Zpět na stavby

Nový obloukový most přes řeku Jizeru

17. března 2009
Ing. David Marván

Nový most převádí komunikaci III/2729 mezi obcemi Kochánky a Předměřice nad Jizerou přes řeku Jizeru. Stojí na místě původního železobetonového třípolového trámového mostu z roku 1936, který se při povodních roku 2000 vlivem podemletého pilíře zřítil.


Celková koncepce mostu
Do doby zprovoznění nového mostu byla doprava převáděna pomocí provizorního mostu MMT 100. Protože cílem zadání bylo odstranit možné překážky ve formě pilířů v průtočném profilu řeky Jizery, bylo nutné navrhnout most o jednom poli. S ohledem na tento požadavek a na výšku stoleté vody byla navržena konstrukce, jenž se vyznačuje nízkou stavební výškou - trám vyztužený obloukem, tzv. Langerův trám. Nový most je navržen o jednom poli s rozpětím 54,60 m. Přes most je převáděna místní komunikace kategorie S 7,5/60, na mostě se jedná o kategorii MO 8/50. Niveleta komunikace stoupá ve směru staničení proměnným sklonem v souladu s výškovým zakružovacím obloukem R = 1500 m. Volná šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami a svodidly je 7,0 m, volná šířka levostranného chodníku na mostě je 2,0 m. Vozovka má střechovitý příčný spád 2,5 %. Chodník na povodní (levé) straně je navržen s příčným spádem 2,5 % směrem k odvodňovačům. V rámci výstavby mostu došlo i k úpravě předpolí, kde se na předměřické straně nachází křižovatka, a k narovnání dočasné vodoteče Buková.

Pohled na konstrukci mostu po dokončení stavby
¤ Pohled na konstrukci mostu po dokončení stavby

Založení a spodní stavba
Most je založen na vrtaných pilotách ø 900 mm, délky 10,0 až 11,0 m. Protože původní most byl podle dochované dokumentace založen na dřevěných pilotách, bylo je třeba zaměřit a nové piloty rozmístit tak, aby nebyly se stávajícími v kolizi.
Spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými opěrami se zavěšenými křídly. Na závěrné zídce je v místě pod vozovkou uložena přechodová deska. Křídla jsou zavěšená kolmá, pouze pravé křídlo opěry 1 je šikmé. Horní část křídel navazuje na závěrnou zídku. Veškeré práce bylo nutné vzhledem k výšce hladiny řeky Jizery a výšce spodní vody provádět v zapažených jamách a za stálého odčerpávání vody.

Detail připojení táhel na trám
¤ Detail připojení táhel na trám

Detail přechodu mostního oblouku na trám
¤ Detail přechodu mostního oblouku na trám

Vrchní stavba
Most byl navržen jako ocelový obloukový s ocelobetonovou spřaženou dolní mostovkou a levostranným chodníkem. Základním nosným prvkem je dvojice plnostěnných svařovaných trámů tvaru I o výšce 1,50 m. Osová vzdálenost hlavních nosníků je 8,85 m. Teoretické rozpětí hlavních nosníků je 54,60 m. Trámy jsou vyztuženy ocelovými parabolickými oblouky o vzepětí 9,10 m. Jedná se o tzv. Langerův trám. Průřez oblouků je uzavřený, s konstantní šířkou 0,75 m a proměnnou výškou 0,50-0,80 m. Oblouky jsou konstruovány jako volné (nejsou zavětrovány ve vodorovném směru). Trám a oblouk jsou vzájemně propojeny rektifikovatelnými táhly Macalloy M56, uspořádanými do tvaru písmene V. Při tomto uspořádání je důležitá možnost délkové rektifikace táhel tak, aby došlo k jejich aktivaci a nevznikal v nich při provozním zatížení tlak. Materiál táhel je S460 podle ČSN EN 10025-3. V místě příčníků je stěna trámu vyztužena příčnými výztuhami. Výrobní nadvýšení trámu a oblouku bylo realizováno jako plynulé.
Nosnou konstrukci mostovky tvoří ocelové svařované příčníky profilu I s proměnnou výškou, která kopíruje průběh povrchu vozovky a říms na mostě. Podélná rozteč příčníků je 1,82 m. Koncové příčníky jsou vyšší a jsou tvořeny uzavřeným průřezem. Při zvedání mostu při výměně ložisek je pod těmito koncovými příčníky uvažováno s umístěním lisů.
Hlavními nosnými prvky chodníků jsou ocelové konzoly svařovaného profilu I výšky 170-270 mm.
Ocelová konstrukce byla navržena z oceli S355J2+N podle ČSN EN 10025-2. Celková hmotnost nosné ocelové konstrukce je 168 t. Nosným podkladem vozovky je železobetonová deska tloušťky 200 mm z betonu C30/37-XF4. V místě chodníku je nosným podkladem železobetonová deska tloušťky 150 mm z betonu C30/37-XF4. Železobetonové desky byly vyztuženy betonářskou výztuží 10 505(R). Příčníky a železobetonová deska jsou ve vozovkové části vzájemně spřaženy a spolu tvoří hlavní nosný prvek mostovky. Spřažení je realizováno pomocí spřahovací lišty. Ta je perforována otvory, kterými byla protažena dolní hlavní nosná výztuž železobetonové desky mostovky.

Podélný řez mostem
¤ Podélný řez mostem

Příčný řez mostem
¤ Příčný řez mostem

Postup montáže
Pro montáž ocelové nosné konstrukce bylo v korytě řeky vybudováno montážní podepření ze stojek pižmo. Toto podepření bylo umístěno přibližně ve třetinách rozpětí mostu. Trám byl dělen na dva montážní dílce se stykem uprostřed rozpětí mostu. Následovalo osazení a zavaření příčníků. Oblouky pak byly děleny na tři montážní dílce, které byly osazeny na prodloužené montážní podpěry. Po zavaření montážních svarů byla osazena táhla a po uvolnění podepření oblouků v několika krocích dopnuta. Teprve poté byla nosná ocelová konstrukce spuštěna z montážních podpor a betonáž proběhla bez montážního podepření.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Středočeský kraj
Zhotovitel: SDS Exmost spol. s r. o., ocelová konstrukce byla vyrobena v mostárně MCE Slaný, s.r.o.
Montáž: Hutní montáže, a.s.
Projektová dokumentace ve všech stupních, včetně výrobních výkresů ocelových konstrukcí: Ing. Antonín Pechal, CSc. Projektové a inženýrské služby
RDS spodní stavby: Dosting, s.r.o.
RDS založení: HG partner s.r.o.

Boční pohled na most
¤ Boční pohled na most

Boční pohled na most
¤ Boční pohled na most

Montáž ocelové konstrukce mostu
¤ Montáž ocelové konstrukce mostu

Montáž ocelové konstrukce mostu
¤ Montáž ocelové konstrukce mostu

Začlenění stavby do okolní krajiny
¤ Začlenění stavby do okolní krajiny