Zpět na stavby

Současnost a plány budoucího rozvoje silničních a dálničních staveb v ČR (část 1.)

8. června 2007
Jan Švarc

Česká republika bude vzhledem ke své geograficky atraktivní poloze zaujímat stále významnější postavení v evropském dopravním systému. Je už tři roky členem Evropské unie a jedním z jejích základních cílů je trvalé zvyšování výkonnosti ekonomiky, a tím i životní úrovně obyvatel. Nezbytnou podmínkou pro tyto cíle je v přijatelném časovém horizontu dosáhnout srovnatelnou úroveň dopravní infrastruktury s vyspělými evropskými státy, a tím vytvářet podmínky pro realizaci trvale udržitelné mobility osob a věcí.

Autor:Silniční doprava vzhledem ke svým přednostem (obsluha všech zdrojů a cílů dopravy v území s minimalizací ztrát, vyplývajících ze zbytečných manipulací, operativnost a přiměřená rychlost) obdobně jako ve všech vyspělých zemích světa, neustále roste. Po zjednodušení odbavovacích procedur na hranicích po vstupu do EU došlo k dalšímu nárůstu mezinárodní silniční dopravy, zejména těžké nákladní.

Základní souhrnné ukazatele národního hospodářství

Česká republika je vnitrozemským státem a svou rozlohou 78 866 km² je mezi evropskými státy na 21. místě. Počtem obyvatel 10 251 079 je k 31. 12. 2005 na 12. místě a hustotou zalidnění 130 obyvatel na 1 km² na 13. místě v Evropě. Státní hranice má celkovou délku 2290,2 km, z toho 810,3 km se SRN, 761,8 km s Polskem, 251,8 km se Slovenskem a 466,3 km s Rakouskem.
Od 1. 1. 2001 platí v České republice nové územní uspořádání a stávající okresy jsou seskupeny do 14 krajů, včetně hlavního města Prahy jako samostatného kraje. Na konci roku 2002 byla ukončena činnost okresních úřadů a významná část jejich kompetencí byla přenesena na 205 obcí s rozšířenou působností, které zahájily činnost 1. 1. 2003.
Produkce národního hospodářství dosáhla v roce 2005 hodnoty 7543 mld. Kč, hrubý domácí produkt 2978,2 mld. Kč. V závislosti na růstu HDP se budou i nadále zvyšovat dopravní výkony, zejména v silniční dopravě, a tomuto trendu musí odpovídat i zlepšování současné silniční infrastruktury a její další rozvoj.

Pozemní komunikace

Základní vymezení pozemních komunikací je uvedeno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a dělí se podle § 2 na:

  • dálnice;
  • silnice;
  • místní komunikace;
  • účelové komunikace.

Vlastníkem dálnic a silnic I. třídy je stát. Ten zabezpečuje jejich správu, údržbu, opravy, rekonstrukce a další rozvoj z prostředků přidělovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), ze státního rozpočtu a dalších zdrojů (např. fondy EU). Vlastníky silnic II. a III. třídy jsou od 1. 10. 2001 jednotlivé kraje, kterým byly převedeny podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění. Do konce roku 2004 byla správa, údržba, opravy, rekonstrukce a výstavba těchto silnic financována z prostředků SFDI a zčásti z vlastních prostředků krajů. Od 1. 1. 2005 jsou tyto činnosti financovány z vlastních prostředků krajů podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění. Vlastníky místních komunikací jsou obce, na jejichž území se nacházejí. Obce také zajišťují financování jejich správy, údržby, oprav, rekonstrukcí a dalšího rozvoje ze svých prostředků. Vlastníky účelových komunikací jsou právnické nebo fyzické osoby, které rovněž zajišťují jejich financování z vlastních prostředků.
Rok 2006 je možné přes všechny přetrvávající problémy označit pro silniční hospodářství jako poměrně příznivý. Vyšší prostředky na výstavbu silnic a dálnic v posledních třech letech se pozitivně projevily v počtu dokončených i rozestavěných staveb. Do provozu bylo uvedeno 69 km dálnic, což je vůbec nejvíc v historii.

Základní údaje o dálnicích a silnicích

Na území České republiky bylo k 1. 1. 2007 v provozu 633 km dálnic a 54 952 km silnic. Z toho je 6174 km silnic I. třídy, 14 660 km silnic II. třídy a 34 118 km silnic III. třídy. Celkem 331 km silnic I. třídy je vybudováno jako rychlostní silnice. Jsou určeny pouze pro silniční motorová vozidla a mají obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice.

Graf 1. Délka silniční a dálniční sítě
Graf 1. Délka silniční a dálniční sítě

Dálnice a nejvýznamnější silnice přinášejí největší podíl dopravního výkonu a spojují nejdůležitější politická a hospodářská centra i rekreační území. Zahrnují i síť mezinárodních silnic (včetně dálnic) podle evropské dohody AGR, jejichž délka činí 2644 km. Hustotou silnic a dálnic 705 km/1000 km² plochy území se Česká republika řadí na jedno z předních míst v Evropě. Hustota dálnic dosáhla 8 km/1000 km², čímž za vyspělými zeměmi Evropy stále značně zaostáváme. Více než 99 % silnic je s bezprašnou vozovkou.
Přehled délek silnic a dálnic v jednotlivých krajích k 1. 1. 2007 je uveden v tabulce 1 a v grafu 2.

Tab. 1. Přehled délek silnic a dálnic v jednotlivých krajích k 1. 1. 2007

Kraj

Dálnice

I. třída

II. třída

III. třída

Celkem

Rychlostní

Ostatní

Délka v km

PHA

11

23

9

30

72

STČ

192

132

649

2 367

6 259

9 599

JHČ

9

662

1 639

3 819

6 129

PLK

110

419

1 510

3 091

5 130

KVK

12

210

568

1 251

2 040

ULK

52

7

485

899

2 743

4 187

LBK

18

311

487

1 615

2 430

HKK

16

437

895

2 425

3 773

PAK

8

545

906

2 222

3 590

VYS

93

420

1 631

2 949

5 094

JHM

135

29

419

1 481

2 437

4 500

OLK

7

84

348

923

2 205

3 568

ZLK

3

338

574

1 206

2 121

MSK

24

684

750

1 895

3 352

Celkem

633

331

5 843

14 660

34 118

55 585

Graf 2. Délky silnic a dálnic v jednotlivých krajích k 1. 1. 2007
Graf 2. Délky silnic a dálnic v jednotlivých krajích k 1. 1. 2007


Na dálnicích a silnicích bylo k 1. 1. 2007 evidováno 19 tunelových trub a 2777 podjezdů. Dále bylo evidováno 16 687 mostů o celkové délce 300 km. Z toho je 711 mostů na dálnicích, 3467 mostů na silnicích I. třídy, 4481 most na silnicích II. a 8028 mostů na silnicích III. třídy. Přestože počet mostů na dálnicích a silnicích I. třídy je pouze 25 % z celkového počtu, jejich délka je 50,6 % z celkové délky mostů a plocha 57,5 % z celkové plochy mostů.

Tab. 2. Počty a délky mostů na dálnicích a silnicích podle krajů, stav k 1. 1. 2007

Kraj

Celkem

Dálnice

I. třída

II. třída

III. třída

Počet

Délka (m)

Počet

Délka (m)

Počet

Délka (m)

Počet

Délka (m)

Počet

Délka (m)

PHA

248

11 020

7

141

183

8 672

58

2 207

STČ

2 418

51 670

211

11 039

383

15 482

676

12 912

1 148

12 237

JHČ

1 335

20 717

6

32

284

8 684

401

5 506

644

6 495

PLK

1 264

23 137

123

7 358

171

4 750

373

5 058

597

5 971

KVK

571

12 802

131

7 549

170

2 034

270

3 219

ULK

1 249

29 980

64

6 827

306

12 677

277

4 140

602

6 336

LBK

860

12 207

201

5 827

170

2 069

489

4 311

HKK

1 115

13 588

25

219

5 776

299

3 209

572

4 603

PAK

1 014

10 890

12

193

3 302

256

2 680

553

4 908

VYS

1 115

14 699

99

3 409

145

2 776

364

4 370

507

4 144

JHM

1 611

31 351

156

7 916

269

8 186

480

7 871

706

7 378

OLK

1 466

25 074

8

731

335

12 160

374

4 544

749

7 639

ZLK

903

13 335

196

5 598

224

2 416

483

5 321

MSK

1 518

29 639

451

12 966

359

6 874

708

9 799

Celkem

16 687

300 109

711

37 453

3 467

114 405

4 481

65 890

8 028

82 361

Graf 3. Počet mostů na dálnicích a silnicích v ČR
Graf 3. Počet mostů na dálnicích a silnicích v ČR

Pokračování zde.