Zpět na informační servis

Úprava Zkušebního řádu

4. března 2008
Text redakce

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zavádí pro zkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti novou právní úpravu energetických předpisů, provedenou novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a návaznými novými prováděcími vyhláškami, kterými jsou:

  • vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov;
  • vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů;
  • vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,

ukládá povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti budov a kontroly kotlů a klimatizačních systémů. Zákon rovněž stanoví kvalifikační požadavky na fyzické osoby, které mohou tyto činnosti provádět. Jedná se o energetické auditory a členy ČKAIT s autorizací v oboru pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, kteří budou přezkoušeni MPO. Způsob přezkoušení, formu přihlášení zájemců ke zkoušce a požadované doklady, které musí zájemci předložit, stanoví Zkušební řád MPO pro zkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti. Zkušební řád lze nalézt na internetových stránkách MPO (www.mpo.cz → Energetika a suroviny → Energetická účinnost → Odborné činnosti). Jak vyplývá ze Zkušebního řádu, může odbor elektroenergetiky MPO na základě posouzení praxe uchazeče rozhodnout o vydání osvědčení k těmto činnostem bez konání zkoušky. Příloha č. 3 Zkušebního řádu obsahuje tematické okruhy zkoušení.

Marie Báčová, Informační centrum ČKAIT