Zpět na stavby

Dvě zavěšené lávky pro pěší ve městě Eugene, Oregon, USA

17. července 2012
prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., DSc.

V univerzitním městě Eugene, Oregon, USA, byly v předminulém roce postaveny dvě zavěšené lávky pro pěší. Projektový tým nyní studuje možnosti využití použité technologie také pro půdorysně zakřivené mosty.


Konstrukce mostovky
U obou lávek jsou hlavní zavěšená pole, která přemosťují rychlostní komunikace, sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené desky. Konstrukci navazujících ramp tvoří monolitická deska stejného obvodu. Prefabrikované segmenty délky 3,048 m mají dvoutrámový průřez, který je ve spárách zesílen nízkými příčníky. Ve spřažené desce jsou situovány předpínací kabely. S ohledem na redukci délky ramp jsou mostovky obou konstrukcí velmi štíhlé, jejich stavební výška činí jen 356 mm. Prefabrikované segmenty jsou zavěšeny po obou okrajích, rampy jsou podepřeny jednosloupovými podpěrami situovanými v podélné ose lávky.

Hlavní zavěšená pole byla montována letmo, v nočních hodinách, s minimálním omezením provozu na komunikacích. Úspornosti řešení se dosáhlo využitím prefabrikovaných segmentů již dříve použitých při stavbě lávek z předpjatého pasu [1-2] a neobvyklým řešením montážního spojení segmentů.

Spáry mezi segmenty vyplňuje beton, který byl betonován současně se spřaženou deskou. Při montáži se segmenty vzájemně opíraly přes naváděcí prvky tvořené ocelovými trubkami vyplněnými betonem. Stabilitu montované konstrukce zajišťovaly kotevní prvky závěsů. Prvky jsou tvořeny svislými pásnicemi, ve kterých jsou kotveny závěsy, a vodorovnými pásnicemi, jež přemosťují spáry a jež jsou přišroubovány jak k již namontovanému, tak i montovanému segmentu. Oválné otvory na straně montovaného segmentu umožnily nejen vyrovnat výrobní nepřesnosti, ale také přitlačit montovaný segment k již smontované části konstrukce. Rameno vnitřních sil mezi naváděcími a kotevními prvky zajistilo přenos ohybového momentu a zabránilo tak vybočení tlačené montované konzoly. Po vybetonování spár a spřažené desky byly šrouby dotaženy a pásnice přitlačeny k segmentům. V provozním stavu se tak staly součástí mostovky a ve spárách se podílely na přenosu normálového napětí od nahodilého zatížení.


Lávka přes Freeway I-5

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 06-07/2012)