Zpět na materiály, výrobky, technologie

Zateplení domů z hlediska státní památkové péče

26. března 2010
Ing. Anna Barbora Zídková

Po zveřejnění programu Ministerstva životního prostředí ČR Zelená úsporám odpovídal Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, na řadu dotazů ohledně zateplení domů z hlediska státní památkové péče. Ve snaze předejít konfliktům a i jako pomoc pro stavebníky, kteří vlastní nemovitost situovanou v památkově chráněném území nebo samu nemovitost, která je památkou, zpracoval MHMP OKP k této problematice stanovisko právě z hlediska ochrany zájmů sledovaných státní památkovou péčí.

Autor:


V letech 1995 až 2015 pracovala na odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy jako územní specialistka a měla v působnosti projekty, jako jsou rekonstrukce budovy Klementina, Rudolfina, budovy hlavního nádraží v Praze či rekonstrukce budovy Masarykova nádraží. V letech  2015 až 2019 se věnovala restaurování při rekonstrukci Národního muzea.


Každý jednotlivý případ zateplení domu musí být posuzován individuálně a to v závislosti na tom, jakou ochranu z hlediska památkové péčé nemovitost požívá. Níže popsaná kritéria platí i pro posuzování žádostí na výměnu oken.

  • Nemovité kulturní památky

Nejpřísnější pravidla se uplatňují v případě posuzování zamýšlených záměrů na nemovitostech, které jsou kulturní památkou. Tady je třeba respektovat zejména požadavek na zachování autenticity hodnot, pro které se nemovitost stala kulturní památkou.
Zateplení kulturních památek lze v obecné rovině vyloučit. Zateplení kulturních památek lze připustit jen v případě, pokud zateplením nedojde k zásahu do předmětu ochrany.

  • Nemovitosti na území pražské památkové rezervace

Dalším typem případů jsou nemovitosti, které se nacházejí na území pražské památkové rezervace, jež byla prohlášena nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze. Předmětem památkové ochrany jsou na území pražské památkové rezervace, kromě prohlášených kulturních památek, rovněž stavby a jejich soubory, které nejsou nemovitými kulturními památkami, ale které vykazují dílčí památkové nebo urbanistické hodnoty dotýkající se vnitřní i vnější architektury. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády stanoví podmínky pro stavební činnost v pražské památkové rezervaci. Stavební úpravy objektů a jejich souborů v pražské památkové rezervaci musí být řešeny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování výtvarných a dokumentárních funkcí. Předmětem ochrany podle § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády je objemová a prostorová skladba včetně architektonické podoby exteriéru a veřejného interiéru domu.
Zateplení uličních fasád nemovitostí situovaných v pražské památkové rezervaci lze v obecné rovině vyloučit. Zateplení dvorních fasád v případě, že zateplením nedojde ke změně výrazu dvorní fasády, lze v obecné rovině připustit.

  • Nemovitosti na území památkových zón

Dále to jsou nemovitosti situované na území památkových zón. Předmět ochrany je v těchto případech vymezen v jednotlivých vyhláškách hl. m. Prahy či Ministerstva kultury ČR. Obecně lze říci, že předmět ochrany je vymezen v těchto případech plošně, účelem ochrany je zejména ochrana přesně vymezeného celku, jeho exteriéru, veřejného interiéru, historického charakteru dané lokality. V těchto případech musí MHMP OKP posuzovat žádosti vždy s ohledem na předmět ochrany vymezený pro konkrétní památkovou zónu v daném právním předpise.
Zateplení uličních fasád nemovitostí postavených do 1. čtvrtiny 20. století v území památkových zón lze v obecné rovině vyloučit.

  • Nemovitosti na území ochranného pásma pražské památkové rezervace

Nejmírnější stupeň památkové ochrany platí pro nemovitosti situované na území ochranného pásma pražské památkové rezervace, které bylo vyhlášeno rozhodnutím býv. Odboru kultury NVP č. j. Kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 o určení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho doplňkem ze dne 9. 7. 1981, kterými se určuje toto ochranné pásmo a podmínky pro činnost v něm. Ochranné pásmo obecně slouží k ochraně toho statku, k jehož ochraně bylo vymezeno, neslouží k ochraně sebe sama. Předmětem ochrany jsou tedy výhradně hodnoty pražské památkové rezervace, k jejichž ochraně bylo vymezeno ochranné pásmo, v němž se nachází předmětná nemovitost. Při posuzování zamýšlených prací z hlediska zájmů státní památkové péče jsou tedy irelevantní hodnoty ochranného pásma jako takového a dané konkrétní nemovitosti a je třeba se zabývat pouze tím, zda zamýšlené práce naruší hodnoty pražské památkové rezervace.
Zateplení nemovitostí situovaných v ochranném pásmu pražské památkové rezervace lze z památkového hlediska připustit.

Z výše uvedených skutečností potom může vyplynout problém pro vlastníky bytových domů, a to že z pohledu státní památkové péče není realizovatelné zateplení kteréhokoliv domu nebo jeho části. Posouzení možného zateplení domu vychází z posouzení každého konkrétního případu a případného připuštění nebo nepřipuštění navržené úpravy domu zateplením ve správním řízení vedeném podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. V případě kulturních památek z pohledu státní památkové péče lze zateplení téměř plošně vyloučit, v případě zateplení domů nacházejících se v památkově chráněném území může nastat případ, že zateplení bude za určitých podmínek nebo na části domu připuštěno.
Je třeba zdůraznit, že každý jednotlivý případ bude posuzován individuállně na základě podané žádosti účatníkem řízení. Toto posouzení musí být v souladu s mezinárodními závazky České republiky, s účelem zákona o statní památkové péči, s požadavkem § 14 zákona o státní památkové péči, aby posouzení vycházelo ze současného stavu poznání dotčených kulturně historických hodnot, a v případě památkových rezervací a zón samozřejmě také s předmětem a podmínkami ochrany stanovenými právním aktem, kterým byla rezervace nebo zóna vyhlášena.

Z pohledu státní památkové péče, by bylo účelné, aby vyhlašovatel programu Zelená úsporám MŽP ČR ještě zvážil možné korekce právě ve vztahu k památkově chráněným objektům, aby jejich vlastníci mohli v programu také uspět.

Autor:
Ing. Anna Barbora Zídková

Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (MHMP OKP)
E-mail: anna.zidkova@cityofprague.cz

replicas relojes