Zpět na stavby

Dálniční úsek Hradec Králové – Smiřice

29. listopadu 2021
Ing. Ivo Frank

Dokončení dálnice D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice opět posouvá vidinu plynulé jízdy z Prahy k Baltskému moři o něco blíže. Více než patnáctikilometrový úsek vznikl jako součást předposlední etapy dostavby dálnice a řidiči se po něm projedou už letos v prosinci.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby (bakalářské a navazující magisterské studium). Působí ve společnosti EUROVIA CS, závod Čechy východ, ve funkci hlavního stavbyvedoucího. Autorizovaný technik pro obor dopravní stavby.

Neustále rostoucí počet aut v ČR i v Evropě vyžaduje vhodné uzpůsobení dopravních tepen. Mnohé úseky jsou vzhledem ke své vytíženosti kapacitně vyčerpány a kromě neustálých renovací vozovek je zapotřebí i důkladné plánování s ohledem na prognózy týkající se dopravní situace v příštích desetiletích. Dálnice D11 je na budoucnost připravena a podle analýz bude schopna vydržet dopravní zátěž odhadovanou až na rok 2040.

Dálnice D11 se buduje postupně

Plány na výstavbu dálnice D11 byly zpracovány již v roce 1939, avšak výstavba prvního úseku Praha – Jirny byla zahájena až v roce 1978 a zprovozněn byl roku 1984. Od té doby je D11 po jednotlivých částech dostavována. V současnosti je zprovozněno 92 km dálnice, a to z Prahy do Hradce Králové. Nově dostavované úseky Hradec Králové – Smiřice a Smiřice –Jaroměř prodlouží trasu o dalších 23 km. Poslední etapa dostavby v úseku od Jaroměře až k hranicím s Polskem by měla začít v roce 2024 a na zcela dokončené dálnici D11 by se tak první řidiči mohli podle prozatímních plánů projet v roce 2027. Pokud vše půjde podle plánu, celková délka dálnice D11 po dokončení bude 156 km a doba budování bude činit úctyhodných 49 let.

Dálnice D11 tedy zajistí požadavky plynoucí z dopravní zátěže s výhledem do roku 2040. Z analýzy dopravní zátěže vyplývá, že její výstavba má největší vliv na současnou trasu (silnice I/11, I/33, I/37 a I/16), ze které po svém zprovoznění převezme naprostou většinu dopravní zátěže. Pokles intenzity by měl činit 9 000–31 000 vozů za den. Dosavadní neexistence dálnice zatím nejvíce negativně ovlivňuje obyvatele obcí ležících na silnici I/33 v úseku Hradec Králové – Jaroměř, jejíž kapacita je již zcela vyčerpána. K poklesu intenzity dojde i na některých silnicích II. a III. třídy.

Dálnice D11 má velký význam i v mezinárodním měřítku. Je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T, konkrétně evropského dopravního koridoru Paříž – Norimberk – Plzeň – Praha – Hradec Králové – Vratislav – Varšava – Brest – Moskva. Ten funguje jako spojnice mezi západní a východní Evropou. Transevropskou síť TEN-T tvoří nejdůležitější evropské tahy, což jen podtrhuje důležitost dostavby dálnice D11.

Úsek Hradec Králové – Smiřice: 15,5 km za tři roky

Výběrové řízení na výstavbu úseku stavby S 1106 Hradec Králové – Smiřice o délce 15,46 km bylo vypsáno v září 2016 a se svou nabídkou jej vyhrálo konsorcium firem EUROVIA CS – Metrostav – Swietelsky. Jedná se o druhý nejdelší úsek D11, který byl zatím postaven. Stavba oficiálně započala v říjnu 2018 a zprovoznění je plánováno na polovinu prosince letošního roku. Úsek je novostavbou čtyřpruhové dálnice kategorie D27,5/120, s živičným krytem, vybavenou systémem SOS a nezbytným odvodněním. V začátku úseku navazuje stavba na stavbu 1105-2 v mimoúrovňové křižovatce Kukleny, v koncovém úseku pak na dokončovanou stavbu 1107 Smiřice – Jaroměř, jejíž zprovoznění se plánuje také na prosinec tohoto roku. Trasa dálnice stavby 1106 je vedena západně od stávajících silnic I/11 a I/33 v souběhu s těmito silnicemi převážně rovinatým, volným, nezastavěným územím po zemědělsky využívaných pozemcích, okrajově lesními porosty. Terén je plochý s terénními depresemi vodotečí.

V rámci příprav úseku proběhla demolice pouze jednoho objektu, a to budovy samostatně stojícího pneuservisu. Z pohledu stavby se tak jednalo o bezproblémové území s obvyklými podmínkami pro stavbu. Vhodný návrh nivelety, vegetační úpravy a protihluková opatření mají za cíl eliminovat dopad stavby na okolí, docílit jejího začlenění do krajiny a ochránit přilehlé zástavby od účinků hluku z dopravy.

U obce Sedlice se D11 kříží s dálnicí D35. Vzhledem k plánovanému napojení D35 na D11 byla v rámci stavby úseku Hradec Králové – Smiřice vybudována i mimoúrovňová křižovatka Plotiště, která bude do budoucna mimo jiné sloužit právě k propojení těchto dvou tepen. V místě křížení silnice III/3089 u obce Smiřice je navržena mimoúrovňová křižovatka Smiřice, která napojuje na dálnici silnici I/33 a přilehlé obce Smiřice, Holohlavy a Černožice. Celková délka mimoúrovňových křižovatek Smiřice a Plotiště je 4 345 m a obě jsou více popsány v dalších částech článku.

Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba křižovatek, místních komunikací, polních cest, přístupových komunikací na pozemky, dále přeložky a úpravy silnic I. a III. tříd, výstavba mostních objektů, protihlukových stěn, odvodnění komunikací, úprava koryt dotčených vodotečí, přeložky inženýrských sítí, vybavení dálnice systémem SOS, vegetační úpravy, oplocení a demolice. Nejdelší přeložka v délce 860 m se týká silnice III. třídy v úseku Rodov – Smiřice, která se kříží s dálnicí D11. Přeložka je řešena nadjezdem. Na celé trase jsou čtyři služební sjezdy zabezpečené elektrickými závorami proti vjezdu veřejné dopravy. Došlo také ke zkapacitnění silnice I/35, zařazené do koncepce sítě dálnic. Z původně dvouproudové tak byla silnice ve směru na Hradec Králové (Plotiště) zkapacitněna na čtyřproudovou. Na trase je vybudováno celkem devatenáct mostů o celkové délce 1 168 m, z nichž jeden železobetonový most vede přes železniční trať a pět mostů přes vodní toky.

V rámci stavby předešlého úseku D11 Hradec Králové – Předměřice nad Labem byla v prosinci roku 2012 vypracována hluková studie, ve které byly zjištěny nadlimitní hodnoty hluku v okolí dálnice D11. Její součást tvořila i prognóza dopravní situace do budoucna. Na základě studie tak bylo na trase vybudováno celkem pět protihlukových stěn o souhrnné délce 862 m. Stěny jsou navrženy jako odrazivé a jsou z betonu nebo železobetonu. Nejdelší protihluková stěna měřící 358 m se nachází na přeložce silnice III/3089. Díky stěnám dojde k dlouhodobému výraznému snížení hluku v obcích v okolí dálnice, a tedy i k celkovému zlepšení kvality života místních obyvatel.

Vzhledem k povaze zeminy bylo potřeba upravit několik úseků. Na zemní pláni a ve výkopech převládaly sprašové hlíny, spraše či jílovité a písčité hlíny. Rovněž podloží násypů bylo tvořeno sprašovými hlínami a sprašemi převážně tuhé konzistence. Tyto zeminy jsou pro podloží násypu bez další úpravy nevhodné. V rámci stavby tedy došlo k výkopům o celkovém objemu 707 421 m3 a násypům o poměrně vyšším objemu 1 627 787 m3. Bylo také třeba provést opatření proti degradaci zemin po skrytí humózní vrstvy, aby se zabránilo případné nestálosti půdy při pohybu stavební techniky či působení deště. Z důvodu minimalizace plochy záboru dálnice byly svahy zářezů navrženy ve sklonu 1 : 2. Na tyto svahy zářezů dálnice byly položeny biodegradační rohože, které zabrání erozi svahů před tím, než je před erozí ochránění vzrostlá zeleň.

Vybrané části stavby úseku D11 Hradec Králové – Smiřice

Úsek SO 101 – dálnice km 90,760–98,400
Z důvodů časové efektivity výstavby byl úsek S 1106 rozdělen na dvě části. První částí s pracovním označením SO 101 o délce 7 640 m je trasa Hradce Králové – Předměřice nad Labem. Je navržena jako S trasa složená z kružnicových oblouků se zvratnými přechodnicemi bez mezipřímých úseků. Stavba navazuje v místě křížení stávající silnice I/11 na západním okraji Hradce Králové poblíž městské části Kukleny v dálničním km 90,760 na mimoúrovňovou křižovatku Kukleny. V KÚ v dálničním km 98,400, v místě přiblížení trasy dálnice k silnici I/33 u obce Předměřice nad Labem, navazuje na druhou část s označením SO 102.

Trasa části S 101 je vedena západně od stávajících silnic I/11 a I/33 v souběhu s těmito silnicemi převážně volným, nezastavěným územím po zemědělsky využívaných pozemcích. Trasa dálnice kříží stávající silnici I/35, proto byla v místě křížení zbudována výše zmiňovaná mimoúrovňová křižovatka Plotiště. Dálnice D11 je směrově rozdělena, v celém úseku je navržena v kategorii R 27,5/120, tj. s volnou šířkou komunikace 27,5 m, s návrhovou rychlostí 120 km/h, čemuž odpovídá směrodatná rychlost 130 km/h. Šířka jízdního pásu pro každý směr je 11,5 m, což umožní provizorní vedení čtyř pruhů v jednom jízdním pásu při uzavírkách jedné poloviny dálnice.

Pro odvodnění dálnice je navržen systém středové kanalizace a vpustí. Voda ze zpevněných ploch dálnice není nikde volně rozptylována do terénu. Veškerá povrchová voda ze zpevněných ploch dálnice bude odvedena do dešťové kanalizace (SO 301–304) a následně přes DUN (dešťové usazovací nádrže) do vhodných recipientů. V násypech bude povrchová voda z dálnice odvedena příčným sklonem do betonových žlabů, kterými jsou lemovány vnější zpevněné krajnice v úsecích se střechovitým příčným sklonem vozovky, přes vpusti do kanalizace. Na tomto úseku dálnice není vyrovnaná bilance zemních prací. Kubatura násypů značně převyšuje kubaturu zářezů. Část násypů byla tedy budována z upravených místních zemin a část z nakupovaného materiálu. Pro výstavbu tohoto úseku byly použity štěrkopísky z několika místních ložisek a druhotný materiál – škvára z nedaleké opatovické elektrárny.

Úsek SO 102 – dálnice km 98,400–106,220
Druhá část úseku dálnice D11 je trasa Předměřice nad Labem – Smiřice v délce 7 820 m. V km 98,400 za mimoúrovňovým křížením silnice III/3254 navazuje na první část stavby, trasa dálnice směřuje na sever, je vedena západně od okrajové zástavby Předměřic nad Labem, Lochenic, Smiřic, Holohlav a Černožic v souběhu se silnicí I/33, která tvoří doprovodnou komunikaci a kříží stávající silnice III. třídy, místní komunikace a polní cesty. Na konci se napojuje na stavbu 1107 Smiřice – Jaroměř. Stejně jako první část je i tato navržena jako S trasa, složená z kružnicových oblouků se zvratnými přechodnicemi bez mezipřímých úseků. Trasa dálnice kříží stávající silnici III/3089. V místě křížení je vybudována již zmiňovaná mimoúrovňová křižovatka Smiřice a napojuje na dálnici silnici I/33 i přilehlé obce Smiřice, Holohlavy a Černožice.

I tato trasa dálnice vede převážně volným, nezastavěným územím po zemědělsky využívaných pozemcích, okrajově lesními porosty. Jedná se o novostavbu čtyřpruhové dálnice kategorie D27,5/120 v délce 7,820 km, s živičným krytem, vybavenou systémem SOS a nezbytným odvodněním. V oblasti mimoúrovňové křižovatky je umístěn přídatný jízdní pruh (odbočovací, respektive připojovací) šířky 3,75 m, jenž je lemován vodicím proužkem šířky 0,25 m a zpevněnou krajnicí rovněž šířky 0,25 m. Střední dělicí pás a nezpevněná krajnice, pokud v nich nejsou odvodňovací rigoly, je výškově odsazena o 0,03 m níže oproti zpevněné vozovce. Na základě výsledků geotechnického průzkumu jsou navržena sanační opatření. V zásadě se jedná o sanace podloží násypu a rovněž o úpravu aktivní zóny v zářezových úsecích dálnice D11. Bilance zemních prací je v tomto úseku vyrovnaná. Pro výstavbu násypů tohoto úseku se tedy použily upravené místní zeminy získané vytěžením ze zářezů.

Úsek SO 111 – mimoúrovňová křižovatka Plotiště
Stávající silnice I/35 ve směru Jičín – Hradec Králové kříží v km 95,075 navrhovanou trasu dálnice D11. V tomto křížení je nově vybudována mimoúrovňová křižovatka Plotiště. Ta bude sloužit především pro dopravní napojení dálnice D35 od Jičína a stávající I/35 od Hradce Králové na budoucí dálnici D11. Mimoúrovňová křižovatka Plotiště je navržena jako prstencová „spirála“ s mimoúrovňovým převedením dálnice D11. Výhledově bude propojovat dálnici D11 s dálnicí D35 v úseku Sadová – Plotiště.

V rámci stavby se zkapacitní silnice I/35 v prostoru křižovatky (SO 133). Tvar křižovatky a výškové řešení jsou ovlivněny polohou stávající železniční trati č. 511 Hradec Králové – Ostroměř. Křižovatka má celkem deset větví. Veškeré povrchy vozovek větví křižovatky jsou odvodněny příčným sklonem na terén nebo do zpevněných příkopů a přes horské vpusti do dešťové kanalizace. Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem odpovídajícím klopení povrchu vozovky – minimální příčný sklon pláně je 3 %. Celková plocha vozovek křižovatky činí 45 698,20 m2. Z hlediska zemních prací je celá mimoúrovňová křižovatka budována v násypech, pro které byly použity štěrkopísky z několika místních ložisek a jako druhotný materiál škvára z nedaleké opatovické elektrárny.

SO 112 – mimoúrovňová křižovatka Smiřice
Mimoúrovňová křižovatka Smiřice je navržena v místě křížení silnice III/3089 s dálnicí D11, západně od okrajové zástavby Smiřic a Holohlav, a napojuje na dálnici uskupení obcí Smiřice, Holohlavy, Černožice a dále obce Rodov, Račice nad Trotinou, Habřinu a Hořiněves. Křižovatka rovněž napojuje na dálnici D11 silnici I/33, a to přes přeložku silnice III/3089 ve směru od Jaroměře a od Předměřic nad Labem. S ohledem na dopravní směry je navržena mimoúrovňová křižovatka v osmičkovém tvaru, to znamená, že zahrnuje čtyři křižovatkové větve. Tvar křižovatky a její poloha jsou v souladu s územním plánem obcí Smiřice, Holohlavy a Černožice. Příčný sklon na všech větvích vychází z jejich směrového vedení a návrhových rychlostí, minimální je 2,5 % a maximální 4 %. Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá, s krytem z asfaltového mastixového modifikovaného koberce o celkové tloušťce 0,65 m. Plocha vozovky na všech větvích činí 6 069,6 m2. Odvodnění vozovky všech větví je zajištěno příčným sklonem do zpevněných příkopů a dále do kanalizace dálnice D11. Rovněž zemní pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem do příkopů větví. Součástí odvodnění jsou dva propustky. Objekt MÚK zahrnuje dále hospodářské sjezdy, které jsou navrženy pro obsluhu vnitřních ploch křižovatky.

SO 130 – přeložka silnice III/32438
Stávající silnice III/324 38 Stěžery – Kukleny kříží v km 91,528 navrhovanou trasu dálnice D11. V rámci objektu SO 130 je tato silnice přeložena do km 91,540 přeložkou délky 615 m. Přes dálnici D11 je převedena nadjezdem SO 220.

SO 133 – zkapacitnění silnice I/35
Hlavní trasou dálnice D11 a mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště dojde v km 95,072 ke křížení a přerušení stávající dvoupruhové silnice I/35. Tato silnice je zařazena do koncepce sítě dálnic. SO 133 řeší přeložku silnice I/35 a zejména její zkapacitnění na čtyřpruh ve směru na Hradec Králové (Plotiště). Trasa délky 509 m směrově vychází z MÚK Plotiště, prochází pod mostem SO 223 a napojuje se na stávající I/35 pokračující směrem na Hradec Králové (Plotiště). SO 133 se zrealizuje jako čtyřpruh až do km 0,427 901 a na délku 100 m se poté napojí zpět na stávající dvoupruh. V rámci související stavby MÚK Plotiště – okružní křižovatka Plotiště bude čtyřpruh pokračovat ve směru na stávající okružní křižovatku (u ČKD).

Z důvodu prostorové kolize původní silnice I/35 s mostem SO 223 musel být SO 133 budován ve dvou fázích. V 1. fázi došlo k vybudování pravého jízdního pásu SO 133, odvodnění v SDP a jedné z opěr i pilíře mostu SO 223. Před zprovozněním 1. fáze musela být vystavěna také část skruže SO 223 tak, aby pod ni mohl být sveden provoz. Po zprovoznění 1. fáze mohla být stávající část silnice I/35 definitivně zrušena. Druhá fáze spočívala ve vybudování druhé opěry a následně nosné konstrukce mostu SO 223, poté mohl být proveden levý jízdní pás SO 133.

SO 203.2 – most přes železniční trať ČD
Při výstavbě úseku Hradec Králové – Smiřice bylo zapotřebí zajistit i převedení dálnice přes železniční trať č. 041 Hradec Králové – Turnov a kolej vlečky do ČKD v Plotišti nad Labem. Situace byla vyřešena dálničním mostem. V místě mostu se dálnice rozšiřuje o připojovací a odbočovací pruhy, šířka vozovky je tedy proměnná. Na okrajích mostů jsou osazeny monolitické římsy s ocelovými svodidly. Most tvoří železobetonový integrovaný rám s přímopojížděnou mostovkou. Mostovka je tvořena spřaženou železobetonovou deskou tloušťky 0,22 m a předpjatými nosníky maximální výšky 1,05 m. Křídla jsou tvořena gabionovou konstrukcí. Horní část svahu zachycují rovnoběžná, zavěšená, železobetonová křídla.

SO 209 – most přes Trotinu
Most se nachází v extravilánu severně od obce Lochenice, západně od Smiřic. Území se využívá k zemědělským účelům. Dálnice je v místě křížení vedena v cca 6,7–9,0 m vysokém násypu. Most převádí dálnici přes říčku Trotina, silnici III/30813 a železniční trať č. 046. Komunikace a železnice pod mostem jsou vedeny přibližně po terénu. Přístup k objektu je zajištěn z tělesa dálnice D11. Jedná se o dva samostatné souběžné mosty, nosná konstrukce obou mostů je navržena jako předpjatý spojitý deskový trám o třinácti polích s celkovou délkou přemostění 392,4 m. Výška mostu nad terénem je 8,90–13,90 m. Výška trámu je 1,4 m, konzoly mají parabolický náběh a výšku 0,45–0,25 m. V příčném směru mostovka sleduje příčný sklon dálnice. Opěry mostu jsou tvořeny základem na pilotách, dříkem, závěrnou zdí a rovnoběžnými zavěšenými křídly. Pilíře mostu tvoří železobetonová stěna v půdorysném rozměru 1,2 × 3,2 m. Hlavice s parabolickou křivkou se rozšiřuje na 4,5 m. Založení je hlubinné, na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Na vnější římse pravého mostu je budována protihluková stěna.

Úsek Hradec Králové – Smiřice bude v prosinci hotov
Letošní prosinec bude ve znamení dokončení předposlední etapy stavby dálnice D11. Dostavba a zprovoznění úseku Hradec Králové – Smiřice je vítanou událostí nejen pro řidiče, ale i pro místní obyvatele. Výstavbou dojde k podstatné úspoře času, pohonných hmot a k zásadnímu snížení hlukových zátěží i exhalací v zastavěných lokalitách podél stávajících silnic I/11 a I/33. Podstatně se také sníží negativní účinky dopravy na životní prostředí v přilehlých městech a obcích. Místním obyvatelům dlouhodobě uleví zejména v množství hluku a automobilů, které momentálními trasami denně projíždějí.

Dokončení dálnice D11 ještě více podtrhne důležitost ČR jako součásti spojnice mezi západní a východní Evropou. Je tak možné, že díky globální dopravní síti TEN-T brzy budeme po evropských dálnicích cestovat na všechny strany.

Souhrnné informace o stavbě
Hlavní trasa dálnice D11 (SO 101, SO 102)
Délka: 15 460 m.
Kategorie: D27,5/120.
Plocha vozovek: 349 121 m2.
Zemní práce – výkop: 559 644 m3;
– násyp a aktivní zóna: 987 021 m3;
– sejmutí kulturních vrstev: 484 927 m3;
– potřeba kulturních vrstev: 186 168 m3.
Křižovatky, přeložky a úpravy ostatních komunikací (silnice I. a III. třídy, místní komunikace, polní cesty a přístupové komunikace na pozemky)
Mimoúrovňové křižovatky (SO 111, SO 112): 2.
Služební sjezdy: 4.
Napojení silnice I. třídy (I/35): 2.
Přeložky a úpravy silnic III. tříd a místních komunikací: 9.
Přeložka polních cest: 1.
Přístupy na pozemky: 17.
Plocha vozovek: 495 258 m2.
Mostní objekty a opěrné zdi
Počet mostů: 20, z toho na hlavní trase 11.
Silniční nadjezdy: 9.
Plocha mostů: 27 156 m2.
Přeložky inženýrských sítí
Vodohospodářské objekty: 32.
Objekty elektro (vč. DIS-SOS): 57.
Objekty plynu: 8.
Identifikační údaje o stavbě
Stavba: Dálnice D11 – úsek 1106 Hradec Králové – Smiřice
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: Valbek spol. s.r.o.
Zhotovitel: Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové – Smiřice
Realizace: 10/2018–12/2021
Identifikační údaje o stavbě
Stavba: Dálnice D11 – úsek 1106 Hradec Králové – Smiřice
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: Valbek spol. s.r.o.
Zhotovitel: Společnost EUROVIA – Metrostav – SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové – Smiřice
Realizace: 10/2018–12/2021