Zpět na stavby

Novostavba výrobny v opatství Nový Dvůr

24. května 2016
Ing. arch. Jan Soukup

Klášter řádu cisterciáků přísné observance, krátce zvaných trapisté, v Novém Dvoře nedaleko Teplé v Karlovarském kraji, je jistě neobvyklá a výjimečná stavba na českém území. Klášter využívá historický hospodářský dvůr, který do roku 1946 patřil klášteru v Teplé. Od roku 1999 se obnovuje areál, včetně částí, které komplex nově doplňují. Takovou stavbou je i moderní novostavba výrobny, nominovaná v soutěži Stavba Karlovarského kraje, která získala Cenu časopisu Stavebnictví.


Historie Nového Dvora
Nový Dvůr byl postaven v roce 1750 na čtyřkřídlém půdorysu, v jehož čele stojí tzv. rezidence, obytná budova pro mnichy, kteří vedli práci ve dvoře. Má formu barokního zámečku a vnitřní uspořádání a výzdoba nástropními malbami a štukovými rámy je na vysoké umělecké úrovni. Ostatní křídla tvořily hospodářské budovy, chlévy, stáje, stodola a kolny. Koncepce areálu zřejmě pochází od architekta Kiliana Ignáce Dienzenhofera, provádějícím stavitelem byl Wolfgang Braunbock. V roce 1973, kdy byl vlastníkem Státní statek Teplá, část dvoru vyhořela a posléze opuštěný areál pomalu zanikal.

Situace

Obnova areálu
K obnově dvoru přispěla skutečnost, že se naplnil francouzský trapistický klášter v Sept-Fons spolubratry ze střední Evropy, a proto se jeho opat Dom Patrick Olive rozhodl postavit pro ně nový klášter v Čechách. Během deseti let dvůr trapisté přestavěli na klášter. Jeho jádro tvoří čtyřkřídlá stavba o vnějších rozměrech 75 x 75 m, která byla v době příchodu trapistů v roce 1999 ruinou. V relativně nejlepším stavu se nacházelo západní křídlo, které bylo při obnově restaurováno, ostatní tři křídla jsou nově postavená.

Protože trapisté jsou reformovanou odnoží řádu cisterciáků, vycházela tvorba nového kláštera z cisterciácké architektonické tradice, která je hluboce zakotvena v evropské středověké architektuře a také v současnosti, po devíti stech letech, se staly její myšlenky inspiračním zdrojem nového díla. Svou skladebností se konventní budovy drží tradičního schématu cisterciáckého kláštera. Tvarování prostorů je podřízeno optickým kvalitám působení světla a stínu. Bílé stěny vnitřních prostor kláštera i kostela odrážejí proměnlivost denního světla a od něj je odvozena hmotnost (či nehmotnost) všech konstrukčních prvků. Tyto zásady se staly inspirací i pro stavbu vedlejších budov, jako klášterního hospice, realizovaného v bývalém ovčíně severně od konventu (2011) a nové stavby výrobny, postavené v návaznosti na klášter východně od něj.

 Řez výrobnou

Koncepce a kvalita řešení přestavby
Pro pochopení velkorysosti koncepce a kvality řešení je dobré si uvědomit, že klášter je pro trapistické mnichy celým životním prostorem, je jejich domem, školou, místem pro práci i modlitbu, nemocnicí i hřbitovem. Je proto důležité, aby se v něm cítili vyrovnaní a spokojení, protože jejich poslání jim neumožňuje odejít a odreagovat se jako běžní lidé na kulturní akci či dovolené. Minimalistická architektura podtrhuje prostý mnišský život, zároveň je však zapotřebí podnětů, aby nebyla sterilní, a ty jsou vytvořeny mnoha způsoby, jako např. průhledy do měnících se obrazů krásné okolní krajiny.

Novostavba výrobny
Budova výrobny byla postavena pro ekonomické aktivity kláštera. Mniši se živí svou prací v zemědělství. Mottem trapistických mnichů je Ora et labora (Modli se a pracuj). Kromě pravidelné modlitby v kostele tak mniši chovají ovce, hospodaří v lese, vyrábějí několik druhů hořčice podle vlastních originálních receptur a věnují se i výrobě přírodní kosmetiky. S rostoucí poptávkou po mnišských produktech vznikla potřeba samostatné budovy pro výrobu. Projekt byl zahájen v roce 2010 a rok poté byla dokončena prováděcí dokumentace. Z důvodu přípravy nového územního plánu se přes veškeré snahy místní samosprávy další tři roky čekalo na vydání stavebního povolení.

Průhled střední příčnou chodbou vraty na rampu

Architektonické řešení

Pro návrh výrobny byli osloveni opět, tak jako v předchozích etapách budování kláštera, architekti John Pawson a Jan Soukup. Požadavkem mnichů na umístění dílen a jejich vzhled byla především malá vzdálenost výrobní budovy od kláštera a požadavek na přirozené začlenění budovy do okolního prostředí. Návrh využil terénní uspořádání pozemku pod východním křídlem a zahradou kláštera, svažujícího se daleko do údolí. Do tohoto místa je situována budova výrobny jako jednoduchá kvádrová hmota, navazující na horizontální průběh kamenných ohradních zdí. V místě rovněž dochází k vizuálnímu kontaktu budovy s hladinou vodní plochy rybníka.

Cílem návrhu architektonického řešení budovy bylo:

  • neporušit výhledy do krajiny z kláštera;
  • vzhledem k požadované velikosti výrobny nekonkurovat vlastní budově kláštera;
  • nenarušit dálkové pohledy na klášter;
  • navázat použitými materiály na stávající stavby;
  • použít materiály s dlouhou životností.

Charakteristika stavby
Zastavěná plocha činí 1473 m2, obestavěný prostor 12 230 m3. Budova výrobny je částečně podsklepená, s jedním nadzemním podlažím. Půdorys je obdélníkový o rozměru 60,4 x 24,4 m, výška nadzemní části směrem ke klášteru je 4,6 m a směrem do údolí 5,7 m. V přízemí se nacházejí tři vstupy, navazující na zásobovací rampu. Osou budovy jsou na sebe kolmé příčné chodby, které dělí dispozici na čtyři části - výrobu hořčice, výrobu kosmetiky, expedici internetového obchodu a administrativu se zázemím. Centrálním bodem dispozice je hala uprostřed budovy, v níž je situováno schodiště a nákladní výtah do suterénu. Hala navazuje na zásobovací rampu a vstup ve směru od budovy směrem od kláštera, jenž se nachází v ose výroben.

V suterénu budovy je umístěn sklad produktů a strojovny vzduchotechniky. Vstoupit do jednotlivých místností lze z chodby ve tvaru U, která navazuje na dva vstupy z exteriérové rampy situované podél východní fasády.

Detail zábradlí

Konstrukce budovy
Z konstrukčního hlediska je budova navržena jako čtyřtrakt. Obvodové a vnitřní zdivo je z děrovaných cihelných bloků, sloupy jsou železobetonové, obojí založené na železobetonových pasech (z důvodu nestejnoměrných geologických poměrů). Stropní desky jsou bezprůvlakové železobetonové monolitické. Fasáda budovy je zateplena kontaktním systémem s izolantem z minerální vlny, který proti povětrnosti chrání samonosná stěna z místního kamene, která vytváří architektonický výraz stavby. Ostění oken, dveří a atiková římsa jsou z mrákotínské žuly. Vstupní dveřní stěny jsou atypické, z masivního dubu, okna hliníková, s izolačním trojsklem. Okenní otvory a vnitřní dveře jsou za sebou řazeny v osách, což umožňuje průhledy napříč budovou. Budovou proniká přes prosklené dveře dostatek světla do chodeb a zároveň je při průchodu výhled do exteriéru. Rozlehlé vnitřní prostory tak působí vzdušným dojmem. Plochá střecha je navržena jako přírodní zelená střecha s rozmanitou vegetací bylin, trav a rozchodníků. Při pohledu z oken kláštera splývá s okolní krajinou.

Interiéry budovy
Interiéry jednotlivých výroben jsou navrženy v duchu minimalistické architektury. Zádveří tří vstupů jsou obložena tmavě mořeným dřevem, navazující chodby mají bíle omítnuté stěny a podhled, podlahu z šedé stěrky.

Střední hala a schodiště do suterénu má obklady z betonových šedých cihel, které tomuto centrálnímu prostoru dávají soustředěný a kultivovaný charakter.

Administrativní část je opticky identifikovatelná podlahovou krytinou z dřevěných dubových lamel a je také jediná, která je vytápěna podlahovým vytápěním. V ostatních prostorech jsou instalovány radiátory (ve výrobě doplněné vzduchotechnikou).

Tři zbývající sekce (výroby a expedice) mají podlahu z vysoce odolné polyuretanové stěrky béžové barvy a hygienické kazetové podhledy ukrývající rozvody všech instalací pro připojení výrobních linek.

Centrální hala se schodištěm do suterénu je obložena betonovými cihlami, dveře do výroben z haly jsou atypické dřevěné a mají shodnou tmavou barvu jako obklad zádveří. Ostatní vnitřní dveře jsou typové, mají bílou barvu a ocelové zárubně se stínovou drážkou.

Hliníková okna v šedém odstínu doplňují v interiéru masivní dubové parapety přírodní barvy. Suterénní prostory jsou prosté, s podlahou z hlazeného betonu opatřenou uzavíracím nátěrem.

Výrobny jsou dopravně napojeny na novou komunikaci, vedoucí od veřejného parkoviště na severní straně areálu tak, aby nenarušovala vnitřní provoz a klid kláštera. Ve svažitém terénu východně od kláštera není výrobna z klášterních budov příliš vnímatelná.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Opatství Nový Dvůr, Teplá u Toužimi
Autor: John Pawson, Londýn, Velká Británie
Spoluautor: Ing. arch. Jan Soukup, ATELIER SOUKUP s.r.o., Plzeň
Architektonická spolupráce: arch. Stefan Dold, arch. Vishwa Kaushal
Generální projektant: ATELIER SOUKUP s.r.o., Plzeň, Ing. Antonín Švehla (hlavní inženýr projektu), Ing. Drahomíra Cígler Žofková (stavební část), dipl. tech. David Cígler (koordinace projektu)
Stavebník: Opatství Nový Dvůr
Hlavní dodavatel stavebních prací: BOLID M s.r.o., Praha
Stavbyvedoucí: Petr Stránský
Rok zpracování projektu: 2011
Doba výstavby: 02/2014-12/2015