Zpět na stavby

Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice

16. května 2017
Ing. Libor Marek

Most v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice převádí jednokolejnou neelektrifikovanou železniční trať přes vodní nádrž Hracholuské přehrady na Mži. Jde o regionální trasu, která spojuje města a obce okolo Bezdružic s krajským městem Plzní. Trať s maximální rychlostí 60 km/h byla dokončena v roce 1901 a měří 24 km.


Největší stavbou na tomto úseku tratě je železniční most přes údolí Mže. Dovolená traťová třída zatížení je A1 (nápravový tlak 16 t – 5 t/m) v části Pňovany – Trpísty a C2 (nápravový tlak 20 t – 6,4 t/m) v následující části Trpisty – Bezdružice. V dotčeném úseku je traťová rychlost 50 km/h. Z důvodu špatného stavebně-technického stavu mostu byla traťová rychlost na mostě snížena na 30 km/h (TOR), a to pro všechna drážní vozidla s výjimkou HV řady 801, 810 a 814. V osobní dopravě je podle platného grafikonu vlakové dopravy (GVD) 2016/17 na trati Pňovany – Bezdružice provozováno sedm párů osobních vlaků dopravce České dráhy. Průměrně se na této trati mezi nejbližšími stanicemi přepravuje v souhrnu za celý den cca 280 cestujících.

Popis stávajícího mostu

Jedná se o železniční kolmý most o pěti polích, kde dvě krajní pole K01 a K05 tvoří kamenné klenby a střední tři pole K02 až K04 jsou tvořena nýtovanou ocelovou konstrukcí s příhradovými hlavními nosníky s mezilehlou prvkovou mostovkou. Rozpětí jednotlivých polí jsou 7,0 m (klenba) + 3 × 57,0 m (ocelová konstrukce) + 10,5 m (klenba). Celková délka mostu včetně křídel je 208,4 m. Spodní stavba sestává ze dvou vysokých kamenných pilířů, které jsou založeny v údolí řeky. Tyto pilíře byly v dolní části zatopeny po naplnění Hracholuské přehrady a nyní stojí ve vodě. Výška mostu nad hladinou přehrady je cca 28 m. Další dva pilíře jsou postaveny v horní části údolního svahu a tvoří součást klenbových konstrukcí. Směrově je most v přímé, pouze na konci pátého pole začíná přechodnice k oblouku o R = 200 m.

V průběhu léta 2015 byla provedena podrobná korozní prohlídka ocelové konstrukce (OK) na všech třech polích se závěrem, že každá z konstrukcí vykazuje jiný korozní úbytek na stejných prvcích. Tyto rozdíly jsou dány patrně polohou jednotlivých polí (prorůstání stromů a vegetace do konstrukce mostu na krajních polích OK, převažující směr větru a dešťů na středním poli). Některé prvky dolního vodorovného ztužidla pasů hlavních nosníků jsou v havarijním stavu. Rozsáhlá koroze je také v oblasti horní pásnice hlavních nosníků, kde korozní oslabení tvoří místy i více než polovinu tloušťky plechu. Podélníky jsou v místě uložení mostnic silně rzivé, v místě uložení podélníků na příčníky je dolní pásnice vyrezlá více než o polovinu své tloušťky. U styčníkových plechů příčníků se vyskytují únavové trhliny.

Pro jednotlivé prvky OK byly tabelárně zpracovány korozní úbytky, poté byl proveden úplný statický výpočet podle současných platných EC norem, ze kterého vyplývá, že most již není možné věrohodně zesílit tak, aby vyhovoval požadované traťové třídě. Dříve, než bylo definitivně rozhodnuto, že příhradová pole nelze nadále v trati ponechat, byl proveden pokus o snížení příčného zatížení větrem ověřením na prostorovém modelu jednoho z mostních polí. Model byl vystaven tlaku větru ve větrném tunelu Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., Praha. Takto získaný tvarový součinitel byl o cca 25–30 % nižší, než je normová hodnota. Tato rezerva však přesto neumožňuje ponechání stávající nosné konstrukce mostu na trati pro další období. Navíc se jedná o konstrukci více než 115 let starou, která je na konci své životnosti. Z tohoto důvodu by měla být na mostě zavedena snížená rychlost 10 km/h s tím, že je nezbytné v co nejkratší době nosnou konstrukci mostu rekonstruovat, a to náhradou za novou. V opačném případě hrozí, že provoz přes mostní stavbu bude muset být zastaven. Vzhledem k tomu, že trať Pňovany – Bezdružice je tratí koncovou, bez dalšího připojení na železniční síť ze strany od Bezdružic, a most se nachází na jejím počátku, byla by celá tato trasa vyloučena z provozu.

Návrh rekonstrukce

Z výše uvedených důvodů Správa železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) rozhodla provést komplexní rekonstrukci železničního mostu s následujícími parametry:
■ traťová rychlost 50 km/h, respektive 55 km/h;
■ zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem α = 1,1;
■ prostorová průchodnost VMP 2,5;
■ traťová třída zatížení přilehlé tratě – C3;
■ prvková mostovka s ocelovými mostnicemi, na mostě nebude zřízeno průběžné kolejové lože;
■ veřejná lávka šířky 2,0 m zajistí převedení osob mimo kolejový prostor dráhy. Stavbu budou tvořit tři stavební objekty:
■ železniční most (SO 101);
■ lávka pro pěší a cyklisty (SO 102);
■ železniční svršek (SO 201).

Celý článek naleznete v archivu čísel 05/2017.