Zpět na materiály, výrobky, technologie

Prefabrikované stropní dílce z lehkého betonu Liastrop

11. října 2010
Ing. Michala Hubertová, Ph.D. PR článek

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k.s., uvádí na trh nové výrobky - prefabrikované stropní dílce s plným průřezem a stropní dílce pro spřažené stropní konstrukce vyrobené z lehkého betonu s obchodním názvem Liastrop.

Autor:


Absolventka Fakulty stavební VUT v Brně, obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství. Specializuje se na technologii výroby a aplikace lehkého kameniva i lehkého betonu.

Předností stropní konstrukce z lehkého betonu je její nižší hmotnost až o 37 % oproti stropní konstrukci vyrobené z obyčejného betonu, přičemž únosnost zůstává nezměněná.

Prefabrikované stropní dílce s plným průřezem
Stropní desky se vyrábějí v tloušťkách 150 mm, 180 mm a 250 mm. Šířky lze libovolně měnit do maximální hodnoty 2400 mm, délky taktéž od 1750 do 7750 mm (pro světlé rozpětí místnosti od 1500 mm do 7500 mm). Klasifikace požární odolnosti je REI 180. Statické výpočty byly provedeny dle ČSN EN 1990; ČSN EN 1991 A ČSN EN 1992-1-1 pro 3 typy zatížení:

  • Zatížení typ A, tj. stálé a užitné zatížení je 3 kN/m2;
  • Zatížení typ B, tj. stálé a užitné zatížení je 5 kN/m2;
  • Zatížení typ C, tj. stálé a užitné zatížení je 7 kN/m2.

Dílce Liastrop jsou určeny především pro stropní konstrukce rodinných domů a bytovou výstavbu, uložené jako prostý nosník, použít je lze i pro konzolové vyložení (oboustranný Isokorb pro prefabrikáty vyráběné v závodě, nebo filigránová konstrukce, popř. prefabrikovaná deska s ?výhraby? pro balkony s dodatečným zmonolitněním na stavbě).

Obr. 1. Stropní prefabrikované dílce z lehkého betonu s plným průřezem Liastrop
¤ Obr. 1. Stropní prefabrikované dílce z lehkého betonu s plným průřezem Liastrop

Stropní dílce jsou vyráběny z Liaporbetonu třídy LC 25/28 D1,6. Rozměrové tolerance dílců se řídí normou ČSN EN 13369. Desky se kladou dle výkresů skladby na stěny a na úložnou délku 60 mm na maltu vápeno-cementovou pevnosti 2,5 MPa. Pro odformování a manipulaci jsou používány úchyty z EZ háků dle ČSN 73 1201, přílohy 11. Tyto úchyty jsou nahraditelné úchyty firmy DEHA. Zámky panelů uložených na stropě musí být před zalitím čisté a navlhčené. Zálivka se provádí betonem C 25/30.
Otvory v panelech se dělají již při výrobě dílců, ale mohou se v omezené míře dodatečně vyvrtat až na stavbě. Každý takový zásah musí ovšem posoudit statik. Při vrtání otvorů je dovoleno používat příklepovou vrtačku, použití vibračního kladiva je zakázané. Jakékoliv zásahy do stropních dílců narušujících jejich statickou funkci jsou nepřípustné. Otvor v panelech lze vyřešit také za pomocí ocelové výměny. Výměna se vloží mezi dva panely anebo mezi panel a zeď a uloží se na ní zkrácený dílec vymezující požadovaný otvor. Při návrhu konstrukce stropu se přitom vychází z předpokladu, že ocelová výměna v montážním stavu přenáší zatížení do dílců, o něž se opírá. Po zálivce spár mezi dílci uloženými na ocelovou výměnu se přenáší zatížení do sousedních dílců přes spáru mezi dílci. Balkony a lodžie pro výstavbu jsou v betonu Liastrop a lze řešit třemi způsoby.

  • Balkony, nebo lodžie jsou řešeny přímo u výrobce. Projektant zakázky posoudí a navrhne dle zatížení a vyložení balkonu prvek pro přerušení tepelného mostu (Isokorb), který bude vyhovovat odformovacímu, manipulačnímu a konečnému zatěžovacímu stavu, kde se mění jak zatížení, tak okrajové podmínky. Pro tento způsob se navrhují Isokorby typu D.
  • Balkony a lodžie jsou řešeny jako prefabrikáty s osazenými prvky Isokorb typ K. Projektant posuzuje pouze koncové stadium užívání. Ve stropě se musí pro zakotvení použít panely s vybráním a na stavbě po osazení zalít betonem. Mokrý proces je nutný a jde pouze o zalití spár a vybrání v oblasti balkonu.
  • Balkony a lodžie jsou řešeny přímo na stavbě. Projektant posuzuje pouze koncové stadium užívání. Ve stropě se musí použít filigránové panely. Mokrý proces je nutný, zalévá se celý strop.

Databanka konstrukčních detailů v dwg formátu je uložena na internetových stránkách výrobce.

Obr. 2. Příklad detailu stropních prefabrikovaných dílců z lehkého betonu s plným průřezem Liastrop
¤ Obr. 2. Příklad detailu stropních prefabrikovaných dílců z lehkého betonu s plným průřezem Liastrop

Obr. 3. Příklad detailu stropních prefabrikovaných dílců z lehkého betonu pro spřažené stropní konstrukce
¤ Obr. 3. Příklad detailu stropních prefabrikovaných dílců z lehkého betonu pro spřažené stropní konstrukce

Prefabrikované stropní dílce pro spřažené stropní konstrukce
Filigránové stropní desky z Liaporbetonu třídy LC 25/28 D1,6 se vyrábějí dle normy ČSN EN 13747 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy. Spřažená železobetonová stropní konstrukce se sestává z části prefabrikované, vyrobené z lehkého betonu tloušťky 90 mm, a z části monolitické, vyrobené buď z obyčejného betonu třídy min. C 20/25 XC1, nebo lehkého betonu LC 25/28 D 1,8.
Desky se vyrábějí v libovolných délkách do maximálního rozpětí 7500 mm a libovolných šířkách (maximálně 2400 mm). Tloušťka filigránové desky je 90 mm, celková tloušťka stropní konstrukce je 180 mm nebo 250 mm. Půdorysný tvar desek je libovolný, obdélník opsaný tvaru ale nesmí překročit uvedené maximální rozměry (u dílců s výztuží vyčnívající z čel bez vyčnívající výztuže). Čelní plochy dílců mohou být vyráběny v různých geometrických tvarech (vybrání, zalomení, zakřivení, zešikmení). Spodní podhled je hladký od ocelové formy, horní povrch je přirozeně drsný.
Tloušťka dílce 90 mm je vyšší než u ?klasických filigránů?, které mají výšku 60 mm. Výhodou oproti těmto filigránům je úspora stojkování (podpěr na stavbě). Další výhodou je možnost průběžně pracovat v daném podlaží, protože je zapotřebí méně stojek a minimálně zabírají prostor. Dále tloušťka monolitické dobetonávky je menší, což zmenšuje pracnost na stavbě a urychluje betonáž.
Desky mají v osových vzdálenostech 320 mm osazeny příhradové nosníky, které spolu s drsným povrchem desek zajišťují plné spolupůsobení prefabrikované desky s monolitickou nadbetonávkou tak, že limitujícím kriteriem je dosažení prvního mezního stavu ohybové únosnosti nebo druhého mezního stavu dovoleného průhybu. Desky jsou prostřednictvím příhradových nosníků spřaženy s monolitickou nadbetonávkou. Kombinace parametrů, tedy tloušťky se zvoleným typem únosnosti desky zajistí pro daný rozpon přenesení daného zatížení. Volbu parametrů provede projektant podle tabulky únosností dodávanou výrobcem nebo vlastním výpočtem podle výztuže desek.
Otvory a vybrání v jednotlivých dílcích se dělají již při výrobě, na stavbě je pak nutné provést dodatečné bednění stejně půdorysně veliké jako otvor ve filigránu. Mohou se v omezené míře dodatečně vyvrtat až na stavbě, ale každý takový zásah musí posoudit statik. Při vrtání otvorů je dovoleno používat příklepovou vrtačku, použití vibračního kladiva je zakázáno. Jakékoliv zásahy do stropních dílců narušujících jejich statickou funkci jsou nepřípustné. Větší otvory v deskách lze vyřešit stejně jako v monolitické konstrukci. Přerušená nosná výztuž a výztuž kolem otvorů musí pak splňovat normu Eurokód 2.
Desky s rovnými čely se ukládají do vrstvy vápenno-cementové malty minimální tloušťky 10 mm a pevnosti 2,5 MPa. Desky s vyčnívající výztuží se používají v případech úzkých monolitických stěn, stěn vybudovaných ze zmonolitněného ztraceného bednění apod. V tomto případě musí být prostor mezi čely probetonován. Takto uložené stropní desky musí být montážně podepřeny v líci stěn, pokud desky nejsou na podpoře uloženy alespoň 40 mm. Při rozponech větších jak 2000 mm je nutné provést dočasné podepření dle tabulky podepření, které se výškově niveluje. Bodové podepření je nepřípustné.
Manipulace se provádí jeřábem, opatřeným vahadlem s min. 4 závěsnými háky, které se zapínají v místě styku žebříčkových prutů ve vzdálenosti min. 3 styčníků od čela desek. Rozměrové tolerance dílců se řídí normou ČSN EN 13369 a normou ČSN EN 13747. Balkóny a lodžie pro výstavbu jsou ve filigránovém systému vyřešeny výhodným způsobem. Pro vyztužení balkónových a lodžiových desek stejně jako polozapuštěných a speciálně tvarovaných balkonů se standardně využívají kari sítě svázané do armakoše.

Tento příspěvek byl zpracován za podpory projektu MPO FI-IM5/016 Vývoj lehkých vysokohodnotných betonů pro monolitické konstrukce a prefabrikované dílce.

Použitá literatura:
[1] ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
[2] ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
[3] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
[4] ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
[5] ČSN EN 13747 Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy
[6] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí
[7] ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky
[8] ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
[9] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
[10] ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
[11] ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
[12] Hladík a Chalivopulos s.r.o.: Statický výpočet stropních plných prefabrikovaných dílců z lehkého betonu. Brno 2009.
[13] Hladík a Chalivopulos s.r.o.: Statický výpočet stropních prefabrikovaných dílců z lehkého betonu pro spřažené stropní konstrukce. Brno 2009.
[14] http://www.liapor.cz/