Zpět na stavby

Hospital Kuks - granátové jablko: znovuzrození kulturní památky

15. února 2017
Ing. Jiří Šmíd

Ojedinělá a rozsáhlá obnova národní kulturní památky Hospital Kuks včetně barokního areálu, inspirovaná Národním památkovým úřadem, má nové funkční využití jako edukační a turistické centrum. Obnova byla oceněna titulem Stavba roku 2016 a Cenou Ministerstva kultury. Část názvu stavby, odvozeného od jména lékárny U Granátového jablka, zřízené v Kuksu v roce 1743, symbolizujícího znovuzrození a obnovení, tak došlo svého naplnění.


Hospital Kuks se nachází ve východních Čechách mezi obcemi Slotov a Kuks, na pravém břehu Labe. Roku 1958 byla stavba prohlášena kulturní památkou a v roce 1995 byla povýšena na národní kulturní památku. Stala se tak jedním z cca 222 stavebních objektů, které jsou v České republice definovány jako národní kulturní památka. Tyto budovy podléhají zcela jinému režimu než běžné stavby a zásahy do nich jsou pečlivě zkoumány a schvalovány příslušnými odbornými pracovišti Národního památkového ústavu.

 Barokní lékárna U Granátového jablka (foto: Tomáš Malý)

Z historie Kuksu
Hrabě František Antonín Špork (1662-1738), mimo jiné veliký mecenáš umění a osvícený investor, na své panství ve Slotově pozval jednoho z nejvýznamnějších barokních architektů Giovanniho Battistu Alliprandiho (1665-1720), který celé území kolem Labe, do té doby prakticky bez zástavby, urbanisticky vyřešil. Na levém břehu Labe nechal vystavět honosné lázně, zámek a na nábřeží hospodu. Na pravém břehu bylo u řeky postaveno kolbiště a nad ním Hospital (který sloužil vojenským vysloužilcům ze Šporkova panství) s kostelem Nejsvětější Trojice, za ním hospitální zahrady a hřbitov. Oba břehy Labe spojuje kamenný most (v současnosti je konstrukce z poloviny ocelová). Soubor staveb tak symbolizoval v podstatě ucelené pojetí životní pouti od světských radostí přes nemoci a jejich léčení až k stáří a posléze odchodu ze života.

Stavba Hospitalu započala v roce 1707, v roce 1743 byl zahájen jeho provoz, který byl ukončen až v roce 1938. Následně budova sloužila jako sklad, škola, polepšovna apod.

V období po druhé světové válce se v Hospitalu nacházela badatelna a léčebna dlouhodobě nemocných. V části budovy byla umístěna barokní lékárna a expozice rodu Šporků.

Údržba budovy byla dlouhodobě nedostatečná, což způsobilo, že některé části Hospitalu musely být postupně veřejnosti uzavírány. Stav inženýrských sítí byl velice špatný, dlouhodobě neřešená oprava kanalizace způsobila uzavření přilehlého hospodářského objektu, provozovaného jako restaurace.

V roce 2010 se obnova areálu stala součástí projektu Kuks - granátové jablko, který byl financován v rámci IOP, prioritní osa 5.1b. Součástí stavby se kromě obnovy Hospitalu stala rovněž obnova přilehlých zahrad, oprava mostu přes Labe a několika dalších budov v lázeňském komplexu na levém břehu Labe v obci Kuks. Tím byla v zásadě uskutečněna obnova původní investice hraběte Šporka, která tak působí důstojně a uceleně.

Jedna z unikátních fresek znázorňujících Tanec smrti (foto: Tomáš Malý)

Přípravné práce
Na základě investičního záměru a studie na obnovu Hospitalu, kterou nechal investor zpracovat, byla přislíbena dotace na opravu budovy. V roce 2010 byla vypsána veřejná soutěž na dodavatele projektových prací. Konečný termín předání dokumentací byl 31. května 2011. Termín pro vydání stavebního povolení byl 28. února 2011. Termíny byly dodrženy. Současně s obnovou vlastní budovy Hospitalu byly zahájeny přípravné práce na obnově hospitálních zahrad, obnově části mostu a dalších stavebních objektů. V letech 2013 a 2014 se v areálu uskutečnil archeologický průzkum. Každou z jmenovaných částí prováděla jiná projektová firma, což kladlo poměrně značné nároky na koordinaci jednotlivých stavebních objektů jak z hlediska časové návaznosti, tak i z hlediska fyzické propojenosti staveb.Obnova Hospitalu
Komplex Hospitalu obklopuje obdélníkové nádvoří s vjezdovou branou v jeho jižní části. Jednotlivá křídla jsou většinou dvoupodlažní se sedlovou střechou. Výjimku tvoří severní střední část, kde stojí kostel Nejsvětější Trojice, a dále severovýchodní a severozápadní nároží, která jsou třípodlažní. Budova je částečně podsklepena.

Celkově využitelná plocha budovy Hospitalu představuje
10 445 m², při opravě rozdělené do několika samostatně fungujících bloků.

 • A - blok environmentálních aktivit: sklepní prostor, který je stanovištěm netopýří kolonie. Lokalitu sleduje Česká společnost na ochranu netopýrů.
 • B - blok společenských aktivit: slouží k pořádání konferencí a přednášek pro větší počet účastníků v části refektáře (je určen pro maximálně sto účastníků), tematických prezentací, společenských a kulturních akcí.
 • C - blok edukačně expoziční: využívá se pro ukázkové zpracování a ukládání vína, eventuálně k prezentaci historického vinařského zařízení.
 • D - blok pietně sakrální: jde o část prohlídkového okruhu určeného pro společenské a kulturní aktivity.
 • E - blok správy objektu s technickým zázemím: elektrickou rozvodnou, sklady, dílnami a hygienickým zázemím pro údržbu objektu.
 • F - blok výchovně vzdělávací: stávající expoziční prostory, kde se předpokládá rozšíření programu o edukační činnost založenou na bázi aktivního dialogu mezi přednášejícím a posluchači.
 • G - blok Českého farmaceutického muzea v Hradci Králové, v němž se nachází muzeum včetně barokní lékárny a přilehlých prostor (součásti prohlídkového okruhu), badatelny, depozitáře, kanceláře a zázemí.
 • H - blok výukový, tj. učebny a přednáškový prostor. Hlediště bylo vyzdviženo v sedmi řadách po 120 mm, jeviště o 300 mm (divadlo má kapacitu až sedmdesáti osob). V komorním měřítku lze v místě inscenovat divadelní produkce, jsou v něm prostory pro praktická cvičení a hygienické zázemí.
 • I - blok ubytovací, tj. zázemí pro frekventanty kurzů, společenských akcí, výukových programů, akcí Národního památkového ústavu, kde je k dispozici celkem 48 lůžek ve dvaceti pokojích.
 • J - blok špitální produkce: prodejna hospitálních produktů, zpracovatelské, skladové a hygienické zázemí, sušárna bylin.
 • K - blok lapidária: expozice originálů soch Matyáše Bernarda Brauna (1684-1738), dvanáct soch představujících ctnosti a jedenáct soch zobrazujících neřesti.
 • L - blok badatelsko-depozitární: studovny, depozitáře, knihovna, hygienické zázemí (nachází se v 2.NP).


Technické řešení

Technické řešení vycházelo ze stavebně historických průzkumů a následných restaurátorských záměrů, které postupně odsouhlasil investor, tj. Národní památkový ústav. V dispozičním členění interiéru budovy došlo v průběhu obnovy k některým méně významným stavebním zásahům, které byly dány novým využitím některých prostor. Vlastní tvarosloví budovy bylo zachováno až na dvě drobné změny ve dvorní části - v severozápadním rohu byl obnoven původní balkon a východně od vchodu do kostela byl ubourán původní třípatrový přístavek s hygienickým zařízením. V tomto místě byl ve stejném tvaru vystavěn nový výtah, kterým byla zpřístupněna většina prostor pro imobilní občany.

Obdélníkové nádvoří

Obnova Hospitalu byla zahájena obnovou krovů z 19. století a břidlicové krytiny. Střechy, které byly na základě novodobých zásahů pokryty azbestocementovými šablonami a šablonami Cembrit, byly nahrazeny šablonami ze španělské břidlice ve formátu 400 × 400 mm, včetně obnovy klempířských prvků.

Při další obnově se pokračovalo výměnou všech oken a dveří včetně zámečnických prvků, došlo k obnově omítek, během které byly v přízemí objeveny a restaurovány unikátní fresky Tance smrti. Vnitřní zásahy byly dány některými dispozičními změnami, dále doplněním opadaných omítek a vysprávkou po provedení nových inženýrských sítí.

Na jihozápadním křídle budovy, které bylo poškozeno nejvíce, byla postupně doplňována původní fasáda v místech, kde omítka chyběla. Bylo rovněž nutné doplnit nebo vytvořit nové římsy fasády, se snahou použít co možná nejautentičtější materiály z období prvotní výstavby Hospitalu.

Všude byly obnoveny dlažby, přičemž některé byly pouze očištěny a jiné vyměněny tak, aby byl zachován barokní charakter souboru. Podlaha v podkroví byla položena na vrstvu tepelné izolace. V budově byla kompletně vyměněn rovněž rozvod vnější i vnitřní elektroinstalace včetně koncových prvků.

Zcela nově byla vyřešena vnější splašková kanalizace napojením gravitačního potrubí do přečerpávací stanice na pravému břehu Labe, odkud jsou splaškové vody vedeny pod korytem Labe do stávající ČOV Kuks při levé straně řeky. Vnitřní splašková kanalizace byla rovněž zcela inovována. Přitom byly některé funkční barokní stoky zdokumentovány a zachovány. Dešťová voda se částečně využívá pro závlahu zahrad.

Nově byly instalovány rozvody zabezpečovacího a protipožárního systému (EPS a EZS).

Před obnovou se budova vytápěla pouze v malé ploše kotlem na uhlí. V rámci obnovy byla instalována přípojka plynu a byly zřízeny lokální plynové kotelny v půdním prostoru, které vytápějí většinu prostor Hospitalu.

Nově byla navržena vzduchotechnika v prostorách, které to vyžadovaly - především hygienické zařízení, divadelní sál atd. Rovněž bylo navrženo provětrávání některých původních barokních podlah v přízemí (valounková dlažba), které byly zakryty novými konstrukcemi tak, aby se nepoškodily a zachovaly pro další generace.

Upraveny byly objekty hospodářské, v nichž vznikly depozitáře a dílny. V budově restaurace byla nově instalována moderní gastrotechnologie, v patře byl připraven prostor pro budoucí ubytování.

Na nově upraveném nádvoří, vyčištěném od náletových dřevin, byla obnovena studna a byly na něm instalovány doplňky podtrhující relaxační charakter místa.

Kromě uvedených prací byly opraveny stávající ohradní zdi v délce celkem 780 m, opravované v průběhu předešlých let několikrát rozdílnými způsoby. Výsledkem návrhu a následné realizace bylo sjednocení vzhledu ohradních zdí a obnova deseti bran v těchto ohradních zdech.

Závěr
Ojedinělá a rozsáhlá obnova oživuje nevyužívané a do značné míry zchátralé části barokního areálu. Obnovené prostory poskytují zázemí pro výuku, bádání, semináře a výukové programy, přičemž je plně respektována jeho památková podstata a hodnota. Oceněná stavba může být příkladem vzorové obnovy národní kulturní památky. ?

Autor:

Ing. Jiří Šmíd

jednatel firmy Atelier 4, s.r.o.

Identifikační údaje o stavbě

Investor: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha

Ideový záměr:

Ing. arch. Martin Pour, Ing. arch. Tomáš Šantavý

Projektant:

Sdružení Atelier 4, s.r.o (lídr sdružení) -
SUDOP PRAHA a.s.,
PD HOSPITAL KUKS

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Vladimír Malý

Dodavatel stavby:

HOCHTIEF CZ a.s., GEMA ART GROUP a.s.

Stavbyvedoucí:

Ondřej Šidlák, Hochtief CZ a.s.

Doba výstavby:

06/2013-02/2015

Investiční náklad:

266 827 357 Kč bez DPH

Zkušenosti dodavatele stavby

Technické řešení obnovy Hospitalu Kuks vyžadovalo postupovat podle dílčích celků, na které byla stavba rozdělena. Jihozápadní křídlo Hospitalu bylo v havarijním stavu, který vyžadoval komplexní zásah jak v 1.NP,
tak i 2.NP. Východní dvorní přístavek byl po stržení a vytvoření jeho repliky protažen do 1.PP, což umožnilo do takto vzniklé šachty osadit výtah pro imobilní návštěvníky. V budově bylo objeveno zchátralé staré kamenné schodiště, které však již nebylo možné zachovat - proto bylo na jeho místě následně vystavěno nové schodiště z pískovcových kvádrů stěn i schodišťových stupňů vedoucích do sklepních prostor (původně určených pro skladování zásob.)

Ve východním křídle se nově nachází ubytovací část pro 29 osob. Z toho počtu jsou čtyři lůžka s bezbariérovým přístupem a vlastní koupelnou. V této části Hospitalu došlo ke změnám v dispozici interiérů, včetně nových hygienických zařízení v obou nadzemních patrech. V 2.NP je nově vybudován depozitář s posuvným regálovým systémem. Při vstupu do budovy bylo nově upraveno hygienické zařízení a místnost pokladny.

Částečnou opravou prošlo zejména západní křídlo Hospitalu. V místech, kde sídlí Správa Národního památkového ústavu, byly vyměněny podlahy, otvorové výplně a inženýrské sítě, následovala oprava schodišťových stupňů a zábradlí. V hospitálním sklepu (vinotéce) byly kromě obnovy inženýrských sítí, opravy podlah a otvorových výplní rovněž instalovány bezbariérové schodolezy. Součást opravy představovalo i zateplení krovů, posílení stropních konstrukcí, opatření proti dřevokaznému hmyzu i vybudování dvou kotelen.

V sýpce byla obnovena restaurace s kuchyní pro 500 jídel, nově bylo řešeno veřejné hygienické zařízení. Potřebné zázemí kuchyně se rozšířilo do prostoru přístavku s novým sedlovým zastřešením. Podélně uvnitř dispozice bylo navrženo nové betonové schodiště do 2.NP, obě patra rovněž propojil malý nákladní výtah. V 2.NP je zázemí frekventantů školení s denní místností, výdejnou jídel a hygie­nickým zařízením. Ve 2.NP se nachází také technická místnost a místnost pro zařízení vzduchotechniky. Součástí obnovy areálu Hospitalu Kuks byla rovněž výměna vitrážových oken kostela Nejsvětější Trojice a všech otvorových výplní na fasádách.

Ondřej Šidlák,

stavbyvedoucí, HOCHTIEF CZ a.s.