Zpět na stavby

Revitalizace statku v Horoměřicích č.p. 1

Zásadní myšlenkou principu navrženého řešení obnovy je zachovat genius loci přirozené dominanty jádra obce – velmi hodnotného komplexu barokní venkovské rezidence hospodářského charakteru s cenným hospodářským dvorem, památkově chráněným zámeckým křídlem a navazujícím parkem i s předstupující zklidňující vodní plochou na jižní straně, oddělující statek od rušné komunikace. Návrh získal Cenu Inženýrské komory 2018.

Autor:


V roce 1981 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. Do roku 1990 pracoval v Krajském projektovém ústavu Praha, kde se podílel na významných projektech v Praze, Středočeském kraji a na Slovensku. V rámci Architektonické služby a ČFVU spolupracoval v týmu architektů na výtvarných libretech. Od roku 1993 vlastní projektovou kancelář.


Princip řešení

Celý  architektonický  odkaz  horoměřického  statku  vybudovaného  v první polovině 18. století premonstráty ze Strahova skrze původní pojetí zemědělství s vazbou ke kultuře (jako princip z lat. colere) je důležitým vodítkem pro poznání naší architektonické i kulturně společenské tradice a zároveň je vodítkem k revitalizaci ve smyslu logického a jasného řešení z celku i detailů. Komponované zapojení stavby v rezidenční části Horoměřic, dříve bezprostředně spolupůsobící s okolní krajinou v jednom celku, je v současnosti s využitím prostorových   výhod  také  mementem   pro   revitalizaci. Venkovská zemědělská krajina v těsném sousedství Prahy souvisí s kulturou i ve svém původním určení.

V hloubce sféry duchovního světa umocněného nejen vztahem člověka k venkovu byl v zámeckém křídle statku vybudován posvátný prostor v podobě nádherné barokní kaple sv. Anny.

Obnovení parku v zámeckém areálu má vystihovat a nově evokovat principy zakořenění vůči krajině. Zvláště v tomto případě, kdy u zrodu podoby okrasného statku – ferme orneé – stál místní rodák, lovec orchidejí v Jižní Americe, jehož socha zdobí Karlovo náměstí v Praze. S odkazem na koncepční základ je řešením revitalizace vrátit se skrze meze lidských měřítek ke skutečnému naplnění prostoru kulturou, vzděláním a zábavou.

Smyslem revitalizace není anamnéza v podobě anachronismu, ale orientace v kulturní dimenzi zhodnocující potřeby současné kulturní společnosti. Tomu je přizpůsobena architektura, která neničí princip genia loci, ale plně využívá rozlehlosti areálu s implementací moderních technických a technologických řešení, jež jsou reprezentována prostředky a zařízeními splňujícími vysoké nároky na enviromentální požadavky, ekologii, funkčnost a energetickou úspornost provozu. Zároveň pro obyvatele Horoměřic vznikne přirozené centrum (přeneseně z dob antického Říma, italsky forum romanum, v řečtině agora), které v tak velké obci chybí. Zámecké křídlo s kaplí, objekt 1000128712, je v seznamu státních kulturních památek od roku 1958 pod č. 18033/2-3390, kaple od roku 1987.

Funkční řešení

Společenské, vzdělávací a kulturní centrum

Kulturně-společenský multifunkční prostor v bývalém cukrovaru pomůže obnovit a vytvořit mezigenerační a komunitní vazby nejen pro obyvatele Horoměřic. Potenciál tohoto dosud nevyužitého prostoru zastřeší aktivity pro výstavy, vzdělávání, workshopy, pohyb, tanec. Správně navržená prostorová akustika umocní neopakovatelné zážitky z koncertů, divadel, vystoupení žáků ZUŠ apod. Součástí multifunkčního sálu je rovněž kino. Zázemí multifukčního sálu obsahuje místo pro občerstvení a catering. Přes toto zázemí je rovněž propojen lovecký sál (piano nobile zámeckého křídla). Podlaží bývalé sýpky (špejcharu) řešené jako galerie nabízí prostor pro výstavy, edukativní akce pro děti a dospělé, literární pořady či besedy.

 ■  Základní umělecká škola

Úsek hudebního oboru (HO)

Úsek je  nejnáročnější  na  akustická  opatření.  Musí  být  dispozičně a stavebně oddělen od ostatních úseků tak, aby neohrožoval a zároveň nebyl sám ohrožován okolním hlukem. Skládá se z učeben individuální výuky na hudební nástroje a pro sólový zpěv. Jako učebna souborové a skupinové hry a sborového zpěvu bude využit prostor  pro  koncerty v bývalém cukrovaru. Součástí úseku je sklad hudebních nástrojů a ředitelna se sborovnou. Archiv je řešen jako společný pro všechny obory. Učebna  bicích  nástrojů a učebna na žesťové nástroje je umístěna do koncové polohy. Akustickou úpravou musí být dosaženo optimální doby dozvuku s vyrovnanou kmitočtovou charakteristikou. Přesné rozměry místností a jejich poměr bude stanoven výpočtem prostorové akustiky. Požadavek na neprůzvučnost konstrukcí se řídí normovými hodnotami (bicí vyvodí hluk 105 db).

Učebna tanečního oboru (TO)

Učebnu tvoří taneční sál, který slouží pro pohybovou výchovu, klasický balet, lidový tanec a práci souboru. Tanec a cvičení doprovází korepetitor – hrou na klavír, nebo reprodukovanou hudbou. Sál je orientován na požadovanou sluneční stranu. Výška místnosti je 3,5 m s přívodem čerstvého vzduchu. Sály musí splňovat požadavky na prostorovou akustiku a řešit kročejovou neprůzvučnost. Sál bude navržen pro tanec a balet pro malé děti do 12 let, kdy je nutné zajistit měkkou odpruženou podlahu. Součástí tanečního oboru budou oddělené šatny se skříňkami a sprchami pro chlapce a dívky, sklad balerín a garderoby.

Úsek výtvarného oboru (VO)

Úsek je rozdělen na ateliér malby, grafiky a kresby. K ateliérům jsou připojeny sklady pro ukládání materiálu, pomůcek a rozpracované i hotové práce žáků. Vždy je nutné pamatovat na sklad pro ukládání výstavních panelů a vystavovaných prací. Ateliér modelování má shodné požadavky jako ateliér kresby. U ateliéru modelování musí být protiskluzná podlaha s podlahovou gulou, výlevka s odpadem min. průměru 100 mm, kout pro sádrovnu, který slouží k odlévání a pro práce se sádrou. Vedle ateliéru modelování bude umístěna místnost s elektrickou keramickou pecí. Vzhledem k zaměření výtvarných oborů, kdy při práci s materiály, jako jsou hlína, sádra a barvy, dochází při tvorbě artefaktů také k vedlejšímu produktu, jako jsou nečistoty a prach, je tento úsek umístěn do koncové polohy.

Úsek literárně-dramatického oboru (LDO)

Pro výuku LDO je určen multifunkční sál umožňující scénografickou práci, vytváření náznaku prostředí a nácvik dramatické hry, případně vytvoření malého sálu pro loutkářské oddělení. Prostor musí splňovat akustické požadavky s důrazem na srozumitelnost mluveného slova a dobu dozvuku. Čistá výška prostoru má být min. 5,4 m. Sál má současnou výšku pod hřeben 10,0 m. V prostoru sálu bude umístěn nosník opony, vodicí lišty pro postranní zákryty a rampy pro scénické osvětlení. To bude univerzální a umožní velký sál přeměnit na malé divadlo s obecenstvem (cca padesát lidí), praktikábly pro vytvoření stupňového hlediště. Univerzální technické prvky s audiovizuální technikou se využijí pro koncerty, divadlo, konference apod. Pro učebnu zvukařů bude určena místnost režie (Pro Tools) multifunkčního sálu. Provoz ZUŠ je autonomní a není závislý na uvolněných učebnách v základní škole. Rovněž prostorová akustika bude odpovídat potřebám pro hudební vzdělávání a hru nástrojů s patřičným dozvukem a vyrovnanou hodnotou zvukové pohltivosti na všech frekvencích.

Posvátné a vzácné místo – kaple sv. Anny

Památkově chráněné zámecké křídlo s nádhernou barokní kaplí sv. Anny s bohatou štukaturou a se stropní freskou na klenbě znázorňující výjevy ze života sv. Anny a Jáchyma (rodiče Panny Marie), Abraháma, Izáka a dalších starozákonních postav od barokního malíře – premonstráta Siarda Noseckého. Stropní freska byla vloni zrestaurována. Součást kaple tvoří i vyřezávaný hlavní oltář. Místo duchovní s božím slovem je neodmyslitelným symbolem a nadějí našeho nejen pozemského života i třeba nevědomky pro mnohé   z nás hledající cestu a smysl života. Věřící v tomto prostoru nacházejí místo usmíření s Bohem. Místo usebrání, pokory, modlitby, přímluv, setkání se s věřícími. Pro nevěřící je to místo magické, se zvláštní energií a vyzařováním, místo, kam chodili jejich předkové, asi i ve větším počtu. Místo sbližování lidí při bohoslužbách a komorních koncertech v tomto výsostném prostoru, jež nemá každá obec.

Penzion

Umístění penzionu do prostoru půdy umožní jeho využití bez omezení prostor v přízemí. Kapacita penzionu (i v době mimo cestovního boomu) musí umožnit ubytování zájezdního autobusu. Penzion se nachází v sousedství restaurace, vinárny a vinného sklepa. Do těchto prostor lze vstoupit přes zasklenou vstupní halu. Lokace penzionu v blízkosti kulturního centra, lékárny, MHD, prádelny s čistírnou apod. je ideální. Zatím nevyužitá vyšší část podkroví nad vaznými trámy západního křídla představuje rezervu pro rozšíření penzionu. Vodorovná protihluková izolace stropu a zvukově izolační okna jsou samozřejmostí. Rovněž se uvažuje s klimatizací pokojů. Návštěvníkům bude určitě bližší historické prostředí s klenbami v centru než nová, sterilní, unifikovaná typologická výstavba v okolí. Penzion bude mj. sloužit pro ubytování svatebčanů, kteří si mohou vybrat oddavky v kapli nebo v lo- veckém salonu. Svatební oběd je možný v restauraci nebo ve vinárně.

Jižní strana areálu (vizualizace)

■  Zámecká cukrárna

Místo pro setkávání starších spoluobčanů v klidném prostředí při kávě s možností sedět pod loubím nebo uvnitř v zámeckém interiéru. Výroba cukrovinek by měla mít přesah a zásobovat další cukrárny v okolí. Cukrárnu jistě využijí i rodiče při čekání na své děti v ZUŠ.

■  Pošta

Nevyhovující prostory stávající pošty s omezeným místem pro parkování a vzdáleností od centra obce předurčuje její umístění do centra obce s možností bezproblémového parkování a příjezdu. Plocha vymezená pro poštu umožní nejen velký obslužný prostor, ale i velké skladové zázemí, které je v době e-shopů potřebné.

■  Služby

Oblast pro diskusi, co obci chybí. V tomto případě je navržena pouze čistírna. Plošná rezerva čeká na další životaschopné provozovny drobných služeb (opravna obuvi, krejčovství aj.), ale nabízí se také prostor pro umístění ordinací apod.

Záměr řešení

Objekt je řešen v rozsahu po jednotlivých křídlech, kdy každá jeho část může fungovat samostatně, nebo v propojení. Dispoziční uspo- řádání umožňuje propojení všech křídel využitých pro ubytování, stravování, zámeckou kapli, administrativu a kulturní i vzdělávací prostory v podobě multifunkčního koncertního sálu s galerií, to vše přístupné po jedné bezbariérové komunikační ose obsluhované třemi výtahy. Jinými slovy návštěvník se dostane do všech zmiňovaných částí tzv. suchou nohou.

Objekt vykazuje velké množství poškozených a znehodnocených částí konstrukcí a vady, které v několika případech hraničí s havarijním stavem, vlivem opotřebení provozem a zanedbáním údržby, počínaje zatékáním do střechy. Při opravě bude řešeno odvodnění povrchových vod a vybudování nové vnitřní kanalizační sítě s napojením na městskou kanalizaci odvádějící splaškové vody do místní ČOV. Nové budou přípojky technické infrastruktury.

Návrh oprav a nových konstrukcí

Navržené stavební úpravy a opravy v principu řeší opravu havarijního stavu, opravu památkových hodnot, opravu technického stavu a realizaci nové vybavenosti s minimálními úpravami dispozice. Dispoziční řešení je navrženo tak, aby se do nosné konstrukce zasahovalo minimálně. Zastřešení multifunkčního sálu (bývalého cukrovaru) nesplňuje současné normové požadavky na stabilitu, únosnost a tuhost střešní konstrukce podle ČSN EN 1990-6 a Eurokódů 1–6. Z toho důvodu je navržena nová nosná ocelová konstrukce zastřešení podle ČSN 73 26 01 i se splněním požadavků ČSN 73 0540 v platném znění v návaznosti na plnění kritérií zákona č. 406/2000 Sb.

Požadavek na energetickou náročnost budov bude vztažen na všechna křídla statku. Veškeré stavební opravy a úpravy budou splňovat platné právní předpisy a standardizaci.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat multifunkčnímu sálu, který musí splňovat nutné podmínky vymezených ČSN 73 0525, ČSN 73 0527 a ČSN EN ISO 3382-1, týkající se prostorové akustiky, doby dozvuku, srozumitelnosti apod.

Denní osvětlení všech pater galerie – ochozů až po nástupní plochu do multifunkčního sálu je zajištěno přes sedlový střešní světlík.

Středobodem výtvarného řešení vnitřního prostranství statku je vytvoření klidové zóny v podobě parku s centrálně umístěnou barokní kašnou. Tím je vnesen do prostředí barokních staveb statku prvek dotvářející atmosféru prostoru.

Nová lávka přes vodní plochu oddělující areál statku od rušné komunikace doplní stávající přístup do areálu průjezdem ve východním křídle.

Navrhovaný rozsah úprav a zásahů

■ Oprava havarijního stavu krovu, střešní krytiny a klempířských prvků.

■ Oprava fasády s výměnou výplní otvorů.

■ Odvlhčení podlahy a zdiva v přízemí systémem provětráváním dutinami v podlaze. Přívod vzduchu do dutin v podlaze bude přes kapsy ve stěnách a odtah vzduchu bude zajištěn komínovými šachtami. Stěny jsou vlhkostí zasaženy minimálně a ze zkušenosti na místě vyplývá, že v prostorách, které jsou větrány, nebo v nich není betonová podlaha, je vlhkost zdiva nad podlahou podle klasifikační tabulky uvedené v normě ČSN P 73 0610 ve stupni vlhkosti w < 5 [% hm.].

■ V souvislosti s opatřeními pro odvlhčení zámeckého křídla a budov  statku projekt uvažuje s  funkčními a  dispozičními změnami. S těmito změnami souvisí stavební úpravy a opravy interiérů jako celku (nové podlahy, oprava omítek s doplnění nových v  místě  jejich poškození, výmalby, repase stávajících vnitřních truhlářských prvků atd.).

■ V celém rozsahu budou vyměněny vnitřní instalace silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, nově budou provedeny instalace zdravotní techniky, vzduchotechniky s klimatizací, vytápění apod.

■ Pro vedení ZT, vytápění, případně elektroinstalací je uvažováno s instalačním kanálem pod podlahou 1.NP.

■ Pro zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží jsou navrženy tři výtahy, z toho jeden osobonákladní.

■ Pro celoroční provoz je nově navrženo vytápění celého objektu hybridními systémy se  zapojením  obnovitelných  zdrojů.  Vzhledem k tomu, že v blízkosti statku probíhá přistávací koridor letadel, není možné instalovat solární panely.

Nabízí se však jedna z forem hybridního systému vytápění, což je kombinace kondenzačního plynového kotle a tepelného čerpadla využívající geotermální  energii  z  hloubkových  vrtů  pro  vytápění a chlazení.

Stavební a konstrukční technické řešení a technické vlastnosti stavby

Intaktně dochované budovy statku a zámeckého křídla ve tvaru kvadratury jsou postaveny tradičními technologiemi –  zdivo z  kamene a  cihel, v  suterénu klenby z  cihel, v  patrech klenby  a trámové dřevěné stropy se záklopem, podbitím s omítkou na rákos, dřevěný krov. Nové konstrukce budou provedeny obdobně, s maximálním ohledem na dochované části a stávající konstrukce. Předmětem návrhu je zejména úprava a oprava konstrukcí a částí v havarijním stavu, ohrožujících udržitelnost památkových hodnot objektu a bezpečné užívání. Dále se jedná o zvelebení a uchování památkových hodnot objektu jejich uvedením do původního stavu odpovídajícími technologiemi a úpravami zahrnujícími repase a obnovy stávajících prvků. Uvažuje se o kompletní úpravě vnějších povrchů včetně výplní otvorů, nezbytnými úpravami havarijního stavu, kompletní výměnou střešního pláště a barevným sjednocením.

Ve vybraných částech interiéru bude řešena obnova vnitřních povrchů a omítek, případně výmaleb, dále proběhne obnova podlah v 1.NP s  vložením  tepelné  izolace  a  izolace  proti  zemní  vlhkosti. V rámci sanačních prací bude obnoven systém tradiční izolace proti vodě a zemní vlhkosti a dále bude realizován systém odvětrání podlah v 1.NP. Provoz pro veřejnost bude uzpůsoben tak, aby byly splněny požadavky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci obnovy technických instalací – ve vazbě na úpravy funkčního využití jednotlivých prostor zámku a statku je nově navržen systém vytápění, nové rozvody vodovodu a kanalizace. V návaznosti na úpravy dispozic a funkcí jednotlivých prostor je řešen systém silnoproudých elektroinstalací a osvětlení, adekvátního historickému charakteru objektu. Zcela nově je navržen systém slaboproudých instalaci včetně zařízení EZS a EPS a venkovního kamerového systému, venkovní osvětlení apod.

Výkopové práce

Jsou navrženy pro realizaci provětrávaných podlah a obnovy jílové izolace.

Základové konstrukce

Neuvažují se zásahy do základových konstrukcí – kromě realizace několika prostupů a nově budovaných základů pod konstrukcí výtahových šachet. Pod základovými konstrukcemi ze železobetonu bude vrstva podkladního betonu.

Svislé nosné konstrukce a příčky

Nově budované příčky a zazdívky otvorů ve stávajících masivních stěnách budou z plných pálených cihel. Překlady v nových příčkách budou odpovídat použitému materiálovému systému.  Překlady nad nově vybouranými otvory s klenutým nadpražím ve stávajících masivních stěnách jsou navrženy jako zaklenuté zděné CP VF. Tyto překlady budou provedeny tak, že v úrovni nad budoucím otvorem bude stabilizováno stávající zdivo dočasným osazením ocelových profilů, poté bude vybouráno zdivo pod profily a vyzděn klenutý překlad.

Sanace vlhkého zdiva

Je navrženo doplnění a obnova funkce původních jílových izolací. Dále je navržen systém odvětrávání podlah pro efektivnější odvádění zemní vlhkosti.

Stropní konstrukce, krovy

Zásahy do stávajících stropních konstrukcí se týkají pouze místností, kde bude nutné zesílit pro dané zatížení nosnou konstrukci, nebo tam, kde bude nově umístěna výtahová šachta. Stávající krovy budou v místě poškození sanovány.

Střešní pláště

Stávající střešní krytina z bobrovek bude vyměněna.

Úpravy vnějších povrchů

Povrchové úpravy fasády jsou navrženy dekorativně profilovanou omítkou a dodatečnými vrstvami nátěrů. Omítky budou obnoveny včetně veškerých dekorativních motivů, štukové výzdoby říms, šambrán atd., v souladu s výkresovou dokumentací.

Výplně otvorů

Veškeré exteriérové dveře budou repasovány. Konstrukce dveří zůstane původní, bude obnoven nátěr, kování a veškeré původní dekorativní prvky. Veškeré novodobé prvky budou nahrazeny kopiemi těch původních. Zasklení bude zachováno stávající (původní), případně bude provedeno nově sklem vykazujícím materiálové a technologické imperfekce odpovídající dobové výrobě. Stejným způsobem budou řešeny dochované dveře v interiéru. Původní interiérové dveře opatřené novodobým nátěrem budou upraveny do původního stavu.

Nové dveře budou provedeny jako kopie stávajících dochovaných včetně veškerých detailů, kování atp. Stávající novodobé dveře a výplně se odstraní a nahradí odpovídajícími novými dveřmi. Veškeré ocelové zárubně budou vybourány a nahrazeny dřevěnými. Okna budou repasována nebo v kopii vyrobená nová.

Podlahy

Stávající hodnotné podlahy budou zachovány.

Klempířské výrobky

Veškeré původní dochované klempířské výrobky budou repasovány (okapové žlaby, svody, parapety, oplechování dílčích částí konstrukcí atd.). Nepoužitelné části budou nahrazeny kopiemi těch původních. Budou provedeny nové okapové svody, doplněné o žlabové kotlíky    a čisticí kusy. Nově se instalují litinové lapače střešních splavenin.

Větrání a chlazení

Prostory budou větrány a chlazeny přirozeným způsobem otevíranými okny, místnosti hygienických zázemí budou vybaveny zařízením nuceného větrání a prostory vyžadující klimatizaci a větrání budou větrány nuceně s rekuperací.

Osvětlení

Přirozené denní osvětlení bude zprostředkováno okny, umělé osvětlení elektrickými svítidly.

Kritéria tepelně technického hodnocení

Konstrukce jsou stávající a z hlediska tepelnětechnických vlastností neodpovídají aktuálním požadavkům na novostavby. Bude však řešeno zateplení stávajících a nových konstrukcí (tepelná izolace podlah), zateplení stropů nad posledním podlažím. Pro zateplení obvodového zdiva z vnitřní strany je navrženo systémové zateplení vnitřní iQ – Therm.

Energetická náročnost stavby

Průkaz  energetické  náročnosti  budovy  bude  zpracován  v  DPS.  V případě  památkově  chráněného  objektu  nemusí  být  zpracován a je postupováno podle §  6a) zákona č. 61/2008 Sb., kdy  uplatnění požadavků na energetickou úspornost  odporuje  požadavkům  na památkovou ochranu. Případný energetický audit (podle § 6a odstavec 8) by pouze prokázal, že splnění požadavků odst. 1 není technicky možné a ekonomicky vhodné.

Podle § 6a, odstavce (8): Požadavky odstavce 1 nemusí být splněny při změně dokončené budovy, a to v případě, pokud to odporuje požadavkům zvláštního právního předpisu, například zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr

Každý návrh rekonstrukce začíná zaměřením stávajícího stavu, průzkumy a studií, která bere na zřetel požadavky zadavatele a je přijata obyvateli obce, jako je tomu v tomto případě. Kvalitní dispoziční  studie,  která  od  samého  začátku  zohlední a respektuje  konstrukční  systém,  aspektuje  prostorové  možnosti s minimálními zásahy do nosné konstrukce včetně krovu a vloží  náplň dispozice se všemi potřebnými atributy tak, aby byl zachován genius loci tohoto objektu a prostředí, což je vynikající startovní pozice pro  další  stupně  projektové  dokumentace.  Kvalitní  studie  s architektonickým umem ve spojení s citem pro konstrukci vždy přinesou očekávaný efekt. Odtržené architektonické řešení bez technické erudice, bez respektování  principu  nosné  konstrukce,  bez potřebné znalosti normativů a provozních potřeb odsuzují dílo   k nedokonalosti a k problémům včetně zvyšování nákladů jak na stavbu, tak i na provoz. Studie rovněž řeší propojení stávajících fungujících prostorů s nově navrženými. Tím byl splněn požadavek propojit staré s novým do funkčního celku.

Dispoziční studie 1. a 2. NP viz archiv čísel (č. 11/2019).