Zpět na stavby

Dřevěná lávka přes slepé rameno Malše

8. října 2007
Ing. Václav Mach

V roce 2002 byla dokončena realizace dřevěné lávky přes řeku Malši. Tato stavba je jednou ze čtyř konstrukčně a materiálově odlišných lávek, které jsou součástí stezky pro pěší a cyklisty, propojující historické centrum Českých Budějovic s klidovou oblastí lesoparku Stromovka. Nová lávka přes slepé rameno Malše nahradila původní dřevěnou lávku, která již svými parametry nevyhovovala současným potřebám. Nová stavba je širší a je navržena na podstatně větší zatížení.


Konstrukční řešení dřevěné lávky

Výsledná konstrukce se spodní mostovkou vyplynula z protichůdných nároků na výšku nivelety jednak v důsledku požadavku na bezbariérové řešení stavby, na druhé straně nesměla spodní hrana konstrukce lávky bránit plánovanému provozu rekreační plavby.
Zvýšení plavební výšky umožnil obloukový tvar dvojice dřevěných lepených příhradových nosníků. Stabilitu jejich horního pasu zajišťují vnější vzpěry, které jsou v dolní části zakotveny do příčníků, a ocelové polorámy, skryté v koncových obložených částech konstrukce. Horní pas je z výrobních důvodů příčně rozdělen na dvě části a dodatečně sešroubován. Styky mezi pasy a příhradami a styky příhrad jsou provedeny pomocí ocelových desek, vložených do drážek. Vlastní přenos sil zajišťují ocelové kolíky a svorníky. Hlavy svorníků na vnitřní straně horního pasu jsou upraveny pohledově.
Mostovku tvoří lepené podélníky, uložené na ocelových příčnících. Pochozí plocha je realizována z drážkovaných modřínových fošen.

Nosná konstrukce lávky byla vyrobena mimo vlastní stavbu
¤ Nosná konstrukce lávky byla vyrobena mimo vlastní stavbu

Detailní pohled na dřevěný příhradový nosník lávky
¤ Detailní pohled na dřevěný příhradový nosník lávky

Usazení konstrukce lávky
¤ Usazení konstrukce lávky

Mostovku lávky tvoří lepené podélníky, uložené na ocelových příčnících
¤ Mostovku lávky tvoří lepené podélníky, uložené na ocelových příčnících

Zátěžová zkouška lávky
¤ Zátěžová zkouška lávky

Pohled na dřevěný lepený příhradový nosník obloukového tvaru
¤ Pohled na dřevěný lepený příhradový nosník obloukového tvaru

Realizace stavby

Nosná konstrukce půdorysných rozměrů 33,54x5,24 m a hmotnosti cca 25 t byla do Českých Budějovic převezena z výrobny v Uhříněvsi u Prahy jako celek. Po osazení jeřábem do definitivní polohy byla předepnuta čtveřicí lisů, vložených mezi opěry a koncové rámy, a montážně zatížena silničními panely. Tím bylo urychleno dotlačení styků a související průhyb nosné konstrukce. Teprve po této aktivaci byly podbetonovány klouby, umožňující přenos tlakových i tahových reakcí, které byly navrženy a vyrobeny speciálně pro tuto konstrukci. Význam popsaného řešení se pozitivně uplatnil záhy, při následných povodních (vodou nadlehčená konstrukce neodplavala).
Pro uložení konstrukce je využita větší část základů původní lávky, spojení starého a nového betonu bylo provedeno pomocí chemických kotev. Následné dokončovací práce a montáž tahokovu byly požadovány zejména v rámci bezpečnosti chodců.

Podélný řez lávkou
¤ Podélný řez lávkou

Příčný řez lávkou
¤ Příčný řez lávkou

Závěr

Dokončené dílo je vyvrcholením dlouholeté snahy o pěší a cyklistické propojení historického centra města se sportovní a rekreační oblastí Českých Budějovic. Dřevěná lávka přes slepé rameno Malše spolu s navazující ?Dlouhou lávkou? přes Vltavu byly v roce 2003 oceněny jako prestižní stavby Jihočeského kraje cenou Presta.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
Lávka přes slepé rameno Malše
Investor: Statutární město České Budějovice
Generální projektant: A1, spol. s r.o., České Budějovice
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a. s. Ing. Václav Mach, Ing. Lukáš Zemek, Ing. arch. Jan Uchytil
Dodavatel: JHP spol. s r.o.
Subdodavatel: České dřevařské závody Praha, a.s., závod Tesko, Dálniční stavby Praha, a.s.
Náklady: 28 mil. Kč
Projektová dokumentace: srpen 2000-březen 2002
Realizace: listopad 2001-červen 2002

Technické údaje o stavbě
Komunikace na mostě:
pěší a cyklistická stezka
Konstrukční systém: dvojice dřevěných příhradových nosníků proměnné výšky
Délka mostu: 34,60 m
Rozpětí polí: 33,54 m
Šířka mostu: 5,24 m
Volná šířka: 3,50 m
Stavební výška: 0,47 m
Zatížení: 4,00 kN/m2 + lehký nákladní automobil