Zpět na informační servis

Na WATENVI vše o legislativě v odpadovém hospodářství

26. dubna 2011
Text redakce

Nejnovější informace o vývoji legislativy v oblasti odpadového hospodářství bude hlavním tématem semináře, který se uskuteční v rámci Mezinárodního vodohospodář-ského a ekologického veletrhu WATENVI. Ten se na brněnském výstavišti bude konat ve dnech 24. - 26. května 2011. Blok přednášek připravilo Ministerstvo životního pro-středí ČR a Centrum pro hospodaření s odpady CeHO-VÚV TGM, v.v.i. na první den veletrhu a uskuteční se 24. května od 10 hodin v pavilonu P, v přednáškovém sále P4.
Zahájí jej přednáška ředitelky odboru odpadů MŽP RNDr. Zdenky Bubeníkové o nove-le zákona o odpadech, jež reaguje na povinnost České republiky transponovat do pro-since 2010 novou rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) z listopadu 2008 o odpadech a zrušení některých směrnic. Novela má umožnit zlepšit celý systém odpadového hospodářství v ČR, které se zaměřuje na materiálové a surovinové úspory.

Nová filosofie pro nakládání s odpady podporuje jejich energetické využití
Nová směrnice EU přinesla i novou filozofii v hierarchii nakládání s odpady a podpořila energetické využití odpadu. Prvním krokem je změna nařízení týkající se plánu odpado-vého hospodářství ČR, který požaduje, aby se zvýšilo materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010. Tento požadavek se již nesplní a to přesto, že v třídění některých obalových komodit jsme dnes na čelném místě v Evropě. Ročně vzniká na území ČR přibližně 31 mil. tun všech odpadů. Trend vzniku všech odpadů je postupně klesající. Komunálních odpadů ročně vzniká asi 4,4 mil tun a trend je naopak mírně vzestupný. Tyto odpady (KO) představují necelých 15 % celkového množství odpadů, které u nás vzniká. Komunální odpady jsou velmi různorodé a zahrnují v sobě odpady z domácností, z měst a obcí, objemné odpady, ale i živnostenské odpady podobné komunálním. Většina komunálních odpadů - 78 % se dnes skládkuje, 14 % se materiálově využívá a jen 8 % se energeticky využívá.
Evropská unie požaduje po svých členských státech, aby skládkování odpadů radikálně omezily, a to podle přesného harmonogramu a v množstvích ve vztahu na biologicky rozložitelný odpad. ČR tyto požadavky neplní. V podstatě jediné řešení je, zbytkový odpad po vytřídění všech využitelných složek nedávat na skládky, ale energeticky vyu-žívat. Jednoduchá bilanční úvaha ukazuje, že v roce 2020 bude vyprodukováno 2,7 mil. směsného komunálního odpadu, to znamená, že toto množství zbude po vytřídění materiálově využitelných složek a bioodpadu. Podle evropských normativů musíme z toho zhruba 2 mil. tun směsného komunálního odpadu ročně odklonit od skládkování a jen necelých 0,7 mil. tun bude možno uložit na skládky.

Workshop o využití a hodnocení odpadu
Blok přednášek věnovaný odpadovému hospodářství 24. května v sále P4 bude pokra-čovat od 11.15 hod. tzv. Technickým workshopem. Zaměří se na návrhy nových postu-pů hodnocení odpadů - N-odpady, monolitické odpady. Následovat budou přednášky Stavební odpad, konec odpadu, výrobek - jaký volit přístup dle nové směrnice o odpa-dech, Sledování evidenčního toku odpadů a využití informací z internetových stránek. Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) se ve své činnosti zabývá širší oblastí na-kládání s odpady. Při rozhodování, jak s odpadem naložit, mohou odborné veřejnosti pomoci informace uvedené na internetových www.ceho.cz. Je na nich prezentována činnost CeHO a aktuální informace z oboru.

Významní hosté na Konferenci Odpady 2011
Již potřetí se uskuteční 25. května 2011 od 10. hod. v Kongresovém centru (sál C) v rámci veletrhu WATENVI seminář Odpady 2011 a jak dál? Pořádá jej Sdružení pro-vozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO) a zaměří se na téma Energetické využívání odpadu. Vedle odborníků z MPO a STEO na semináři mimo jiné vystoupí expert z Mezinárodní konfederace spaloven CEWEP paní Dr. Ella Stengler, prezidentka Evropské asociace spaloven se sídlem v Bruselu a Michael Hügi ze Spol-kového úřadu pro švýcarské odpadové hospodářství v Bernu. Švýcarsko není členem EU, má 7 milionů obyvatel a 38 spaloven komunálního odpadu. Od roku 2000 nesklád-kuje žádné odpady a disponuje nejvyspělejším odpadovým hospodářstvím, a to nejen v Evropě. Účastnici semináře shlédnou i zajímavý historický dokument o Vysočanské spalovně z Filmového archivu ČT z roku 1938 ?Miliony na dlažbách?. Jde o dokument, jenž ukazuje proces sběru a svozu komunálního odpadu, jeho třídění a spalování nevyu-žitelného zbytku v Praze ve 30. letech minulého století.

Zajímavé údaje o energetickém využívání odpadů
Odpadové hospodářství preferuje využití odpadů před jeho odstraňováním. V roce 2009 bylo energeticky využito přes 250 tisíc tun komunálních odpadů, přičemž z tohoto množství bylo vyrobeno okolo 18 tis. MWh elektřiny a téměř 2,3 mil. GJ tepla. Vyro-bená elektřina by dokázala pokrýt roční potřebu zhruba 50 000 domácností a vyrobené teplo 8 500 domácností. Energetickým využitím odpadů tak bylo ušetřeno například až 200 tisíc tun hnědého uhlí, které by odhadem naplnilo 4 000 železničních vagónů a celá souprava by vytvořila souvislou kolonu z Prahy do Mladé Boleslavi. V Evropě provozu-je nejvíce spaloven komunálních odpadů Francie, v roce 2007 to bylo 130 zařízení.

Vystavovatelé a doprovodný program opět v pavilonu P
Letošní ročník Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI se uskuteční na brněnském výstavišti od 24. do 26. května 2011 v prostorách moderního pavilonu P. Tento vysoce odborný veletrh zahrnuje dva veletržní projekty Mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace, jejíž pořadatelem je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky (SOVAK ČR), a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí Envibrno.

Více informací na www.watenvi.cz