Zpět na informační servis

ProfiPlán přináší nejširší pojistnou ochranu na trhu

24. listopadu 2022
Text redakce PR článek

Pojištění pro podnikatele, které nabízí Generali Česká pojišťovna, představuje spojení individuálního přístupu ke každému klientovi a také použití těch nejmodernějších technologií nejen při sjednání, ale také správě smlouvy či řešení pojistné události. ProfiPlán je určený pro právnické a podnikající fyzické osoby. Umožňuje sjednání široké škály typů pojištění proti nejrůznějším pojistným nebezpečím.

Dle typu pojištění je možné majetkové pojištění sjednat na vyjmenovaná pojistná nebezpečí, nebo proti všem pojistným nebezpečím (princip allrisk – co není v pojistné smlouvě vyloučeno, je pojištěno). Posuďte sami, že rozsah, který dokáže pokrýt ProfiPlán, je mimořádný:

Pojištění majetku a odpovědnosti je určeno zejména pro:

 • právnické osoby a podnikatele v průmyslu, službách a obchodu;
 • podnikatele v zemědělství;
 • vlastníky a nájemce nemovitostí;
 • města, obce a školy;
 • spolky, nadace;
 • stavební firmy;
 • s hodnotou majetku (stavby a movité věci) včetně přerušení provozu v souhrnu do 600 mil. Kč;
 • s příjmy z podnikatelské činnosti do 2 mld. Kč;
 • požadovaný limit plnění v pojištění odpovědnosti do 50 mil. Kč.

V závislosti na povaze sjednaného pojištění platí, že pojistníkem i pojištěným může být:

 • fyzická osoba – podmínkou pro sjednání pojištění je plnoletost pojistníka;
 • fyzická osoba podnikající;
 • právnická osoba.

Pojistníkem může být i cizinec s korespondenční adresou na území ČR.

Živelní pojištění

Pojištění pro osoby – vlastníky / uživatele movitých a nemovitých věcí se zájmem o jejich ochranu proti v pojistné smlouvě vyjmenovaným živelním pojistným nebezpečím. Rozsah pojištění lze samozřejmě doplnit o vybraná allrisk pojištění – pojištění skel a strojní zařízení budov.

Pojištění odcizení

Pojištění pro osoby – vlastníky / uživatele movitých věcí se zájmem o jejich ochranu proti v pojistné smlouvě vyjmenovaným pojistným nebezpečím. Typicky proti krádeži vloupáním, loupeži, případně vandalismu.

Pojištění přerušení provozu

Mimořádně užitečné pojištění vhodné pro osoby se zájmem o pojistnou ochranu proti finančním ztrátám vzniklým v důsledku věcné škody na pojištěném majetku, tj. proti ušlému zisku a stálým nákladům, ušlému nájemnému či vícenákladům (zvýšeným nákladům na zkrácení přerušení provozu). Pojistit lze živelní pojistná nebezpečí a odcizení a vandalismus.

Strojní pojištění

Pojištění pro osoby – vlastníky / uživatele mobilních (především stavebních a zemědělských) strojů či stacionárních strojních zařízení. Pojištění nabízí nejširší možnou pojistnou ochranu, je sjednáváno na principu alllrisk.

Pojištění elektroniky

Pojištění určené pro osoby – vlastníky / uživatele mobilních či stacionárních elektronických přístrojů a zařízení. Pojištění nabízí nejširší možnou pojistnou ochranu a stejně jako předchozí typ je sjednáváno na principu allrisk.

Pojištění stavební montáže

Pojištění určené zejména pro zhotovitele / investory stavebních a montážních děl. Pojištění nabízí nejširší možnou pojistnou ochranu, je sjednáváno na principu allrisk.

Pojištění asistencí

Mimořádně důležité a zásadně užitečné pojištění pro osoby – vlastníky / uživatele movitých a nemovitých věcí se zájmem o poskytnutí asistenčních služeb v případě pojistné události v rozsahu uvedeném v pojistné smlouvě a definovaném v pojistných podmínkách. Asistenční služby jsou dnes tím, na co by měli podnikatelé zvlášť zaměřit pozornost. Zatímco v retailovém pojištění patří k vysoce vyhledávaným službám (zásah zámečníka, pomoc při defektu pneumatiky atd.), v podnikatelském pojištění na něj firmy mnohdy zapomínají.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění pro právnické i fyzické podnikající osoby pro případ újmy na zdraví nebo škody na majetku způsobené těmito osobami jiné osobě v rámci jejich oprávněně prováděné činnosti uvedené v pojistné smlouvě.

Základní rozsah pojištění, který zahrnuje např. i škody způsobené vadným výrobkem či odpovědnost vlastníka/nájemce nemovitosti, je automaticky rozšířen o nejčastěji sjednávaná připojištění se základními sublimity plnění zdarma. Individuálně dle potřeb pojištěného lze rozsah pojištění samozřejmě upravit a ušít ho tak na míru každému podnikateli.

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění pro právnické i fyzické podnikající osoby pro případ újmy na zdraví nebo škody na majetku způsobené těmito osobami jiné osobě v rámci jejich oprávněně prováděné činnosti uvedené v pojistné smlouvě (může jít např. o činnost auditora, daňového poradce, architekta, znalce, realitní kanceláře atd). Základní rozsah pojištění, který zahrnuje např. čisté finanční škody, odpovědnost z provozu kanceláře či odpovědnost vlastníka/nájemce nemovitosti, je automaticky rozšířen o nejčastěji sjednávaná připojištění se základními sublimity plnění zdarma. Individuálně dle potřeb pojištěného lze rozsah pojištění upravit.

Pojištění členů orgánů společnosti (D&O)

Toto specifické pojištění je určeno členům statutárních a kontrolních orgánů obchodních korporací a poskytuje ochranu pro případ vzniku újmy způsobené těmito osobami v souvislosti s výkonem funkce v obchodní korporaci, a to včetně následujících nákladů vynaložených pojištěným nebo v jeho prospěch a náhrad. Pojištění zahrnuje též ručení pojištěných dle § 159 odst. 3 občanského zákoníku, ručení pojištěných dle § 65 zákona o obchodních korporacích.

Pojištění odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb

Pojistný produkt pro právnické i fyzické podnikající osoby pro případ újmy na zdraví nebo škody na majetku způsobené těmito osobami jiné osobě v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb nebo provozem lékárny. Základní rozsah pojištění, který zahrnuje např. odpovědnost z provozu ordinace, odpovědnosti na věcech odložených či odpovědnost vlastníka/nájemce nemovitosti, je automaticky rozšířen o nejčastěji sjednávaná připojištění se základními sublimity plnění zdarma. Individuálně dle potřeb pojištěného lze rozsah pojištění upravit.

www.generaliceska.cz