Zpět na předpisy

Nařízení pro stavební výrobky v detailech

18. září 2012
Ing. Jiří Sobola

Dne 9. března 2011 bylo vydáno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 pro stavební výrobky (CPR - Construction Products Regulation), které začne platit s plnou účinností od 1. července 2013. Cílem nařízení CPR je odstranit nedostatky již poněkud zastaralé směrnice Rady č. 106/89/EHS z roku 1989 (CPD - Construction Products Directive), zjednodušit uvádění stavebních výrobků na trh, vyjasnit povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů a přiměřeným způsobem zavést do této oblasti požadavky nového právního rámce.


Vzhledem k tomu, že jsou školení o základních změnách v plném proudu, není cílem tohoto článku podat zevrubnou informaci o všech změnách, ale soustřeďuje se na detaily, které by měly být užitečné zejména pro výrobce, jejich zplnomocněné zástupce, dovozce a distributory, kteří uvádějí nebo budou uvádět na trh výrobky, na něž se nevztahují harmonizované evropské normy (hENs - Harmonised European Standards) pro výrobky nové či inovované, nebo které se od těchto norem odchylují.

Je to tedy oblast, kde se v současné době využívá Evropského technického schválení ETA ve smyslu směrnice CPD (ETA - European Technical Approval). Tento nástroj byl v minulosti někdy kritizován, i když podle mého názoru často neoprávněně, pro svoji malou operativnost a nákladnost. Ve snaze odstranit vytýkané nedostatky a sladit tuto oblast s novým pojetím u nařízení CPR zavádí toto nařízení nový nástroj, a to Evropské technické posouzení Eta ve smyslu CPR (Eta - European Technical Assessment). Pro účely tohoto článku rozlišujeme European Technical Approval (ETA) ve smyslu směrnice CPD a European Technical Assessment (Eta) ve smyslu nařízení CPR, a to použitím malých a velkých písmen ve zkratkách (přehled zkratek viz str. 31).

I nadále bude platit, že stavební výrobek, pro který existuje norma hEN, musí být uveden na trh v souladu s nařízením CPR a dalšími evropskými směrnicemi a nařízeními, pokud se na něj vztahují. Pokud se tedy na stavební výrobek nevztahuje nebo plně nevztahuje norma hEN (podrobněji viz nařízení CPR, čl. 19), může být výrobek umístěn na trh s využitím nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 764/2008, o volném pohybu zboží, nebo cestou národního schvalovacího systému v zemi určení výrobku, anebo s označením CE, pokud žadatel dobrovolně zvolí cestu přes nařízení CPR s využitím posouzení Eta. Samozřejmě že od okamžiku vydání posouzení Eta musí žadatel povinně plnit všechna další relevantní ustanovení CPR, čili musí se chovat stejně, jako kdyby pro daný stavební výrobek existovala norma hEN. Existencí posouzení Eta pro určitý typ výrobku ovšem nevzniká povinnost pro ostatní výrobce obdobných výrobků použít posouzení Eta pro jejich uvedení na trh.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).