Zpět na materiály, výrobky, technologie

Vícepodlažní domy na bázi dřeva:zkušenosti z České republiky a Německa

25. února 2009

Rodinné domy postavené na bázi dřevěné rámové konstrukce se již staly v České republice samozřejmostí. U výstavby vícepodlažních domů, která má například ve Skandinávii a Severní Americe dlouhou tradici a zažívá v posledních letech velký rozmach na britských ostrovech nebo v sousedním Německu, je v ČR v tomto směru vývoj opožděn.


Důvody je nutné hledat především v požadavcích na požární ochranu staveb - za nimi se skrývá strach z možného šíření požáru konstrukčními dutinami a obava z pozdějšího selhání nosné konstrukce v důsledku skrytého doutnání. Moderní dřevostavby se však v dnešní době skládají z kvalitních materiálů a tuzemské i zahraniční zkušenosti potvrzují, že vyhovují nejpřísnějším požadavkům na požární ochranu, statiku, zvukovou a tepelnou izolaci či ochranu proti vlhkosti. Tak například opláštění deskovými materiály na bázi sádry chrání čelní stranu nosné dřevěné konstrukce před vzplanutím. Z boční strany je konstrukce chráněná nehořlavými izolacemi. Konstrukce jsou vzduchotěsné a celkově vyplněné nehořlavým izolačním materiálem pro zamezení případného šíření požáru dutinami.
Dalším velkým problémem je zastaralost českých návrhových norem, které s konstrukcemi na bázi dřeva počítají jen okrajově. Přestože konstrukce vykazují vysokou požární odolnost (až REI 120), lze jich využít k ochraně proti požáru jen minimálně. Je to dáno hlavně zatříděním konstrukcí z hlediska požární odolnosti a reakce na oheň, které se používá pouze v České republice a na Slovensku. Evropa takovéto zatřídění nemá a nezná.
Podle předsedy Asociace dodavatelů montovaných domů jsou v ČR vícepodlažní dřevostavby díky rigiditě norem a silnému vlivu výrobců klasických stavebních materiálů trvale diskriminovány. Ze dřeva se v Česku nyní staví stále jen asi čtyři až pět procent všech rodinných domů, což je podstatně méně než například v některých zemích západní Evropy.
V poslední době je naděje, že bude diskriminující požadavek na druh konstrukce (DP1) nahrazen požadavkem na stanovení doby vznícení nosné dřevěné konstrukce vložením termočlánků mezi jednotlivé vrstvy. Při požární zkoušce se tak získá obraz o chování celé skladby konstrukce.

Podmínky pro výstavbu dřevostaveb v Německu
Zkušenosti z Německa potvrzují výhody vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva.
V rámci rozsáhlého výzkumného a vývojového projektu bylo prokázáno, že náročné požárně technické bezpečnostní normy lze zajistit i u vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva. Od nové formulace nařízení pro vzorové stavby (MBO) 2002 je budovy na bázi dřeva možné zařadit až do třídy budov 4. Tato třída zahrnuje budovy střední výšky, které se vyznačují výškou podlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 m a plochou užitných jednotek do 400 m². Tím lze v rozsáhlém měřítku využít přednosti dřevěné panelové konstrukce a vysoký stupeň prefabrikace při optimálních podmínkách ve výrobě: krátkou montážní dobu a rychlou možnost využití, nízkou vlastní hmotnost při vysoké nosnosti a trvanlivosti za předpokladu, že je dřevěná nosná konstrukce opatřena účinnou požární ochranou, vykazující minimálně 60 minut (K60) podle EN 13501-2. Mimo to musí být použity výlučně nehořlavé izolační materiály. Účinné požárně technické opláštění nosné konstrukce lze provést pomocí sádrovláknitých desek.
Čerstvým příkladem dobré spolupráce výrobce, projektantů a místních orgánů státní správy je budova E3 - první dřevostavba obytného domu s 22 m vysokou nosnou konstrukcí, která byla realizována v berlínské městské čtvrti Prenzlauer Berg. Protože předpisy stavebního řádu se v Německu doposud takovouto stavbou nezabývaly, byl návrh posuzován podle současných evropských norem. Při navrhování a schvalování této sedmipodlažní budovy byla centrálním tématem požární ochrana. Již na začátku projektu vypracovala společnost Dehne, Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG celistvou koncepci požární ochrany, kterou v návrhu nosné konstrukce zohlednil prof. Julius Natterer. Na základě přípravných prací, intenzivního sladění a včasného odsouhlasení krajským úřadem Berlin-Pankow tak byli architekti schopni svůj avantgardní návrh prosadit.
Základním prvkem návrhu požární ochrany jsou velmi krátké únikové cesty a významné zvýšení požární odolnosti nosných dílů dřevostavby díky celistvému požárnímu opláštění (zapouzdření) sádrovláknitými deskami Fermacell. Vnitřní a vnější opláštění nosné konstrukce tak splňuje kritéria požadované třídy opláštění K60 (v případě požáru zabraňuje minimálně 60 minut vznícení dřevěné nosné konstrukce). Požárně technické vlastnosti sádrovláknitých desek Fermacell, a tím dosažení účinné požární ochrany opláštění, byly prokázány ve spolupráci s výzkumným a zkušebním ústavem stavebních hmot MfPA Leipzig.
Aplikace ucelených požárních koncepcí ukazuje, že vícepodlažní dřevostavba představuje komplexní a realizovatelný objekt. Podstatná je úzká souhra a komunikace mezi projektantem, prováděcí firmou a schvalujícím správním orgánem během všech stavebních prací. Sádrovláknité desky Fermacell nabízejí dřevostavbám i do budoucna komplexní řešení témat požární ochrany, statiky, zvukové izolace, ochrany před vlhkostí a tepelné ochrany.

Dipl.-Ing. Jaroslav Benák
Xella Trockenbau-Systeme GmbH, org. složka

Budova E3 - dřevostavba obytného domu

Budova E3 - dřevostavba obytného domu

Budova E3 - dřevostavba obytného domu

Budova E3 - dřevostavba obytného domu
¤ Budova E3 - dřevostavba obytného domu s 22 m vysokou nosnou konstrukcí, která byla realizována v berlínské městské čtvrti Prenzlauer Berg