Zpět na informační servis

Úprava Zkušebního řádu

4. března 2008
Text redakce

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zavádí pro zkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti novou právní úpravu energetických předpisů, provedenou novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a návaznými novými prováděcími vyhláškami, kterými jsou:

  • vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov;
  • vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů;
  • vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,

ukládá povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti budov a kontroly kotlů a klimatizačních systémů. Zákon rovněž stanoví kvalifikační požadavky na fyzické osoby, které mohou tyto činnosti provádět. Jedná se o energetické auditory a členy ČKAIT s autorizací v oboru pozemní stavby, technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb, kteří budou přezkoušeni MPO. Způsob přezkoušení, formu přihlášení zájemců ke zkoušce a požadované doklady, které musí zájemci předložit, stanoví Zkušební řád MPO pro zkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti. Zkušební řád lze nalézt na internetových stránkách MPO (www.mpo.cz → Energetika a suroviny → Energetická účinnost → Odborné činnosti). Jak vyplývá ze Zkušebního řádu, může odbor elektroenergetiky MPO na základě posouzení praxe uchazeče rozhodnout o vydání osvědčení k těmto činnostem bez konání zkoušky. Příloha č. 3 Zkušebního řádu obsahuje tematické okruhy zkoušení.

Marie Báčová, Informační centrum ČKAIT

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 17. 4. 2024 15:14
Tracy is unable to log error.