Zpět na stavby

Prefabrikovaná konstrukce provozovny drcení odpadů – ECOREC, Prachovice

2. března 2013
Ing. Pavel Čížek

Článek představuje návrh tří prefabrikovaných návazných hal s odlišnými provozy a vazbou na monolitické opěrné a základové konstrukce. Staveniště s devítimetrovým převýšením terénu bylo využito v návaznostech toku výrobního procesu. Architektonický návrh hmotového uspořádání a decentní barevné pojednání betonového obvodového pláště působí příznivě na pracovní prostředí v průmyslovém areálu.

Autor:


Absolvoval Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, směr konstruktivně dopravní. Zabývá se navrhováním betonových konstrukcí. Je autorem konstrukčních soustav INTEGRO a PREMO. Je spolumajitelem a jednatelem projektové kanceláře STATIKA Čížek, s.r.o., v Pardubicích. Spoluzakladatel ČBS, ČSSI.

V Prachovicích byly v dubnu 2012 dány do provozu nové průmyslové budovy skupiny ECOREC zabývající se odpadovým hospodářstvím a také zpracováním různých odpadů s přípravou na následné využití v cementářském průmyslu. Jedná se o provozovny vykládky, skladování a drcení odpadů s náročným technologickým vybavením těžkého, prašného a hlučného provozu, které byly vybudovány ve složitých staveništních podmínkách.

Konstrukční řešení

Z funkčních, realizačních a statických důvodů byla navržena železobetonová konstrukce s maximálním a přiměřeně výhodným využitím jak prefabrikované, tak monolitické výrobní technologie. Půdorysné a výškové uspořádání tří etapovitě stavěných hal s modulací 7 x 6/15 m pro drcení, 8 x 6/13,6 m pro skladování a 3 x 6/30 m pro vykládku odpadů s výškami 8,1; 20,0 a 14,5 m mělo svoje opodstatnění. Důvodem byla návaznost prefabrikovaných hal na monolitický krabicový systém situovaný pod vnitřní halou a tvořený obvodovými stěnami vysokými 9,5 m, vetknutými do silné základové desky.
 
Monolitická konstrukce určená pro sklad odpadů současně přenáší vodorovné zemní tlaky v prostoru svažitého staveniště s devítimetrovým převýšením terénu. Skelety prefabrikovaných hal charakterizuje polotuhé uložení vazníků do vidlicových zhlaví sloupů. To umožnilo zmenšit průřezy prefabrikovaných sloupů z původně navržených 0,6/0,6 m na 0,5/0,5 m a z 1,0/0,6 m na 0,75/0,5 m. Zmenšily se také ohybové momenty v uložení na monolitickou konstrukci či základové patky. Podstatně se snížila jejich kubatura a tomu odpovídající hmotnosti oproti původnímu řešení, ve kterém se počítalo s idealizací čistě kloubového uložení vazníků. Návazně se snížila spotřeba výztuže.
 
Těžký a hlučný provoz v halách pro skladování a drcení odpadů spolu se značným zatížením od technologických jednotek vedl k návrhu hmotné střešní konstrukce z panelů typu SPIROLL tloušťky 200 mm a betonových prefabrikovaných panelů pro obvodový plášť. Vazníky střešní konstrukce mají průřez ve tvaru T výšky 1,0 m a jsou spřaženy s monolitickou vyztuženou dobetonávkou v oblasti mezi čely panelů SPIROLL 200, které se ukládaly na příruby vazníků prostřednictvím předem nalepených gumových pásků rozměru 30/10 mm. Střešní otvory s rozměry 2,1/2,4 m a vazbou na vzduchové filtry výšky 8,0 m jsou lemovány prefabrikovanými výměnami. Jejich extrémní a nepříznivé zatížení vyplývá z různých kombinací účinků od působení větru na filtrové nástavce.
 
Prefabrikovaná vrchní část halového prostoru pro sklad odpadů s celkovou výškou 20 m má sloupy kotvené prostřednictvím svarových přípojů k zabetonovaným kotevním deskám umístěným v horní ploše svislých žeber stěn monolitické konstrukce. Jeřábová dráha s nosností 10,5 t je uložena na značně vyložené konzoly, na nichž jsou po obvodu haly uloženy také obslužné lávky.
 
Obvodovému plášti byla věnována zvýšená pozornost. Tvoří jej nezateplené předsazené stěnové betonové panely tloušťky 150 mm. Jejich vnější povrch ve dvojím provedení je buď monotónně hladký, nebo jej architektonicky ozvláštňují barevné, nepravidelně rozmístěné čtvercové a obdélníkové vlysy v odstínech modré, zelené a černé, tedy barvy firemního loga, v kontrastu s přiznaným přirozeným šedým odstínem betonu. V interiéru jsou panely již při jejich výrobě opatřeny drážkami pro vedení elektrických rozvodů a vložení plochých osvětlovacích těles.
 
Na rozdíl od příčně orientovaných vazníků již popsaných hal s menšími rozpony má vrchní hala určená pro vykládku odpadů s půdorysem 18/30 m podélně uspořádané železobetonové vazníky s výškou 1,9 m a rozponem 30 m v rozteči 6 m. Střešní plášť se skládá z lehkých trapézových plechů. Lehký kovoplastický obvodový plášť má dva boční prosklené pásy. Vstup do krytého prostoru, určeného zásobovacím kamionům, je v ploše čelní fasády s rozměry 29/12,0 m volný.

Závěr

Z technologického, stavebního i staticko-konstrukčního hlediska se jednalo o náročnou průmyslovou stavbu. Určité komplikace vznikly ve stycích prefabrikovaných sloupů a monolitické konstrukce vlivem nedodržení předepsaných tolerancí při osazení kotevních desek v monolitické konstrukci. Na základě dodatečného podrobného výpočtu, tj. se změněnou statickou koncepcí a se sníženým rozměrem průřezu sloupů oproti původnímu návrhu celé nosné prefabrikované soustavy rámové konstrukce, se hodnoty ohybových momentů v uložení zredukovaly a následně se snadněji provedly potřebné úpravy pro kotvení prefabrikovaných sloupů nesoucích i jeřábovou dráhu. Z osmnácti sloupů jich nebylo možné deset namontovat podle původního návrhu.
 
Celkem 23 nepoužitelných kotevních desek nahradila návazná kotevní výztuž ø 32 vložená do předem vyvrtaných kotevních otvorů ø 60 mm s hloubkou 900 mm. Otvory byly dodatečně zality hotovou zálivkovou maltou Sika Grout 311, jež se vyznačuje požadovanou přilnavostí k oceli i betonu a navíc působí příznivě účinkem své rozpínavosti. Kotvení posoudil statik Ing. Petr Mašek. Prostorovou tuhost konstrukce zvyšuje také působení vazby sloupů na horizontálně tuhou střešní tabuli a obvodový prefabrikovaný plášť. Oproti původnímu návrhu konstrukce byla celá stavba pojata jako jediný dilatační celek. Architektonický vzhled celé stavby s decentním barevným betonovým obvodovým pláštěm příznivě oživuje prostředí celého průmyslového areálu.
 
Celý článek naleznete v archivu čísel 03/2013.
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Nová provozovna na drcení odpadů kategorie „0“ Ecorec 2.0
Investor: Ecorec Česko s.r.o.
Hlavní projektant: IMOS Brno a.s.
Projektant prefabrikované konstrukce: STATIKA Čížek s.r.o.
Hlavní dodavatel: SOSTAV s.r.o.
Dodavatel prefabrikované konstrukce: AZ PREZIP a.s.
Dodavatel panelů SPIROLL: GOLDBECK Prefabeton s.r.o.
Základní údaje o stavbě
Název stavby: Nová provozovna na drcení odpadů kategorie „0“ Ecorec 2.0
Investor: Ecorec Česko s.r.o.
Hlavní projektant: IMOS Brno a.s.
Projektant prefabrikované konstrukce: STATIKA Čížek s.r.o.
Hlavní dodavatel: SOSTAV s.r.o.
Dodavatel prefabrikované konstrukce: AZ PREZIP a.s.
Dodavatel panelů SPIROLL: GOLDBECK Prefabeton s.r.o.