Zpět na stavby

Industriálne dedičstvo - prameň sebavedomej vízie Hamburgu

14. srpna 2008
Vladimír Husák

Konverzia, funkčná premena stavieb je azda rovnako stará téma ako samotné stavanie. Stará budova vždy predstavovala potenciál ekonomického a kultúrneho vkladu predchádzajúcich generácií. Novosť a aktuálnosť konverzie industriálnych stavieb vyplýva aj z nových architektonicko-typologických foriem, ktoré priniesla do sféry kultúrnych pamiatok industriálna éra, z ich rozmanitosti a rozsahu.


Slávna továreň T. Zeisseho, v ktorej sa odlievali lodné vrtule¤ Slávna továreň T. Zeisseho, v ktorej sa odlievali lodné vrtule, sa zmenila na obchodno-spoločenské, prípadne na vzdelávacie centrá, poskytujúce doplnkové formy umeleckého školstva a tvorby
Presvedčivé projekty a realizácie konverzií historického industriálu zatiaľ najmä v zahraničí zasahujú odôvodnene čoraz širšie spoločenské publikum. Spoločenské zmeny spojené s trendami globalizácie, ktoré výraznejšie zasiahli stredoeurópske krajiny od počiatku 90. rokov minulého storočia, akokoľvek boli rámcovo predvídateľné, zastihli v podstate odborné zložky vo sfére kultúrnych hodnôt v dielach industriálneho dedičstva pripravené len čiastočne. Ak sa dovtedy bolo možné oprieť o rozsiahle vedomosti historikov hospodárskych a technologických dejín v ich poznatkoch predovšetkým o manufaktúrnom období, pre ďalšie obdobie industrializácie krajiny vedecké poznanie neposkytovalo dostatočnú oporu pre sy- stémový prístup k ochrane hodnôt priemyselného dedičstva. A to nielen vcelku, ale ani v jeho jednotlivých výrobných segmentoch tak, aby bolo možné selektovať a klasifikovať z nich rozhodujúce najvýznamnejšie stavebné a technologické diela pre zákonnú pamiatkovú ochranu, nehovoriac o ich prejavoch v sociálnom prostredí, ktoré vytvorili, s ktorým súviseli a dodnes súvisia. Často sa vnímali ako funkčné, aj keď dožívajúce, len celkom marginálne ako dôležitá zložka nášho životného prostredia s jeho nenahraditeľnými a neopakovateľnými kultúrnymi hodnotami. Ešte stále sa vnímajú prevažne mimo kontextu v európskom prostredí. Neraz ako príťaž, bremeno, či prekážka nových budovateľských zámerov. Konverzie historických industriálnych diel v západných krajinách, s hodnotiacim súdom oprosteným už od dominancie umelecko-historických kritérií, u nás sa však často neadekvátne, neodborne a povrchne nálepkujú ako výstrelky, ako móda rýchlo sa meniacich cyklov, nálad a postojov.

Staré betónové obilné silá v priemyselnom predmestí Hamburg
¤ Staré betónové obilné silá v priemyselnom predmestí Hamburg sa stali priťažlivými svojimi nekonvenčnými stavebno-konštrukčnými štruktúrami pre nové formy práce kancelářskoho charakteru

V týchto pohľadoch, pochopiteľne, celkom zaniká ich podstata v historickom prínose vývoja techniky, vied, priekopníckych konštrukcií, ekonomicko-inžinierskych koncepcií a im vlastných jedinečných estetických prejavov - pre mestá, krajiny a spoločnosti. Tematické študijné cesty do miest historického priemyslu, kde už od 70. rokov minulého storočia oveľa zreteľnejšie a intenzívnejšie vnímali hodnoty predchodcov a tvorcov hmotných dokumentov priemyselnej kultúry, sú nevyhnutné z hľadiska poznania vývoja postojov a argumentov k autentickému dedičstvu zo sféry historického priemyslu. Možno o nich čítať, nutné je ich študovať, najmä však pochopiť dôvody, pre ktoré tieto hodnoty treba chrániť a znovu ich vrátiť do života miest a spoločností. Zhodnotiť ich vhodnými, dnes potrebnými a perspektívnymi novými funkciami, a tak zabezpečiť odovzdanie ich historického kultúrneho odkazu budúcim generáciám.

Konverzia gigantického mestského vodojemu
¤ Konverzia gigantického mestského vodojemu v parku Schanzenstern, premeneného na 5-hviezdičkový hotel Moevenpick

Konverzia priemyselných stavieb v Hamburgu

Hamburg od 70. rokov minulého storočia vďaka svojmu jedinečnému priemyslu (námorná plavba, lodiarstvo) a obchodu (káva, čaj, bavlna, tabak, kaučuk, koberce, preprava osôb, atď.) patrí v Európe k najpríťažlivejším miestam historického poučenia o zmysle a význame kultúrneho dedičstva industriálnej éry, ale tiež aj o rôznych spôsoboch a formách ich konverzie. Či už na úrovni premien urbánnych štruktúr, alebo architektúr. V tomto zmysle predstavuje dnes Hamburg galériu, zhmotnené dejiny konverzie industriálnych areálov, súborov a individuálnych diel pri harmonickom zachovaní urbánneho kontextu. Dokumentujú tak kontinuitu a prezentujú históriu mesta, spoločnosti, človečenstva, tú známu dráhu, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.
V Hamburgu už počiatkom 70. rokov zmenili funkciu Deichtorhallen - súboru monumentálnych tržníc na ovocie a zeleninu na kvetinovú, neskôr na medzinárodné centrum súčasného umenia a fotografie. Staré továrne v priemyselnom predmestí Hamburgu, v Altone, sa zmenili na komunitné centrá, podporujúce remeselné zručnosti, umelecké vnímanie a formovanie svojho prostredia s nezanedbateľným vplyvom na premenu ľudských vzťahov. Iné, medzi nimi napríklad slávna továreň T. Zeisseho, v ktorej sa odlievali lodné vrtule, sa zmenili na obchodno-spoločenské, prípadne na vzdelávacie centrá, poskytujúce doplnkové formy umeleckého školstva a tvorby, takmer totožné ako naše základné umelecké školy. Dnes majú svoje vlastné festivaly a prepojenie s inými po celom štáte ako aj so zahraničím. Podobne stará mechanická Boerseho továreň, dnes s novým polyfunkčným využitím na ateliérovú, kancelársku prácu a rôzne služby, sa svojím historickým prostredím a špecifickou industriálnou atmosférou stala živou súčasťou pôvodného historického urbánneho prostredia.
Rozsiahle robotnícke a zamestnanecké štvrte v okolí dokumentujú cesty ich stavebnej a vybavenostnej modernizácie aj so svojou hodnotou vžitého urbánneho a prírodného prostredia.
Staré betónové obilné silá v priemyselnom predmestí Harburg sa stali príťažlivými svojimi nekonvenčnými stavebno-konštrukčnými štruktúrami pre nové formy práce kancelárskeho charakteru.
Jedinečný areál plynárne v Altone sa už niekoľko rokov postupne premyslene funkčne revitalizuje spolu s parkovými úpravami továrenských nádvorí. Koncepcia nového funkčného využitia vychádza z hodnôt a z podnetov, ktoré prinášajú historické architektúry priemyselných budov a technických objektov. Presvedčia aj pochybovačov o príťažlivej ceste konverzie. Obyvateľstvo širokého okolia a biznismeni si rýchlo osvojili nevšedné obchodno-administratívne komplexy, centrá voľného času, športu, relaxu, ako napríklad Elixiu so svojím fitnes centrom, plaveckým bazénom, kaviarňami a reštauráciami. Vložené objekty nového bývania v primeraných formách prirodzene a harmonicky formujú zo starého priemyselného areálu pôvabnú polyfunkčnú mestskú štvrť. Jeho súčasťou je dnes už ikona konverzie Hotel Gas/t/werk.

Ikona konverzie Hotel Gas/t/werk
¤ Ikona konverzie Hotel Gas/t/werk

Hotel Gas/t/werk - interiér
¤ Hotel Gas/t/werk - interiér

Málokto si nechá ujsť prehliadku jedinečnej realizácie konverzie gigantického mestského vodojemu v parku Schanzenstern, premeneného na 5-hviezdičkový hotel Moevenpick so svojimi 226 izbami. Jeho spoločenské, kongresové a relaxačné vybavenie, garáže sú sčasti vkomponované do podzemnej sústavy obranného systému šancí. Realizácia vložených nových funkcií, využitie podzemia sa stali harmonickým dielom v náročnom prostredí historického parku.
K jedinečným zážitkom nesporne patrí muzealizácia historického priemyselného areálu vo výrobnom predmestí Barmbek, založeného ako kovovýrobná továreň Carla Wilda v roku 1871. Neskôr sa zmenila (1896) na výrobu gumových výrobkov, patriacej newyorsko-hamburgskej spoločnosti. V roku 1997 tu otvorili Múzeum práce, v ktorom sa prezentujú mnohostranné prejavy premeny života a práce v Hamburgu. V rekonštruovaných historických dielňach kovovýrobnej továrne, v sadzačskej a tlačiarenskej dielni, v obchodných kanceláriách, vo vybraných prevádzkach rybného priemyslu a v mnohých ďalších sa možno oboznámiť s kultúrnymi, sociálnymi, technickými a ekonomickým dejinami rôznych foriem výroby, s procesom industrializácie a obrazom každodenného života zamestnancov od 19. storočia dodnes. Továreň sa stala nielen múzejným, ale živým spoločenským strediskom v historickom industriálnom prostredí. K múzeu patria aj ďalšie expozície, ako Múzeum Speicherstadtu a pripravované Múzeum prístavu.
Najrozsiahlejší urbánny koncept konverzie industriálneho dedičstva Hamburgu predstavuje revitalizácia historického súboru skladového areálu Speicherstadt, na ktorý nadväzuje kolosálny rozvojový projekt Hafen City s cieľavedomou syntézou historického prostredia a formovania nových mestských teritórií na územiach pôvodných prístavných mól. Radikálna prestavba Speicherstadtu, ktoré vzniklo na stredovekej štruktúre hanzového mesta v 80. rokoch 19. storočia, sa mení dnes na zmiešanú zónu histórie, kultúry (múzeá, galérie, filharmónia), vedy, práce, bývania, oddychu a zábavy pre všetky vekové skupiny obyvateľstva mesta a pre jeho návštevníkov. Predstavuje tvorivú víziu spojenia minulosti s budúcnosťou, vytvára obraz rôznych možností integrácie verejného a privátneho záujmu, prejavuje sa novým sebavedomím mesta Hamburg.
Spomínam len niečo z toho, čo sme mali príležitosť vidieť a pochopiť. Určite však ešte o tomto koncepčne pripravovanom podujatí budeme počuť. Rôznorodosť využívania jestvujúcich historických skladových objektov, vynaliezavé zhodnotenie centrálnej kotolne na interaktívne informačné centrum výstavby mesta a napokon očakávané dokončenie Labskej filharmónie švajčiarskych architektov J. Herzoga a P. de Meurona (2010) vo fantastickej vízii integrácie industriálneho skladového objektu s vložením dopravných, relaxačných funkcií, bývania, hotelu a troch sál filharmónie do novovytvoreného znaku rozbúreného mora, už v terajšej prezentácii vzbudzuje obdiv a zamyslenie nad vynaliezavosťou ľudského ducha. Filharmónia vyrastá na mieste historického Cisárskeho skladu prístavu. Konverziou zhodnocuje monumentálny sklad, postavený v rokoch 1963-1966. Dotvára kultúrne centrum nového Hafen City a tiež celkom zámerne vytvára mestu Hamburg jeho nový znak. Prestavbové a rozvojové urbanistické a architektonické koncepcie sa neboja histórie, naopak tvorivo ju integrujú a zakotvujú do nových, starostlivo premyslených veľkolepých tém, čo dáva už teraz záruku ich úspešného vyznenia, príťažlivosti a všeobecného prijatia obyvateľmi a návštevníkmi mesta.

revitalizácia historického súboru skladového areálu Speicherstadt revitalizácia historického súboru skladového areálu Speicherstadt
revitalizácia historického súboru skladového areálu Speicherstadt

¤ Najrozsiahlejší urbánny koncept konverzie industriálneho dedičstva Hamburgu predstavuje revitalizácia historického súboru skladového areálu Speicherstadt, na ktorý nadväzuje kolosálny rozvojový projekt Hafen City