítok z Lužické a Bílé Nisy do nádrže prostřednictvím přivaděčů během povodní omezovat, a to v závislosti na stavu hladiny vody v přehradní nádrži. Dodržením pravidel uvedených v manipulačním řádu je za extrémních povodní také garantována bezpečnost přehrady samotné.

Těžební a revizní šachta u VD Mšeno - zakládání

Těžební a revizní šachta u VD Mšeno - zakládání

Přívodní štola - hloubený úsek

Přívodní štola - hloubený úsek