Zpět na stavby

Chomutovská přehlídka mostních konstrukcí - Mosty s autogramem

17. března 2009

Není obvyklé, aby stavbaři ?pokřtili? své mosty ještě v průběhu stavby, jak tomu bylo při výstavbě Přeložky silnice I/7 Chomutov-Křimov. Vztah k dokončenému dílu, vyjádřený kovovou tabulkou na jednom z pilířů, může pro autora znamenat více než ocenění v soutěži. Je to značka kvality, potvrzující míru profesionality stavby, která přináší novou dimenzi krajině. Je to však také podpis pod dílem, za jehož funkci nese autor veřejně velkou zodpovědnosti.


Silnice I/7, vedená od Prahy na státní hranici s Německem ve směru na Chemnitz, je důležitým dopravním spojením evropského významu. Dokončený úsek Chomutov-Křimov, I. etapa, vedený horským terénem s výškovým rozdílem 345 m v uspořádání S 11,5/70, se stoupacími a klesacími pruhy, byl pro citlivý návrh s ohledem na životní prostředí a krajinný ráz a pro technologickou náročnost oceněn v soutěži Stavba roku 2008 Cenou ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury a také v soutěži Dopravní stavba roku 2007.

Investiční záměr stavby
Trasa navazuje na postupně realizovanou přestavbu silnice I/7 mezi Prahou a Chomutovem, která je výhledově navržena jako čtyřproudá, v kategorii R 22,5/100. Hlavními důvody, které vedly k investičnímu záměru i realizaci stavby, byla kompletace dopravního systému města Chomutov s vyloučením tranzitní dopravy městem, homogenizace trasy silnice I/7, odstranění dopravních závad, zejména v úseku Horní Ves-Krásná Lípa s 16% podélným sklonem v původní trase a snížení rizika kontaminace vodní nádrže Křimov. Zkvalitněním dopravního propojení Chomutova a mostecko-litvínovské aglomerace se spolkovým státem Sasko dochází ke zlepšení hospodářské spolupráce v rámci Euroregionu Krušnohoří. Nová komunikace zajišťuje dopravu na daleko vyšší kvalitativní úrovni. Po zprovoznění obou etap výstavby byla opět obnovena kamionová doprava přes hraniční přechod.
Nová přeložka zasahuje do přírody a současného stavu krajiny. Návrh přeložky silnice I/7 a její technické vybavení bylo proto navrženo tak, že jsou v nejvyšší možné míře eliminovány negativní vlivy na životní prostředí.
Projektová příprava celé přeložky byla zahájena v letech 1991. V dokumentaci pro územní rozhodnutí, která byla zpracována pro celý úsek Chomutov-Hora Sv. Šebestiána, došlo původně k rozdělení na dvě etapy, které představovaly samostatné stavby s různými termíny dokončení: I. etapa Chomutov-Křimov (délka 6,850 km, dokončení 2007); II. etapa Křimov-Hora Sv. Šebestiána (délka 5,778 km, dokončení v roce 2005). S předstihem byla od ledna 2001 do září 2004 postavena estakáda SO 204, jako třetí stavba přeložky.

SO 204 - estakáda na přeložce silnice I/7
¤ SO 204 - estakáda na přeložce silnice I/7

I. etapa přeložky
Práce na úseku Chomutov-Křimov byly zahájeny v říjnu 2004 odstraňováním křovin, kácením lesních porostů, sejmutím ornice nebo lesní hrabanky v objemu 164 000 m³. Současně probíhaly demolice v průmyslovém areálu ve Spořicích. Přípravě předcházel i rozsáhlý archeologický průzkum, který provedl Ústav archeologické péče Most, při němž byly odhaleny významné relikty dokumentující počátky osidlování Chomutovska. Nejnáročnější mostní stavbou úseku je 336 m dlouhý most přes potok Hačka, postavený letmou betonáží (SO 205, podrobný popis technologie výstavby ve Stavebnictví 06-07/08). Technicky zajímavé jsou opěrné zdi z prefabrikátů a vyztužených zemin, (zejména SO 252, jež se nachází v km 4,357 a výškou 14,70 m patří mezi nejvyšší opěrné zdi v české republice, realizované touto technologií). Mimoúrovňové křížení I/7 se silnicí I/13 bylo prozatím dokončeno pouze z poloviny, stavba zahrnuje rovněž přeložku silnice I /13 v délce 1200 m.
Počátkem roku 2005 byly zahájeny práce na přeložkách inženýrských sítí. Na jaře 2005 pak začaly práce v hlavní trase. Geologické podmínky stavby se ukázaly jako velmi variabilní - od nadložních jílů a jílovců severočeské hnědouhelné pánve, které komplikovaly založení mostních staveb, až po čediče a tufy nebo ruly, které bylo potřeba v případě zářezů rozpojovat odstřelem. V poruchových zónách byly svahy zajištěny ocelovými sítěmi. Pro těleso silnice byl využit podrcený materiál ze stavby.
Stavba je odvodněna kanalizací do dvou vodotečí, do Podkrušnohorského přivaděče a především do vodoteče Hačka. Silniční kanalizace je vzhledem k mostním stavbám členěna do několika stokových systémů v průměrech DN 300-600. Pro případ úniku ropných látek byla kanalizace vybavena při vyústění stok hradítky a gravitačními a srážecími odlučovači.
Lesní úseky mají oplocení proti zvěři. Most Hačka je vybaven meteostanicí pro potřeby silniční údržby a varovnými informačními systémy pro řidiče.

Stručná charakteristika území stavby
Počáteční úsek stavby od km 0,0 do km 1,6 byl ovlivněn průchodem okrajové části Chomutova - Novými Spořicemi. Přeložka využívá stávajícího vedení JZ obchvatu, v oblasti jižně od silnice I/13 byla navržena mimoúrovňová křižovatka Nové Spořice na zemědělských pozemcích. Stavbu v tomto místě ovlivnila i stávající zástavba podél I/13 a značný počet inženýrských sítí. Severně od této silnice mají na stavbu vliv Podkrušnohorský přivaděč a areál několika firem, kterým přeložka prochází. Stavba je dále rozdělena křížením s tratí ČD. V její blízkosti jsou objekty vojenské správy a vodojem. V závěru popisovaného úseku kříží vedení VVN a horkovodu.
Od km 1,6 do km 5,2 je úsek se stálým stoupáním terénu, přerušeným jen hlubokým údolím Hačky v km 2,950. V km 4,360 křižuje trasa přeložky ještě jednou stejnou železniční trať č. 137 Chomutov -Křimov-Vejprty. Od km 2,150 do km 5,020 je území souvisle zalesněno. I poslední úsek od km 5,2 do konce I. etapy je ve stálém mírnějším stoupání.

Autor: Ing. Josef Král, Stavby silnic a železnic, a.s

Základní údaje o stavbě
Název:
Přeložka silnice I/7, I. etapa Chomutov-Křimov
Investor: Státní fond dopravní infrastruktury, Phare - CZ 0112/0201
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Generální projektant: VPÚ DECO PRAHA, a.s.
Projektanti:
- HIP:
VPÚ DECO Praha, a.s., Ing. Jiří Kočí
- komunikace: VPÚ DECO Praha, a.s., Bohumil Datel
- mosty a zdi: VPÚ DECO Praha, a.s., Ing. Václav Mach, Ing. Jiří Schindler PONTEX Praha, s.r.o., Ing. Petr Drbohlav VALBEK, spol. s r.o., Ing. Daniel Křemeček EUROVIA Services, s.r.o., Ing. Luděk Ledvina
- vodohospodářské řešení: VPÚ DECO Praha, a.s., Ing. František Přikryl

Zhotovitel: Sdružení Chomutov -Křimov
- vedoucí člen sdružení: Stavby silnic a železnic, a.s. Oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary
- členové sdružení: Strabag, a.s., SMP CZ, a.s., Metrostav a.s., Max Bőgl & Josef Krýsl, komanditní společnost, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Zahájení stavby: 10/2004
Zprovoznění: 6/2007
Dokončení: 11/2007

Hlavní technické údaje
Celková délka I. etapy přeložky: 6850 m
Kategorie silnice: S 11,5/70

Celková plocha komunikace hlavní trasy: 92 889 m²
- počet mimoúrovňových křižovatek: 1
- počet úrovňových křižovatek: 1
Výkopy a násypy: 635 280 m³
Ornice a lesní hrabanka: 164 000 m³
Celkový objem zemních prací: 799 280 m³
- počet sil. mostů délky přes 100 m: 3
- plocha sil. mostů délky přes 100 m: 34 023 m²
- počet sil. mostů na hlavní komunikaci: 4
- plocha silničních mostů na hlavní komunikaci: 2452 m²
- počet silničních nadjezdů: 2
- plocha silničních nadjezdů: 3976 m²
- délka opěrných zdí: 422 m
- délka kanalizace: 7981 m

Skladba vozovky hlavní trasy:
- asfaltový beton střednězrnný modifikovaný: tl. 50 mm
- asfaltový beton velmi hrubý tř. I: tl. 70 mm
- obalované kamenivo: tl. 80 mm
- vibrovaný štěrk: tl. 200 mm
- štěrkodrť: min. tl. 210 mm
Celkem: 610 mm

SEZNAM VYBRANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO)

Stavební objekty řady 100 - komunikace 101 Přeložka silnice I/7 km 0,0-6,780
111 Mimoúrovňová křižovatka Nové Spořice v km 0,210
121 Úniková zóna v km 2,320 vlevo
122 Úniková zóna v km 4,715 vlevo
Stavební objekty řady 200 - mosty, opěrné zdi (v závorce název objektu) 201 Podchod pro pěší v km 0,380
202 Most přes Podkrušnohorský přivaděč v km 0,473
203 Estakáda km 0,640-1,135 (Mach 3)
204 Estakáda km 1,348-2,008
205 Most přes údolí Hačky km 2,874-3,206 (Hačka)
206 Most přes železniční trať v km 4,357
207 Most přes polní cestu v km 5,482
221 Nadjezd silnice I/13 v km 0,210
231 Most na silnici I/13 v km 0,483
251 Opěrná zeď v km 0,514-0,633 vpravo
252 Opěrná zeď v km 4,038-4,341
Stavební objekty řady 600 - vodní stavitelství 651 Přeložka potoka Hačka v km 0,990-1,050
652 Úprava potoka Hačka v km 2,950
653 Úprava potoka Hačka v km 4,470