Zpět na stavby

Lávka přes Rolavu v Karlových Varech

14. srpna 2008
Petr Doležal

Nedaleko karlovarského zimního stadionu, sevřená vyrovnanými řadami bílých pilířů, pod mohutnými konstrukcemi širokých estakádových mostů z monolitického železobetonu, vede po terénu levého břehu vodnaté Ohře linie nové stezky pro cyklisty i pěší. Jedinou přírodní překážku na své trase - koryto nevelké říčky Rolavy, překračuje po výrazném oblouku dřevěné lávky.

Autor:Nová cyklostezka i lávka jsou součástí jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb Karlovarského kraje poslední doby - Průtahu silnice R 6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba. Stezka i lávka překračují Rolavu cca 35 m nad jejím soutokem s Ohří. Obě stavby se tak ocitají v rozsáhlém zátopovém území obou řek. Tato skutečnost byla jedním z hlavních faktorů, které zformovaly koncepci tvaru konstrukce lávky. Za účelem překonání úrovně stoleté hladiny Rolavy byl do nivelety stezky v místě křížení s vodním tokem vložen výrazný symetrický vrchol. Při záplavě tak na březích teoreticky vzniknou dva nad hladinu vystupující ostrůvky spojené lávkou. Obdobné překonání ještě výše položené úrovně stoleté vody Ohře však již bohužel nebylo reálné. Příliš velký podélný sklon nivelety stezky by z užívání vyloučil vozíčkáře. Pro nosnou konstrukci lávky tak vyplynul požadavek na rozpětí pole cca 20 m, stlačení stavební výšky, tvar podřizující se niveletě a zvláštní opatření proti zdvihu při zatopení.

Konstrukční řešení dřevěné lávky

Daným podmínkám plně vyhovuje koncepce dřevěné lávky se dvěma prostě uloženými zábradelními nosníky a dolní mostovkou. Jedná se o řešení tradiční. Použití dřeva, kontrastní barva i zaoblená linie konstrukci opticky jasně oddělují od estakád dominujících v okolí. Cílem projektanta bylo navrhnout konstrukci, která bude výrazně ?přátelská? nejen k uživatelům, ale i ke svému správci. Tím jsou myšlena řešení, která omezí vznik neduhů, jež často trápí dřevěné konstrukce a umožní snadné výměny provozem opotřebených částí. Lávka je vzhledem ke své volné šířce 3,50 m navržena na zatížení podle čl. 80 i 81 ČSN 73 6203/1986. To znamená nahodilé zatížení 400 kg/m2 a lehké nákladní vozidlo hmotnosti 2,5 t. Zajímavostí je mimořádné zatížení, které pro povodní zatopenou lávku i spodní stavbu předepsal ve svém souhlasném stanovisku správce vodního toku. Jedná se o zatížení proudem vody až do úrovně hladiny stoleté vody Ohře. Hlavním nosným prvkem lávky jsou dva zábradelní trámové plnostěnné prosté nosníky o rozpětí 20,20 m z lepeného lamelového dřeva jehličnanů. Mají konstantní výšku 1,40 m i šířku 0,20 m. Jejich celkové výrobní vzepětí činilo cca 0,40 m. Nosníky jsou tvarově zcela symetrické. Vynášejí klasickou roštovou konstrukci dolní mostovky sestavenou z tyčových prvků - příčníků (lepené), podélníků (řezivo) a příčně kladených dubových mostin. Styčníkové prvky roštové mostovky byly navrženy jako ocelové ?botky? se svorníky, kde přenos podporové reakce zprostředkovává především spodní dosedací plech. Tvar neumožňuje hromadění vody v různých koutech a zajišťuje vysychání kontaktních ploch dřeva. Pod roštem mostovky je umístěna soustava příhradového horizontálního ztužení, která vznikne doplněním diagonál mezi konce příčníků. Je složeno z rektifikovatelných ocelových táhel o průměru 16 mm s kloubovým připojením na plech vystupující z ocelové ?botky?. Ztužení spolu s dalšímy prvky mostovky vytváří příhradový nosník, který vzdoruje horizontálním zatížením. Zároveň je součástí příčné vazby bránící klopení hlavních nosníků. Rozhodnutí o způsobu založení i tvaru spodní stavby nejvíce ovlivnil fakt, že lávka je ze všech stran těsně sevřena čtyřmi masivními pilíři estakádových mostů. Výstavba základů těchto pilířů měla logickou prioritu a základním požadavkem bylo, aby ji stavba lávky ?nezdržovala?. Neméně důležité bylo, že opěry musí reálně odolávat účinkům kombinací různých proudů při povodni. Proto bylo zvoleno hlubinné založení na dvojici železobetonových vrtaných pilot o průměru 0,62 m, délky 8 m, v hlavě vetknutých do stabilizační základové desky ještě nad běžnou hladinou Rolavy a problematickou vrstvou jemnozrnných stlačitelných náplavů. Opěra je masivní, ze železobetonu, výšky cca 3,85 m. Tvoří ji stěnový dřík s výraznými podložiskovými bloky a rovnoběžná vetknutá křídla. Tvar opěry je navržen tak, aby účinky vlastní tíhy působily proti klopným účinkům zemního tlaku. Smysl zábradelních železobetonových zídek na křídlech spočívá především v účinné ochraně dřevěné konstrukce proti poškození předměty unášenými proudem při povodni v Ohři. Nosná konstrukce je od závěrné zídky oddělena volnou, snadno čistitelnou a stále vysychající vzduchovou mezerou. Aby bylo dosaženo co nejlepší návaznosti a přímosti těchto dilatačních spár, bylo předepsáno provedení železobetnových částí nad úrovní ložisek až po montáži nosné konstrukce. Pro uložení zábradelních nosníků na spodní stavbu byla navržena jednoduchá atypická ocelová ložiska, zaintegrovaná do koncové ocelové ?botky?. Tato ložiska jsou na jedné opěře podélně posuvná, na druhé pevná. Jejich nedílnou součástí je i třmenová konstrukce kotvení, která brání nežádoucímu zdvihu lávky a odplavení při zatopení povodňovou vodou Ohře. Lávka byla vybavena masivním zábradelním madlem z lamelového dřeva a sloupky umístěnými po 2 m vně hlavních nosníků i parapetních zídek. Madlo je z důvodu bezpečnosti cyklistů ve výšce 1,30 m nad povrchem stezky a sleduje tvar nosníků. Sloupky vytvářejí v bočním pohledu na lávku vějíř. V závěrných zídkách opěr jsou do pouzder osazeny vyjímatelné zábrany proti nežádoucímu vjezdu motorových vozidel. Jedná se o masivní ocelové trubky opatřené reflexním nátěrem s otočným bajonetovým zámkem. Terén v okolí lávky byl proti očekávanému vymílání proudem povodňové vody pečlivě zpevněn masivní kamennou dlažbou do betonu a ochrannými záhozy hrubým kamenem. Dřevěná konstrukce je opatřena ochrannými nátěry systému HERBOL (alkydové pryskyřice) červenohnědé barvy. Dubové mostiny prošly procesem hloubkové impregnace materiálem Wolmanti CX 10. Veškeré ocelové prvky mají kombinovanou protikorozní ochranu - žárové zinkování v lázni + nátěry stříbrné barvy. Pohledový povrch monolitických železobetonových konstrukcí tvoří otisk struktury hoblovaných prken kladených do bednění na svislo, spojovaných na pero a drážku.

Příčný řez lávkou
¤ Příčný řez lávkou

Podélný řez lávkou
¤ Podélný řez lávkou

Výstavba dřevěné lávky

Z výstavby lávky přes Rolavu se vlivem okolností stal téměř nekonečný dobrodružný příběh, naštěstí s dobrým koncem. Založení bylo bez problémů provedeno v létě 2005. Následovala přestávka, ve které byly vystavěny základy a pilíře sousedících estakád. Na jaře 2006 byly otevřeny výkopy pro opěry, následně vzhledem k povodni na Rolavě, rychle opuštěny. Po opadnutí vody byly výkopy vyčištěny a poměrně rychle postaveny dříky opěr s křídly až po předepsanou úroveň ložisek. Opět následovala velmi dlouhá přestávka, ve které byly na pevných skružích stavěny nosné konstrukce sousedících estakád. Na podzim 2007 bylo možné přistoupit k montáži dřevěné lávky. Zhotovitel však s překvapením zjistil, že vybraného výrobce dřevěné konstrukce v čase, který již uplynul od objednávky díla, postihl úpadek a podstatná část již vyrobených prvků byla nenávratně zcizena. Nastalo horečné hledání nového výrobce, schopného v požadovaných termínech konstrukci vyrobit a namontovat. To se podařilo a na počátku jara 2008 byla dřevěná lávka v mostním otvoru po jednotlivých prvcích bez problémů smontována a zkompletována. Do léta 2008 se podařilo realizovat všechny zbývající části opěr, vybavení i zpevnění terénu. Ještě v průběhu dokončovacích prací počala karlovarská pěší a cyklistická veřejnost lávku intenzivně využívat.

Pokládka dubových mostin na roštovou konstrukci mostovky
¤ Pokládka dubových mostin na roštovou konstrukci mostovky

Pohled nosné konstrukce se soustavou horizontálního ztužení
¤ Pohled nosné konstrukce se soustavou horizontálního ztužení

Linie lávky jsou podřízeny vrcholovému oblouku nivelety
¤ Linie lávky jsou podřízeny vrcholovému oblouku nivelety

Prostorové uspořádání cyklostezky na lávce
¤ Prostorové uspořádání cyklostezky na lávce (stav před dokončením)

Detail přípojné ocelové "botky" příčníku s táhly ztužení
¤ Detail přípojné ocelové "botky" příčníku s táhly ztužení

Detail koncové ocelové "botky" nosné kontrukce a atypického ocelového ložiska
¤ Detail koncové ocelové "botky" nosné kontrukce a atypického ocelového ložiska

Závěr

Dřevěná lávka přes řeku Rolavu není extravagantní konstrukcí a nemůže se pyšnit ani žádným z přívlastků s předponou nej-. Je to spolehlivá a ?přátelská? stavba osvědčeného konstrukčního systému. Podle dosaženého vzhledu je na místě jednoznačné ocenění vysoké kvality řemeslné práce jejího zhotovitele i výrobce dřevěné konstrukce. Stavba Průtah silnice I/6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba, jejíž součástí je Lávka přes Rolavu, byla jako celek oceněna Cenou ČKAIT za rok 2006.

Autor děkuje pracovníkům firmy Berger Bohemia, a.s., za souhlas s publikací jejich fotografií.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
Průtah silnice I/6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba
Stavební objekt: SO 216 - Lávka přes Rolavu
Objednatel stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Karlovy Vary
Správce objektu: statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel stavby: Sdružení silnice R 6 Karlovy Vary - západ, 2. stavba, členové: SSŽ, a.s. (vedoucí člen), Strabag, a.s., Berger Bohemia, a.s., SMP CZ, a.s.
Generální projektant stavby: Pragoprojekt, a.s. - ateliér Karlovy Vary
Projektant lávky: Pontex s.r.o., Ing. Petr Doležal (RDS, DZS, DSP)
Projektant cyklostezky: Pragoprojekt, a.s., Ing. Milan Štefka
Zhotovitel lávky: Berger Bohemia, a.s., Ing. Martin Michalides, stavbyvedoucí Filip Devátý
Výroba a montáž dřevěné NK: České dřevařské závody Praha, a.s. závod TESKO
Hlubinné založení: Stump Spezialtiefbau, spol. s r.o.
Doba realizace objektu: 7/2005-5/2008 (při výstavbě estakád musely být práce dlouhodobě přerušeny)

Technické údaje o stavbě lávky
Převáděná komunikace:
cyklistická stezka u Zimního stadionu
Přemosťovaná překážka: koryto řeky Rolavy
Konstrukční systém: dvojice prostě uložených, zábradelních plnostěnných nosníků konstantní výšky, z lepeného lamelového dřeva vynáší dřevěnou roštovou konstrukci dolní mostovky
Délka lávky: 28,40 m
Rozpětí pole: 20,20 m
Volná šířka: 3,50 m
Celkové stavební náklady: 2 556 mil. Kč