Zpět na materiály, výrobky, technologie

Stavební kniha 2008 - dřevěné stavby v utváření krajiny

10. dubna 2008
redakce

Stavební kniha vychází již tradičně při příležitosti konání Stavebních veletrhů Brno 2008. Tématem Stavební knihy 2008 jsou Dřevěné stavby v utváření krajiny. Publikace se dřevěným stavbám věnuje na 100 stranách, výklad je doplněn mnoha fotografiemi i architektonickými návrhy, v knize dále najdete statistické údaje za rok 2007 a nabídky firem z oboru stavebnictví.

Autor:První část Stavební knihy 2008 - Přehled údajů o stavebnictví a bytové výstavbě v roce 2007 - potvrzuje úspěšný vývoj odvětví stavebnictví v uplynulém roce a podmínky pro příznivý vývoj v dalších letech. Na růstu stavební výroby se výrazně podílela i bytová výstavba. V počtu dokončených bytů došlo v České republice ke zlomu v roce 1990, kdy začal tento ukazatel klesat, až na historické minimum 18 998 bytů v roce 1995. Od následujícího roku 1996 pak postupně stoupal; v roce 2007 bylo dokončeno 41 650 bytů, což je nejvíce od roku 1991. Počet zahájených bytů v roce 2007 (41 650) se zvýšil v porovnání s předchozím rokem o 0,1 % a je nejvyšší od roku 1990, kdy bylo zahájeno 61 004 bytů. K prudkému poklesu v počtu zahajovaných bytů došlo v roce 1991 (pouze 10 899 bytů); minima dosáhl tento ukazatel v roce 1993 (7 454 bytů), pak postupně stoupal.
Pro oba základní ukazatele bytové výstavby je po transformaci české ekonomiky charakteristický společný rys: zvyšuje se podíl rodinných domů a klesá podíl bytových domů ve všech formách výstavby (státní, družstevní i podnikové). Zatímco v letech před rokem 1990 činil podle dlouhodobé sledovanosti podíl rodinných domů na bytové výstavbě, v zahajovaných i dokončených bytech, 25 až 30 %, po roce 1990 se pohybuje kolem 50 %. Před rokem 1990 největší počet nových bytů v bytových domech představovaly byty v panelových domech v družstevním vlastnictví. Naproti tomu po roce 1990 mají na celkovém počtu bytů dokončených v bytových domech největší a rostoucí podíl byty určené k prodeji do osobního vlastnictví.

Druhá část Stavební knihy 2008 je věnována podílu dřevěných staveb na utváření české kulturní krajiny. Ukazuje charakteristické rysy dřevěných staveb, krajové odlišnosti, způsob a cesty, jakými spoluvytvářejí krajinný ráz dané oblasti. samostatná obsáhlá kapitola se zabývá ochranou dřeva ve stavbách. Pro budoucí stavebníky by měla být tato část Stavební knihy apelem k zamyšlení, k rozšíření úvah o architektonické, technické a účelové podobě stavby také na vztah budoucího domu a krajiny, do níž bude zasazen. Pocit domova nevytváří dům sám o sobě, ale spolu se svým okolím, s krajinou, se kterou by měl splynout v jeden celek.
V srpnu 2007 dokončila společnost Atrea Jablonec nad Nisou pilotní projekt 12 pasivních rodinných domů a školicího střediska v Koberovech. Jedná se o první hromadně realizovanou experimentální výstavbu v ČR, provedenou formou úsporné dřevoskeletové konstrukce s průkazem dodržení parametrů energeticky pasivních domů. Projekt představil na konferenci o dřevostavbách ve Volyni v březnu 2008 Ing. Petr Morávek ze společnosti Atrea. Chráněná krajinná oblast Český ráj stanovila pro tento projekt závazné regulativy, a to výhradně sedlové zastřešení domů, vchody z podélných fasád, omezený rozsah prosklení aj. Rozvolněná koncepce zástavby záměrně opouští monotónní charakter v současnosti časté řadové uliční zástavby a vytváří spíše opticky uzavřenou formu, logicky odpovídající charakteru zástavby obce Koberovy. Urbanistické řešení navazuje na krajinnou typologii staveb krajiny Českého ráje, charakterizovanou jednoduchou tvarovou kompozicí, hladkými plochami sedlových střech z šedočerné břidlice z místních lomů, kompaktními plochami dřevěných obkladů a přesahy střech sedlového zastřešení, vytvořenými konzolami stropních trámů. Charakteristickou orientací štítů se nové domy logicky začleňují do stávající různorodé zástavby obce, se kterou splývají. Hlavním jednotícím prvkem výstavby nových pasivních domů jsou dominantní plochy šedočerných skládaných krytin, na které navazuje variabilní řešení fasád s celoplošným či částečným obkladem ze sibiřského modřínu a dřevěné přístřešky pultového nebo plochého zastřešení s vegetačními střechami. Polozavřené prostory dřevěných přístřešků vytvářejí příjemný vstupní prostor rodinných domů. Vedle technických a ekonomických parametrů (provozní náklady budou dále ověřovány měřením) je na tomto projektu zajímavé srovnání, které uvedl ve své přednášce na konferenci ve Volyni Ing. Morávek: požadavky CHKO respektující stávající zástavbu Českého ráje nejsou v rozporu, naopak odpovídají současným zásadám a technickým požadavkům na výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů.
Je důležité, aby pro zvláště chráněná území byly definovány urbanistické zásady a stanoveny charakteristické prvky krajinného rázu, který má být zachován. V únoru 2008 vydaná vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č. 60/2008 sb., o plánech péče, označování a evidenci území chráněných, podle zákona č. 114/1990 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území), podrobně určuje obsah plánů péče pro jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování. Plány péče o chráněná území musí obsahovat vedle základních údajů rovněž popis hodnot krajinného rázu a jeho charakteristických prvků na zemí chráněné krajinné oblasti, vyhodnocení dosavadní péče o krajinu a krajinný ráz. Tyto informace by měl znát potenciální stavebník, resp. projektant, dříve než zahájí práce na návrhu stavby.

Tuto publikaci si můžete zakoupit v Informačním centru ČKAIT a ve Stavebním centru během Stavebních veletrhů Brno 2008 nebo si ji můžete objednat na adrese:

EXPO DATA spol. s r.o.
Výstaviště 1, 648 03 Brno
tel.: +420 541 159 367
fax: +420 541 159 554
e-mail: kozusnickova@expodata.cz