Zpět na stavby

Lávka v Hýskově nahradila brod

12. srpna 2016
Ing. Jakub Růžička

Nová lávka pro chodce a cyklisty je prvním mostem, který v Hýskově spojil oba břehy Berounky. Snad i proto dostala stavba název Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou, odvozený od pojmenování cyklostezky, která přes lávku vede. V místě býval totiž dříve pouze brod, kdysi přívoz a teprve nová lávka umožňuje místním občanům i návštěvníkům obce pohodlné překonání řeky. Esteticky zajímavá lávka ocelové konstrukce s dřevěnou podlahou mostovky postoupila do 2. kola v soutěži Stavba roku 2015 a získala zvláštní cenu Ministerstva dopravy.


Lávka situovaná pod jezem na okraji intravilánu obce Hýskov umožňuje lokální spojení pro pěší i cyklisty. Převádí trasu cyklostezky přes Berounku v ř. km 39,6 a umožňuje napojení Hýskova na naučnou stezku Po stopách českých králů v úseku z Berouna přes hrady Žebrák, Točník a Karlštejn k zámku Nižbor.

Základní popis konstrukce
Nosnou konstrukci lávky tvoří dvojice bezsvislicových ocelových příhradových parapetních nosníků hmotnosti 38 t, mezi které je vložena mostovka. Parapetní nosníky jsou zavěšeny prostřednictvím systému závěsů Macalloy S520 na ocelovém pylonu, umístěném na levém břehu řeky. Pylon je šikmý a tvoří jej dvě ocelové stojky, přibližující se směrem k vrcholu, s dvojicí rámových příčlí. Pylon o hmotnosti 24 t je na základ uložen kloubově. Složka síly od závěsů je přenášena táhlem M64 do masivní tížné krajní opěry a osová reakce pylonu přes čep do základu pod pylonem. Založení lávky je hlubinné, na pilotách o průměru 0,6 m. Lávka je otevřeně uspořádaná, zábradlí je tvořeno parapetním nosníkem s dřevěným madlem. Otvory v nosníku jsou zajištěny bezpečnostní sítí proti propadu osob, síť je vypnutá mezi pasy příhradové konstrukce prostřednictvím ocelových lan. Mostovka je dřevěná z tlakově impregnovaného dubu. Tvoří ji čtyři podélné trámy a systém příčných mostin. Volná průchozí šířka mostovky je 2,5 m.

Vizualizace levobřežní spodní stavby u Hýskova

Geologie a založení lávky

Kvartérní pokryv v místě založení pylonu tvoří svrchu vrstva navážek charakteru hlinitého písku (S4 SMY). Mocnost navážek je 2,6 m. V podloží navážek byly zastiženy fluviální sedimenty Berounky: v úrovni 2,6-3,0 m pod terénem se jednalo o písky s příměsí jemnozrnné zeminy (S3 S-F), od 3,0 m pod terénem pak štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (G3 G-F) s valouny a opracovanými úlomky křemene a hornin velikosti 100-200 mm.
Předkvartérní podklad je tvořen ordovickými horninami komárovského vulkanického komplexu (oblast Barrandienu). Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 3,0 m, v prostředí průlinově propustných fluviálních štěrků. Hladina podzemní vody je volná a komunikuje s hladinou vody v Berounce.

Podélný řez

Základové poměry lze vzhledem ke geologické skladbě označit za složité. S ohledem na blízkost vodního toku i vzhledem k doporučení inženýrsko-geologického průzkumu je lávka založena hlubinně na pilotách o průměru 600 mm z betonu C25/30-XA1.

Pod krajní hýskovskou opěrou byly navrženy čtyři svislé piloty průměru 600 mm a délky 6,9 m, pod základem pilíře pylonu čtyři svislé piloty průměru 600 mm a délky 5,9 m a pod krajní opěrou na protějším (pravém) břehu tři svislé piloty průměru 600 mm a délky 5,2 m. Piloty jsou opřené do únosného předkvartérního horninového horizontu. Byly vrtány v celé délce pod ochranou ocelové výpažnice z úrovně základové spáry. Piloty byly chráněny proti účinkům proudící podzemní vody na čerstvý beton stěnou ze štětovnic Larsen IIIn.

Uspořádání průchozího prostoru lávky

Základy a spodní stavba
Základ levobřežní (hýskovské) opěry z betonu C30/37-XF3 má půdorysné rozměry 4,9 m × 6,0 m a proměnnou výšku 1,0-1,14 m se spádem od dříku opěry 4,0 %. V jeho zadní části je příčný přitěžující trám o rozměrech 1,1 × 2,0 × 4,9 m z betonu C25/30-XA1, kterým prostupují piloty. Vlastní opěra o šířce 4,3 m je masivní, z betonu C30/37-XF3. Dřík má tloušťku 1,4 m. Úložný práh je v příčném směru vodorovný s úložnými bloky 500 × 500 mm. Horní plocha úložného prahu je spádována směrem od líce do odvodňovacího žlábku u závěrné zídky. Závěrná zeď má tloušťku 0,4 m. Na úroveň závěrné zdi vystupují masivní křídla tloušťky 0,855 m, ve kterých je umístěn díl A, tj. ocelový svařenec pro ukotvení táhel k pilíři. Pro opěry a křídla se použila betonářská výztuž B500B.

Detail krátkého pilíře pod pylonem

Základ pod pylonem z betonu C30/37-XF3 má půdorysný rozměr 2,0 × 9,3 a výšku 1,0 m.
Horní povrch je vyspádován souměrně od osy. Pylon je uložen na dvě krátké kruhové betonové opěrky o průměru 1200 mm, jejichž horní povrch je kolmý k ose nohy pylonu. Pro ochranu pilot a pro stabilizaci základové jámy byly vytvořeny dočasné štětové stěny, které byly po dokončení spodní stavby vytaženy. Základy hýskovské opěry a pylonu vzájemně propojují železobetonové vzpěry čtvercového průřezu 600 × 600 mm
z betonu C30/37-XF3. Vzpěry jsou symetricky umístěny k podélné ose mostu.

Základ pravobřežní opěry, navržený z betonu C30/37-XF3, má půdorysné rozměry 4,7 × 2,3 m a výšku 0,8 m. Opěra je masivní, z betonu C30/37-XF3, šířka opěry činí 4,3 m, tloušťka 1,7 m a výška 3,51 m.

Nosná konstrukce
Nosná dvoupolová konstrukce mostu je tvořena prostorovým příhradovým nosníkem. Teoretické rozpětí nosné konstrukce činí 15,65 + 70,54 m. Hlavní pole je prostřednictvím táhel zavěšeno na pylon. Táhla tvoří vnitřní pružné podpory spojitého nosníku o rozpětích 17,27 + 17,27 + 17,26 + 17,23 m. Nosník je bezsvislicový příhradový, s dolní mostovkou. Pruty nosníků jsou ze silnostěnných čtvercových trubek SHS. Konstrukční výška nosné konstrukce činí 1,68 m. Příčníky mostovky jsou ze silnostěnných čtvercových trubek.

Pohled na čep pylonu ve výrobně

V rovině osy příčníků se nachází vodorovné ztužidlo lávky. Tvoří je spodní pasy nosníků, příčníky a diagonálami tvořený příhradový K-systém. Veškeré ocelové konstrukce jsou z konstrukční oceli pevnostní třídy S355. Pro montáž na stavbě byl příhradový nosník rozdělen cca po třetinách na montážní dílce C + D + E, délky do 30 m. Nosná konstrukce mostu je na pravobřežní opěře uložena na elastomer o rozměrech 150/200/30 mm. Podélné a příčné síly jsou přeneseny dolním pasem příhradové konstrukce do závěrné zídky, tj. pevného bodu. Zhruba ve dvou třetinách rozpětí konstrukce je umístěn pasivní tlumič kmitání o hmotnosti 1,5 t. Pro potlačení dynamických účinků byly na konstrukci v místě závěsů osazeny betonové přitěžující panely.

Na pylonu je konstrukce uložena prostřednictvím dvou kotvených elastomerových ložisek 150/200/40 mm s teflonovou vrstvou a dvou elastomerů 100/100/40 mm zajišťujících boční vedení. Nosná konstrukce mostu je na pravobřežní opěře uložena na elastomer o rozměrech 150/200/40 mm, rovněž s teflonovou vrstvou umožňující dostatečné podélné vodorovné posuny, a příčné síly jsou přeneseny pomocí zarážky do opěry.

Pylon je navržen ze dvou stojek, přibližujících se směrem k vrcholu, s rámovou příčlí mezilehlou a ve vrcholu. Pylon má výšku 26,0 m.
Průřezy stojek pylonu jsou navrženy jako svařovaný truhlík, příčle jsou tvořeny silnostěnnými kruhovými trubkami.

Pro závěsy se použil systém konstrukčních táhel 520, pro závěsy hlavního pole táhel M 30 + M 36 a pro závěsy pylonu táhel M 64.

Mostovka je řešena z dřevěných hranolů kladených příčně přes dřevěné podélníky uložené přes příčníky. Horní povrch mostovky nemá příčný sklon, odvodněn je volným odtokem mezerami mezi hranoly.

Pohled na dílce C + D před osazením

Montáž nosné konstrukce
Konstrukce byla smontována ze čtyř základních dílů, dále dělených s ohledem na transport. Montáž proběhla za pomocí dvou provizorních podpěr umístěných v řece v místě styku dílce C + D a D + E. Nejprve byl osazen dílec B (pylon), který byl uchycen provizorními závěsy k opěře 01. Pylon byl osazován vzhledem ke geometrii čepu v šikmé poloze. Následně se osazovaly dílce C + D + E (příhradová konstrukce) na provizorní podpěry. Po osazení byly jednotlivé dílce příhradové konstrukce spojeny svarovými spoji. Betonové desky v místě uchycení závěsů byly osazeny na dílci C + D na zemi a deska nad opěrou 02 následně jeřábem. Dále byly osazeny závěsy - nejprve Z1, poté Z2, Z3 a Z4. Rektifikace závěsů proběhla postupně, nejprve závěsy Z4, Z3 a Z2. Nakonec byla osazena dřevěná mostovka na dílci E, tlumič kmitání a příslušenství.

Závěr
Správnost návrhu byla ověřena dynamickou zkouškou prováděnou firmou INSET s.r.o. Hlavní nosná konstrukce lávky se před daným dynamickým zatěžováním, při něm i poté chovala pružně a nebyly odhaleny žádné závady ani poruchy.

Základní údaje o stavbě

Název stavby:

Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou

Investor: obec Hýskov

Autorský dozor:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.; Ing. F. Hanuš

Supervize:

Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel stavby:

SMP CZ, a.s., Václav Vlček

Stavbyvedoucí:

Jan Šimůnek

Dodavatel ocelové konstrukce: OK Třebestovice, a.s.

Doba výstavby:

05/2014-12/2014

Náklady:

10,0 mil. Kč bez DPH

Autor:

Ing. Jakub Růžička

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.