Zpět na materiály, výrobky, technologie

Konstrukční detail ukončení ploché střechy z hlediska tepelných mostů

29. března 2012
Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA

U staveb v pasivním energetickém standardu a budov s nízkou energetickou náročností patří k problematickým místům oblast styku střešního a obvodového pláště bez převislých konstrukcí. Jedná se o komplikovaný konstrukční detail, kde je nutné řešit protichůdné požadavky na statickou únosnost konstrukce a zároveň minimalizaci vzniku tepelného mostu.


Vzhledem k tepelně technickým vlastnostem se řadí ukončení střechy bez atiky pro dosažení kompaktnějšího tvaru budovy mezi nejvhodnější řešení. Problematickou pasáží je však kotvení klempířských prvků. V současné době existuje několik variant konstrukčních návrhů, případně jejich kombinací, které však neposkytují z dlouhodobého hlediska definitivní řešení. Se vznikem nových materiálů, které nabízejí při své aplikaci určité vhodné vlastnosti, se mohou zároveň rozvíjet moderní technická řešení. Článek představuje varianty konstrukčních návrhů, jež byly hodnoceny a porovnávány vzhledem k tepelně technickým parametrům, kde kritériem byly vhodné tepelně technické veličiny - lineární činitel prostupu tepla a vnitřní povrchová teplota.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).