Zpět na informační servis

Program politiky architektury vlády ČR

5. února 2008
Text redakce

Dokument vypracovaný Českou komorou architektů zahrnuje tři texty: program politiky architektury, důvodovou zprávu a Návrh usnesení vlády České republiky k programu politiky architektury.

Vybrané citace z programu politiky architektury, který vládu vyzývá k závaznému prosazování základních principů v oblasti výchovy a vzdělávání, v oblasti veřejné výstavby a v oblasti obecné podpory architektonické kvality v městském a venkovském prostředí.

Vláda se zavazuje:
…podporovat témata urbanistická a architektonická se zaměřením na utváření krajiny, urbánního prostředí, osídlení a architektury a jejich chápání, jakož i na konkrétní formy péče o přírodu a krajinu, urbánní prostředí a architekturu v sy- stému předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a jiného vzdělávání…
…podporovat spolupráci státních i samosprávních institucí s vysokými školami architektonického zaměření a odbornými institucemi v oblasti urbanizmu a architektury a podporovat vypracování systému odborného školení pro činitele státní správy i místní samosprávy, podílející se na rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování a architektury…
…upřednostňovat udržitelná a kvalitu zdůrazňující architektonická řešení ve výstavbě a nastavit takové podmínky a hodnoticí kritéria, které by takové vlastnosti zdůrazňovaly, ať už v procesu zadávání veřejných zakázek nebo zadávání PPP projektů…
…nabádat všechny orgány veřejné správy, aby se při rozhodování majícím dopad na kvalitu architektury a krajiny v městském a venkovském prostředí opíraly o názory kvalifikovaných odborníků…
…formulovat státní koncepci ochrany architektonického dědictví a finanční účast státu na jeho obnově…
…prosazovat a propagovat program státní politiky architektury, zejména v procesu územního plánování a rozhodování o stavbách…

Vybrané citace z Návrhu usnesení vlády České republiky k programu politiky architektury. V této části dokumentu je vládě ČR deklarováno, jaká obecná principiální opatření v oblasti architektury má sama sobě uložit.

Vláda ukládá:
...ministru školství, mládeže a tělovýchovy podporovat v systému předškolního, základního, středního, vyššího odborného, vysokoškolského a jiného vzdělávání témata urbanistická a architektonická se zaměřením na utváření krajiny, urbánního prostředí, osídlení a architektury a jejich chápání, jakož i na konkrétní formy péče o přírodu a krajinu, urbánní prostředí a architekturu a jejich zařazení do učebních osnov a plánů v rámci celého vzdělávacího systému…
…ministru vnitra a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s vysokými školami architektonického zaměření a odbornými institucemi působícími v oblasti urbanizmu a architektury vypracovat systém odborného školení pro činitele státní správy i místní samosprávy, podílejících se na rozhodovacích procesech v oblasti územního plánování a architektury…
…všem ministrům zabezpečit ve svých resortech, aby při zadávání veřejných zakázek či PPP projektů upřednostňovali udržitelná a kvalitu zdůrazňující architektonická řešení ve výstavbě, zejména nastavením takových podmínek a hodnotících kritérií, které výběr takových řešení zaručí…
…všem ministrům, aby při zadávání veřejných architektonických a urbanistických zakázek či PPP projektů upřednostňovali způsob zadání zakázky na základě výsledků architektonických či urbanistických soutěží o návrh…