Zpět na stavby

Dopravní stavba roku 2006: Optimalizace traťového úseku Zábřeh-Krasíkov

6. února 2008
Ing. Kateřina Pálková

Nezávislá odborná porota v čele s profesorem Petrem Moosem z Dopravní fakulty ČVUT ocenila nejvyšším titulem Dopravní stavba roku 2006 stavbu Optimalizace TÚ Zábřeh?Krasíkov, realizovanou Sdružením zhotovitelů (Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.), ve kterém byly Stavby silnic a železnic, a.s. ? závod Pardubice, vedoucím členem.


Do čtvrtého ročníku soutěže Dopravní stavba roku bylo přihlášeno třicet dva staveb, z nichž bylo do užšího výběru nominováno dvanáct. O tom, že nejvýše oceněnou se stala železniční stavba Optimalizace TÚ Zábřeh?Krasíkov, rozhodly její parametry, kvalita provedených prací všech členů sdružení a moderní technologie spojené s netradičním řešením některých staveb.

Stručný popis díla

Stavba Optimalizace železniční trati Zábřeh?Krasíkov, celkové délky 14,636 km (nový traťový úsek), je součástí spojovací větve mezi I. a II. železničním koridorem. Její trasa je harmonicky položena do poměrně členitého terénu, který je vymezen meandry řeky Moravská Sázava a kopcovitým reliéfem krajiny.
Cílem stavebních úprav bylo napřímení trasy pro zvýšení provozní rychlosti a bezpečnosti provozu. Při výstavbě byly využity moderní technologie, časté aplikace geotextilií a geomříží (v násypech až 6 m vysokých), aplikace pohledově atraktivních kotvených betonových stěn portálů tunelů nebo gabionových stěn. Asi nejzajímavějším architektonickým prvkem je netradiční řešení portálu tunelu Hněvkovský II. Součástí stavby byla rozsáhlá ekologická opatření, bezbariérový přístup a bezpečný pohyb handicapovaných. Optimalizací realizovaného úseku bylo docíleno následujících parametrů:

  • zvýšení traťové rychlosti na 140 km/h (vozidla s naklápěcími skříněmi 160 km/h);
  • prostorová průchodnost pro ložnou míru UIC GC;
  • minimální třída zatížení UIC D 4.

Mapa traťového úseku Zábřeh-Krasíkov
¤ Mapa traťového úseku Zábřeh-Krasíkov

Jednotlivé stavební objekty

Tunel Malá Huba
Přibližně kilometr od výjezdu z Krasíkovských tunelů, které tvoří konec sousední stavby, se nachází tunel s názvem podle stejnojmenného vrchu nad ním ? Malá Huba. Tunel Malá Huba (mezi 27,370?27,694 km) je dlouhý 324 m a leží ve směrovém oblouku o poloměru 850 m s podélným sklonem v ose tunelu 4,221 ?. Realizovala ho společnost Subterra a.s., Novou rakouskou tunelovací metodou. V místech s nízkým nadložím byla ražba provedena s využitím ochranné konstrukce ?želva?. Ražená část tunelu je dlouhá 300 m, každá z hloubených částí měří 12 m. První vlak projel tímto tunelem po první koleji dne 31. října 2005, druhá kolej byla zprovozněna 16. listopadu téhož roku.

Tunel Malá Huba - portál vjezdu
¤ Tunel Malá Huba - portál vjezdu

Tunel Hněvkovský I
V blízkosti obce Hněvkov se nacházejí další dva tunely. Vjezdový portál tunelu Hněvkovský I bezprostředně navazuje na šikmý rámový železniční most na 33,796 km. Vlastní tunel je dlouhý 180 m s raženou částí v délce 132 m. Hloubená západní část měří 36 m a hloubená východní část 12 m. Tunel se nachází ve směrovém oblouku o poloměru 754 m s podélným sklonem v ose tunelu 0,24 a 0,89 ?.

Tunel Hněvskovský I - portál vjezdu
¤ Tunel Hněvskovský I - portál vjezdu

Tunel Hněvkovský II
Tunel Hněvkovský II je situován mezi 34,755?35,217 km a je nejdelším z uvedených tunelů. Jeho celková délka činí 462 m s částí raženou Novou rakouskou tunelovací metodou v délce 433 m. Směrově je osa tunelu vedena 434 m v přímém směru, při výjezdu pak začíná přechodnice oblouku o poloměru 1500 m.

Tunel Hněvskovský II - portál vjezdu
¤ Tunel Hněvskovský II - portál vjezdu

Železniční stanice Zábřeh na Moravě
Železniční stanice Zábřeh na Moravě a její přilehlé okolí prošly velkými změnami. V rámci požadavku na plnou peronizaci stanice bylo mezi kolejemi č. 2 a 6/6b navrženo zcela nové ostrovní nástupiště dlouhé 459 m a mezi kolejemi č. 1 a 5a proběhla kompletní rekonstrukce původního ostrovního nástupiště v nové délce 400 m. Obě ostrovní nástupiště jsou přibližně z jedné třetiny své délky zastřešena, vybavena lavičkami a především zcela novým informačním systémem pro cestující. Přístup na nástupiště je zajištěn nově realizovaným podchodem pro cestující včetně výtahu pro cestující s omezenou možností pohybu. Pro umístění technologických zařízení byl ve stanici vyprojektován nový pozemní objekt provozní budovy včetně nutného vybavení a zázemí. Stanice byla nově zatrolejována a v souvislosti s přestavbou kolejiště získala nové osvětlení. Na českotřebovském zhlaví stanice byl odstraněn starý nevyhovující silniční nadjezd a na jeho místě postaven nadjezd zcela nový. Jeho nosnou konstrukci tvoří ocelový jednopólový most ? tuhý trám vyztužený obloukem (tzv. ?Langrův nosník?). Rozpětí nového mostu je 36,6 m, osová vzdálenost hlavních nosníků je 9 m.

Železniční stanice Hoštejn
Železniční stanice Hoštejn se nachází mezi 30,792?32,195 km. V této železniční stanici byla provedena kompletní výměna železničního spodku a svršku, sanace mostu a podchodu, instalace nástupišť pro bezbariérový přístup, sanace skalní stěny v blízkosti stanice, a to horolezeckým způsobem. V souvislosti s rekonstrukcí trakčního vedení v celém úseku prošla rekonstrukcí i měnírna a rozvodna Hoštejn, jejíž výkon byl zvýšen na 15 MW.

Sanace skalní stěny horolezeckým způsobem v blízkosti stanice Hoštejn
¤ Sanace skalní stěny horolezeckým způsobem v blízkosti stanice Hoštejn

Zastávka Lupěné
Stavební práce na zastávce Lupěné na 36,150 km představovaly rovněž kompletní rekonstrukci železničního spodku a svršku, výstavbu mimoúrovňových nástupišť v délce 140 m s novými prosklenými přístřešky a sanaci mostního objektu.

Zastávka Lupěné
¤ Zastávka Lupěné

Součástí optimalizace traťového úseku Zábřeh?Krasíkov byly i úpravy příslušných instalací železničního elektrotechniky, energetiky a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Mostní stavby přes řeku Moravská Sázava

Most v 38,879 km
Má ocelovou, plnostěnnou, komůrkovou nosnou konstrukci (pro každou kolej samostatnou) se svislými stěnami a konzolami pro chodník. Konstrukce je spojitá o třech polích o rozpětí 20,40 + 26,20 + 20,40 m a přemosťuje tok Moravské Sázavy a dvě místní komunikace. Most se nachází v širé trati, ve směrovém oblouku 683 m, pro železniční svršek je použito tvaru UIC60 s pružným bezpodkladnicovým upevněním na železobetonových pražcích B91. Spodní stavba byla částečně ponechána. Opěry byly ubourány na výšku umožňující provedení nových úložných prahů, bylo provedeno hlubinné založení s využitím mikropilot. Pilíře byly vybudovány nové železobetonové, taktéž s hlubinným založením s využitím mikropilot. Ložiska jsou použita ocelová hrncová kruhová, na opěrách leží každá konstrukce na dvou ložiskách, na pilířích je konstrukce uložena pouze na jednom ložisku.

Most v 38,879 km
¤ Most v 38,879 km

Most v 27,340 km
Je železobetonový. Jeho nosná konstrukce byla navržena jako spojitá oblouková konstrukce proměnného průřezu o dvou polích světlosti rozpětí 2x23,5 m. Vnitřní pohledový líc konstrukcí je tvořen elipsou a rub konstrukcí kruhovým obloukem o vnějším poloměru 36,0 m. Vlastní obloukové konstrukce jsou v příčném směru zeštíhleny náběhy poprsních zdí. Nosné konstrukce jsou vetknuty do masivních základů šířky 10,6 m a výšky 2,0 m. Křídla jsou rovnoběžná, zavěšená na nosnou konstrukci oblouku, monolitická ze železobetonu a v příčném směru tvarově shodná s poprsními zdmi. Spodní stavba je tvořena třemi mohutnými železobetonovými základy. Třebovská opěra a pilíř jsou hlubinně založeny na velkoprůměrových pilotách průměru 800 mm, základ olomoucké opěry je vetknut do skalního podloží. Klasický zásyp mostu je nahrazen výplní z popílkobetonu. Celá mostní konstrukce je celoplošně izolovaná natavovanými izolačními pásy s tvrdou ochranou z betonu. Nosná konstrukce byla zhotovena na pevné skruži s variabilním bedněním MECCANO.

Most v 27,340 km
¤ Most v 27,340 km

Most v 35,274 km
Převádí novou přeložku tratě přes řeku Moravská Sázava a přilehlé inundační území mezi stanicemi Hoštejn a Zábřeh na Moravě v katastru obce Nemile. Nový most je situován na přeložce trati v místě výjezdového portálu nového železničního tunelu Hněvkovský II.
Nosná konstrukce nového mostu je tvořená prostou ocelobetonovou spřaženou příhradovou konstrukcí o rozpětí 38,0 m ? v prvním poli přes Moravskou Sázavu a spojitou ocelobetonovou spřaženou plnostěnnou konstrukcí o dvou polích rozpětí 20 + 20 m přes inundační území. Geometrické uspořádání nosné konstrukce je navržené pro rychlosti větší než 120 km/h. Podobně jako v případě mostu v 34,755 km traťového úseku je nosná konstrukce v hlavním poli tvořená dvěma hlavními příhradovými nosníky bezsvislicové soustavy spřažené pomocí navařovacích trnů se železobetonovou mostovkou. Tento způsob spřažení byl u nás použit poprvé. Spodní stavba je založená na velkoprůměrových pilotách průměru 1200 mm.

Most v 35,274 km
¤ Most v 35,274 km

Most v 34,755 km
Převádí nově navrhovanou přeložku trati přes polní cestu, tok Moravské Sázavy a přes silnici III/31535 v obci Hněvkov. Jedná se o nový železniční most o třech prostých polích s horní mostovkou. Nosné konstrukce v 1. poli (třebovské předpolí) a v 3. poli (olomoucké předpolí) tvoří železobetonové desky s tuhou výztuží ze zabetonovaných svařovaných ocelových nosníků průřezu I rozpětí 16 m, resp. 14 m (olomoucké předpolí). Nosnou konstrukci hlavního pole tvoří dva hlavní příhradové prosté nosníky rozpětí 42 m bezsvislicové soustavy spřažené pomocí navařovacích trnů se železobetonovou mostovkou.
Pro uložení nosných konstrukcí byla navržena hrncová ložiska. Třebovská opěra a všechny pilíře jsou založeny na velkoprůměrových pilotách průměru 1200 mm. Olomoucká opěra je založena plošně. Hydroizolace mostovky a opěr je navržena z natavovaných pásů s ochrannou vrstvou z betonu vyztuženého sítí.

Most v 34,755 km
¤ Most v 34,755 km

Autoři článku
Text: Ing. Jiří Syrový, SUDOP PRAHA a.s.; Ing. Miroslav Trnka, Mgr. Zdeněk Procházka, Stavby silnic a železnic, a.s.
Foto: Mgr. Jiří Cvejn, Agentura OKO; Josef Hebr.

Základní údaje o stavbě
Objednatel stavby:
SŽDC s. o., stavební správa Olomouc
Generální projektant: SUDOP PRAHA a.s., středisko 201
Zhotovitel: Sdružení TÚ Zábřeh? Krasíkov
Vedoucí člen sdružení: Stavby silnic a železnic, a.s.
Členové sdružení: Subterra a.s., Metrostav a.s.
Doba výstavby: 04/2004?02/2007
Zprovoznění: 11/2006
Celková hodnota stavby: 3 459 mil. Kč. bez DPH (z toho fond ISPA cca 70 mil eur ? 2 100 mil. Kč)
Celková délka: 14,636 km (délka nové trasy, která je o 1,007 km kratší oproti původní)
Výkopy: 322 514 m?
Násypy: 216 029 m?
Tunely: 3
Mostní stavby: 19 (sanované) 8 (novostavby)
Podchod nový: 1
Protihlukové stěny: 2702 m
Ind. protihluk. opatření: 39

replique rolex