Zpět na materiály, výrobky, technologie

Univerzální sendvičový stavební systém vhodný pro novostavby i rekonstrukce

9. října 2007
Ing. Václav Moravec PR článek

Výhody stavebního systému K-KONTROL® spočívají především v jeho energetické efektivnosti, v rychlosti výstavby a v jednoduché manipulaci s lehkými, ale staticky odolnými stavebními dílci. Hlavními konstrukčními prvky systému jsou samonosné sendvičové panely neboli SIP (structural insulated panels), tvořené ze dvou desek z orientovaných plochých třísek (OSB) a izolačního jádra ze stabilizovaného a samozhášivého polystyrenu.


Tloušťka panelu K-KONTROL® [mm]

170

215

265

320

R (tepelný odpor) [m2K/W]

3,73

4,86

6,11

7,48

¤ Tab. 1. Hodnoty tepelného odporu vzhledem k tloušťce obvodového panelu

Systém lze uplatnit pro novostavby, přístavby i nástavby. Je vhodný pro realizaci jednoduchých staveb, samostatně stojících i řadových rodinných domů, bytových a polyfunkčních domů, lze použít pro opláštění halových staveb. K-KONTROL® v sobě spojuje výhody rychlosti provádění montovaných konstrukcí s jednoduchostí a provozními úsporami dřevostaveb. V poměru k ploše konstrukce má tento systém malé množství spojů a tím vzniká méně tepelných mostů.

Technické parametry

Základní rozměry nosných panelů vycházejí z rozměrové řady desek OSB: 1250x3000 mm; 625x3000 mm; 500x3000 mm; 375x3000 mm; 1250x5000 mm.
Standardně jsou tyto panely vyráběny v tloušťkách: 120 (90) mm, 170 (140) mm, 215 (185) mm, 265 (235) mm a 320 (290) mm (hodnota v závorce udává tloušťku jádra polystyrenu).
Základní tloušťka desky OSB je 15 mm.

Hmotnost OSB Tloušťka jádra EPS [mm]
Tloušťka
OSB
[mm]
Hmotnost
1x OSB
[kg/m2]
Hmotnost
2x OSB
[kg/m2]
90 140 185 235 290
Hmotnost EPS při hustotě 15 kg/m2
1,350 2,100 2,775 3,525 4,350
Hmotnost panelu (2x OSB + EPS) [kg/m2] 1)
15,0 9,80 19,60 22,000 22,800 23,500 24,300 35,150
18,0 11,80 23,60 26,200 27,000 27,000 28,500 29,350

¤ Tab. 2. Hmotnost panelu K-KONTROL®. 1) Hmotnost materiálu plus 5 %.

Vliv na životní prostředí

 • Materiály pro výrobu K-KONTROL® neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy.
 • Dřevěný plášť z desek OSB je regenerovatelný (například pro zpracování dřevotřískových desek).
 • Jádro panelu z polystyrenu EPS lze recyklovat.
 • Jádro panelu je inertní, neprodukuje nežádoucí plyny ani vyluhovadla.
 • Jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, je bezpečné pro skládky odpadu a zemní navážky.
 • Montáž

  K-KONTROL® lze použít buď jako jediný stavební systém pro danou stavbu, nebo může být doplněn jinými konstrukčními systémy. Vždy záleží na projektantovi stavby. Realizace hrubé stavby začíná přikotvením základového pražce spolu se spodním lemovacím dřevěným prvkem k předem provedené základové desce s hydroizolací a pokračuje montáží stěn prvního nadzemního podlaží. Okenní výplně jsou prováděny pomocí parapetních a překladových panelů, anebo mohou být dodatečně vyříznuty do předem smontované stěny. Obvodové stěnové nosné konstrukce příslušného podlaží jsou ve stavbách doplněny sloupy a průvlaky z masivního dřeva. Montáž celé nosné konstrukce pak probíhá najednou. U staveb rodinných domů jsou stropní konstrukce většinou navrženy z dřevěných masivních nosníků nebo z devěných I nosníků. Montáž stropů začíná vyměřením a vyznačením pozic jednotlivých nosníků a případně průvlaků na stěně. Pomocí ocelových vrutů se pak připevní závěsné třmeny, do kterých se svisle vkládají předem připravené stropní nosníky. Následuje montáž hrubé podlahy z desek OSB, které se k stropním nosníkům připevní pomocí vrutů a lepidla.


  Montáž stěn vyšších podlaží vždy začíná na dokončené stropní konstrukci nad podlažím nižším. Veškeré základní spoje mezi panely v rámci dané konstrukce a také ukotvení vložených dřevěných lemovacích prvků do okraje panelu se provádějí pomocí ocelových spon, vrutů nebo hřebíků.
  V místě osazení vaznic je, podobně jako v případě osazení průvlaků v 1. NP, třeba zajistit přenosy svislých sil do stěn a následně základů. V místě uložení vaznic se provádí vyztužení stěny svislým vloženým prvkem.
  Vlastní montáž střešního pláště z panelů K-KONTROL® se provádí na dokončenou a důkladně zafixovanou nosnou konstrukci, kterou tvoří štítové a pozednicové stěny a osazené středové a vrcholové vaznice (v případě montáže panelu po spádu). Pokud jsou střešní panely osazené ve vodorovném směru, jsou nosnými prvky vedle štítových stěn krokve, které jsou osazeny v roztečích podle navržených délek panelů. Současně s montáží střešního pláště probíhá vyřezání a vylemování otvorů pro střešní okna, komín či vikýře.

  Detail napojení stropu
  ¤ Detail napojení stropu

  Detail založení stavby
  ¤ Detail založení stavby

  Závěr

  Konstrukce staveb provedené ze systému K-KONTROL® mají velmi dobré tepelně technické vlastnosti. Jednoduchý systém umožňuje promyšlenými detaily spojování a jednoduchými principy montáže provádět stavbu suchou cestou, při jakémkoli počasí. Nevyžaduje nákladnou mechanizaci a zkušená montážní skupina je schopna hrubou stavbu smontovat a připravit ve velmi krátké době.

  Rodinný dům provedený systémem K-KONTROL® po dokončení
  ¤ Rodinný dům provedený systémem K-KONTROL® po dokončení