Zpět na stavby

Spolkový dům Ratíškovice

5. dubna 2017
Ing. Zbyněk Šrůtek

V září 2016 byla v Ratíškovicích na Moravě dokončena stavba spolkového domu. Rozhodnutí architekta použít jako hlavní materiál dřevo dalo základ pro vznik výjimečného projektu, který v novodobé historii dřevěných konstrukcí skýtá naději, že se dřevem jako hlavním konstrukčním materiálem se budeme v České republice stále častěji setkávat i ve veřejném prostoru.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby (specializace – dřevostavby). Po studiu nastoupil do firmy KASPER CZ s.r.o., kde založil projektové oddělení, v letech 1999–2009 působil na pozici vedoucího projekce a v letech 2009–2013 na pozici manažera pro vývoj a inovace v oblasti dřevostaveb. Od roku 2013 působí jako samostatný konstruktér a v roce 2015 zakládá firmu TIMBER DESIGN s.r.o., která nabízí komplexní služby v oblasti dřevěných konstrukcí. Je autorem užitného vzoru č. 20697 (celodřevěný konstrukční systém pro  nízkoenergetické stavby).

Na jižní Moravě, 7 km severně od Hodonína, se nachází obec Ratíškovice, která se řadí mezi nejstarší v této oblasti. Má něco málo přes čtyři tisíce obyvatel. Delší dobu v ní chyběl kulturní sál. Taneční zábavy se pořádaly v tělocvičně místní školy, koncerty v malém kino sále, košty vína ve velkém stanu a výstavy houbařů v hasičské zbrojnici. V roce 2004 bylo rozhodnuto o zadání projektové dokumentace, následující rok bylo pro stavbu spolkového domu vydáno stavební povolení s pravidelně prodlužovanou platností až do roku 2014, kdy byla provedena jeho revize. Aktuální požadavky investora byly zahrnuty do další projektové fáze, kdy byla zpracována detailní prováděcí dokumentace stavby, podle které se v průběhu dalších třinácti měsíců stavba realizovala. Spolkový dům byl dokončen a zkolaudován v září 2016 a ihned si prošel zatěžkávací zkouškou – koncertem The Tap Tap a tradičními hody, tentokrát s podtitulem „v novém“. Architektonické a konstrukční řešení získalo ocenění v soutěži Dřevěná stavba roku.

Situace

Spolkový dům je zařazen v uliční zástavbě a snaží se z této řady nevyčnívat. Stojí na místě bývalé kuželny a těsně navazuje na stávající restauraci Sport. Venkovní vstupní prostor je rozšířen o podloubí, kterým se vchází do rozsáhlého foyeru, na který navazuje velký a malý sál kulturního domu, kuželna a propojení s restaurací. Z velkého sálu je možné vstoupit na terasu a navazující letní scénu i kulturní nádvoří, jež bude vybudováno v dalších etapách. Spolkový dům se nachází v blízkosti sportovního areálu, jehož součástí jsou tři fotbalová hřiště, tenisové kurty, plavecký bazén a prostor pro umístění případných dalších veřejných budov.

Konstrukční řešení

Velký sál a venkovní terasa
Spolkový dům je v části velkého společenského sálu a kuželny koncipován jako halová stavba o rozměrech 23,5 × 35,5 m. Nosná konstrukce je navržena v kombinaci železobetonových stěn a dřevěných rámů ve tvaru M, vytvářejících specifický tvar střechy s oboustranně zapuštěnými vikýři. Konstrukční systém velkého sálu tvoří sedm řad dřevěných příčných rámů, které jsou navrženy z BSH pohledového smrkového profilu 220 × 480 mm. Příčle a vnější obvodové sloupy jsou v kvalitě GL24h a vnitřní sloupy v kvalitě GL28h. Rámy jsou rozmístěny v osové vzdálenosti 4750 mm. Styky protínajících se prvků v příčném rámu jsou vzájemně posunuty 80 mm od společné osy. Tím vzniká plastický vizuální pohled na křížící se prvky, kde vzájemný spoj na půlplát neprobíhá přes celou šířku prvku. Dřevěné sloupy jsou v prostoru společenského sálu kloubově nasazeny na železobetonové základové patky přes atypické ocelové součásti, které procházejí přes tepelně izolační podlahové souvrství (jsou minimalizovány tepelné mosty). Osazení dřevěného sloupu do ocelové patky zajišťuje ochranu dřeva před vlhkostí a nečistotami při provádění úklidových prací podlah velkého sálu. Rámové příčle ve velkém sále jsou osazeny a pevně spojeny se železobetonovou dělicí stěnou mezi velkým sálem a kuželnou.

Dřevěné rámy jsou mezi sebou v kolmém směru propojeny v úrovni střechy vlašskými krokvemi z prvků BSH 160 × 320 mm (GL24h) ukotvenými přes rybinový spoj. Tyto krokve jsou šachovnicově rozmístěny v jednotlivých polích, na něž jsou osazeny krokve 120 × 140 (C24). Na těchto krokvích je nejprve záklop ze sádrovláknitých desek Fermacell, které především plní funkci protipožární ochrany pláště směrem zevnitř do venkovního prostoru. Na tuto vrstvu se aplikovala nosná vrstva pro střešní plášť z desek OSB3.

Na stabilitě rámu v podélném směru se kromě železobetonových stěn podílí i podélná dřevěná obvodová stěna (s výstupy na terasu). Nosnou konstrukci stěny tvoří svislé z dřevěných hranolů 100 × 140 mm (C24) a do nich zapuštěné dřevěné diagonály 140 × 140 mm (C24) – (ondřejské kříže). Výztužné stěny jsou šachovnicově rozmístěny po fasádě. Z vnitřní strany jsou opláštěny akustickým obkladem z Heraklitu a z vnější strany je nosný systém opláštění totožný se střešní rovinou – tj. první vrstva ze sádrovláknité desky a druhá z OSB3 desky. Na desky navazuje souvrství s tepelnou izolací a střešní fasádní krytinou (fasáda – trapézový plech systém DEKMETAL, střecha – PVC fólie).

Konstrukce galerie ve velkém sále je navržena ze stropnic 160 × 200 mm (GL24h). V bočních podélných traktech jsou osedlány po celé délce na straně vnitřního ochozu na masivní podélníky 200 × 440 mm (GL24h), které jsou plně zapuštěny do šikmých sloupů rámu. Délkové napojení podélníků je realizováno v místě nulového momentu pomocí šikmého hákového plátu, doplněného o celozávitové vruty. Na druhé straně jsou stropnice kotveny k ocelovému prvku (vnitřní vložený plech), který je spojen se dřevem samovrtnými kolíky SFS a do ŽB stěny mezi velkým sálem a kuželnou je připojen chemickými kotvami. U obvodové stěny jsou stropnice osazeny na podélný spojitý nosník 200 × 440 mm (GL24h).

V centrální části galerie spojující na každé straně obě boční strany ochozu galerie velkého sálu jsou navrženy stropnice 160 × 240 mm (GL28h), které jsou na straně vnitřního ochozu kotveny přes rybinu do dřevěných rámových příčlí 240 × 440 mm (GL28h), jež jsou vynášeny systémovými ocelovými táhly průměru 56 mm do rámových rohů a na druhé straně kotveny do ŽB stěny nebo do dřevěné rámové příčle podepřené V sloupem. Na zhotovený rošt ze stropnic je připevněn záklop z podlahových fošen tloušťky 60 mm s dvojitou drážkou a perem, na který je z vrchní strany položena skladba podlahy (podlahové sádrovláknité desky Fermacell a vrchní dřevěná nášlapná vrstva). Na ochoz ústí dvě schodiště, kde jsou stupnice a podstupnice z dubového dřeva. Schodiště jsou na jedné straně kotvena ocelovým profilem do železobetonové stěny a na druhé straně je schodnice uložena na dřevěnou sloupkovou konstrukci. Celý prostor vkusně doplňuje zábradlí, které má originálně vyřešeno detail ukotvení v patě ocelových sloupků zábradlí do systému dřevěných balkonových stropnic, jenž zajišťuje požadovanou statickou bezpečnost pro pořádání veřejných kulturních akcí.

Na obvodovou dřevěnou stěnu je z vnější strany přikotvena dřevěná konstrukce přístřešku venkovní terasy, na který je osazen skleněný střešní plášť. Dřevěná konstrukce se skládá ze dvou podélných spojitých vaznic 160 × 240 mm (GL24h) doplněných kolmo osazenými krokvemi 100 × 240 mm (GL24h). Celý systém je v rovině střešní plochy přístřešku ztužen lanovým systémem a přikotven z jedné strany ke stávající budově kulturního domu. Přístřešek je vyvěšen ocelovými táhly o průměru 48 mm do dřevěných rámů přes atypické kotevní prvky minimalizující velikost tepelného mostu.

Kuželna
Konstrukce zastřešení v kuželně je navržena z rovnopasých nosníků 220 × 640 mm, jež jsou osazeny na železobetonové stěny v polovičních roztečích oproti velkému sálu, a to s ohledem na vynesení konstrukce zavěšeného balkonu, na kterém jsou umístěny šatny kuželkářů. Tyto šatny propojuje pavlačově řešený ochoz, který může současně sloužit jako prostor pro diváky kuželkářských zápasů. Konstrukce zastřešení kuželny je totožná s konstrukcí zastřešení v sále, tj. na vlašské krokve z prvků BSH 160 × 320 mm (GL24h) jsou osazeny krokve 100 × 140 mm (C24), které lícují s horní hranou hlavních nosníků, a střešní rovina je přebedněna vrstvou ze sádrovláknitých desek a následně vrstvou OSB3. Bednění obou vrstev je kladeno na vazbu a je vzájemně provázáno společně se střešní konstrukcí velkého sálu.

Na každý hlavní nosník je v ose dělicí sádrokartonové příčky šaten (plní současně funkci protipožární ochrany táhla) namontované táhlo vynášející zavěšený balkon, který se skládá z podélného hlavního spojitého trámu 180 × 340 mm (GL24h), do něhož je zakotveno táhlo celozávitovými vruty. Ze spodní strany jsou na trám přikotveny pomocí dvouzávitových vrutů stropnice 160 × 200 mm (GL24h), jež tvoří nosnou kostru pro podlahu pavlačové části balkonu. Stropnice jsou na konci konzole pavlačové části ochozu spojeny podélným trámem, přes ocelový kotevní prvek v patě zábradlí, který je totožný se systémem v hlavním sálu. Podélný trám je vynášen systémovými táhly průměru 12 mm do hlavních rámů. Na základní kostru je opět umístěn záklop z podlahových fošen tloušťky 60 mm s dvojitým perem a drážkou, na které jsou následně položeny další vrstvy podlahy. Z balkonu do prostoru kuželkářských drah se sestupuje po dřevěném schodišti. Konstrukce byla posouzena softwarem RFEM. Veškeré prvky velkého sálu a kuželny včetně spojů splňují náročné požadavky na požární odolnost pro nosnou konstrukci R45 min.

Malý sál
V prostoru malého sálu je atypicky konstrukčně řešené zastřešení nad půdorysem 18,05 × 9,1 m. Krov je tvořen pohledovými dřevěnými prvky z BSH profilů v kvalitě GL24h v kombinaci s ocelovými systémovými táhly. Základem konstrukčního systému je princip modifikované „rybářské stoličky“, kde jsou šikmé dřevěné vzpěry 200 × 200 mm střídavě rozmístěny v rozteči 1800 mm (vzpěry nemají společný bod křížení – rozdíl oproti „rybářské stoličce“) a jsou opřeny přes patní obkladovou fošnu 120 × 400 mm do podélných obvodových železobetonových věnců, které jsou vzájemně sepnuty systémovými táhly průměru M30. V horní úrovni jsou vzpěry vzájemně sepnuty systémovými táhly průměru 36 mm, která jsou přes ocelové atypické součásti připojena do dřevěných vzpěr celozávitovými vruty. Horní táhla jsou na krajích ukotvena do železobetonových věnců ve štítových stěnách. Základní konstrukční systém se dále skládá z průběžných natočených vaznic 200 × 200 mm, které jsou zapuštěny do dřevěných vzpěr v místě kotvení horních (hambalkových) systémových táhel. Na tuto konstrukci jsou osazeny krokve 100 × 240 mm v osové rozteči 900 mm, které jsou v patě osedlány na pozednici 80 × 160 mm. Střešní rovina je celoplošně zabedněna podlahovými fošnami (bez sražených hran na pohledové straně) na pero a drážku a na ně je uloženo tepelně izolační souvrství (systém Isover) zakončené falcovanou plechovou krytinou. Konstrukční prvky včetně všech ocelových součástí splňují požární požadavek R30.

Závěr

Patrová budova s pohledovými konstrukčními dřevěnými prvky se stala výzvou pro hledání moderních konstrukčních principů, které splní přísné požární předpisy, a to především v oblasti spojů mezi prvky. Detailní vyhodnocení všech částí dřevěného konstrukčního systému pomohla investorovi uspořit finanční prostředky při výběrovém řízení na dodavatele stavby a současně při následné realizaci získat jistotu, že buduje stavbu s kvalitním a moderním architektonicko-konstrukčním designem za použití nových konstrukčních postupů.

Identifikační údaje o stavbě
Název: Spolkový dům Ratíškovice
Investor: obec Ratíškovice
Architekt: Ing. arch. Tomáš Havlíček
Generální projektant: Ing. Vladimír Dobeš
Statika a konstrukce: Ing. Zbyněk Šrůtek (dřevo, ocel) – TIMBER DESIGN s.r.o., Ing. Miroslav Kopecký (beton)
Statické prvky: Dlubal Software s.r.o.
Generální dodavatel: POZIMOS, a.s.
Doba výstavby: 08/2015–09/2016
Identifikační údaje o stavbě
Název: Spolkový dům Ratíškovice
Investor: obec Ratíškovice
Architekt: Ing. arch. Tomáš Havlíček
Generální projektant: Ing. Vladimír Dobeš
Statika a konstrukce: Ing. Zbyněk Šrůtek (dřevo, ocel) – TIMBER DESIGN s.r.o., Ing. Miroslav Kopecký (beton)
Statické prvky: Dlubal Software s.r.o.
Generální dodavatel: POZIMOS, a.s.
Doba výstavby: 08/2015–09/2016