Zpět na informační servis

Přestavba kolejiště a nástupišť hlavního nádraží v Praze

26. září 2008
Text redakce

Poslední etapa přestavby západní části kolejiště a nástupišť hlavního nádraží v Praze pokračuje rychlým tempem. Cestujícím začnou všechna opravená nástupiště sloužit v prosinci letošního roku.

Moderní kolejiště hlavního nádraží společně se zprovozněním stavby Nové spojení zásadně změní železniční dopravu v Praze a na tratích, které hlavním městem procházejí.
V devadesátých letech minulého století bylo na hlavním nádraží opraveno nástupiště č. 5, vyrostla dvě nová nástupiště č. 6 a 7 a byl také vyhlouben celý stávající severní podchod. Nástupiště č. 1-4 ale zůstala v původním stavu. Jejich rekonstrukce byla zahájena v lednu letošního roku. Celá přestavba kolejiště hlavního nádraží byla rozdělena na dvě části. V první etapě byla modernizována nástupiště č. 3 a 4. V probíhající druhé etapě jsou rekonstruována nástupiště č. 1 a 2.
Obě etapy zahrnují rekonstrukci kolejí, výhybek, trolejového vedení a zabezpečovacího zařízení, modernizaci nástupišt a podchodů. Výška nástupních hran bude 550 mm nad temenem kolejnice, což umožní cestujícím pohodlnější nástup a výstup. Součástí modernizace hlavního nádraží je i nový informační systém včetně kvalitního rozhlasového ozvučení, samozřejmostí jsou bezbariérové přístupy na všechna nástupiště, která rovněž respektují potřeby slabozrakých a nevidomých. Kromě schodišť povedou z nových podchodů také eskalátory a výtahy.
Přes krátký termín a složité podchycování základových patek sloupů původních ocelových hal, namontovaných v letech 1905-1906 nad kolejištěm, byla první etapa, která byla zahájena v lednu 2008, ukončena včas a nástupiště č. 3 a 4 byla zprovozněna v červnu letošního roku. Protože ocelová konstrukce zastřešení haly je památkově chráněna a jedná se o unikátní technické řešení, jsou zajímavá kloubová uložení na základových patkách zasklena. V současnosti je v provozu pouze jeden - severní podchod k nástupištím. Během druhé etapy budou rozšířeny dva stávající podchody - střední a jižní, jejichž úzké části přiléhají k historické Fantově budově. Celkem budou po dokončení stavby sloužit cestujícím tři 8 m široké a 2,55 m vysoké podchody.
Novou podobu bude mít i zázemí nástupišť. Stávající zavazadlový tunel (jižní) přestane sloužit svému účelu a bude přeměněn na kabelový kanál, přičemž pod nástupišti č. 5-7 je jeho prodloužení raženo. Severní zavazadlový tunel a kolektor mají již vybudovány úseky pod nástupišti č. 5-7, v prostoru přednádraží a ve Fantově budově. Stavbaři nyní tyto úseky propojují pod nástupišti č. 1-4. Objekt je dvoupodlažní - spodní podlaží tvoří zavazadlový tunel se světlými rozměry 6,40x2,70 m, horním podlažím je veden kabelový kanál (6,40x2,20 m). Na každé nástupiště povede z tunelu nákladní výtah.
Nádraží získá také nový systém odvodnění a svedení srážkových vod do kanalizace, protože dispoziční uspořádání a postup stavby zruší dosavadní odvodňovací síť. Nová hlavní kanalizační stoka povede v ražené štole. Staré kanalizační potrubí je buď demontováno, nebo ponecháno na místě a vyplněno popílkobetonem.
Na podsypnou vrstvu a kolejové lože budou položeny rovnoběžné průjezdné koleje s osovou vzdáleností minimálně 5 m. Nástupiště č. 2, 3 a 4 budou ostrovní, nástupiště č. 1 bude boční. Délka nástupištních hran je u všech nástupišť 400 m, s výjimkou hrany u koleje č. 1, která je dlouhá 370 m. Celkem bude nově položeno 4285 m kolejí se svrškem tvaru S 49. Severní i jižní zhlaví budou mít elektrický ohřev výměn se samostatnými povětrnostními čidly. Zmodernizováno bude i sdělovací a zabezpečovací zařízení. V příštím roce budou v rámci modernizace hlavního nádraží ještě dokončovány terénní úpravy, které však nebudou mít zásadní dopad na cestující.

Zdroj fotografií: www.hlavninadrazi.eu