Zpět na stavby

UPO Velké Poříčí: modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska

6. dubna 2020
Ing. arch. Ivo Balcar

Učiliště požární ochrany (UPO) ve Velkém Poříčí dostalo v roce 2002 pověření od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, aby jako jediné v zemi odborně připravovalo hasiče-instruktory pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Do té doby tito specializovaní záchranáři (hasiči-lezci) k výcvikovým účelům převážně využívali různé budovy, které dosloužily svému původnímu účelu. S tím však souviselo mnoho nevýhod a rizik, získávání povolení atd. Realizovaná modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska ve Velkém Poříčí spojená s výstavbou nového výcvikového polygonu tento problém řeší. Unikátní stavba získala ve finále soutěže Stavba roku 2019 ocenění v kategorii Cena veřejnosti i nejvyšší ocenění udělené odbornou porotou – titul Stavba roku 2019.


Geneze návrhu

Skupina hasičů-lezců pověřených výcvikem instruktorů navštívila francouzské městečko  Crolles u Grenoblu, kde si firma Petzl (přední výrobce vybavení pro lezce) vystavěla vzdělávací a výcvikové zařízení, které je primárně určeno pro zkoušky vlastních výrobků a školení záchranářů-lezců působících v regionu přilehlých Alp  a jejich podhůří. Místní výcvikové středisko se stalo inspirací pro realizaci podobného zařízení v České republice, které však bylo zapotřebí nově navrhnout a přizpůsobit specifickým podmínkám. Důležité byly požadavky pro účely výcviku tuzemských složek Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS) zahrnujících rovněž hasiče-lezce a Integrovaného záchranného systému (IZS).

K řešení byli přizváni odborníci, základní koncept se postupně vyvíjel, až vykrystalizoval v konkrétní architektonický návrh, projektovou dokumentaci a následně dospěl k realizaci výcvikového polygonu. Stavba v areálu požární stanice Náchod Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ve Velkém  Poříčí je svým účelem a pojetím specifická, obtížně zařaditelná a unikátní nejen v České republice, ale i v evropském měřítku.

Architektonické řešení

Projektový tým si vytkl za cíl respektovat jasně definovaný účel a z něho odvozené mimořádné rozměry a proporce nové budovy, ale v žádném případě nerezignoval na její estetické architektonické řešení. Budova sestává z vertikální a horizontální části a vstupního modulu. Z vertikální části, pojaté jako kvádr červené barvy, je z nároží orientovaného k hlavnímu vstupu do areálu konstrukčně „odejmuta“ jedna část. Takto vzniklý prostor je na železobetonové ploše fasády využit pro vnější lezeckou výcvikovou stěnu, která je zároveň jedním z mnoha zevně viditelných „podpisů“ hasičského záchranného řemesla.

Na nižší, horizontální části budovy se otevírá pohled na tzv. cvičnou střechu, kterou pokrývá řada různých střešních materiálů i odhalené krovové konstrukce, jež umožňují simulování řady různých situací, které se mohou vyskytnout při zásahu. Tato část střechy nabízí rovněž další kotevní patky pro předpokládané doplňování konstrukcí podle aktuálních potřeb výcviku, které se budou nepochybně také v budoucnosti dále vyvíjet.

Dispoziční řešení a funkce

Dispozičně se nová budova výcvikového střediska skládá ze vzájemně propojených prostorů horizontální a vertikální haly, doplněných o část zázemí se vstupem, hygienickými zařízeními a skladem pomůcek.  Zázemí je v nové výcvikové budově minimalizováno, neboť tuto funkci plní ostatní budovy stávajícího areálu. Horizontální hala je univerzálním výcvikovým prostorem s možností vjezdu hasičské techniky.  Je v ní umístěna rozběhová dráha klasické hasičské disciplíny – zdolávání věže. Ve vertikální věži se nacházejí  veškeré  hlavní komponenty: lezecká stěna výšky 20 m, univerzální objekt polygonu – příčkový a potrubní labyrint, studniční šachta, hasičská věž se zápichovým bazénem, komponenty pro trhové zkoušky – pádová věž. Základním účelem stavby je výcvik a školení profesionálních hasičů, ale nově se v ní budou moci zdokonalovat také dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek IZS.

Budova jako celek  je navržena tak, aby  maximum  vnitřních i vnějších ploch sloužilo k výcvikovým aktivitám. Na střeše může probíhat simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu, profil  betonové lezecké stěny  nabízí  hned  několik   typůhran, na kterých si mohou hasičinacvičit  různé  varianty  činností(výstupy, slaňování s nosítky, doprava raněného atd). Na stěnách budovy se nachází množství prostupů, díky kterým se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy,  při  kterých  je nutné,aby tým záchranářů postupoval kreativně a spolupracoval.

Ve vnitřním prostoru zařízení je kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme v něm cvičnou studniční šachtu nebo přestavitelné polygony  stísněných  prostor, imitace stavebních  součástí, kanalizací, šachet, ale i přírodních prostor, které připomínají například jeskyně, přičemž je možné určitou část bezpečně zaplavit či zakouřit. Jedná se o nejbezpečnější formu tohoto výcviku, neboť se v místě nacházejí i nouzové vstupy, které lze využít v případě jakýchkoliv problémů, navíc je prostor monitorován kamerami. Stavební konstrukce jsou maximálně přizpůsobeny účelu stavby tak, aby umožňovaly univerzální jištění. Bylo nutno vyhovět rovněž požadavku na dodatečné kotvení cvičebních komponentů pro specifické tréninkové zásahy (například řešit požadavek na možnost instalace vzrostlého stromu do podlahy).

Stavebně konstrukční řešení

Konstrukce budovy je neobvyklou kombinaci železobetonového a ocelového skeletu a vyplynula  z nároků na maximální univerzálnost prostoru i z požadavků na kotvení komponentů a způsobů jištění. Z tohoto důvodu byly z vodostavebního betonu v pohledové kvalitě navrženy veškeré konstrukce vnějších monolitických konstrukcí a v interiéru rovněž konstrukce polygonu umožňující jeho zatopení vodou.

Budova není  vytápěna,  aby i vnitřní klima co nejvíce odpovídalo vnějším podmínkám pro výcvik. Na osluněných fasádách je použito vnějších žaluzií proti přehřívání interiéru. Větrání je přirozené, s využitím ideálního „komínového“ tvaru budovy.

Vstupní modul

Konstrukce stěn je řešena jako železobetonový monolitický sendvič s vloženou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, zastropení je realizováno železobetonovou deskou s překonzolováním pro krytí vstupu, tato deska je podepřena ocelovými sloupy. Je použito betonu v pohledové kvalitě v jeho přírodní šedé barvě. Stěny vstupního modulu jsou založeny na základových pasech, sloupy na patkách. Podlahy jsou navrženy jako drátkobetonové desky.

Horizontální hala

Horizontální hala má skeletovou konstrukci. Skelet je železobetonový, prefabrikovaný. Sloupy jsou vetknuty do kalichů, podepřených velkoprůměrovými pilotami. Stropní konstrukce je ze železobetonových předpjatých panelů. S ohledem na požadavek variabilní montáže prvků pro výcvik na střeše haly je v místě instalováno pole „patkových“ podpor, které jsou nad střešním pláštěm připraveny pro tyto účely, a to společně s pochozím střešním pláštěm, tvořeným betonovým dlaždicemi na rektifikačních podložkách. Jako obestavba a částečná nadstavba této části je řešena venkovní cvičná stěna s  cvičnou  střechou a různými variantami střešních plášťů. Tento prvek je zhotoven jako lehká dřevostavba. Vyzdívky mezi sloupy haly jsou z pěnosilikátových tvárnic a z vnější strany jsou zatepleny fasádními  panely s minerální tepelnou izolací. Konstrukce podlahy je tvořena drátkobetonovou deskou. Barevné řešení tohoto celku je kombinací antracitově šedé barvy (RA L7016) a barvy ohnivě červené (RAL 3000). Rozměry haly jsou 25,5 × 15,1 m, výška 8,5 m.

Vertikální hala

Jedná se opět o skeletovou ocelovou konstrukci z válcovaných prvků v kombinaci s příhradovými nosníky. Rozměry haly jsou 15,9 × 18,1 m, výška 21,2 m. Ocelové sloupy jsou kotveny do základových patek, které jsou podepřeny velkoprůměrovými pilotami. Cvičný polygon stísněných prostor byl navržen jako stěnová železobetonová monolitická vestavba. Interiérové stropy a prvky v ní jsou zhotoveny z  překližkových  desek v ocelových demontovatelných rámech. Vnější opláštění  haly je převážně z lehkých fasádních panelů s minerální tepelnou izolací. Vnější lezecké stěny jsou řešeny jako železobetonový monolitický sendvič s vloženou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu, aby mohly sloužit pro výcvik a kotvení prvků z interiéru i exteriéru. Konstrukci stropní desky tvoří trapézový plech krytý betonovou vrstvou, konstrukce podlahy je opět navržena jako drátkobetonová deska. Hala je navržena s ohnivě červenou barvou (RAL3000) fasády a kontrastně rovněž v šedé barvě pohledového betonu (RAL7016).

Identifikační údaje o stavbě
Název: Učiliště požární ochrany (UPO) Velké Poříčí
Zadavatel: ČR – HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové; plk. Ing. David Pouč
Architektonický návrh: Ing. arch. Ivo Balcar, Ing. arch. Michal Ježek, Ing. arch. Aleš Krtička, Pavel Velich
Projekt: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.; Ing. Pavel Šrůtek, Ing. Pavel Pohl
Stavbyvedoucí: Petr Vinš, STYLBAU, s.r.o.
Celkové náklady: 45 936 000 Kč bez DPH (HZS KHK čerpal dotaci z EU, IROP; dotace pokryla 85 % nákladů, zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu)
Doba výstavby: 01/2018–03/2019
Identifikační údaje o stavbě
Název: Učiliště požární ochrany (UPO) Velké Poříčí
Zadavatel: ČR – HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové; plk. Ing. David Pouč
Architektonický návrh: Ing. arch. Ivo Balcar, Ing. arch. Michal Ježek, Ing. arch. Aleš Krtička, Pavel Velich
Projekt: ATELIER TSUNAMI s.r.o.
Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.; Ing. Pavel Šrůtek, Ing. Pavel Pohl
Stavbyvedoucí: Petr Vinš, STYLBAU, s.r.o.
Celkové náklady: 45 936 000 Kč bez DPH (HZS KHK čerpal dotaci z EU, IROP; dotace pokryla 85 % nákladů, zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu)
Doba výstavby: 01/2018–03/2019
Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2020).