Zpět na materiály, výrobky, technologie

Program střešních nástaveb SOLTAG

25. února 2009
Milan Hodina

Adaptace stávajících obytných budov za účelem minimalizace tepelných ztrát, schopnost vyrobit dostatek energie pro vlastní provoz ?a zajistit tak CO2 neutrální bilanci stavby. Taková byla vize, kterou se společnosti VELUX spolu s dalšími partnery podařilo v roce 2005 realizovat v Dánsku v rámci výzkumného projektu Demohouse. Vzorový dům SOLTAG byl představen v několika evropských zemích, včetně České republiky, kde zaznamenal velký ohlas.

Autor:Projekt SOLTAG velmi zaujal především bytová družstva řešící otázku adaptace panelového bytového fondu, jak z hlediska dílčího řešení prefabrikovaného energeticky úsporného konceptu, tak komplexním pojetím. Tento zájem vedl společnost VELUX Česká republika, s.r.o., k představení varianty aplikovatelné v podmínkách ČR.

Udržitelné moderní bydlení budoucnosti
Koncept SOLTAG je ukázkou udržitelného bydlení budoucnosti. Reaguje na neustále se zpřísňující právní předpisy, kterými se státy Evropské unie snaží omezovat emise CO2 a celkově snižovat spotřebu energie ve stavebnictví. Vzorový dům je navržen jako dvojice prefabrikovaných modulů, jež tvoří nástavbu na bytové domy z 60.-70. let. Lze si je ale představit i jako samostatně stojící nebo řadové rodinné domy.
Moderní energetický systém je navržen tak, aby bylo možno dům zásobovat energií pouze z vlastních zdrojů, nezávisle na okolí. Toho je dosaženo využitím solárních článků a panelů ve střeše integrovaného systému pro ohřev vzduchu a příslušné orientaci stavby vůči světovým stranám. Solární články pokrývají plochu 3,5 m2, ale pro jejich instalaci lze využít i dalších 14 m2, což je poté dostačující pro zajištění nulové roční energetické bilance. Takto získaná energie je využita pro nezávislé podlahové vytápění a provoz větrací jednotky se systémem rekuperace tepla, ventilátorů a tepelného čerpadla.
Díky otevřené konstrukci sedlové střechy vzniká v interiéru atraktivní obytný prostor. Umístění a rozměry okenních otvorů byly voleny s ohledem na co nejlepší výhled. Velmi důležitou roli hrál i pečlivý návrh kvalitního denního osvětlení. Vysoko umístěná střešní okna přivádějí do interiéru maximum denního světla, které je rovnoměrně rozptýleno a odraženo povrchem vnitřních stěn. Na jižní straně instalovaná okna umožňují maximální využití tepelných zisků ze slunečního záření, na straně severní naopak okna vykazují vysokou izolační schopnost.
Základem nástavby je rámová konstrukce, která tvoří zároveň podporu pro venkovní terasu na severní straně stavby a pro balkon po celé délce strany jižní. Střešní konstrukce sestává z ocelového rámu s dřevěnými latěmi. Součástí dokonale vzduchotěsného pláště je vrstva tepelné izolace tl. 350 mm ve stěnách a tl. 400 mm ve střeše. Stavebnicová střecha s integrovaným systémem ohřevu vzduchu, jehož vrchní plášť tvoří zinkový plech, má svislé drážky, vhodné pro osazení střešních oken, solárních panelů a solárních článků.
Celé řešení umožňuje díky automaticky řízeným aktivním prvkům maximální využití všech tepelných zisků a zajištění dokonalého vnitřního mikroklimatu.

Koncept SOLTAG v podmínkách ČR
Program střešních nástaveb, který představuje VELUX Česká republika, s.r.o., na koncept SOLTAG navazuje. Maximálně zohledňuje lokální podmínky, jako je například orientace stávajících bytových domů. Ta je v ČR obvykle západo-východní, zatímco původní koncept SOLTAG byl orientován severo-jižně. Velký důraz je kladen na maximální variabilitu systému, díky které lze flexibilně reagovat na konkrétní objekt určený pro nástavbu.

Konstrukční řešení
Konstrukční a technologické řešení je založeno na principu stavebního systému, který v České republice i dalších zemích Evropy úspěšně používá společnost RD Rýmařov, s.r.o., a který umožňuje co nejvíce se přiblížit původní myšlence konceptu SOLTAG, tedy systému prostorové nebo plošné prefabrikace a lehké konstrukce s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.
Nosnou konstrukci nástavby tvoří dřevěná rámová konstrukce vyplněná izolací, která je uzavřena moderními velkoplošnými materiály. Celek vykazuje výborné tepelně technické parametry na úrovni nízkoenergetických staveb. Výhodou využití lehkého konstrukčního systému, který se však vyznačuje výbornými statickými parametry, je minimální zatížení nosného systému stávající budovy střešní nástavbou. Díky použitému systému velkoplošné prefabrikace je navíc realizace hrubé stavby velmi rychlá a minimálně omezuje obyvatele stávajícího domu.
Materiálové řešení střešního pláště umožňuje přizpůsobit se konkrétním podmínkám a požadavkům v dané lokalitě. Titanzinkový plech, použitý na původním konceptu SOLTAG, může být nahrazen materiálem cembrit.
Podle zadání a finančních možností investora lze do projektu zakomponovat nejmodernější technologie a při jejich vzájemné kombinaci realizovat inteligentní, ekologické a zdravé moderní bydlení.

Pro materiálové řešení střešního pláště původního konceptu SOLTAG je použit titanzinkový plech
¤ Pro materiálové řešení střešního pláště původního konceptu SOLTAG je použit titanzinkový plech

Titanzinkový plech může být nahrazen materiálem cembrit
¤ Titanzinkový plech může být nahrazen materiálem cembrit

Výhody systémové prefabrikace při rekonstrukci budov
Koncept střešní nástavby SOLTAG byl zařazen do mezinárodního projektu ANNEX 50 - Obnova bytového fondu za využití prefabrikovaných systémů, jehož řešiteli jsou v České republice společnost ENVIROS, s.r.o., a VUT v Brně. Cílem tohoto projektu je zhodnocení výhod a možností prefabrikace při obnově stávajících obytných budov, zlepšení kvality a zrychlení realizace opatření vedoucích k dosažení nízkoenergetického standardu. Projekt navazuje na trendy v přístupu ke snižování energetické náročnosti budov ve státech západní Evropy, kde jsou velké naděje vkládány právě do prefabrikovaných systémů, snižování energetické náročnosti starších budov na úroveň nové výstavby a maximální prodloužení fyzické a morální životnosti objektu s důrazem na sociálně-kulturní hledisko vlivu budov na lidskou psychiku.
Hmatatelným výstupem projektu, který byl zahájen počátkem roku 2007 a bude ukončen v polovině roku 2010, by mělo být převedení dosažených znalostí do realizace pilotních projektů v zemích, které se účastní jeho řešení. V České republice se projekt zaměřuje především na nižší prefabrikované bytové domy, známé jako dvouletky či pětiletky, které byly v uplynulých letech při obnově bytového fondu opomíjeny, a to i přesto, že jsou starší než panelová výstavba.
Zařazení konceptu SOLTAG do tohoto projektu by mělo nabídnout možnost moderního způsobu obnovy bytových domů, kde realizace střešních nástaveb může výrazně pomoci financování obnovy stávajících pater. Využití systémové prefabrikace přináší také nemalé výhody obyvatelům center měst či lokalit určených k bydlení, neboť zrychlení a zefektivnění průběhu obnovy představuje menší zátěž pro místní obyvatele. Projekt SOLTAG je příkladem moderního a udržitelného způsobu bydlení, využívajícího nejnovější poznatky a technologie pro snižování energetické náročnosti budov. Zároveň je ukázkou uplatnění systémové prefabrikace při obnově stávajících obytných budov, která má velké výhody ve zrychlení a zefektivnění průběhu rekonstrukce a ve zlepšení kvality práce při realizaci. Nabízí možnost optimalizace prefabrikovaných dílců s vylepšenými tepelně technickými vlastnostmi, integrovanými nejnovějšími technologiemi a v neposlední řadě s nižšími výrobními náklady díky možnosti opakovatelnosti řešení.

Milan Hodina
VELUX Česká republika, s.r.o.