Zpět na materiály, výrobky, technologie

První spřažené dřevobetonové lávky v ČR

3. února 2017
Ing. Ondřej Jirka

Koncem roku 2016 byly předány a řádně zkolaudovány dvě shodné spřažené dřevobetonové lávky přes Benešovský potok. Jedná se o první úspěšnou realizaci tohoto typu konstrukce v České republice.


Dřevobetonové lávky byly realizovány v intravilánu obce Benešov, na jeho východní periferii u zahradní kolonie. Investorem bylo město Benešov, stavby byly realizovány z vlastních prostředků bez dotací. Lávky jsou postaveny v místech, kde v budoucnu vznikne volnočasový areál Sladovka a kde je plánována výstavba cyklostezky, in-line dráhy a dalších sportovišť. Stavba byla členěna na dva stavební objekty SO 201 – Lávka na dolním toku v km 10,583 a SO 202 – Lávka na středním toku v km 11,058. Mosty jsou umístěny v místech původních lávek a jsou určeny výhradně pro potřeby pěších a cyklistů.

Účel

Rozsah stavby byl definován potřebou nahradit původní nevyhovující mostní konstrukce novými mosty, které převedou cestu pro pěší a budoucí plánovanou cyklostezku přes koryto Benešovského potoka. Stávající mosty byly odstraněny v rámci I. etapy revitalizace Benešovského potoka a v místech navazujících na stávající cestu pro pěší byly realizovány dvě nové spřažené lávky.

Základní údaje o mostech SO 201, respektive SO 202

Charakteristika mostu
Trvalý most pro pěší a cyklisty o jednom poli s horní mostovkou je tvořen prostými dřevěnými obloukovými nosníky se spřaženou železobetonovou deskou.

Délka přemostění: 12,6 m
Délka mostu: 18,12 m
Délka nosné konstrukce: 14,32 m
Rozpětí nosné konstrukce: 13,60 mšikmost mostu: 100 g, 90°, most je kolmý
Volná šířka mostu: 3,03 mšířka mostu: 3,23 m
Maximální výška mostu nade dnem: ~ 2,44 m
Stavební výška: 0,495–0,600 m
Plocha mostu: 46,26 m2
Zatížení mostu: 5 kN/m2 (dav lidí), vozidlo do 2,5 t s ma-
ximálním nápravovým tlakem 1,5 t
Délka přemostění: 12,6 m
Délka mostu: 18,12 m
Délka nosné konstrukce: 14,32 m
Rozpětí nosné konstrukce: 13,60 mšikmost mostu: 100 g, 90°, most je kolmý
Volná šířka mostu: 3,03 mšířka mostu: 3,23 m
Maximální výška mostu nade dnem: ~ 2,44 m
Stavební výška: 0,495–0,600 m
Plocha mostu: 46,26 m2
Zatížení mostu: 5 kN/m2 (dav lidí), vozidlo do 2,5 t s ma-
ximálním nápravovým tlakem 1,5 t

Technické řešení mostů

Spodní stavba
Konstrukce lávek je kotvena k železobetonovým monolitickým opěrám. Tyto opěry jsou založeny na mikropilotách, jejichž hlavice zasahují do dříku opěr. Mikropiloty byly vrtány svisle a dále s odklonem 7 ° od svislé do pole, od pole a zároveň do stran. Pod každou železobetonovou opěrou je šest mikropilot (celkem jich je dvanáct) z ocelových trubek TR 108/16. Délky mikropilot pod opěrami dosahují délek až 7,7 m, s délkou kořene 4,5 m, jehož zálivka je provedena z cementu odolného proti agresivnímu oxidu uhličitému.

Nosná konstrukce
Vlastní nosnou konstrukci obou lávek tvoří sedm obloukových nosníků z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL28h o konstantním průřezu 200/500 mm, působících jako prosté nosníky. Rozpětí nosníků je 13,6 m, s osovou vzdáleností mezi jednotlivými nosníky 0,43 m. V rámci výroby byly vlastní dřevěné nosníky zhotoveny s nadvýšením 40 mm. Jednotlivé nosníky jsou vzájemně propojeny (svorníkový přípoj ocel – dřevo – ocel) ocelovými příčníky. K železobetonovým opěrám jsou nosníky přikotveny prostřednictvím atypických ocelových vahadlových ložisek, která jsou k opěrám kotvena chemickými kotvami. Na levém břehu jsou instalována neposuvná ložiska zamezující vodorovnému posunu, ale umožňující natočení, na pravém břehu jsou kluzná ložiska umožňující posun i natočení. Na obou březích jsou do opěry ukotveny dvojice vyztužených desek, bránící zdvihu nosné konstrukce z ložisek. Veškeré styčné plochy umožňující pohyb (posun, natočení) jsou opatřeny nerezovým kluzným plechem.

Mostovka je z monolitického betonu C30/37 a je spřažena s jednotlivými dřevěnými obloukovými nosníky prostřednictvím speciálních vrutů typu VB-48-7,5 × 100, umístěných vždy ve dvojici do kříže pod úhlem 45º. Monolitická mostovka byla vyztužena vázanou výztuží B500b, podélná výztuž byla stykována s přesahem 600 mm – schéma provedení výztuže viz obr. 5. Součástí dodávky dřevěné konstrukce byla i dodávka bednění z cementotřískových desek, jež byly uloženy v drážkách obloukových nosníků a sloužily jako ztracené bednění pro betonáž mostovky. Princip provedení bednění, schéma rozmístění a princip provedení spřahovacích prostředků je znázorněn na obr. 6 a 7. Spřažená železobetonová mostovka zajišťuje zároveň prostorové ztužení konstrukce a nahrazuje tak například ocelová ztužující táhla. Zábradlí na mostě je tvořeno ocelovými sloupky, které jsou obloženy dřevěnými hranoly 2 × 60/100. Dolní madlo, střední madlo a svislá výplň je z dřevěných hranolů a prken. Horní madlo je tvořené ocelovou trubkou. Horní líc madla je umístěn ve výšce 1,3 m nad niveletou mostovky lávky. Na předmostí je horní líc zábradlí ve výšce 1,1 m nad niveletu cesty. Sloupky zábradlí na předmostí jsou provedeny obdobně jako na lávce a jsou kotveny ke křídlům opěr přes patní plechy vlepenými kotvami. Princip provedení zábradlí viz obr. 8.

Postup a technologie výstavby

Vlastní realizace probíhala najednou, v jediné etapě. Postup výstavby zahrnoval následující činnosti:
vytyčení inženýrských sítí;
zřízení záhozových patek v korytě potoka navazujících na revitalizaci toku;
výkopové práce a zřízení ploch pro osazení dočasných podpor;
založení spodní stavby;
provedení opěr do příslušné úrovně;
osazení ložisek;
provedení dočasného podepření – realizace betonáže mostovky na dočasných podporách umístěných v třetinách rozpětí konstrukce;
osazení dřevěných nosníků a jejich propojení;
provedení bednění mostovky a instalace spřahovacích prostředků;
betonáž mostovky;
odskružení provedené na základě výsledků zkoušek betonu po dosažení 80 % pevnosti v tlaku;
dokončení opěr;
provedení zatěžovací zkoušky mostu;
provedení mostního svršku (izolace, nátěry) a osazení zábradlí;
osazení zábran zamezujících vjezdu vozidel na konstrukci na obou závěrných zdech;
terénní úpravy a dokončovací práce.

Použité materiály
Beton (podle ČSN EN 206-1, TKP, kapitola 18):
– podkladní beton: C12/15-X0;
– podkladní beton drenáže: C12/15-X0;
opěry: beton C30/37-XF4 (XD3, XC2, XA2) s provzdušňujícími přísadami a přísadami omezujícími smrštění;
mostovka: beton C30/37-XF4 (XD3, XC4) s provzdušňujícími přísadami a přísadami omezujícími smrštění a zpomalujícími tuhnutí, maximální velikost zrna kameniva 16 mm.
Betonářská výztuž (EN 10080): B500B v obvyklých profilech.
Dřevo podle ČSN EN 14080: lepené lamelové dřevo GL28h, lamely pro třídu provozu/použití 3.
Rostlé dřevo C24.
Konstrukční ocel (podle TKP 19A):S235 JR.
Svorníky, šrouby, závitové tyče: 8.8, žárově zinkováno.

Celý článek naleznete v archivu čísel 01-02/2017.