Zpět na stavby

Most přes řeku Ebro v Katalánsku

20. dubna 2011
prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc.

Koncem září roku 2010 prezident Katalánska slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro. Stavba nahrazuje přívoz, který spojoval malá Katalánská města Deltebre a Sant Jaume d’Enveja situovaná po obou stranách řeky těsně před jejím ústím do moře. Most převádí jak silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu.


S ohledem na prominentní polohu mostu, který je situován v rekreační oblasti v těsném sousedství turistických stezek, bylo rozhodnuto vypsat na nalezení nejlepšího řešení mezinárodní architektonickokonstrukční soutěž. Byl specifikován plavební profil a místa napojení na stávající komunikace. Bylo požadováno navrhnout zajímavou konstrukci, která odpovídá měřítku krajiny i kulturní tradici spojovaných měst. Aby mostem nebyla přehlušena krajina, byla také definována maximální výška konstrukčních prvků nad hladinou řeky, která mohla dosáhnout dvaceti metrů.
Dvoukolová soutěž proběhla v roce 2006. V prvním kole byla hodnocena odborná kvalifikace soutěžících firem, ve druhém kole, do nějž postoupilo pět firem, byly hodnoceny návrhy mostů. Je zajímavé, že v porotě byli mimo politiků převážně profesoři z Barcelonské univerzity a jen jeden architekt. Posuzována byla tedy nejen krása mostu, ale i konstrukční a statická efektivita a elegance řešení. Soutěžní návrh vypracovaný firmou Stráský, Hustý a partneři společně s projektovou kanceláři Tec4 z Barcelony získal první cenu a byl vybrán k realizaci. Konstrukci mostu tvoří samokotvená visutá konstrukce, u které jsou tradiční závěsy nahrazeny závěsnými stěnami. Vítězný tým dále vypracoval nabídkový návrh i realizační projektovou dokumentaci stavby.
Při zpracování návrhu jsme se snažili aplikovat naši filozofii návrhu mostů. Je zřejmé, že základní funkcí mostu je bezpečně a hospodárně převést dopravu přes překážku. A architektura mostu musí vyjádřit tuto základní funkci. To však neznamená, že je determinována jen tímto základním požadavkem. Je samozřejmé, že most musí být krásný, proporční a musí odpovídat měřítku krajiny, jeho konstrukce musí vyjádřit současnou dobu a pokrok ve vědě i technologii. Především však musí zajistit bezporuchový provoz - musí dobře sloužit uživatelům.
Popisovaný most spojující dvě města převádí nejen osobní vozidla, ale i veškerou dopravu zajišťující provoz měst. Protože chůze v blízkosti hlučných aut a výfukových plynů není příjemná, rozhodli jsme se oddělit automobilovou dopravu od cyklistické a pěší dopravy. Pro toto oddělení jsme využili základní nosné prvky konstrukce, které jsou situovány v ose mostu: pylony, visuté kabely a závěsné stěny - obr. 3. Spojili jsme tak jejich nosnou a provozní funkci. Vozovka je situována na jedné straně konstrukce a cyklistické a pěší pruhy jsou situovány na straně druhé - u moře. Cyklistický a pěší pruh je oddělen klidovým prostorem s lavičkami. Dostatečně široký pruh vytváří prostor nejen pro dopravu, ale i místo pro setkání, posezení a oddech.
Vzhledem k tomu, že most křižuje řeku pod šikmým úhlem, umožnilo situování základních nosných prvků v ose mostu výrazně zjednodušit spodní stavbu. Zavěšení v ose také umožnilo navrhnout jasně čitelnou konstrukci. Most v každém pohledu vytváří tvarově čistou konstrukci. Jak mostovka s římsou, tak i spodní stavba a pylony mají shodné tvarování zdůrazňující proudnicový tvar konstrukčních prvků. Aby mohly být navrženy co nejštíhlejší, kombinují ocel s betonem. Konstrukce je štíhlá, transparentní, visuté kabely spolu se závěsnou stěnou připomínají lana a plachty plachetnic plujících pod mostem.

Podélný řez mostem (vizualizace)
¤ Podélný řez mostem (vizualizace)

Příčný řez uprostřed rozpětí (vizualizace)
¤ Příčný řez uprostřed rozpětí (vizualizace)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).