Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vodní energie v ČR

5. dubna 2007
prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc.

Z hlediska podílu na celkové výrobě elektřiny představuje vodní energie méně než 2 % (1540 GWh v roce 2005), přičemž další zvýšení není reálné. Přírodní poměry České republiky neumožňují výstavbu kapacitních vodních elektráren, které by se významně podílely na produkci elektrické energie, jako například v Rakousku, kde představuje řeka Dunaj významný energetický potenciál.


Na naší nejvýznamnější řece Labi jsou při plavebních stupních (i výše na tahu) vystavěny průběžné elektrárny, avšak jejich výkony se pohybují pouze kolem 2 MW (s výjimkou Střekova).
Podstatně příznivější stav je v oblasti výkonu, kde je podíl vodních elektráren ~ 15 %, což je v zásadě v souladu s potřebami elektrizační soustavy státu. Těchto hodnot se dosáhlo především výstavbou přečerpávacích vodních elektráren, které mají v souhrnu instalovaný výkon ~ 1150 MW. Ostatní elektrárny schopné pracovat ve špičkách spotřeby však mají instalovaný výkon pouze ~ 750 MW. Elektrárny tohoto typu velmi účinně zasahují při rychlém nárůstu, popř. poklesu, nároků odběratelů v průběhu dne, popř. týdne, a zlepšují podmínky výroby zejména výkonných tepelných a jaderných elektráren. Jejich velmi pohotové a hospodárné nasazení do soustavy je předurčuje do funkce operativní zálohy. Špičkové elektrárny přispívají ke zkvalitnění dynamických vlastností i k udržení požadovaných kvalit sítě (i v rámci EU).
Nejvýznamnější vodní elektrárny v ČR byly vybudovány po roce 1950, kdy došlo téměř v celé Evropě k pozoruhodnému rozvoji hydroenergetických děl v rámci poválečné obnovy a rozvoje hospodářství. Později se pozornost soustředila na přečerpávací elektrárny, protože pro klasické špičkové elektrárny o dostatečném výkonu u nás nebyly vhodné lokality.
V posledních dvaceti letech se rozvíjí výstavba malých vodních elektráren v rámci programu tzv. zelené energie. Jejich přínos rozhodně není zanedbatelný. Ve srovnání s dalšími obnovitelnými lokálními zdroji představují nejspolehlivější řešení. Nové nároky odběratelů však zajistit nemohou. K nejhodnotnějším patří malé elektrárny dodatečně budované u dříve postavených přehrad nebo jezů, popř. v rámci vodárenských hydraulických systémů.
Pro významné vodní elektrárny jsou v podmínkách ČR nezbytné nádrže, popř. velké jezové zdrže, znamenající vždy zásah do přírodního prostředí i do přirozeného režimu vodních toků, což vyvolává negativní reakce ochránců přírody a ekologů. Tento rozpor - využití obnovitelných zdrojů bez jakékoliv produkce znečištění na jedné straně, a naproti tomu narušení přírodního prostředí - bude vždy doprovázet další budování vodních elektráren, nejen u nás.

Nejvýznamnější vodní elektrárny na území ČR naleznete zde ve formátu PDF.

Dalešice - elektrárna u paty přehrady
Dalešice - elektrárna u paty přehrady