Zpět na stavby

Nástroje a podklady pro rozpočtování a kalkulace stavebních zakázek

Tvorba kvalitních stavebních rozpočtů a kalkulací, které co nejvíce odrážejí skutečný stav zakázky, je základním předpokladem k úspěchu nejen stavební firmy. Zvláště v dnešní době, kdy se šetří náklady, jak se dá. Na trhu existují propracované nástroje a podklady, které zpracovateli výrazně zjednoduší jeho práci.


Rozpočtování je velice složitá a náročná činnost, která vyžaduje spoustu zkušeností jak teoretických, tak praktických. Rozpočtář by měl znát jak základní pravidla rozpočtování, tak mít velmi dobré znalosti technologie stavební výroby. Navíc by neměl ustrnout ve vzdělávání a jít ?s dobou?, neustále se zajímat a zjišťovat existenci nových druhů stavebních výrobků, materiálů a moderních technologií. Velmi důležité je také seznamovat se s trendy rozpočtování a jejich využití pro zvýšení efektivity a kvality své práce. Používání kvalitních nástrojů a podkladů je v této době samozřejmostí a je základem perfektního výsledku práce rozpočtáře. Mezi základní potřeby rozpočtářů a kalkulantů patří:

 • kvalitní oceňovací podklady;
 • moderní SW vybavení;
 • perfektní znalosti a zkušenosti.

Cenová soustava ÚRS
¤ Cenová soustava ÚRS

Moderní software bez dokonalých databází je k ničemu
Jak bylo zmíněno, kvalitní oceňovací podklady hrají významnou roli při práci rozpočtáře, tedy především v kvalitě výstupu jeho práce a jednoduchosti sestavení rozpočtu. Specifikační a cenové soustavy zpracovávané v ČR patří ke špičkám ve světě a jejich základy sahají do 50. let minulého století. Tyto soustavy slouží k přebírání a čerpání podkladů při oceňování stavební výroby. Pro rozpočtáře se širším záběrem ve stavebnictví jsou prakticky nepostradatelné. Z hlediska charakteru rozlišujeme podklady na:

 • Cenové soustavy - databáze informací se širokým a univerzálním využitím od jednoduchých ceníků materiálů a činností po komplexní soustavy informací.
  - výhoda: aktuálnost, kvalita a vysoká vypovídací schopnost;
  - nevýhoda: jistá míra zobecnění.
 • Vlastní - tyto si vytváří si rozpočtář individuálně.
  - výhoda: rozsah, struktura a obsah je podle jeho individuálních potřeb;
  - nevýhoda: velká pracnost, nedostatečný rozsah a obtížná aktualizace.

Při tvorbě rozpočtů také často dochází ke kombinování vlastních a převzatých podkladů, kdy jsou získané podklady z cenových soustav upravovány, doplňovány a upřesňovány podle individuálních vlastností stavby a potřeb stavebních firem a rozpočtářů. Mezi nejdůležitější vlastnosti databáze oceňovacích podkladů patří široký rozsah (položky stavebních prací a materiálů, rozpočtové ukazatele stavebních objektů, rozbory potřeb a zdrojů včetně nákladů, aj.), pravidelná a častá aktualizace a doplňování podkladů, kvalitní zpracování (popisů, podmínek platnosti cen, komplexnost údajů).
K sestavení rozpočtu stavebního objektu se v České republice nejčastěji využívají oceňovací poklady obsažené v Cenové soustavě ÚRS (dále také CS ÚRS) zpracovávané inženýrskou a poradenskou společností ÚRS PRAHA, a.s., která je zároveň autorem metodiky rozpočtování v České republice. Jedná se o ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla. Všechny tyto informace a podklady jsou k dispozici ve formě strukturované multimediální databáze, která se nepřetržitě vyvíjí a aktualizuje. Databáze CS ÚRS obsahuje více než 170 000 položek stavebních prací a materiálů a dalších důležitých informací, jako jsou pravidla pro užití položek, metodiky rozpočtování a kalkulování, tarify, sazebníky, atd. Každým rokem je přidáno více než 6000 položek nových technologií, 7000 nových výrobků a materiálů, drtivá většina stávajících položek je samozřejmě neustále aktualizována. Díky svému rozsahu, vypovídací schopnosti, vývoji a aktuálnosti podkladů se CS ÚRS stala neoblíbenějším a nejpoužívanějším oceňovacím podkladem v českém stavebním odvětví.
Varianta rozpočtářského programu, v němž jsou oceňovací podklady užívány, také značně ovlivňuje její kvalitu i efektivitu jejího využití. Takovýto software musí poskytnout široké možnosti pro kvalitní databázi. K čemu by byly perfektně zpracované a vypovídající podklady bez možnosti jejich plného využití a úprav?

Katalogy ÚRS
¤ Katalogy ÚRS

Kvalitní software je samozřejmostí
Manuální zapisování do tištěných tabulek nebo jednoduchých editačních aplikací (například formátu Excel) již není zrovna nejefektivnější způsob tvorby rozpočtů. Moderní trendy, z nichž asi nejdůležitějším je využívání informačních technologií, zasáhly oblast oceňování stavební výroby v ČR před více než deseti lety. Od té doby se na trhu objevilo několik desítek programů pro rozpočtování pokrývající stavební výrobu komplexně, nebo specializované na jednotlivé obory (různá řemesla a odvětví výroby). Jen některé z nich postupem času získaly uživatelskou oblibu a tím i rozšířenost. Tyto se pak vyvíjely a dnes registrujeme několik zdařile propracovaných systémů. Kvalitní program na rozpočtování musí plnit tyto základní kritéria a funkce:

 • obsahovat kvalitní databázi oceňovacích podkladů;
 • funkčnost v moderních operačních systémech;
 • možnost editace databází včetně importu vlastních podkladů;
 • snadnou orientaci v databázích;
 • tvorbu výkazů výměr;
 • snadné sestavení rozpočtu (kalkulace);
 • široké možnosti úprav rozpočtu (úpravy cen, výměr, aktualizace, atd.);
 • kvalitní výstupy ze systému - tiskových sestav i datových exportů.

V ČR je k dispozici poměrně široké portfolio programů na rozpočtování. Pokud však vezmeme v úvahu všechna výše uvedená kriteria, můžeme vybrat jen několik SW, které je z větší části splňují. Mezi nejrozšířenější patří program KROS plus distribuovaný společností ÚRS PRAHA. Jde o komplexní nástroj pro tvorbu rozpočtů, kalkulací stavebních prací a sledování stavebních zakázek. Jako jediný z programu v České republice obsahuje a využívá kompletní podobu databáze oceňovacích podkladů ÚRS a je schopen pracovat s jakoukoliv jinou databází cen stavebních prací a materiálů. Program je sestaven z modulů, které pokrývají celý proces výstavby - od hrubého plánování nákladů až po realizaci. Hlavní výhody užívání systému KROS plus:
- komfortní práce s Cenovou soustavou ÚRS;
- snadné sestavení rozpočtu a široké možnosti jeho úprav;
- rychlé načtení slepých rozpočtů nebo celých databází;
- řízení nákladů firmy pomocí výrobní kalkulace;
- přehledné sledování a vyhodnocení stavebních zakázek;
- profesionální vzhled a široký výběr výstupů.

Zbývá už jen ovládnout tyto nástroje a použít své vědomosti
Předpokladem úspěchu a kvality práce rozpočtáře je i umění správného použití těchto nástrojů a oceňovacích podkladů, znalost pravidel rozpočtování, metodiky a dostatečná praxe ve stavební výrobě - zejména technologii výstavby. Získávat a prohlubovat si znalosti mohou rozpočtáři z různých informačních zdrojů. Z nich lze čerpat základní informace, nové trendy a zkušenosti v oboru pro zvýšení efektivity a jejich užití. Mezi dostupné informační zdroje patří odborná literatura, kurzy, semináře, individuální školení, popřípadě veřejné diskuze (i na internetu).

Literatura
I když již dlouho panuje éra moderních informačních technologií, stále jsou a budou v oblibě klasické tištěné katalogy (ceníky) stavebních prací, materiálů a montáží technologií. Neměly by chybět k ruce na stavbě ani v knihovně každého rozpočtáře, stavební firmy, investora a dalších účastníků stavební výroby. Knihám se přece nikdy nevybijí baterie. Kromě oceňovacích podkladů je k dostání široká škála literatury pro odborníky, jako jsou metodické příručky a návody, časopisy o stavebnictví, odborné články a studie a další.
Za zmínku zde stojí například nová publikace Rozpočtování a kalkulace stavebních prací, jenž je metodickou příručkou oceňování stavebních prací. Dále časopis přímo pro rozpočtáře - KURS s přílohou Cenových zpráv informující zejména o nových trendech, technologiích a materiálech ve stavebnictví a pravidelně přináší analýzy jeho vývoje. Cenové zprávy obsahují aktuální ceny, indexy, materiály, strojohodiny a další důležitá data pro všechny účastníky stavební výroby.

Kurzy a semináře
Nejúčinnější forma vzdělávání v oblasti oceňování stavebních prací je účast na školeních, kurzech a seminářích věnovaných této problematice. Vypovídá o tom značná oblíbenost a naplněnost kurzů, seminářů a školení pořádané společností ÚRS PRAHA. Tímto způsobem se nejlépe získavají informace jak od zkušených lektorů, tak při diskuzích od kolegů. Člověk tak nemusí zbytečně bádat, ale může využít přímé konzultace svých nejasností.
Tyto akce pomáhají nejen rozpočtářům, ale i přípravářům, kalkulantům, investorům a dalším odborníkům k lepší orientaci v prostředí stavebních rozpočtů, kalkulací a sledování zakázek.
Témata odborných kurzů se nejčastěji soustředí na:

 • teorii oceňování stavebních prací;
 • základy praktického rozpočtování a kalkulování;
 • oceňování stavebních prací s využitím IT (SW a oceňovacích podkladů).

Stalo se také tradicí pořádání odborných seminářů společnosti ÚRS PRAHA, zaměřených na odbornou veřejnost. Účast na nich je zpravidla bezplatná a konají se napříč celou Českou republikou několikrát ročně. Jejich téma bývá různé, ale obsahem bývá jednak výtah nejdůležitějších informací z běžných kurzů, a také nové poznatky a trendy v oboru. I zde se klade důraz na tipy pro zvýšení efektivity a zjednodušení práce rozpočtáře.
Zmíněné rozpočtářské nástroje patří v dnešní době k základním vybavením a potřebám pro oceňování staveb. Využíváním moderních programů, kvalitních oceňovacích podkladů a neustálým sebevzděláváním a zájmem o problematiku se úměrně zlepšuje kvalita výstupů práce - výkazů, rozpočtů a kalkulací. Tyto nástroje zároveň výraznou mírou přispívají ke zjednodušení a zefektivní práce rozpočtářů/kalkulantů, úspěchu stavebních firem a dosažení příznivých ekonomických výsledků na stavebních zakázkách.

www.urspraha.cz