Zpět na stavby

Hotel Metropol v Praze

4. března 2008
Petr Zázvorka

Čtyřhvězdičkový hotel Metropol, který získal Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v soutěži Stavba roku 2007, vznikl přestavbou bývalé administrativní budovy cestovní agentury Sportturist na Národní třídě v Praze. V proporcích stavby z let 1967-1971 vznikl prostor pro moderní architekturu, respektující potřeby moderního hotelového provozu.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

Novostavba navazuje na prvorepublikovou regulaci Národní třídy, do okolní zástavby je vhodně začleněna měkkým zakřivením hladkého skleněného pláště. Díky průhledné skleněné fasádě může vnitřek domu intenzivně komunikovat s jednou z nejexkluzivnějších ulic ?Zlatého kříže? centra, interiéry jsou nadstandardně prosvětleny a pokoje mají velkorysé výhledy. V noci se na fasádu propisuje život hotelu měnícím se vnitřním osvětlením.

Přestavba administrativní budovy

Úkolem projektového týmu bylo navrhnout na místě původního monolitického skeletu stavbu pro hotelové využití. Problém návrhu stavby byl motivován požadavkem na celkem osm hotelových pokojů v každém patře (4+4) a jedno podlaží navíc. Z tohoto zadání vyplýval i koncept budoucí přestavby celého domu včetně jeho nosné konstrukce, kdy se projevila potřeba minimalizovat tloušťky, šířky a velikosti všech nosných prvků. Koncept hotelu je z hlediska typologie budovy v podstatě vždy stejný. Stěnový systém v ubytovací části je řešen na velkorozponovém skeletu s obslužnými funkcemi, tedy recepcí, restaurací, hotelovým lobby atd. Tímto způsobem je realizována i přestavba budovy hotelu Metropol.

Konstrukční prvky stavby hotelu

Hotel je vtěsnán do poměrně úzkého prostoru mezi dvěma sousedními budovami a je postaven na základech monolitického skeletu s částečným využitím původních železobetonových štítových stěn.
Výsledná varianta nosné konstrukce v podlažích s hotelovými pokoji je provedena jako poměrně subtilní ocelový skelet s modulovou sítí cca 3x3 m. Stropní konstrukce je provedena jako tenká betonová deska s využitím ztraceného bednění z trapézových plechů, která staticky působí jako spojitý nosník o čtyřech polích a působí rovněž jako vodorovné ztužidlo. Podpory stropních desek jsou tvořeny ocelovými průvlaky, které jsou uloženy do mezipokojových příček, stejně jako ocelové sloupky podepírající průvlaky. Sádrokartonovými obklady příček a podhledy stropů je zajištěna požadovaná požární odolnost nosné ocelové konstrukce. Toto řešení bylo zvoleno především proto, aby bylo dosaženo minimalizace velikosti nosných prvků, které bylo možné s ohledem na jejich rozměry ?schovat? do stavebních konstrukcí.
S ohledem na provozy v přízemí bylo nutné nalézt řešení, které by umožnilo maximálně uvolnit dispozici interiérů. Jedno z původních řešení spočívalo ve využití sloupů původní spodní stavby, jejichž poloha však byla značně nevýhodná s ohledem na navrhovanou modulovou síť hotelu, což by mělo za následek potřebu zabudování několika různě šikmých sloupů v přízemí. Po zvážení všech možných řešení byl zvolen koncept spřaženého ocelobetonového stropu nad přízemím, kterým je úplně uvolněna dispozice přízemí. Konstrukce je tvořena šesticí ocelobetonových nosníků rozpětí cca 11,5 m, které jsou osazeny na původní železobetonové štítové stěny. Stabilita a prostorová tuhost nosné konstrukce je spolehlivě zajištěna železobetonovým jádrem výtahové šachty a tuhostí stropních desek. Koncept nosné konstrukce hotelu Metropol je ze statického hlediska zajímavý řešením stability štíhlých prvků i stability konstrukce jako celku. Nejnáročnější součástí tohoto projektu bylo zpracovat velké množství velmi nestandardních detailů, včetně detailů různých doplňkových ocelových konstrukcí, jako jsou stínicí prvky, střešní terasa, mycí lávky apod., které jsou na nosnou ocelovou konstrukci připevněny. Pozoruhodná je i skutečnost, že budova je oproti většině v současnosti realizovaných staveb řešena jako ocelová konstrukce, což mimo jiné přináší velké nároky na ochranu konstrukce proti požárnímu zatížení. Přestože poměrně subtilní nosná konstrukce hotelu Metropol je ocelová, v souladu s architektonickým pojetím této stavby by neměla být v průběhu celé své životnosti zevně patrná.

Konstrukční detail - návaznost spojení sloupků a hlavních stropních nosníků v přízemí
¤ Konstrukční detail - návaznost spojení sloupků a hlavních stropních nosníků v přízemí

Příčný řez budovou hotelu
¤ Příčný řez budovou hotelu

Fasáda hotelu

Obvodový plášť hotelu, který dodala firma Sipral, a.s., je tvořen dvěma hlavními částmi. Uliční fasáda, je otočená do ulice Národní, ?dvorní? směřuje do vnitřního dvora a ve spodních partiích nad přízemím přechází ve světlík nad hotelovou restaurací. Uliční fasáda je výkladní skříní hotelu a tak s ní bylo také zacházeno. Je použita exkluzivní celoprosklená strukturální fasáda s velkoplošnými skly. V šestém patře se fasádní plášť sklání dovnitř dispozice. Vzniklé zakřivení je tvořeno ohýbanými skly. Použitá extra čirá skla jsou doslova ?nabitá? nejnovějšími technologiemi. Jelikož tvoří jedinou obálku budovy, musí zároveň splňovat mnoho funkcí. Především tepelně technickou, bezpečnostní (v parapetních partiích), akustickou a v neposlední řadě i estetickou. Architekty byl navržen vzor potisku skel přecházející z plné plochy do ztracena. Potisk je atypicky aplikován na vnější stranu skla. Tím vznikl nenásilný plynulý přechod z plné části v místě stropních desek do části plně prosklené, který je patrný hlavně v noci při rozsvícení vnitřního osvětlení v pokojích. Do fasády jsou osazena integrovaná ven výklopná motoricky ovládaná okna. Okno je řešeno přes celou šířku jednoho modulu, tedy přes celou šíři hotelového pokoje. Protisluneční ochranu interiérů zajišťují automatické výsuvné textilní markýzy dlouhé 6 m s vyložením 1,5 m, které jsou osazené v každém patře. V úrovni stropu nad přízemím je osazena textilní markýza s vyložením 3,5 m, která slouží k zastínění vstupní partie a kavárny.
Dvorní fasáda je typově podobná uliční, pouze s tou výjimkou, že zde chybí vnější protisluneční stínění. Dvorní fasáda v úrovni stropní desky ostrým obloukem přechází do šikmé roviny světlíku nad hotelovou restaurací. Oblouk je opět tvořen ohýbanými skly. Skla jsou opatřena potiskem se stejnou logikou jako na uliční fasádě. Atypický tvar obvodového pláště si vynutil návrh atypického zařízení pro mytí a údržbu fasády. To se skládá z výsuvného zařízení umístěného na střeše hotelu. Toto zařízení se vysune 2,5 m přes hranu atiky a tím umožní zavěšeným horolezcům přístup k svislé části fasády. Jedno zařízení je pro uliční a jedno pro dvorní fasádu. Pro údržbu a servis světlíku je použita servisní přístupová lávka pohybující se na kolejnicích nad světlíkem. Lávka parkuje v krajní poloze na straně světlíku. Velkoplošná čirá skla fasády mají nízkou odrazivost. V plášti se mohou otevírat zmíněná motorem ovládaná okna pokojů, celou uliční fasádu v přízemí lze vysouvat vzhůru.

Fasáda zadního
¤ Fasáda zadního "dvorního" traktu budovy

Otevření fasády umožňuje v létě propojení přízemí hotelu s ulicí
¤ Otevření fasády umožňuje v létě propojení přízemí hotelu s ulicí

Interiér standardního hotelového pokoje s výhledem na panoráma Prahy
¤ Interiér standardního hotelového pokoje s výhledem na panoráma Prahy

Dispozice interiéru hotelu

Hotel má po přestavbě osm pater se 64 standardními pokoji, uspořádanými kolem vnitřní schodišťové haly. Pokoje jsou komfortně vybaveny a jejich prosklená stěna nabízi pohled na město. Na střeše budovy je terasa s panoramatickým výhledem. Celé přízemí zabírá prostor hotelové haly s recepcí, restaurací a kavárnou, která slouží i dalším návštěvníkům exponovaného centra metropole. Přízemí je v létě možné otevřením fasády úplně propojit s ulicí. Ve dvou suterénních podlažích budovy se nachází veškeré provozní a technické zázemí hotelu.

Nominace stavby

Stavba byla nominována v soutěži Stavba roku 2007 (finálová nominace) a obdržela Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Názor investora

Po zakoupení původně administrativní budovy na Národní třídě v Praze v roce 1998 došlo z řady objektivních příčin k rozhodnutí o nutnosti změny její funkce na hotel, odpovídající zcela i původní činnosti investora, kterým byl majitel incomingové cestovní kanceláře. Těmto záměrům bylo podřízeno i první zadání projekčnímu ateliéru, které předpokládalo maximální počet pokojů pro hosty původně bez zásadní úpravy budovy, avšak s eventuální alternativou jejího zvýšení o jedno podlaží. Uvedená možnost zvýšení počtu podlaží budovy se ukázala na základě jednání s památkáři jako zcela neprůchodná. Kapacita budoucího hotelu, limitovaná počtem pokojů v dosavadních sedmi podlažích však nebyla z hlediska jeho budoucí ekonomiky únosná za daných podmínek. Z uvedených důvodů došlo ke změně projekčního ateliéru. Podle návrhu ateliéru Chalupa architekti/ d u m architekti došlo ke změně v počtu pater budovy při zachování původní výšky, což znamenalo její vybourání kromě bočních zdí až do přízemí. Tento návrh umožnil zvýšit kapacitu počtu pokojů řádově o 25 % oproti původnímu řešení a vytvořil tak předpoklady nezbytné pro fungování exkluzivního hotelu v centru Prahy. Kromě počtu pokojů, jejich minimálních rozměrů a vybavení investor zadal projektantovi i další podmínky, týkající se zajištění hotelových provozů - šlo o technické požadavky týkající se ubytovací části i podmínky pro provoz v odbytové a výrobní části hotelu. Zadání se týkalo především zařízení restaurace, terasy, kuchyně, salonku a propojení ulice s hotelovou restaurací. Všechny tyto požadavky byly díky invenci projektanta úspěšně vyřešeny, přes časovou i finanční náročnost bylo dosaženo společně se zhotovitelem výsledku, který je možno považovat za nadstandardní.

Text vznikl na základě podkladů autorů projektu: Ing. arch. Štěpána Chalupy, Ing. Ivana Němce, Ing. Jiřího Vondry a Jana Dubského za investora stavby.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Hotel Metropol na Národní třídě v Praze
Investor: Special Tours Prague, spol. s r. o.
Projektant původní budovy Sportturist: Ing. arch. Jiří Siegel
Projektanti přestavby budovy: Marek Chalupa, Tomáš Havlíček, Štěpán Chalupa, Martin Rusina - Chalupa architekti/ d u m architekti
Spolupráce: Jakub Hendrych, Michal Rosický, Ondřej Rys, Lenka Slívová, Tomáš Straka, Mahulena Svobodová, Daniel Tvrdík, Kamila Venclíková
Stavební část: d u m konstrukce, Ing. Jakub Kašpar, Ing. Mirka Staňková, Ing. Jaroslav Šulc, Ing. Viktor Holub, M3M s.r.o., Ing. Michal Pokorný, Ing. Michal Kovařík
Statika: Němec & Polák, spol. s r.o, Ing. Ivan Němec, Ing. Kamil Duška
Zhotovitel stavby: Průmstav, a.s. Ing. Martin Hájek, hlavní stavybvedoucí
Vybraní subdodavatelé: Sipral, a.s. (fasáda, čistící zařízení) Metalplast (markýzy) Laboratoř, Mgr. A. Petr Babák (vizuální styl)
Zastavěná plocha: 253 m²
Realizace projektu: 2003-2007
Realizace stavby: 2005-2007