Zpět na materiály, výrobky, technologie

Požiarna odolnosť betónových konštrukcií a jej overenie podľa EN

12. prosince 2011
Ing. Mária Bellová, PhD.

Betón ako stavebný materiál nosných konštrukcií - podobne ako murivo - vykazuje v porovnaní s inými nosnými stavebnými materiálmi (oceľ, drevo) výbornú odolnosť voči účinkom vysokých teplôt.


Táto jeho výhoda sa využíva pri budovaní požiarnych stien, ktoré predstavujú prekážku pri šírení požiaru.
Napriek tejto priaznivej vlastnosti betónu musí byť každá betónová konštrukcia, navrhnutá podľa ČSN/STN EN 1992-1-1 [3], ktorá môže byť vystavená účinku požiaru, overená z hľadiska požiarnej bezpečnosti podľa normy ČSN/STN EN 1992-1-2 [4].

Postupy overovania požiarnej odolnosti betónových konštrukcií v minulosti a v sůčastnosti
V roku 2010 bola koncom marca zrušená norma ČSN/STN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí [1] z roku 1974, v ktorej boli uvedené prehľadné univerzálne tabuľky na preukázanie požiarnej odolnosti konštrukčných prvkov z rôznych materiálov. Tá vznikla na základe požiarnych skúšok, výskumu, výpočtov a prác Výzkumného ústavu pozemních staveb (VÚPS) Praha ešte v bývalom Československu. V praxi sa táto norma veľmi dobre osvedčila a stala sa často používanou pomôckou na preukázanie požiarnej odolnosti rôznych konštrukčných prvkov.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 11-12/2011).