Zpět na stavby

Havárie vodovodu DN 1200

15. dubna 2020
Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

V pátek 25. ledna 2019 došlo v pražském Hloubětíně k havárii na vodovodním řadu DN 1200. Tento vodovod propojuje vodojem Jesenice s vodojemem Ládví, jeho délka činní 22 km a nachází se podél východního okraje Prahy.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako projektant ve firmě KO-KA s.r.o. Je autorizovaným inženýrem pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb.

V předmětném úseku je potrubí vedeno v kolektoru pod Průmyslovou ulicí a pokračuje ve svahu směrem dolů k Rokytce. V koruně svahu přechází vodovod z kolektoru do kopané trasy a následně v patě svahu podchází shybkou Rokytku, poté pokračuje se verním směrem přes přírodní park Smetanka. Sklon svahu je 23° (1 : 2,4).

Místo havárie bylo lokalizováno ve svahu mezi Průmyslovou ulicí a Polifkovým rybníkem. Geologický profil v tomto místě tvoří hlína písčitá 0–2,2 m, písek hlinitý 2,2–3,1 m a jíl písčitý.

Zjištěný stav

Příčinou havárie byl zřejmě pokles podloží, což mělo za následek porušení ocelového potrubí v místě svaru, trhlina probíhala přes cca 2/3 obvodu. Voda unikající z potrubí pod hydrodynamickým tlakem 1,3 MPa vytvořila ve svahu kráter o velikosti cca 20 × 30 m. Objem odplavené zeminy činil 630 m3. Masivní únik vody do zemního prostředí v místě poruchy potrubí a s ním související vyplavování zeminy na terén mělo za následek poškození přilehlé komunikace, zanesení koryta Rokytky a její následné rozvodnění.

Pro lepší představu o průběhu havárie doporučuje autor článku zhlédnout videozáznam, který byl pořízen bezprostředně po havárii: https://www.youtube.com/watch?v=aFWLkDEufgs.

Návrh sanace

Po uzavření armatur na potrubí a odstavení vodovodního řadu z provozu bylo nutno odtěžit zeminu, a to jak z přilehlé komunikace, tak z koryta Rokytky. Následně byly ve svahu instalovány lavičky. Potrubí bylo podsypáno drceným kamenivem, usazeno do původní polohy a uloženo na dva opěrné betonové bloky. Poté byl opraven prasklý svar postupným navařováním a byl proveden zpětný zásyp v místě vzniklého kráteru. Hutnění zásypu bylo realizováno vibrační deskou a kompaktorem.

Vzhledem k velkému objemu vody, který unikl do horninového prostředí, došlo k negativnímu ovlivnění geotechnických parametrů zemin v podloží (snížení smykové pevnosti). Z tohoto důvodu bylo nutné zhodnotit bezpečnost stability svahu z hlediska následného sesuvu. Okamžitě po havárii byl proto zahájen geotechnický monitoring svahu, který probíhal až do ukončení sanačních prací. Na základě výsledků měření bylo možné konstatovat, že svahové území v dané lokalitě je stabilní a nevykazuje známky možného sesuvu.

Závěr

Havárie vodovodních řadů o těchto dimenzích jsou z hlediska četnosti ojedinělé, a proto je jakákoliv zkušenost při jejich likvidacích velmi cenná. V tomto případě byla velkým přínosem dlouholetá praxe s provozováním vodovodních řadů na straně PVK, a.s., a profesní dovednost na straně zhotovitele D&Z spol. s r.o.

Zdroje:

[1] Projektová dokumentace Nademlejnská, havárie vodovodu DN 1200, Praha 9, zpracovatel firma KO-KA s.r.o., 02/2019.